Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
Н А К А З
N 56 від 21.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 771/5962

Про затвердження Порядку проведення упорядкування
мисливських угідь
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства
N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ) та Положення про Державний комітет лісового
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
14.08.2000 р. N 969/2000 ( 969/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення упорядкування мисливських
угідь, що додається.
2. Голові Республіканського комітету по лісовому і
мисливському господарству Автономної Республіки Крим, начальникам
обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам
державних лісогосподарських об'єднань, директору Севастопольського
державного лісомисливського господарства довести цей наказ та
Порядок проведення упорядкування мисливських угідь до відома
підвідомчих підприємств, установ, організацій, територіальних
органів Мінекоресурсів, громадських мисливських організацій та
інших користувачів мисливських угідь.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління мисливського господарства Шадуру М.В.
Перший заступник Голови М.В.Колісниченко
Затверджено
Наказ Держкомлісгоспу
України
21.06.2001 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 771/5962
ПОРЯДОК
проведення упорядкування мисливських угідь
1. Загальні положення
Цей Порядок розроблений відповідно до статті 28 Закону
України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ) та
Положення про Державний комітет лісового господарства
( 969/2000 ). Порядок установлює основні нормативи, які необхідні для
науково обгрунтованої оцінки та інвентаризації типів мисливських
угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських
тварин, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов)
режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів
щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських
тварин, збереження та поліпшення стану угідь. Вимоги Порядку є обов'язковими для користувачів мисливських
угідь, а також організацій, що проводять їх упорядкування. У разі
відхилення від вимог Порядку в пояснювальній записці до проекту
організації та розвитку мисливського господарства повинні бути
обумовлені та обґрунтовані обставини, що спричинили це
відхилення. { Абзац третій розділу 1 в редакції Наказу Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }
2. Терміни та їх визначення
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських
робіт, спрямованих на поліпшення умов існування та збільшення
чисельності мисливської фауни; клас бонітету мисливських угідь - показник якості окремих
ділянок мисливських угідь, який визначає узагальнену цінність та
придатність їх кормових, захисних властивостей, інших факторів
середовища для існування певного виду мисливської фауни; користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські
господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких
створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського
господарства з наданням в їх користування мисливських угідь; ліміт використання мисливських тварин (далі - ліміт) -
дозволений обсяг вилучення (добування шляхом відстрілу або
відлову) мисливських тварин певного виду, які перебувають у стані
природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах
мисливських угідь; мисливство - вид спеціального використання тваринного світу
шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані
природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах
мисливських угідь; мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути
об'єктами полювання; мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких
перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для
ведення мисливського господарства; норма відстрілу - установлена кількість мисливських тварин,
дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк
полювання; оптимальна ємність мисливських угідь - загальна кількість
усіх видів диких мисливських тварин у мисливському господарстві,
утримання якої дає змогу найбільш раціонально використовувати
кормові та інші властивості мисливських угідь на певній території; оптимальна чисельність мисливських тварин - максимальна
кількість особин конкретного виду мисливських тварин (з
урахуванням їх статевого та вікового складу), при якій в
мисливських угіддях на певній території забезпечується їх
нормальне існування без виснаження кормових ресурсів і заподіяння
значної шкоди лісовому, сільському та іншому господарству, а також
без створення загрози життю та здоров'ю людини; оптимальна щільність мисливських тварин - оптимальна
чисельність мисливських тварин, яка розрахована на 1000 га
мисливських угідь; тип мисливських угідь - це ділянки рослинності з рівноцінними
умовами для мисливських тварин, переважно кормовими і захисними; стація перебування - мисливські угіддя, які придатні для
перебування і відтворення певного виду мисливських тварин.
{ Розділ 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом
Державного комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від
26.06.2006 }
3. Методи упорядкування мисливських угідь
Основними методами упорядкування мисливських угідь є методи
типології та бонітування. Бонітування мисливських угідь проводиться відповідно до
природних зон у залежності від кормової бази та захисних якостей
угідь.
4. Категорії складності (розряди) робіт з мисливського
упорядкування
4.1. Установлено чотири (I, II, III, IV) категорії складності
(розряди) проведення робіт з мисливського упорядкування в
залежності від рівня ведення мисливського господарства та якісної
оцінки мисливських угідь.
4.2. За першим розрядом упорядковуються спеціалізовані
мисливські господарства, які мають у своєму складі весь комплекс
типів мисливських угідь, закриті і напівзакриті ландшафти яких
займають понад 70% площі, це навчально-досвідні, науково-дослідні,
виробничо-дослідні мисливські господарства, об'єкти
природно-заповідного фонду та господарства, що потребують
поглибленого систематичного проведення робіт, інші підприємства,
яким визначені непересічні завдання з ведення мисливського
господарства.
4.3. За другим розрядом упорядковуються державні мисливські і
лісомисливські господарства з високим рівнем ведення біотехнічних
і мисливськогосподарських заходів. У складі господарства
налічується від 51 до 70% ландшафтів закритого і напівзакритого
типу. Згідно з цим розрядом упорядковуються також господарства
площею до 5000 га, але не менше 3000 га.
4.4. За третім розрядом упорядковуються мисливські
господарства переважно в межах лісогосподарських підприємств.
Закриті, напівзакриті ландшафти займають від 31 до 50% загальної
площі. Рівень інтенсивності проведення біотехнічних і
мисливськогосподарських заходів - середній. За цим розрядом упорядковуються також господарства площею від
5000 га до 10000 га.
4.5. За четвертим розрядом упорядковуються переважно
мисливські господарства підпорядковані громадським та деяким іншим
організаціям, що в більшості випадків займають території з
переважанням польових і болотних угідь з участю закритих і
напіввідкритих ландшафтів до 30% площі та невисокою інтенсивністю
проведення біотехнічних та мисливськогосподарських заходів. Мисливські угіддя Карпат та гірського Криму, незалежно від
співвідношення ландшафтів і інших показників, упорядковуються за
першим розрядом.
4.6. Визначити згідно з категоріями складності (розрядів)
робіт наступний перелік польових та камеральних робіт,
обов'язкових для виконання:
------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва робіт | Розряди мисливського впорядкування | |з/п| |---------------------------------------------------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------------------+------------+------------+------------+------------| |1 |Бонітування |основні види|основні види|основні види|основні види| | |мисливських угідь |мисливської | мисливської| мисливської| мисливської| | | | фауни | фауни | фауни | фауни | |---+-------------------------------------------------------------------------| |2 | Уточнення меж мисливських виділів та натурне обстеження угідь | |---+-------------------------------------------------------------------------| |2.1|Маршрутний хід на | 15 | 10 | 5 | 2,5 | | |1000 га угідь, км | | | | | |---+---------------------+------------+------------+------------+------------| |2.2|Відсоток охоплення | 30 | 20 | 10 | 5 | | |господарства натурним| | | | | | |натурним обстеженням | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- { Розділ 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }
5. Лісомисливське районування
Мисливські угіддя України розташовані в межах 5 природних
зон.
Належність адміністративних районів України до природних зон --------------------------------------------------------------------- |Найменування | Найменування адміністративних районів | |адміністративної| | |області | | |-------------------------------------------------------------------| | Поліська | |-------------------------------------------------------------------| |Волинська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(правобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Житомирська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(правобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Київська |Бородянський, Вишгородський, Іванківський, | | |Києво-Святошинський, Макарівський, Поліський | |----------------+--------------------------------------------------| |Львівська |Бродівський, Бузький, Жовквівський, | | |Кам'янка-Бузький, Радехівський, Яворівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Рівненська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(правобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Сумська |Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський | |----------------+--------------------------------------------------| |Хмельницька |Ізяславський, Полонський, Славутський, | | |Шепетівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Чернігівська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(лівобережної) зони | |-------------------------------------------------------------------| | Лісостепова | |-------------------------------------------------------------------| | Правобережна | |-------------------------------------------------------------------| |Вінницька |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Волинська |Горохівський, Іваничівський, Локачинський, Луцький| |----------------+--------------------------------------------------| |Житомирська |Андрушівський, Бердичівський, Любарський, | | |Попільнянський, Ружинський, Чуднівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Івано- |Усі райони, за винятком належних до Карпатської | |Франківська |зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Київська |Усі райони, за винятком належних до Поліської та | | |Лісостепової (лівобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Кіровоградська |Гайворонський, Голованівський, Знам'янський, | | |Новоархангельський, Новомиргородський, | | |Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський,| | |Світловодський, Ульянівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Львівська |Городоцький, Золочівський, Перемишлянський, | | |Пустомитівський, Миколаївський, Жидачівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Одеська |Балтський, Кодимський, Савранський, Котовський, | | |Красноокнянський | |----------------+--------------------------------------------------| |Рівненська |Гощанський, Демидівський, Дубнівський, | | |Здолбунівський, Млинівський, Острозький, | | |Рівненський | |----------------+--------------------------------------------------| |Тернопільська |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Хмельницька |Усі райони, за винятком належних до Поліської зони| |----------------+--------------------------------------------------| |Черкаська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(лівобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Чернівецька |Усі райони, за винятком належних до Карпатської | | |зони | |-------------------------------------------------------------------| | Лівобережна | |-------------------------------------------------------------------| |Київська |Березанський, Бориспільський, Броварський, | | |Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський | |----------------+--------------------------------------------------| |Полтавська |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Сумська |Усі райони, за винятком належних до Поліської зони| |----------------+--------------------------------------------------| |Харківська |Богодухівський, Валківський, Великобурлуцький, | | |Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, | | |Золочівський, Коломацький, Краснокутський, | | |Нововодолазький, Печенізький, Харківський, | | |Чугуївський | |----------------+--------------------------------------------------| |Черкаська |Драбівський, Золотоніський, Чорнобаївський | |----------------+--------------------------------------------------| |Чернігівська |Бахмацький, Варвинський, Ічнянський, Прилуцький, | | |Срібнянський, Талалаївський | |-------------------------------------------------------------------| | Степова | |-------------------------------------------------------------------| | північна | |-------------------------------------------------------------------| |Дніпропетровська|Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Донецька |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Запорізька |Вільнянський, Гуляйпільский, Запорізький, | | |Куйбишевський, Новомиколаївський, Оріхівський, | | |Пологівський, Розівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Кіровоградська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(правобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Луганська |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Миколаївська |Усі райони, за винятком належних до Степової | | |(південної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Одеська |Ананьївський, Великомихайлівський, Любашівський, | | |Миколаївський, Ширяївський, Фрунзівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Харківська |Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, | | |Борівський, Дворічанський, Зачепилівський, | | |Ізюмський, Кегичівський, Красноградський, | | |Куп'янський, Лозівський, Первомайський, | | |Сахновщинський, Шевченківський | |-------------------------------------------------------------------| | південна | |-------------------------------------------------------------------| |АР Крим |Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, | | |Красноперекопський, Ленінський, Нижньогірський, | | |Первомайський, Роздольненський, Сакський, | | |Совєтський, Чорноморський | |----------------+--------------------------------------------------| |Запорізька |Усі райони, за винятком належних до Степової | | |(північної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Миколаївська |Баштанський, Березанський, Березнегуватський, | | |Веселинівський, Миколаївський, Новоодеський, | | |Очаківський, Снігурівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Одеська |Усі райони, за винятком належних до Лісостепової | | |(правобережної) та Степової (північної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Херсонська |Усі райони | |-------------------------------------------------------------------| | Карпатська | |-------------------------------------------------------------------| |Закарпатська |Усі райони | |----------------+--------------------------------------------------| |Івано- |Богородчанський, Верховинський, Долинський, | |Франківська |Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський | |----------------+--------------------------------------------------| |Львівська |Усі райони, за винятком належних до Поліської та | | |Лісостепової (правобережної) зони | |----------------+--------------------------------------------------| |Чернівецька |Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Путильський,| | |Сторожинецький | |-------------------------------------------------------------------| | Кримська гірська | |-------------------------------------------------------------------| |АР Крим |Усі райони, за винятком належних до Степової | | |(південної) зони | ---------------------------------------------------------------------
6. Господарсько-технічний поділ території
мисливських угідь
Виконавець разом з користувачем мисливських угідь складають і
погоджують схематичний план території, визначають межі
відтворювальних ділянок, єгерських обходів, місця встановлення
аншлагів, указівних стовпів, рейштоків, серпантинів (для гірської
місцевості), під'їзних шляхів, містків, пристаней, гаток, куренів,
веж для спостережень і селекційного відстрілу, мисливських баз,
мисливських будинків, вольєрів, водопоїв і т.ін. Усі заходи
наносяться на план мисливських угідь умовними позначками
(запроектовані - червоною, а існуючі - чорною тушшю). Крім цього,
робиться відомість, у яку заносяться всі дані. Під відтворювальну ділянку відводиться не менше 20% площі
кращих у кормовому і захисному плані угідь. Виділення
відтворювальних ділянок повинно бути затверджено наказом
користувача мисливських угідь. На їх межах установлюються
попереджувальні аншлаги про заборону будь-яких полювань. Поділ території мисливських угідь користувача на єгерські
обходи проводиться відповідно до вимог статті 29 Закону України
"Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), з межами,
чітко визначеними в натурі, на місцевості.
7. Класифікація мисливських угідь за категоріями цінності
(класами бонітетів)
У залежності від своїх кормових та захисних властивостей типи
мисливських угідь мають різне значення для різних видів
мисливських тварин. Бонітет визначає можливу продуктивність угідь.
Згідно з бонітетом визначають оптимальну чисельність мисливських
тварин. Мисливські угіддя поділяються на п'ять бонітетів: до першого бонітету (1) відносяться мисливські угіддя з дуже
добрими кормовими та захисними властивостями; до другого (2) - з добрими; до третього (3) - із середніми; до четвертого (4) - з поганими; до п'ятого (5) - угіддя, не придатні для проживання певного
виду мисливської тварини.
Таблиця. Класифікація мисливських угідь згідно з
класом бонітету в межах природних зон
Поліська зона ----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Підтип, вид |Лось|Олень|Козуля|Кабан|Заєць|Куниця|Тетерук| |з/п |мисливських | мисливських угідь | | | | | | | | | | угідь | | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 1 |Хвойний ліс |1.1 Молодняки 1-ї | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | | |(сосна, ялиця,|групи віку | | | | | | | | | |модрина) |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.3.2. Без -"- | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |1.5. Сосна по болоту | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 2 |Хвойний ліс |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | |(ялина) |групи віку | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |2.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 3 |Листяний ліс |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.3.2. Без -"- | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |3.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 4 |Змішаний ліс |4.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.2.2. Без -"- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |4.4. Рідколісся | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 5 |Чагарники | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 6 |Орні землі |6.1. Рілля, сади тощо | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |6.2. Сільсько- | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | | | |господарські культури | | | | | | | | | | |з густою мережею | | | | | | | | | | |лісосмуг | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |6.3. Сільсько- | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |господарські культури | | | | | | | | | | |з рідкою мережею | | | | | | | | | | |лісосмуг | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 7 |Луки |7.1. Суходільні | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |7.2. Заболочені | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 8 |Болота |8.1. Чисті | | | | | | | | | | |(до 20% чагарників) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |8.2. Зарослі (понад | | | | | | | | | | |20% чагарників) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |----+--------------+----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | 9 |Водойми |9.1. Чисті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |----------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-------| | | |9.2. Що заросли | | | | | | | | | | |багаторічною | | | | | | | | | | |трав'янистою | | | | | | | | | | |рослинністю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Лісостепова (правобережна) зона ---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Підтип, вид |Лось|Олень| Лань|Козуля|Кабан|Заэць|Куріпка| |з/п |мисливських | мисливських угідь | | | | | | | | | | угідь | | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 1 |Хвойний ліс | | | | | | | | | | |(сосна, ялина,|1.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | |ялиця,модрина)|групи віку | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |1.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 2 |Листяний ліс |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.3.1 За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |2.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 3 |Змішаний ліс |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |3.4. Рідколісся | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 4 |Чагарники | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 5 |Орні землі |5.1. Рілля, сади, | | | | | | | | | | |виноградники тощо | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |5.2. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | |ські культури з густою| | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |5.3. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | |ські культури з рідкою| | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 6 |Луки |6.1. Суходільні | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |6.2. Заболочені | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 7 |Болота |7.1. Чисті | | | | | | | | | | |(до 20% чагарників) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |7.2. Зарослі (понад | | | | | | | | | | |20% чагарників) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 8 |Водойми |8.1. Чисті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |8.2. Що заросли | | | | | | | | | | |багаторічною | | | | | | | | | | |трав'янистою | | | | | | | | | | |рослинністю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | 9 |Балки |9.1. Чисті | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+-----+-------| | | |9.2. Що заросли | | | | | | | | | | |деревною та | | | | | | | | | | |чагарниковою | | | | | | | | | | |рослинністю | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Лісостепова (лівобережна) зона ----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Підтип, вид |Лось|Олень| Лань|Козуля|Кабан| Заєць|Куріпка| |з/п |мисливських | мисливських угідь | | | | | | | | | | угідь | | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 1 |Хвойний ліс | | | | | | | | | | |(сосна, ялина,|1.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | |ялиця,модрина)|групи віку | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.3. Пристиглі, | | | | | | | | | | |стиглі та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.3.2. Без -"- | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |1.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 2 |Листяний ліс |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.2.1 За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.3.2. Без -"- | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |2.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 3 |Змішаний ліс |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | |групи віку | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.2.2. Без -"- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |3.4. Рідколісся | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 4 |Чагарники | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 5 |Орні землі |5.1. Рілля, сади, | | | | | | | | | | |виноградники тощо | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |5.2. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | |ські культури з густою| | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |5.3. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | |ські культури з рідкою| | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 6 |Луки |6.1. Суходільні | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |6.2. Заболочені | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 7 |Болота |7.1. Чисті | | | | | | | | | | |(до 20% чагарників) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |7.2. Зарослі (понад | | | | | | | | | | |20% чагарників) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 8 |Водойми |8.1. Чисті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |8.2. Що заросли | | | | | | | | | | |багаторічною | | | | | | | | | | |трав'янистою | | | | | | | | | | |рослинністю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | 9 |Балки |9.1 Чисті | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | |----------------------+----+-----+-----+------+-----+------+-------| | | |9.2 Що заросли | | | | | | | | | | |деревною та | | | | | | | | | | |чагарниковою | | | | | | | | | | |рослинністю | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Степова (північна) зона ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Тип | Підтип, вид |Олень|Лань|Козуля|Кабан|Заєць|Фазан|Куріпка|Крижень| |з/п |мисливських | мисливських угідь | | | | | | | | | | | угідь | | | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 1 |Хвойний ліс |1.1 Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 2 |Листяний ліс |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 3 |Змішаний ліс |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.5. Березові та | | | | | | | | | | | |дубові "гаї" у | | | | | | | | | | | |пониззях | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.6. Листяні | | | | | | | | | | | |насадження на | | | | | | | | | | | |заплавних островах | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 4 |Чагарники | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 5 |Орні землі |5.1. Рілля, сади, | | | | | | | | | | | |виноградники тощо | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |5.2. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | | |ські культури з густою| | | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |5.3. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | | |ські культури з рідкою| | | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 6 |Луки |6.1. Суходільні | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |6.2. Заболочені | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 7 |Болота |7.1. Чисті | | | | | | | | | | | |(до 20% чагарників) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |7.2. Зарослі (понад | | | | | | | | | | | |20% чагарників) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 8 |Водойми |8.1. Чисті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |8.2. Що заросли | | | | | | | | | | | |багаторічною | | | | | | | | | | | |трав'янистою | | | | | | | | | | | |рослинністю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |8.3. Заплави | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 9 |Піски | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| |10 |Природоохорон-| | | | | | | | | | | |ні комплекси | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| |11 |Балки |11.1. Чисті | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |11.2. Що заросли | | | | | | | | | | | |деревною та чагарнико-| | | | | | | | | | | |вою рослинністю | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Степова (південна) зона ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Тип | Підтип, вид |Олень|Лань|Козуля|Кабан|Заєць|Фазан|Куріпка|Крижень| |з/п |мисливських | мисливських угідь | | | | | | | | | | | угідь | | | | | | | | | | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 1 |Хвойний ліс |1.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |1.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 2 |Листяний ліс |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |2.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 3 |Змішаний ліс |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | | | | | | |групи віку | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі| | | | | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.4. Рідколісся | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.5. Березові та | | | | | | | | | | | |дубові "гаї" у | | | | | | | | | | | |пониззях | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |3.6. Листяні насаджен-| | | | | | | | | | | |ня на заплавних | | | | | | | | | | | |островах | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 4 |Чагарники | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 5 |Орні землі |5.1. Рілля, сади, | | | | | | | | | | | |виноградники тощо | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |5.2. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | | |ські культури з густою| | | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |5.3. Сільськогосподар-| | | | | | | | | | | |ські культури з рідкою| | | | | | | | | | | |мережею лісосмуг | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 6 |Луки |6.1. Суходільні | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |6.2. Заболочені | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 7 |Болота |7.1. Чисті | | | | | | | | | | | |(до 20% чагарників) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |7.2. Зарослі (понад | | | | | | | | | | | |20% чагарників) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 8 |Водойми |8.1. Чисті | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |8.2. Що заросли | | | | | | | | | | | |багаторічною | | | | | | | | | | | |трав'янистою | | | | | | | | | | | |рослинністю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |8.3. Заплави | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | 9 |Піски | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| |10 |Природоохорон-| | | | | | | | | | | |ні комплекси | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |----+--------------+----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| |11 |Балки |11.1. Чисті | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |----------------------+-----+----+------+-----+-----+-----+-------+-------| | | |11.2. Що заросли | | | | | | | | | | | |деревною та | | | | | | | | | | | |чагарниковою | | | | | | | | | | | |рослинністю | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Карпатська зона - лісові насадження для копитних тварин ----------------------------------------------------------------------------- | Тип | Вид | Категорія цінності (клас бонітету) | | мисливських угідь |копит- |---------------------------------------------| | | них |Молод-|Насаджен-|Насадження|Насадження|Рідко-| | | |няки |ня від |61-100 |61-100 |лісся | | | |до 20 |21 до 60 |років з |років з | | | | |років |років |повнотою |повнотою | | | | | | |> 0,7 |< 0,7 | | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Хвойні ліси| Зубр | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |високогірського | Олень | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |лісового району вище| Козуля| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |1000 м н.р.м. | Кабан | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Хвойні ліси гірського| Зубр | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |лісового району на| Олень | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |території букового| Козуля| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |лісу | Кабан | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Хвойні ліси | Зубр | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |передгір'я | Олень | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | | | Козуля| 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | | | Кабан | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Букові ліси на| Зубр | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |території букового| Олень | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |гірського лісового| Козуля| 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |району | Кабан | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Букові ліси в| Зубр | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |передгір'ї | Олень | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | Козуля| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | Кабан | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Буково-ялицеві, | Зубр | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |ялиново-буково- | Олень | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |ялицеві, ялиново-| Козуля| 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |ялицеві і ялицеві| Кабан | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |ліси гірського| | | | | | | |лісового району на| | | | | | | |території букового| | | | | | | |лісу і в передгір'ї | | | | | | | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Дубові ліси | Зубр | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | Олень | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | Козуля| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | Кабан | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |---------------------+-------+------+---------+----------+----------+------| |Інші листяні та| Зубр | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |змішані ліси| Олень | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |передгір'я | Козуля| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | Кабан | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | -----------------------------------------------------------------------------
Карпатська зона - не вкриті лісовою рослинністю землі для
мисливських тварин
------------------------------------------------------------------ | N | Не вкриті лісом землі | |з/п|------------------------------------------------------------| | | Тип мисливських угідь |Вид мисливських | Клас | | | |тварин |бонітету | |---+------------------------------+-------------------+---------| |1 |Орні землі (посіви, сади, | Олень | 3 | | |виноградники) | Козуля | 2 | | | | Кабан | 2 | | | | Заєць-русак | 2 | |---+------------------------------+-------------------+---------| |2 |Луки (сіножаті, полонини, | Олень | 4 | | |пасовища, прогалини) | Козуля | 3 | | | | Кабан | 4 | | | | Заєць-русак | 3 | |---+------------------------------+-------------------+---------| |3 |Болота (до 800 м н.р.м.*, | Олень | 3 | | |зарослі чагарником) | Козуля | 3 | | | | Кабан | 3 | | | | Заєць-русак | 4 | |---+------------------------------+-------------------+---------| |4 |Чисті болота | Олень | 4 | | | | Козуля | 4 | | | | Кабан | 4 | | | | Заєць-русак | 4 | |---+------------------------------+-------------------+---------| |5 |Угіддя, вище 800 м н.р.м. | Заєць-русак | 4 | ------------------------------------------------------------------ ___________________
* Над рівнем моря.
Карпатська зона - не вкриті лісовою рослинністю
землі для фазана
------------------------------------------------------------------ | N | Тип угідь | Клас | |з/п| |бонітету| |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 | Орні землі, чагарникові зарості, лісові насадження| 2 | | | серед полів, лісосмуги | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 | Пасовища, сіножаті, виноградники, сади, прогалини | 3 | ------------------------------------------------------------------
Для фазана оцінюються тільки рівнинні території Закарпаття.
Крім того, до 3-го класу бонітету належать усі узлісся лісу, які
ростуть на рівнинах. Ширина узлісся для насаджень з повнотою 0,3 -
0,5 приймається 1 км, для насаджень з повнотою 0,6 - 1,0 - 0,5 км. Оптимальна щільність фазана на 1000 га угідь для 2 класу
бонітету - 300 гол., для 3 класу бонітету - 150 голів.
Карпатська зона - для ведмедя бурого ------------------------------------------------------------------ | N | Типи мисливських угідь | Клас | |з/п| |бонітету| |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 |Суцільні лісові масиви, де стиглі, пристиглі та | | | |перестійні насадження займають площу більше 60% з | | | |достатньою площею ягідників і значного захаращення | 1 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 |Суцільні масиви з переважанням середньовікових | | | |лісів і низькоповнотних молодняків | 2 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 3 |Суцільні лісові масиви з переважанням молодняків | | | |(понад 60%) і відсутністю ягідників | 3 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 4 | Суцільні лісові масиви з рівномірним розподілом | | | | за віковими групами(ягідників мало або відсутні) | 4 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 5 | Суцільні лісові масиви площею менше 15 тис.га в | | | | передгір'ях Карпат | 5 | ------------------------------------------------------------------
Гірський Крим
---------------------------------------------------------------------------- | N | Тип | Підтип, вид |Олень|Козуля|Кабан|Муфлон| |з/п | мисливських | мисливських угідь | | | | | | | угідь | | | | | | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 1 |Хвойний ліс до |1.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |500 м н.р.м. |групи віку | 1 | 1 | 3 | 3 | | |(південний схил) |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.2. Молодняки 2-ї групи| | | | | | | |віку та середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | |чагарничків | 1 | 1 | 3 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.2.2. Без -"- | 2 | 2 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.3.1 За наявності | | | | | | | |підросту, підліску та | | | | | | | |чагарничків | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.3.2. Без -"- | 3 | 3 | 5 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |1.4. Рідколісся | 2 | 2 | 4 | 3 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 2 |Хвойний ліс до |2.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |500 м н.р.м |групи віку | 1 | 1 | 3 | 4 | | |(північний схил) |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.2.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |2.4. Рідколісся | 3 | 3 | 5 | 4 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 3 |Хвойний ліс вище |3.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |500 м н.р.м. |групи віку | 2 | 2 | 4 | 3 | | |(південний схил) |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 4 | 3 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |3.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 5 | 5 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 4 |Хвойний ліс вище |4.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |500 м н.р.м. |групи віку | 3 | 3 | 4 | 4 | | |(північний схил) |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.2.2. Без -"- | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 5 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |4.4. Рідколісся | 3 | 3 | 5 | 4 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 5 |Листяні і змішані |5.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |ліси до 500 м |групи віку | 1 | 1 | 2 | 2 | | |н.р.м. |------------------------+-----+------+-----+------| | |(південний схил) |5.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.2.2. Без -"- | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.3.2. Без -"- | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |5.4. Рідколісся | 1 | 1 | 2 | 2 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 6 |Листяні і змішані |6.1.Молодняки 1-ї | | | | | | |ліси |групи віку | 1 | 1 | 3 | 3 | | |до 500 м н.р.м. |------------------------+-----+------+-----+------| | |(північний схил) |6.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.2.2. Без -"- | 2 | 2 | 3 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |6.4. Рідколісся | 2 | 2 | 4 | 4 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 7 |Листяні і змішані |7.1.Молодняки 1-ї | | | | | | |ліси вище 500 м |групи віку | 1 | 1 | 3 | 3 | | |н.р.м. |------------------------+-----+------+-----+------| | |(південний схил) |7.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні насадження| | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |7.4. Рідколісся | 3 | 3 | 4 | 3 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 8 |Листяні і змішані |8.1. Молодняки 1-ї | | | | | | |ліси вище 500 м |групи віку | 2 | 2 | 3 | 4 | | |н.р.м. |------------------------+-----+------+-----+------| | |(північний схил) |8.2. Молодняки 2-ї | | | | | | | |групи віку та | | | | | | | |середньовікові | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.2.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 2 | 2 | 3 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.2.2. Без -"- | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.3. Пристиглі, стиглі | | | | | | | |та перестійні | | | | | | | |насадження | | | | | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.3.1. За наявності | | | | | | | |підросту, підліску | | | | | | | |та чагарничків | 3 | 3 | 3 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.3.2. Без -"- | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |8.4. Рідколісся | 3 | 3 | 4 | 4 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| | 9 |Чагарники | | 2 | 2 | 3 | 3 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| |10 |Орні землі |10.1. Рілля, сади, | | | | | | | |виноградники тощо | 4 | 3 | 3 | 5 | | | |------------------------+-----+------+-----+------| | | |10.2. Інші сільгосп- | | | | | | | |угіддя (рілля) | 4 | 3 | 3 | 5 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| |11 |Болота | | 4 | 4 | 4 | 5 | |----+------------------+------------------------+-----+------+-----+------| |12 |Яйли | | 4 | 4 | 4 | 4 | ----------------------------------------------------------------------------
Гірський Крим - для зайця-русака та фазана ------------------------------------------------------------------ | N | Тип угідь | Вид |Угіддя |Угіддя | |з\п| |тварин|до 500 |вище 500| | | | |м н.р.м.|м н.р.м | |---+-----------------------------------+------+--------+--------| | 1 |Лісові насадження всіх категорій і |Заєць-| | | | |вікових груп по периметру глибиною |русак | 1 | 2 | | |до 500 м |Фазан | 2 | 5 | |---+-----------------------------------+------+--------+--------| | 2 |Насадження великих лісових масивів |Заєць-| | | | |у глиб лісу більше ніж 500 м від |русак | 4 | 5 | | |узлісь |Фазан | 4 | 4 | |---+-----------------------------------+------+--------+--------| | 3 |Орні землі, сади, виноградники, |Заєць-| | | | |ділянки лісових масивів серед |русак | 1 | 2 | | |сільськогосподарських угідь |Фазан | 1 | 2 | | |(шириною до 1 км, незалежно від | | | | | |довжини чагарникової зарості, | | | | | |включаючи суцільні зарості ялівцю) | | | | | |та штучно створені лісові | | | | | |насадження на терасах | | | | |---+-----------------------------------+------+--------+--------| | 4 |Сінокоси, пасовища, прогалини, |Заєць-| | | | |яйли |русак | 2 | 3 | | | |Фазан | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Категорія цінності галявин площею до 0,5 га серед лісових
масивів установлюється та сама, що й прилеглих лісових ділянок.
Галявини площею більше 0,5 га бонітуються у відповідності до їх
цінності. Площі кам'янистих розсипів, крутих ярів (зі стрімкістю більше
45%), виходи гірських порід виключаються з оцінки.
Бонітуванню слід піддавати тільки площі угідь, властиві для
певних видів мисливської фауни (стації перебування):
для лося - лісові угіддя площею більше 300 га та лісові
болота; для оленя європейського - лісові угіддя площею більше 200 га
та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м; для оленя плямистого - лісові угіддя площею більше 100 га та
прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500 м; для козулі: у Поліській зоні - лісові угіддя площею більше 100 га з
галявинами, багатими на рослинність, із струмками, невеликими
річками та прилеглі до них смуги нелісових угідь завширшки до 500
м; у Лісостеповій та Степовій зонах - лісові угіддя, окремі
лісові урочища, колки та прилеглі до них смуги нелісових угідь
завширшки до 500 м, а також долини річок, порослі чагарником; для кабана - лісові угіддя, а також інші угіддя з наявністю
річок, озер, смуги відкритих нелісових угідь завширшки до 500 м,
що межують з лісом, та очеретяні зарослі (плавні); для зайця-русака - властиві переважно відкриті угіддя
(польові), балки, зарослі чагарниками, дрібноконтурні ділянки
лісу, а також смуги лісу завширшки до 500 м у глиб лісу від
узлісь; для сірої куріпки - польові угіддя, балки, сади, полезахисні
смуги, дрібноконтурні ділянки лісу, чагарники;для фазана - балки,
зарослі чагарниками, болота, дрібноконтурні ділянки лісу,
чагарники та 1 км смуга навколо них не вище 500 м н. р. м. для
гірських умов Криму та Карпат; для вальдшнепа - лісові угіддя, лісосмуги, сади,
виноградники, переліски, балки. Бонітування проводити тільки на
території АР Крим; для справжніх качок та лиски - водно-болотяні угіддя. В об'єктах мисливського упорядкування, розташованих у
Карпатській та Кримській гірських лісомисливських зонах з
надзвичайно великим тиском рекреаційного навантаження, пов'язаного
з присутністю впливових чинників неспокою, а саме: оздоровниць,
населених пунктів, туристичних маршрутів, лижних трас,
магістральних шляхів з інтенсивним рухом автотранспорту мисливські
угіддя, що безпосередньо межують з ними смугами завширшки до 500
м, уважати не придатними для перебування мисливських тварин з
відповідним виключенням площ лісових і сільськогосподарських
земель із стації перебування та усіх подальших розрахунків. Сільськогосподарські угіддя з рідкою мережею лісосмуг уважати
такими, що мають загальну протяжність лісосмуг на 1000 га до 16
км, з густою мережею - більше 16 км (за основу використана
орієнтовна відстань між лісосмугами 1000 м і більше для рідкої
мережі лісосмуг, до 1000 м - для густої мережі).
{ Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }

8. Типологія і бонітування водно-болотяних угідь
Водно-болотяні угіддя бонітуються відповідно до двох
екологічних груп водоплавної дичини: справжні та ниркові качки.
Оцінка умов проживання водоплавної дичини в угіддях здійснюється з
урахуванням трьох показників: кормності, гніздопридатності і
захисності. Основні показники для бонітування цих угідь - умови
гніздування, захисні умови і кормові умови визначають комплексно
через їх цінність за трибальною шкалою: добрі (1-й бонітет),
середні (2-й бонітет), погані (3-й бонітет). Четвертий-пятий бонітети не придатні для проживання качок.
Таблиця. Типологія та бонітування водно-болотяних угідь ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва типів | Перша екологічна група | Друга екологічна група | | водно-болотяних угідь |---------------------------------------------------------------------| | | умови | | |---------------------------------------------------------------------| | |корм- |гніздопри-|захис- |бонітет|корм- |гніздопри-|захис- |бонітет| | |ність |датність |ність | |ність |датність |ність | | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Плеса чисті, глибоководні |добрі |погані |погані | 3 |добрі | погані |добрі | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Плеса мілководні, чисті |середні| -"- |середні| 2 | -"- | -"- | -"- | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Плеса мілководні, зарослі | | | | | | | | | |зануреною і напівзануреною | | | | | | | | | |рослинністю |добрі | -"- | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Плеса глибоководні з | | | | | | | | | |чагарниками і зарослі | | | | | | | | | |надводною рослинністю |добрі |середні |добрі | 2 | -"- | добрі | -"- | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості очерету |погані |добрі | -"- | 2 |погані | середні | -"- | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості манників | -"- | -"- | -"- | 2 | -"- | -"- |середні| 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості хвоща |добрі |погані | -"- | 2 |середні| погані | -"- | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості осоково-чагарникові |погані |добрі | -"- | 2 |погані | середні |добрі | 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості рогози |середні| -"- | -"- | 2 | -"- | -"- |погані | 3 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Зарості прибережні змішані |добрі | -"- | -"- | 1 | -"- | добрі |добрі | 1 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Русла річок глибоководні |погані |погані |погані | 3 |добрі | погані | -"- | 1 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Русла річок мілководні |добрі |середні |добрі | 2 |середні| -"- |середні| 2 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Болота осокові купинясті | | | | | | | | | |з водою |середні|добрі | -"- | 1 |погані | добрі |погані | 3 | |----------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+----------+-------+-------| |Болота осоково-чагарникові | -"- | -"- | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- | 3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Бонітування мисливських угідь для ондатри
Бонітування водно-болотяних угідь виконується з урахуванням
двох показників: кормності та придатності угідь для розмноження
(гніздопридатності).
Таблиця. Основні ознаки бонітування угідь для ондатри ------------------------------------------------------------------------ | Найменування типів водно-болотних | Умови проживання | | угідь |---------------------------------| | | |Гніздо- |Боні-|Оптимальна| | |Кормові|при- |тет |щільність | | | |датність| |сімей | | | | | |на 1 га | | | | | |стацій | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Плеса чисті, глибоководна берегова |середні| добра | 2 | 1 | |частина, поросла надводною та | | | | | |напівзануреною рослинністю | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Плеса мілководні, порослі зануреною |добрі | добра | 1 | 2 | |та напівзануреною рослинністю, | | | | | |наявність сплавин, острівців, що | | | | | |заросли рогозом, очеретом, | | | | | |бобівником, лататтям, хвощем, | | | | | |лепешняком та ін. | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Густі зарості очерету |середні| середні| 2 | 1 | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Рідкі зарості комишу, наявність |добрі | добра | 1 | 2 | |плес, зарослих кормовою рослинністю | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Плеса мілководні, зарослі тілорізом,|погані | погана | 3-4 | - | |з плавинами, острівці відсутні | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Осокові зарості |погані | погана | 3-4 | 1 | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Русла рік мілководні з наявністю |добрі | добра | 1 | 2 | |надводної та підводної рослинності. | | | | | |Береги високі | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Болота осокові з купинами, водними |середні| добра | 2-3 | 1 | |ділянками | | | | | |------------------------------------+-------+--------+-----+----------| |Болота з водою, зарості рогозом, |добрі |задо- | 2-3 | 1 | |чагарниками, очеретом | |вільна | | | ------------------------------------------------------------------------
10. Бонітування мисливських угідь для бобра
Таблиця. Основні ознаки класифікації (бонітування)
угідь для бобра
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Основні ознаки класифікації факторів | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кормові умови | Захисні умови |Гідрологічний |Антропогенний |Бонітет |Оптимальна| | | |режим |фактор |угідь |щільність | | | | | | |бобрів на | | | | | | |1 км | | | | | | |берегової | | | | | | |лінії | |-----------------------+------------------+-----------------+---------------+---------+----------| |Основні кормові породи:|Водойма простора,|Стабільний - |Господарська | 1 | до 6 | |осика, усі верби і|глибока, віддалена|протягом року |діяльність |добрі | | |тополі. |від населених|рівень води має |людей у районі | | | |Повнота насаджень не|пунктів, |незначні |проживання | | | |нижче 0,4. |малодоступна. |коливання, |бобрів незначна| | | |Ширина берегової смуги|Деревночагарникова|весняні повені | | | | |не менше 0,6 км,|рослинність |слабкі | | | | |довжина - 1 км і більше|створює | | | | | | |важкопрохідні | | | | | | |зарості | | | | | |-----------------------+------------------+-----------------+---------------+---------+----------| |Основні кормові породи|Водойма |Регульований |Господарська |2 |до 3 | |мають повноту нижче|важкодоступна, |самими бобрами. |діяльність |(здовіль-| | |0,4. Ширина і довжина|береги рясно |Перепади рівня |людини помірна |ні) | | |ділянок |заросли |води у водоймі |і не впливає на| | | |деревно-чагарникової |чагарниками і |значні. Частина |гідрологічний | | | |рослинності менші, ніж|водно-болотною |водойми |режим водойми | | | |зазначено, вище або в|рослинністю, |обміліла. Греблі,| | | | |складі насаджень|що приховує |що побудували | | | | |значний відсоток|сліди діяльності |бобри, ефективно | | | | |другорядних порід:|бобрів (загати) |підтримують | | | | |дуба, яблуні, берези,| |необхідний | | | | |горобини, черемшини з| |рівень води в | | | | |повнотою не нижче 0,6 і| |районі поселення | | | | |розміром ділянок менше| | | | | | |ніж 2 х 0,4 (кв. км) | | | | | | |-----------------------+------------------+-----------------+---------------+---------+----------| |Ділянки зайняті|Водойма невелика, |Не стабільний. |Господарська | 3 | 1 | |основними і|прибережна |Перепад рівня |діяльність |(погані) | | |другорядними породами,|рослинність |води у водоймі |людини в районі| | | |маленькі за площею або|слабка. |значний. Тварини |проживання | | | |основна кормова порода|Доступність |не мають |бобрів активна | | | |зустрічається дуже|добра, населені |можливості |ведуться | | | |рідко. В основному до|пункти недалеко, |пережити підйому |гідромеліоратив| | | |складу входять хвойні|охорона |рівня води. |ні роботи або | | | |породи або вільха.|послаблена. |Загати, |ставкове рибне | | | |Деревно-чагарникової | |побудовані |господарство, | | | |рослинності уздовж| |бобрами, не |розвинутий | | | |берега немає. | |запобігають |промисловий | | | | | |обміленню і |лов риби. | | | | | |висиханню |Фактор | | | | | |водойми |турбування | | | | | | |великий | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- { Розділ 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }

11. Визначення оптимальної щільності мисливських тварин
Таблиця. Оптимальна щільность основних видів мисливських тварин
у залежності від середнього класу бонітету
Поліська зона ------------------------------------------------------------------- |Середній клас | Лось | Олень| Козуля| Кабан |Заєць|Куниця|Тетерук| |бонітету/ | | | | | | | | |оптимальна | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------| | 1,0 | 10,0 | 15,0| 57,0 | 8,0 | 80 | 12,0 | 70 | | 1,1 | 9,7 | 14,5| 55,0 | 7,8 | 77 | 11,7 | 68 | | 1,2 | 9,4 | 14,1| 53,5 | 7,6 | 75 | 11,4 | 66 | | 1,3 | 9,1 | 13,6| 51,5 | 7,4 | 72 | 11,1 | 64 | | 1,4 | 8,8 | 13,2| 50,0 | 7,2 | 69 | 10,8 | 62 | | 1,5 | 8,5 | 12,7| 48,0 | 7,0 | 66 | 10,5 | 60 | | 1,6 | 8,2 | 12,3| 46,5 | 6,8 | 64 | 10,2 | 58 | | 1,7 | 7,9 | 11,8| 44,5 | 6,6 | 61 | 9,9 | 56 | | 1,8 | 7,6 | 11,4| 43,0 | 6,4 | 58 | 9,6 | 54 | | 1,9 | 7,3 | 10,9| 41,0 | 6,2 | 56 | 9,3 | 52 | | 2,0 | 6,9 | 10,4| 39,0 | 6,0 | 53 | 9,0 | 50 | | 2,1 | 6,6 | 10,0| 37,0 | 5,8 | 51 | 8,7 | 48 | | 2,2 | 6,3 | 9,5 | 35,5 | 5,6 | 48 | 8,4 | 46 | | 2,3 | 6,0 | 9,1 | 33,5 | 5,4 | 46 | 8,1 | 44 | | 2,4 | 5,7 | 8,6 | 32,0 | 5,2 | 43 | 7,8 | 42 | | 2,5 | 5,4 | 8,2 | 30,0 | 5,0 | 41 | 7,5 | 40 | | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 28,5 | 4,8 | 30 | 7,2 | 38 | | 2,7 | 4,8 | 7,3 | 26,5 | 4,6 | 36 | 6,9 | 36 | | 2,8 | 4,5 | 6,8 | 25,0 | 4,4 | 33 | 6,6 | 34 | | 2,9 | 4,2 | 6,3 | 23,0 | 4,2 | 31 | 6,3 | 32 | | 3,0 | 3,8 | 5,8 | 21,0 | 4,0 | 28 | 6,0 | 30 | | 3,1 | 3,5 | 5,4 | 19,0 | 3,8 | 25 | 5,7 | 28 | | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 17,5 | 3,6 | 23 | 5,4 | 26 | | 3,3 | 2,9 | 4,5 | 15,5 | 3,4 | 20 | 5,1 | 24 | | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 14,0 | 3,2 | 17 | 4,8 | 22 | | 3,5 | 2,3 | 3,6 | 12,0 | 3,0 | 15 | 4,5 | 20 | | 3,6 | 2,0 | 3,1 | 10,5 | 2,8 | 13 | 4,2 | 18 | | 3,7 | 1,7 | 2,7 | 8,5 | 2,6 | 11 | 3,9 | 16 | | 3,8 | 1,4 | 2,2 | 7,0 | 2,4 | 9 | 3,6 | 14 | | 3,9 | 1,1 | 1,7 | 5,5 | 2,2 | 7 | 3,3 | 12 | | 4,0 | 0,7 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 5 | 3,0 | 10 | | 4,1 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,8 | 4 | 2,7 | 8 | | 4,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 3 | 2,4 | 6 | | 4,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 2 | 2,1 | 4 | | 4,4 | 0,1 | - | - | 1,2 | 1 | 1,8 | 2 | | 4,5 | - | - | - | 1,0 |0,5 | 1,5 | - | | 4,6 | - | - | - | 0,8 | - | 1,2 | - | | 4,7 | - | - | - | 0,6 | - | 0,9 | - | | 4,8 | - | - | - | 0,4 | - | 0,6 | - | | 4,9 | - | - | - | 0,2 | - | 0,3 | - | | 5,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------
Лісостепова (правобережна) зона ------------------------------------------------------------------- |Середній клас | Лось | Олень| Лань |Козуля |Кабан|Заєць |Куріпка| |бонітету/ | | | | | | | | |оптимальна | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------| | 1,0 |11,0 |15,0 | 35 | 57,0 | 12,0| 100 | 80 | | 1,1 |10,6 |14,5 | 34 | 55,0 | 11,7| 96 | 78 | | 1,2 |10,3 |14,1 | 33 | 53,5 | 11,4| 92 | 76 | | 1,3 | 9,9 |13,6 | 32 | 51,5 | 11,1| 89 | 74 | | 1,4 | 9,6 |13,2 | 31 | 50,0 | 10,8| 86 | 72 | | 1,5 | 9,2 |12,7 | 30 | 48,0 | 10,5| 83 | 70 | | 1,6 | 8,9 |12,3 | 29 | 46,5 | 10,2| 79 | 68 | | 1,7 | 8,5 |11,8 | 28 | 44,5 | 9,9| 76 | 66 | | 1,8 | 8,2 |11,4 | 27 | 43,0 | 9,6| 72 | 64 | | 1,9 | 7,9 |10,9 | 26 | 41,0 | 9,3| 68 | 62 | | 2,0 | 7,6 |10,4 | 25 | 39,0 | 9,0| 65 | 60 | | 2,1 | 7,3 |10,0 | 24 | 37,0 | 8,7| 61 | 58 | | 2,2 | 6,9 | 9,5 | 23 | 35,5 | 8,4| 58 | 56 | | 2,3 | 6,5 | 9,1 | 22 | 33,5 | 8,1| 55 | 54 | | 2,4 | 6,2 | 8,6 | 21 | 32,0 | 7,8| 52 | 52 | | 2,5 | 5,8 | 8,2 | 20 | 30,0 | 7,5| 49 | 50 | | 2,6 | 5,5 | 7,7 | 19 | 28,5 | 7,2| 46 | 48 | | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 18 | 26,5 | 6,9| 43 | 46 | | 2,8 | 4,8 | 6,8 | 17 | 25,0 | 6,6| 40 | 44 | | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 16 | 23,0 | 6,3| 37 | 42 | | 3,0 | 4,1 | 5,8 | 15 | 21,0 | 6,0| 34 | 40 | | 3,1 | 3,8 | 5,4 | 14 | 19,0 | 5,7| 31 | 38 | | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 13 | 17,5 | 5,4| 28 | 36 | | 3,3 | 3,1 | 4,5 | 12 | 15,5 | 5,1| 25 | 34 | | 3,4 | 2,8 | 4,0 | 11 | 14,0 | 4,8| 22 | 32 | | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 10 | 12,0 | 4,5| 20 | 30 | | 3,6 | 2,1 | 3,1 | 9 | 10,5 | 4,2| 18 | 28 | | 3,7 | 1,8 | 2,7 | 8 | 8,5 | 3,9| 16 | 26 | | 3,8 | 1,5 | 2,2 | 7 | 7,0 | 3,6| 14 | 24 | | 3,9 | 1,2 | 1,7 | 6 | 5,5 | 3,3| 12 | 22 | | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 5 | 4,0 | 3,0| 10 | 20 | | 4,1 | 0,6 | 0,8 | 4 | 2,5 | 2,7| 8 | 18 | | 4,2 | 0,5 | 0,4 | 3 | 1,0 | 2,4| 6 | 16 | | 4,3 | 0,3 | 0,2 | 2 | 0,5 | 2,1| 4 | 14 | | 4,4 | 0,2 | - | 1 | - | 1,8| 2 | 12 | | 4,5 | - | - | - | - | 1,5| 1 | 10 | | 4,6 | - | - | - | - | 1,2| - | 8 | | 4,7 | - | - | - | - | 0,9| - | 6 | | 4,8 | - | - | - | - | 0,6| - | 4 | | 4,9 | - | - | - | - | 0,3| - | 2 | | 5,0 | - | - | - | - | 0,1| - | - | -------------------------------------------------------------------
Лісостепова (лівобережна) зона ------------------------------------------------------------------- |Середній клас | Лось | Олень| Лань |Козуля |Кабан|Заєць |Куріпка| |бонітету/ | | | | | | | | |оптимальна | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------| | 1,0 | 11,0 | 15,0 | 37 | 57,0 | 12,0| 100 | 80 | | 1,1 | 10,6 | 14,5 | 36 | 55,0 | 11,7| 96 | 78 | | 1,2 | 10,3 | 14,1 | 35 | 53,5 | 11,4| 92 | 76 | | 1,3 | 9,9 | 13,6 | 34 | 51,5 | 11,1| 89 | 74 | | 1,4 | 9,6 | 13,2 | 33 | 50,0 | 10,8| 86 | 72 | | 1,5 | 9,2 | 12,7 | 32 | 48,0 | 10,5| 83 | 70 | | 1,6 | 8,9 | 12,3 | 31 | 46,5 | 10,2| 79 | 68 | | 1,7 | 8,5 | 11,8 | 30 | 44,5 | 9,9| 76 | 66 | | 1,8 | 8,2 | 11,4 | 29 | 43,0 | 9,6| 72 | 64 | | 1,9 | 7,9 | 10,9 | 28 | 41,0 | 9,3| 68 | 62 | | 2,0 | 7,6 | 10,4 | 27 | 39,0 | 9,0| 65 | 60 | | 2,1 | 7,3 | 10,0 | 26 | 37,0 | 8,7| 61 | 58 | | 2,2 | 6,9 | 9,5 | 25 | 35,5 | 8,4| 58 | 56 | | 2,3 | 6,5 | 9,1 | 24 | 33,5 | 8,1| 55 | 54 | | 2,4 | 6,2 | 8,6 | 23 | 32,0 | 7,8| 52 | 52 | | 2,5 | 5,8 | 8,2 | 22 | 30,0 | 7,5| 49 | 50 | | 2,6 | 5,5 | 7,7 | 21 | 28,5 | 7,2| 46 | 48 | | 2,7 | 5,1 | 7,3 | 20 | 26,5 | 6,9| 43 | 46 | | 2,8 | 4,8 | 6,8 | 19 | 25,0 | 6,6| 40 | 44 | | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 18 | 23,0 | 6,3| 37 | 42 | | 3,0 | 4,1 | 5,8 | 17 | 21,0 | 6,0| 34 | 40 | | 3,1 | 3,8 | 5,4 | 16 | 19,0 | 5,7| 31 | 38 | | 3,2 | 3,5 | 4,9 | 15 | 17,5 | 5,4| 28 | 36 | | 3,3 | 3,1 | 4,5 | 14 | 15,5 | 5,1| 25 | 34 | | 3,4 | 2,8 | 4,0 | 13 | 14,0 | 4,8| 22 | 32 | | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 12 | 12,0 | 4,5| 20 | 30 | | 3,6 | 2,1 | 3,1 | 11 | 10,5 | 4,2| 18 | 28 | | 3,7 | 1,8 | 2,7 | 10 | 8,5 | 3,9| 16 | 26 | | 3,8 | 1,5 | 2,2 | 9 | 7,0 | 3,6| 14 | 24 | | 3,9 | 1,2 | 1,7 | 8 | 5,5 | 3,3| 12 | 22 | | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 7 | 4,0 | 3,0| 10 | 20 | | 4,1 | 0,6 | 0,8 | 6 | 2,5 | 2,7| 8 | 18 | | 4,2 | 0,5 | 0,4 | 5 | 1,0 | 2,4| 6 | 16 | | 4,3 | 0,3 | 0,2 | 4 | 0,5 | 2,1| 4 | 14 | | 4,4 | 0,2 | - | 3 | - | 1,8| 2 | 12 | | 4,5 | - | - | 2 | - | 1,5| 1 | 10 | | 4,6 | - | - | 1 | - | 1,2| - | 8 | | 4,7 | - | - | - | - | 0,9| - | 6 | | 4,8 | - | - | - | - | 0,6| - | 4 | | 4,9 | - | - | - | - | 0,3| - | 2 | | 5,0 | - | - | - | - | 0,1| - | - | -------------------------------------------------------------------
Степова (північна) зона --------------------------------------------------------------------------- |Середній клас |Олень | Лань |Козуля |Кабан |Заєць|Фазан |Куріпка|Крижень| |бонітету/ | | | | | | | | | |оптимальна | | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------| | 1,0 | 20,0 | 35 | 60,0 | 15,0 | 100 | 550 | 80 | 400 | | 1,1 | 19,5 | 34 | 58,5 | 14,5 | 96 | 530 | 78 | 386 | | 1,2 | 19,0 | 33 | 57,0 | 14,1 | 92 | 510 | 76 | 372 | | 1,3 | 18,5 | 32 | 55,5 | 13,6 | 89 | 490 | 74 | 358 | | 1,4 | 18,0 | 31 | 54,0 | 13,2 | 86 | 470 | 72 | 344 | | 1,5 | 17,5 | 30 | 52,5 | 12,7 | 83 | 450 | 70 | 330 | | 1,6 | 17,0 | 29 | 51,0 | 12,3 | 79 | 430 | 68 | 316 | | 1,7 | 16,5 | 28 | 49,5 | 11,8 | 76 | 410 | 66 | 302 | | 1,8 | 16,0 | 27 | 48,0 | 11,4 | 72 | 390 | 64 | 288 | | 1,9 | 15,5 | 26 | 46,5 | 10,9 | 68 | 370 | 62 | 274 | | 2,0 | 15,0 | 25 | 45,0 | 10,4 | 65 | 350 | 60 | 260 | | 2,1 | 14,5 | 24 | 43,5 | 10,0 | 61 | 330 | 58 | 246 | | 2,2 | 14,0 | 23 | 42,0 | 9,5 | 58 | 310 | 56 | 232 | | 2,3 | 13,5 | 22 | 40,5 | 9,1 | 55 | 290 | 54 | 218 | | 2,4 | 13,0 | 21 | 39,0 | 8,6 | 52 | 270 | 52 | 204 | | 2,5 | 12,5 | 20 | 37,5 | 8,2 | 49 | 250 | 50 | 190 | | 2,6 | 12,0 | 19 | 36,0 | 7,7 | 46 | 230 | 48 | 176 | | 2,7 | 11,5 | 18 | 34,5 | 7,3 | 43 | 210 | 46 | 162 | | 2,8 | 11,0 | 17 | 33,0 | 6,8 | 40 | 190 | 44 | 148 | | 2,9 | 10,5 | 16 | 31,5 | 6,3 | 37 | 170 | 42 | 134 | | 3,0 | 10,0 | 15 | 30,0 | 5,8 | 34 | 150 | 40 | 120 | | 3,1 | 9,5 | 14 | 28,5 | 5,4 | 31 | 130 | 38 | 106 | | 3,2 | 9,0 | 13 | 27,0 | 4,9 | 28 | 110 | 36 | 92 | | 3,3 | 8,5 | 12 | 25,5 | 4,5 | 25 | 90 | 34 | 78 | | 3,4 | 8,0 | 11 | 24,0 | 4,0 | 22 | 70 | 32 | 64 | | 3,5 | 7,5 | 10 | 22,5 | 3,6 | 20 | 50 | 30 | 50 | | 3,6 | 7,0 | 9 | 21,0 | 3,0 | 18 | 40 | 28 | 36 | | 3,7 | 6,5 | 8 | 19,5 | 2,7 | 16 | 30 | 26 | 22 | | 3,8 | 6,0 | 7 | 18,0 | 2,2 | 14 | 20 | 24 | 8 | | 3,9 | 5,5 | 6 | 16,5 | 1,7 | 12 | 10 | 22 | 4 | | 4,0 | 5,0 | 5 | 15,0 | 1,2 | 10 | 5 | 20 | - | | 4,1 | 4,5 | 4 | 13,5 | 0,8 | 8 | - | 18 | - | | 4,2 | 4,0 | 3 | 12,0 | 0,6 | 6 | - | 16 | - | | 4,3 | 3,5 | 2 | 10,5 | 0,1 | 4 | - | 14 | - | | 4,4 | 3,0 | 1 | 9,0 | - | 2 | - | 12 | - | | 4,5 | 2,5 | - | 7,5 | - | 1 | - | 10 | - | | 4,6 | 2,0 | - | 6,0 | - | - | - | 8 | - | | 4,7 | 1,5 | - | 4,5 | - | - | - | 6 | - | | 4,8 | 1,0 | - | 3,0 | - | - | - | 4 | - | | 4,9 | 0,5 | - | 1,5 | - | - | - | 2 | - | | 5,0 | 0,1 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------
Степова (південна) зона --------------------------------------------------------------------------- |Середній клас |Олень |Муфлон|Козуля |Кабан |Заєць|Фазан |Куріпка|Крижень| |бонітету/ | | | | | | | | | |оптимальна | | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------+-------| | 1,0 | 20,0 | 23 | 60,0 | 20,0 | 100 | 550 | 80 | 400 | | 1,1 | 19,5 | 22 | 58,5 | 19,5 | 96 | 530 | 78 | 386 | | 1,2 | 19,0 | 21,5 | 57,0 | 19,0 | 92 | 510 | 76 | 372 | | 1,3 | 18,5 | 21 | 55,5 | 18,5 | 89 | 490 | 74 | 358 | | 1,4 | 18,0 | 20,5 | 54,0 | 18,0 | 86 | 470 | 72 | 344 | | 1,5 | 17,5 | 20 | 52,5 | 17,5 | 83 | 450 | 70 | 330 | | 1,6 | 17,0 | 19,5 | 51,0 | 17,0 | 79 | 430 | 68 | 316 | | 1,7 | 16,5 | 19 | 49,5 | 16,5 | 76 | 410 | 66 | 302 | | 1,8 | 16,0 | 18,5 | 48,0 | 16,0 | 72 | 390 | 64 | 288 | | 1,9 | 15,5 | 18 | 46,5 | 15,5 | 68 | 370 | 62 | 274 | | 2,0 | 15,0 | 17,5 | 45,0 | 15,0 | 65 | 350 | 60 | 260 | | 2,1 | 14,5 | 17 | 43,5 | 14,5 | 61 | 330 | 58 | 246 | | 2,2 | 14,0 | 16,5 | 42,0 | 14,0 | 58 | 310 | 56 | 232 | | 2,3 | 13,5 | 16 | 40,5 | 13,5 | 55 | 290 | 54 | 218 | | 2,4 | 13,0 | 15,5 | 39,0 | 13,0 | 52 | 270 | 52 | 204 | | 2,5 | 12,5 | 15 | 37,5 | 12,5 | 49 | 250 | 50 | 190 | | 2,6 | 12,0 | 14,5 | 36,0 | 12,0 | 46 | 230 | 48 | 176 | | 2,7 | 11,5 | 14 | 34,5 | 11,5 | 43 | 210 | 46 | 162 | | 2,8 | 11,0 | 13,5 | 33,0 | 11,0 | 40 | 190 | 44 | 148 | | 2,9 | 10,5 | 13 | 31,5 | 10,5 | 37 | 170 | 42 | 134 | | 3,0 | 10,0 | 12,5 | 30,0 | 10,0 | 34 | 150 | 40 | 120 | | 3,1 | 9,5 | 12 | 28,5 | 9,5 | 31 | 130 | 38 | 106 | | 3,2 | 9,0 | 11,5 | 27,0 | 9,0 | 28 | 110 | 36 | 92 | | 3,3 | 8,5 | 11 | 25,5 | 8,5 | 25 | 90 | 34 | 78 | | 3,4 | 8,0 | 10,5 | 24,0 | 8,0 | 22 | 70 | 32 | 64 | | 3,5 | 7,5 | 10 | 22,5 | 7,5 | 20 | 50 | 30 | 50 | | 3,6 | 7,0 | 9 | 21,0 | 7,0 | 18 | 40 | 28 | 36 | | 3,7 | 6,5 | 8 | 19,5 | 6,0 | 16 | 30 | 26 | 22 | | 3,8 | 6,0 | 7 | 18,0 | 5,0 | 14 | 20 | 24 | 8 | | 3,9 | 5,5 | 6 | 16,5 | 4,0 | 12 | 10 | 22 | 4 | | 4,0 | 5,0 | 5 | 15,0 | 3,0 | 10 | 5 | 20 | - | | 4,1 | 4,5 | 4 | 13,5 | 2,0 | 8 | - | 18 | - | | 4,2 | 4,0 | 3 | 12,0 | 1,0 | 6 | - | 16 | - | | 4,3 | 3,5 | 2 | 10,5 | 0,5 | 4 | - | 14 | - | | 4,4 | 3,0 | 1 | 9,0 | 0,2 | 2 | - | 12 | - | | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 7,5 | 0,1 | 1 | - | 10 | - | | 4,6 | 2,0 | - | 6,0 | - | - | - | 8 | - | | 4,7 | 1,5 | - | 4,5 | - | - | - | 6 | - | | 4,8 | 1,0 | - | 3,0 | - | - | - | 4 | - | | 4,9 | 0,5 | - | 1,5 | - | - | - | 2 | - | | 5,0 | 0,1 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------
Карпатська зона ------------------------------------------------------------------- |Середній клас | Зубр | Олень|Козуля |Кабаня |Заєць|Вед- |Тетерук| |бонітету/ | | | | | |мідь* | | |оптимальна | | | | | | | | |щільність | | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | | |--------------+------+------+-------+-------+-----+------+-------| | 1,0 | 3,0 | 18,0 | 50,0 | 10,0 |100,0| 3,0 | 30,0 | | 1,1 | 2,9 | 17,5 | 48,0 | 9,6 | 98 | 2,9 | 29,0 | | 1,2 | 2,8 | 17,0 | 46,0 | 9,2 | 95 | 2,8 | 28,0 | | 1,3 | 2,7 | 16,5 | 44,0 | 8,8 | 93 | 2,7 | 27,0 | | 1,4 | 2,6 | 16,0 | 42,0 | 8,4 | 90 | 2,6 | 26,0 | | 1,5 | 2,5 | 15,5 | 40,0 | 8,0 | 88 | 2,5 | 25,0 | | 1,6 | 2,4 | 15,0 | 38,0 | 7,6 | 85 | 2,4 | 24,0 | | 1,7 | 2,3 | 14,5 | 36,0 | 7,2 | 83 | 2,3 | 23,0 | | 1,8 | 2,2 | 14,0 | 34,0 | 6,8 | 80 | 2,2 | 22,0 | | 1,9 | 2,1 | 13,5 | 32,0 | 6,4 | 78 | 2,1 | 21,0 | | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 30,0 | 6,0 | 75 | 2,0 | 20,0 | | 2,1 | 1,9 | 12,5 | 29,0 | 5,8 | 73 | 1,9 | 19,0 | | 2,2 | 1,8 | 12,0 | 28,0 | 5,6 | 70 | 1,8 | 18,0 | | 2,3 | 1,7 | 11,5 | 27,0 | 5,4 | 68 | 1,7 | 17,0 | | 2,4 | 1,6 | 11,0 | 26,0 | 5,2 | 65 | 1,6 | 16,0 | | 2,5 | 1,5 | 10,5 | 25,0 | 5,0 | 63 | 1,5 | 15,0 | | 2,6 | 1,4 | 10,0 | 24,0 | 4,8 | 60 | 1,4 | 14,0 | | 2,7 | 1,3 | 9,5 | 23,0 | 4,6 | 58 | 1,3 | 13,0 | | 2,8 | 1,2 | 9,0 | 22,0 | 4,4 | 55 | 1,2 | 12,0 | | 2,9 | 1,1 | 8,5 | 21,0 | 4,2 | 53 | 1,1 | 11,0 | | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 20,0 | 4,0 | 50 | 1,0 | 10,0 | | 3,1 | 0,9 | 7,6 | 19,0 | 3,8 | 48 | 0,9 | 9,0 | | 3,2 | 0,8 | 7,2 | 18,0 | 3,6 | 45 | 0,8 | 8,0 | | 3,3 | 0,7 | 6,8 | 17,0 | 3,4 | 43 | 0,7 | 7,0 | | 3,4 | 0,6 | 6,4 | 16,0 | 3,2 | 40 | 0,6 | 6,0 | | 3,5 | 0,5 | 6,0 | 15,0 | 3,0 | 38 | 0,5 | 5,0 | | 3,6 | 0,5 | 5,6 | 14,0 | 2,8 | 35 | 0,5 | 4,0 | | 3,7 | 0,5 | 5,2 | 13,0 | 2,6 | 33 | 0,5 | 3,0 | | 3,8 | 0,5 | 4,8 | 12,0 | 2,4 | 30 | 0,5 | 2,0 | | 3,9 | 0,5 | 4,4 | 11,0 | 2,2 | 28 | 0,5 | 1,0 | | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 10,0 | 2,0 | 25 | 0,5 | 0,7 | | 4,1 | 0,4 | 3,7 | 8,0 | 1,8 | 23 | 0,4 | 0,5 | | 4,2 | 0,4 | 3,4 | 6,0 | 1,6 | 20 | 0,3 | 0,3 | | 4,3 | 0,3 | 3,1 | 4,0 | 1,4 | 18 | 0,2 | 0,1 | | 4,4 | 0,3 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 15 | 0,1 | - | | 4,5 | 0,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 13 | - | - | | 4,6 | 0,1 | 2,1 | - | 0,9 | 10 | - | - | | 4,7 | - | 1,8 | - | 0,8 | 8 | - | - | | 4,8 | - | 1,5 | - | 0,7 | 5 | - | - | | 4,9 | - | 1,2 | - | 0,6 | 3 | - | - | | 5,0 | - | 1,0 | - | 0,5 | 2 | - | - | ------------------------------------------------------------------- ______________________
* Оптимальна щільність ведмедя на 10 тис,га.
Кримська гірська зона ------------------------------------------------------------------ |Середній клас | Олень | Козуля | Кабан | Муфлон | Заєць | Фазан| | бонітету / | | | | | | | | оптимальна | | | | | | | | щільність | | | | | | | |(гол/1000 га) | | | | | | | |--------------+-------+--------+-------+--------+-------+-------| | 1,0 | 20,0 | 50 | 6,0 | 20,0 | 100 | 800 | | 1,1 | 19,5 | 49 | 5,9 | 19,5 | 98 | 780 | | 1,2 | 19,0 | 48 | 5,8 | 19,0 | 95 | 760 | | 1,3 | 18,5 | 46 | 5,7 | 18,5 | 93 | 740 | | 1,4 | 18,0 | 45 | 5,6 | 18,0 | 91 | 720 | | 1,5 | 17,5 | 44 | 5,5 | 17,5 | 89 | 700 | | 1,6 | 17,0 | 43 | 5,4 | 17,0 | 86 | 680 | | 1,7 | 16,5 | 42 | 5,3 | 16,5 | 84 | 660 | | 1,8 | 16,0 | 40 | 5,2 | 16,0 | 82 | 640 | | 1,9 | 15,5 | 39 | 5,1 | 15,5 | 80 | 620 | | 2,0 | 15,0 | 38 | 5,0 | 15,0 | 77 | 600 | | 2,1 | 14,5 | 37 | 4,9 | 14,5 | 75 | 580 | | 2,2 | 14,0 | 36 | 4,8 | 14,0 | 73 | 560 | | 2,3 | 13,5 | 34 | 4,7 | 13,5 | 71 | 540 | | 2,4 | 13,0 | 33 | 4,6 | 13,0 | 68 | 520 | | 2,5 | 12,5 | 32 | 4,5 | 12,5 | 66 | 500 | | 2,6 | 12,0 | 31 | 4,4 | 12,0 | 64 | 480 | | 2,7 | 11,5 | 30 | 4,3 | 11,5 | 62 | 460 | | 2,8 | 11,0 | 28 | 4,2 | 11,0 | 59 | 440 | | 2,9 | 10,5 | 27 | 4,1 | 10,5 | 57 | 420 | | 3,0 | 10,0 | 26 | 4,0 | 10,0 | 55 | 400 | | 3,1 | 9,5 | 25 | 3,9 | 9,5 | 53 | 380 | | 3,2 | 9,0 | 24 | 3,8 | 9,0 | 50 | 360 | | 3,3 | 8,5 | 22 | 3,7 | 8,5 | 48 | 340 | | 3,4 | 8,0 | 21 | 3,6 | 8,0 | 46 | 320 | | 3,5 | 7,5 | 20 | 3,5 | 7,5 | 44 | 300 | | 3,6 | 7,0 | 19 | 3,4 | 7,0 | 41 | 280 | | 3,7 | 6,5 | 18 | 3,3 | 6,5 | 39 | 260 | | 3,8 | 6,0 | 16 | 3,2 | 6,0 | 37 | 240 | | 3,9 | 5,5 | 15 | 3,1 | 5,5 | 35 | 220 | | 4,0 | 5,0 | 14 | 3,0 | 5,0 | 32 | 200 | | 4,1 | 4,5 | 13 | 2,9 | 4,5 | 30 | 180 | | 4,2 | 4,0 | 12 | 2,8 | 4,0 | 28 | 160 | | 4,3 | 3,5 | 10 | 2,7 | 3,5 | 26 | 140 | | 4,4 | 3,0 | 9 | 2,6 | 3,0 | 23 | 120 | | 4,5 | 2,5 | 8 | 2,5 | 2,5 | 21 | 100 | | 4,6 | 2,0 | 7 | 2,4 | 2,0 | 19 | 80 | | 4,7 | 1,5 | 6 | 2,3 | 1,5 | 17 | 60 | | 4,8 | 1,0 | 4 | 2,2 | 1,0 | 14 | 40 | | 4,9 | 0,5 | 3 | 2,1 | 0,5 | 12 | 20 | | 5,0 | - | 2 | 2,0 | - | 10 | 10 | ------------------------------------------------------------------
{ Розділ 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }

12. Оцінка впливу різноманітних чинників на стан
популяцій мисливської фауни
Для врахування впливу чинників уведені коефіцієнти зменшення
(збільшення) середнього бонітету для кожного виду диких
мисливських тварин. Чинники можуть зменшувати середній клас
бонітету чи поліпшувати його (коефіцієнти із знаком мінус).
Таблиця. Орієнтовна шкала визначення ступеня поточного
впливу різноманітних чинників на мисливську фауну
-------------------------------------------------------------------------------- | Чинники | Показники |Коефіцієнт |Дія | | | |зменшення |чинника | | | |(збільшення)| | | | |бонітету | | |------------------------------------------------------------------------------| | Біотичні чинники | |------------------------------------------------------------------------------| |Кормові й захисні |Бонітети мисливських угідь | 1-5 | Постійна | |властивості | | | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Мозаїчність |Кількість лісових контурів на | | | |угідь |1000 га мисливських угідь: | | Постійна | | |один контур | 0 | | | |до 5 контурів | 0,02 | | | |до 10 контурів | 0,04 | | | |до 15 контурів | 0,06 | | | |понад 20 контурів | 0,08 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Вплив хижаків |Хижаки відсутні | 0 | Періодична | | |Чисельність хижаків не перевищує| | | | |щільність 0,1 на 1000 га | 0,02 | | | |Чисельність хижаків не перевищує| | | | |0,3 на 1000 га | 0,09 | | | |Чисельність хижаків більше 0,5 | | | | |особин на 1000 га | 0,4 | | | |Боротьба з хижаками не ведеться | 1,5 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Вплив конкурентів |Конкурентів немає | 0 | Періодична | | |Зустрічаються поодиноко | 0,02 | | | |Впливають на кормову базу | 0,04 | | | |Знижують кормові властивості | | | | |угідь | 0,06 | | | |Повністю витісняють вид | 0,1 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Санітарний стан |Район сприятливий в санітарному | 0 | Періодична | | |відношенні | | | | |В окремі роки реєструвались | 0,02 | | | |поодинокі випадки захворювань | | | | |диких тварин | | | | |Щорічно реєструються поодинокі | 0,04 | | | |випадки захворювань | | | | |Реєструється 5-6 випадків | 0,06 | | | |захворювань щорічно | | | | |Профілактичні заходи не | 0,2 | | | |проводяться | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Абіотичні чинники | |------------------------------------------------------------------------------| |Забезпеченість |До 300 м | 0 | Постійна | |природними |300-500 м | 0,02 | | |водними джерелами |500-1000 м | 0,04 | | |(відстань до води) |1-5 км | 0,06 | | | |Понад 5 км | 0,08 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Рельєф |Рівнинний | 0 | Постійна | | |Горбистий (до 30% території | 0,02 | | | |пологі схили) | | | | |Рельєф гірський з пологими і | 0,04 | | | |крутими схилами (крутих схилів | | | | |до 30% території) | | | | |Рельєф гірський, де переважають | 0,06 | | | |круті схили (пологих схилів до | | | | |30% території) | | | | |Рельєф гірський, де переважають | 0,08 | | | |круті і дуже круті схили, | | | | |кам'янисті розсипи | | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Експозиція і висота|Передгір'я до 500 м н.р.м. | 0 | Постійна | |над рівнем моря |Нижній гірський лісовий пояс | 0,02 | | | |території букового лісу до 700 м| | | | |н.р.м. (південні, східні і | | | | |західні експозиції) | | | | |Нижній гірський лісовий пояс | 0,04 | | | |території букового лісу до 800 м| | | | |н.р.м. (північні експозиції) | | | | |Нижній гірський лісовий пояс | 0,06 | | | |до 1100 м н.р.м. | | | | |(всі експозиції) | | | | |Типи угідь вище 1100 м н.р.м. | 0,08 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Клімат (висота і |Сніговий покрив до 15 см | 0 | Періодична | |тривалість |Сніговий покрив до 30 см | 0,02 | | |снігового покриву) |(до 60 днів) | | | | |Сніговий покрив до 30 см | 0,04 | | | |(більше 75 днів) | | | | |Сніговий покрив 40-50 см | 0,06 | | | |Сніговий покрив - 60 см і більше| 0,1 | | |------------------------------------------------------------------------------| | Антропогенні чинники | |------------------------------------------------------------------------------| |Браконьєрство |Не впливає на стан популяції | 0 | Періодична | | |Виявлено до 5 випадків у рік на | 0,1 | | | |1000 га | | | | |Виявлено до 10 випадків у рік на| 0,4 | | | |1000 га | | | | |Виявлено більше 10 випадків у | 1,0 | | | |рік на 1000 га | | | | |Боротьба з браконьєрством | 3,0 | | | |не ведеться | | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Чинник неспокою |Відсутній | 0 | Періодична | |(рекреаційне |Поодинокі випадки впливу | 0,02 | | |навантаження, |Впливає на розподіл тварин за | 0,04 | | |випас худоби, |біотопами | | | |збір грибів тощо) |Відчутно впливає на популяцію в | 0,06 | | | |окремі сезони року | | | | |Впливає на популяцію протягом | 0,08 | | | |усього року | | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Окультуреність |Не впливає | 0 | Періодична | |ландшафту |Незначно погіршує | 0,02 | | |(осушення, |Погіршує відчутно | 0,04 | | |розорювання земель,|Рідко зустрічаються окремі | | | |застосування |особини через окультуреність | 0,06 | | |хімікатів тощо) |ландшафту | | | | |Вид відсутній через | | | | |окультуреність ландшафту | 0,08 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Загибель диких |Господарська діяльність не | 0 | Періодична | |тварин (при веденні|призводить до загибелі тварин | | | |сільськогосподар- |Призводить до загибелі незначної| 0,02 | | |ського та лісового |кількості тварин (1-2 випадки за| | | |господарства) |рік) | | | | |Призводить до загибелі майже | 0,04 | | | |всього річного приросту | | | | |Загибель тварин перевищує річний| 0,06 | | | |приріст | | | | |Призводить до масової гибелі | 0,1 | | | |тварин | | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Формування |Не впливає на продуктивність | 0 | Періодична | |популяцій диких |популяції | | | |тварин (за віковою |Призводить до незначного | 0,02 | | |та статевою |зменшення чисельності (до 20 %) | | | |структурою) |Зменшує чисельність (до 50 %) | 0,04 | | | |Зменшує чисельність більше 50 % | 0,5 | | | |Призводить до деградації виду | 1,0 | | |------------------------------------------------------------------------------| | Чинники, які можуть впливати на підвищення середнього бонітету | |------------------------------------------------------------------------------| |Додаткова |Наявність сільськогосподарських | | Періодична | |кормова база (на |культур: | | | |землях с/г |- більше 20 га на 1000 га угідь | - 0,2 | | |призначення: |- до 20 га на 1000 га угідь | - 0,1 | | |посіви, озимина, |Нормативна забезпеченість | 0 | | |овес, кукурудза |кормовими полями (ремізами) | | | |тощо) |Недостатня кількість кормових | 0,04 | | | |полів (ремізів) | | | | |Кормові поля (ремізи) відсутні | 0,1 | | |-------------------+--------------------------------+------------+------------| |Ефективність |Дає змогу перевищити оптимальну | - 0,5 | Періодична | |біотехнічних |щільність виду на 1000 га угідь | | | |заходів |Дає змогу досягти оптимальної | - 0,2 | | | |щільності виду на 1000 га угідь | | | | |Не впливає на стан популяції | 0 | | | |Біотехнічні заходи проводяться | 0,1 | | | |у недостатньому обсязі | | | | |Не проводяться зовсім (при | 0,3 | | | |потребі їх проведення) | | | --------------------------------------------------------------------------------
Якщо погіршення середнього бонітету виникає з вини
користувача мисливських угідь і призводить до зменшення середнього
бонітету на один клас (не ведеться боротьба з браконьєрством,
підгодівля диких тварин при несприятливих кліматичних умовах,
незадовільний стан формування популяцій диких тварин за віковою та
статевою структурою, недостатня кількість штучно створених
кормових та захисних ремізів, штучних водопоїв, біотехнічних
споруд, незадовільна боротьба з хижаками, не проводяться санітарні
профілактичні заходи тощо), то користувачам мисливських угідь
зменшуються на 10 % установлені норми (відсотки) вилучення річного
приросту диких тварин. Оскільки мисливське впорядкування угідь проводиться один раз
на 15 років, за цей період у типах мисливських угідь можуть
відбутися значні зміни (спілі насадження перейдуть у категорію
зрубів, зруби - у покриті лісом землі тощо). Усі ці зміни будуть
впливати на зміну розрахованого при впорядкуванні угідь середнього
бонітету для кожного виду мисливської фауни. Особливо це
стосується лісових угідь, оскільки для інших типів угідь ці зміни
будуть незначними. У зв'язку з цим користувачі мисливських угідь
при розрахунках середнього класу бонітету для кожного виду
мисливських тварин повинні, по змозі, ураховувати ці зміни за
даними безперервного впорядкування лісових угідь, які щорічно
поновлюються і є в наявності в лісництвах та держлісгоспах.
13. Розрахунок річного приросту поголів'я
мисливських тварин
Щорічне планування річного приросту поголів'я мисливських
тварин користувачі мисливських угідь здійснюють згідно з
нормативами, визначеними в таблиці.
Таблиця. Орієнтовний річний приріст поголів'я деяких видів
мисливських тварин (за зонами)
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Вид |Мінімальна |Участь |Народ-|Середня |Загибель|Загибель|Загибель|Межі |Сере- | |мисливських|щільність, |самок у|ження |кількість|кладок, |молод- |доро- |річного|дній | |тварин |за якої |розмно-|молод-|яєць у |% |няку, |слих |при- |річний | | |дозволяється|женні, |няку |кладці, | |% |тварин, |росту, |при- | | |добування |(%) |на |штук | | |% |% |ріст, | | |(відстріл, | |одну | | | | | |% | | |відлов) | |самку,| | | | | | | | |гол./1000 га| |особин| | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Поліська зона | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Лось | 2,3 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 15 | 10-20 | 15 | |Олень | 3,6 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Козуля | 8,5 | 50 | 1-2 | - | - | 35 | 20 | 10-20 | 15 | |Кабан | 3,0 | 40 | 4-6 | - | - | 30 | 25 | 20-80 | 30 | |Заєць | 15 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-30 | 25 | |Куниця | 3,0 | 50 | 2-7 | - | - | 70 | 20 | 10-20 | 15 | |Тетерук | 20 | 80 | - | 8-10 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Лісостепова (правобережна) зона | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Лось | 2,4 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 15 | 10-20 | 15 | |Олень | 3,6 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Лань | 10 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Козуля | 15 | 50 | 1-2 | - | - | 35 | 20 | 10-20 | 15 | |Кабан | 4,0 | 40 | 4-6 | - | - | 30 | 25 | 20-120| 30 | |Заєць | 20 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-30 | 25 | |Борсук | 10 | 40 | 2-6 | - | - | 50 | 30 | 20-30 | 25 | |Фазан | 50 | 80 | - | 8-12 | 30 | 90 | 30 | 20-240| 25 | |Куріпка | 30 | 80 | - | 10-14 | 50 | 60 | 40 | 15-100| 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Лісостепова (лівобережна) зона | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Лось | 2,4 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 15 | 10-20 | 15 | |Олень | 3,6 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Лань | 12 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Козуля | 15 | 50 | 1-2 | - | - | 35 | 20 | 10-20 | 15 | |Кабан | 4,0 | 40 | 4-6 | - | - | 30 | 25 | 20-120| 30 | |Заєць | 20 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-30 | 25 | |Борсук | 10 | 40 | 2-6 | - | - | 50 | 30 | 20-30 | 25 | |Фазан | 50 | 80 | - | 8-12 | 30 | 90 | 30 | 20-240| 25 | |Куріпка | 30 | 80 | - | 10-14 | 50 | 60 | 40 | 15-100| 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Степова (північна) зона | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Олень | 7,5 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 20 | 15-25 | 20 | |Лань | 10 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 20 | 15-25 | 20 | |Козуля | 15 | 50 | 1-2 | - | - | 30 | 10 | 15-25 | 20 | |Кабан | 4,0 | 40 | 6-10| - | - | 30 | 15 | 40-120| 45 | |Заєць | 20 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-30 | 20 | |Фазан | 50 | 80 | - | 8-12 | 30 | 90 | 30 | 20-240| 25 | |Куріпка | 30 | 80 | - | 10-14 | 50 | 60 | 30 | 10-140| 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Степова (південна )зона | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Олень | 7,0 | 45 | 1-2 | - | - | 30 | 20 | 15-25 | 20 | |Лань | 12 | 45 | 1-2 | - | - | 35 | 10 | 10-20 | 15 | |Муфлон | 10 | 40 | 1-2 | - | - | 30 | 10 | 10-20 | 15 | |Козуля | 15 | 50 | 1-2 | - | - | 30 | 10 | 15-25 | 20 | |Кабан | 4,0 | 40 | 6-10| - | - | 30 | 15 | 40-120| 45 | |Заєць | 20 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-60 | 25 | |Фазан | 50 | 80 | - | 8-12 | 30 | 90 | 30 | 65-240| 25 | |Куріпка | 30 | 80 | - | 10-14 | 50 | 60 | 30 | 10-140| 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Карпати | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Зубр | 2,0 | 30 | 1 | - | - | 40 | 5 | 2-7 | 5 | |Олень | 6,0 | 45 | 1 | - | - | 40 | 10 | 8-12 | 10 | |Козуля | 12 | 50 | 1-2 | - | - | 30 | 15 | 5-30 | 10 | |Кабан | 3,0 | 40 | 4-6 | - | - | 30 | 30 | 25-80 | 30 | |Заєць | 20 | 60 | 8-10| - | - | 70 | 30 | 20-30 | 25 | |Ведмідь | 0,5 | 20 | 1-3 | - | - | 40 | 10 | 3-6 | 5 | |Тетерук | 20 | 80 | - | 8-10 | 50 | 50 | 25 | 40 | 40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Гірський Крим | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |Олень | 6,0 | 45 | 1 | - | - | 30 | 10 | 15-25 | 20 | |Козуля | 14,0 | 50 | 1-2 | - | - | 30 | 10 | 15-25 | 20 | |Кабан | 3,0 | 40 | 4-6 | - | - | 30 | 15 | 30-80 | 40 | |Муфлон | 10 | 40 | 1-2 | - | - | 30 | 10 | 10-20 | 15 | |Заєць | 32 | 60 | 6-8 | - | - | 70 | 20 | 20-30 | 25 | |Фазан | 117 | 80 | - | 8-12 | 30 | 40 | 30 | 65-95 | 80 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- { Розділ 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }
14. Норми добування мисливських тварин
Таблиця. Допустимі норми використання (відстріл, відлов) окремих видів мисливських тварин при мінімально допустимій
їх щільності ------------------------------------------------------------------ | Вид | Природна зона |Допустимий | |мисливської фауни | |відсоток | | | |добування, %| |-------------------+-------------------------------+------------| |Лось, |Для усіх зон | 10 | |олень благородний, | | | |олень плямистий, | | | |козуля, лань, | | | |муфлон | | | |-------------------+-------------------------------+------------| |Кабан |Поліська, Лісостепова, Крим, | | | |Карпати | 20 | | |-------------------------------+------------| | |Степова | 25 | |-------------------+-------------------------------+------------| |Заєць-русак |Для усіх зон | 15 | |-------------------+-------------------------------+------------| |Сіра куріпка |Для усіх зон | 15 | |-------------------+-------------------------------+------------| |Тетерук |Для усіх зон | 20 | |-------------------+-------------------------------+------------| |Фазан |Степова | 15 | | |-------------------------------+------------| | |Кримська гірська | 35 | |-------------------+-------------------------------+------------| |Бобер |Поліська | 10 | | |-------------------------------+------------| | |Інші зони | 5 | ------------------------------------------------------------------
При фактичній чисельності окремих видів мисливських тварин,
що перевищує їх оптимальну чисельність, різниця між фактичною і
оптимальною чисельністю поголів'я може бути в повному об'ємі
визначена до добування.
Таблиця. Норми добування мисливських тварин
з урахуванням вікової структури популяцій
------------------------------------------------------------------ |Види диких| Стан популяції диких тварин |Оптимальний | |тварин | (рекомендований відсоток добування) |варіант | | |--------------------------------------|статевого | | | Однорічки|Середньовікові| Старі |співвідношення| | | | | |(самці та | | | | | |самиці) | |----------+----------+--------------+------------+--------------| |Лось | до 50 | 20 | 30 | 1 : 2 | |----------+----------+--------------+------------+--------------| |Олень | до 50 | 20 | 30 | 1 : 2 | |----------+----------+--------------+------------+--------------| |Кабан | до 70 | 10 | 20 | 1 : 2 | |----------+----------+--------------+------------+--------------| |Козуля | до 50 | 20 | 30 | 1 : 2 | ------------------------------------------------------------------
{ Розділ 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }
15. Перелік документів та планово-картографічних матеріалів,
які виготовляються під час проведення упорядкування
мисливських угідь ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва документів та | I і II розряди робіт | III і IV розряди робіт | |з/п|планово-картографіч-|---------------------------------+------------------------------------| | |них матеріалів |Зага- |Госпо-|Єгер-|Тери- |Орга- |Зага- |Господа-|Єгер-|Тери- |Органі-| | | |льна |дарст-|ський|торі- |ніза- |льна |рство, |ський|торі- |зація, | | | |кіль- |во, що|обхід|альний|ція, |кіль- |що упо- |обхід|альний|що | | | |кість |упоря-| |орган |що |кість |рядкову-| |орган |прово- | | | |примі-|дову- | |Держ- |прово-|примі-|ється | |Держ- |дила | | | |рників|ється | |ком- |дила |рників| | |ком- |упоряд-| | | | | | |ліс- |упоря-| | | |ліс- |кування| | | | | | |госпу |дкува-| | | |госпу | | | | | | | |Украї-|ння | | | |Украї-| | | | | | | |ни | | | | |ни | | |---+--------------------+------+------+-----+------+------+------+--------+-----+------+-------| | 1 |Пояснювальна записка| 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |Проектні відомості як додатки до пояснювальної записки | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|типології та | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | |бонітування | | | | | | |(узага- | | | | | |мисливських угідь | | | | | | |льнююча)| | | | | | | | | | | | | * | | | | |---+--------------------+------+------+-----+------+------+------+--------+-----+------+-------| |2.2|біотехнічні заходи | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | |---+--------------------+------+------+-----+------+------+------+--------+-----+------+-------| |2.3|поділу території за | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | |єгерськими обходами | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------+------+-----+------+------+------+--------+-----+------+-------| | 3 |Таксаційний опис | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Плани: | |---+-------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1|типів мисливських | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | |угідь та | |------------| | | |-------------| | | | |біотехнічних заходів| | М 1: 25000 | | | | М 1:5000, | | | | | | | | | | | 1:100000 | | | |---+--------------------+------+------------+------+------+------+-------------+------+--------| |4.2|лісонасаджень | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |лісництв |------+------------+------+------+------+------+------+------+--------| | | | | М 1:25000 | | | | | | | | |---+--------------------+---------------------------------+------------------------------------| | 5 |Карта-схема | М 1:50000 | М 1:50000, 1:100000 | | |організації | | | | |території | | | |---+--------------------+---------------------------------+------------------------------------| |5.1|пофарбована за | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | |типами мисливських | | | | | | | | | | | | |угідь | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+--------| |5.2|непофарбована | 10 | 10 | | | | 10 | 10 | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Складається за типами, підтипами, видами мисливських угідь.
{ Розділ 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету лісового господарства N 152 ( z0783-06 ) від 26.06.2006 }
Начальник Управління
мисливського господарства М.В.Шадура

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group