МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.2008 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2008 р.
за N 117/14808

Про затвердження Інструкції про застосування порядку
установлення лімітів на використання природних
ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення

На виконання Законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) та Положення про порядок установлення лімітів
використання природних ресурсів загальнодержавного значення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92
N 459 ( 459-92-п ), з метою удосконалення процедури встановлення
лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про застосування порядку
установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, що додається.
2. Державній службі заповідної справи (А. Секлецов): забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; у десятиденний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести його до відома заінтересованих центральних органів
виконавчої влади, Державної екологічної інспекції,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього природного середовища, територіальних органів та
спеціальних підрозділів Мінприроди, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, державних
адміністрацій у містах Києві та Севастополі.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у
межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, затверджену наказом Мінприроди від
12.03.93 N 19 ( z0012-93 ), зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 26.03.93 за N 12, у редакції наказу Мінприроди від
11.05.94 N 43 ( z0111-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.05.94 за N 111/320.
4. Скасувати наказ Мінприроди від 01.11.2007 N 550 "Про
затвердження Інструкції про порядок установлення лімітів на
використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Д.Гурського.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету лісового
господарства України Ю.М.Марчук
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища
24.01.2008 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2008 р.
за N 117/14808

ІНСТРУКЦІЯ
про застосування порядку установлення лімітів
на використання природних ресурсів у межах
територій та об'єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення

Розділ I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок установлення лімітів на
використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (далі -
ліміти) для всіх підприємств, установ, організацій, землевласників
(далі - заявники), у віданні яких знаходяться природні ресурси в
межах зазначених територій та об'єктів, за винятком природних
ресурсів, які використовуються для заготівлі деревини шляхом
проведення рубок головного користування, добування живиці,
мисливських видів тварин, водних живих ресурсів, використання
видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, а
також рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.
1.2. Ця Інструкція передбачає установлення лімітів на
використання природних ресурсів: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного середовища, а також для заготівлі лікарських та інших цінних рослин, їх
плодів, сіна, випасання худоби, соків, деревної зелені,
використання орних земель та інших видів використання за умови, що
така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, установленим вимогам щодо
охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та
окремих об'єктів.
1.3. Ліміти визначають обсяги використання природних
ресурсів, у межах яких видаються дозволи на спеціальне
використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
1.4. Ліміти встановлюються щороку.
Розділ II. Порядок підготовки та подання матеріалів щодо
встановлення лімітів
2.1. Заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси в
межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, готують такі обґрунтовуючі документи
щодо необхідності встановлення лімітів: клопотання про встановлення лімітів; проект лімітів за формою, наведеною у додатку; обґрунтовуючі матеріали, погоджені з відповідними науковими
установами; карту-схему території чи об'єкта, на якій буде здійснюватися
використання природних ресурсів; витяг з рішення науково-технічної ради установи
природно-заповідного фонду (тільки для біосферного заповідника,
природного заповідника, національного природного парку чи
ботанічного саду) за результатами розгляду всіх обґрунтовуючих
документів у межах цих об'єктів природно-заповідного фонду. У разі
потреби в ліміті зазначаються особливі умови використання
природного ресурсу (розкривається необхідність, обмеження,
рекомендації щодо здійснення певного виду природокористування,
межі зон об'єктів природно-заповідного фонду).
2.2. Матеріали щодо встановлення лімітів у наступному році,
передбачені пунктом 2.1 цієї Інструкції, у двох примірниках
подаються заявниками на погодження до відповідних установ
(наукових кураторів територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, науково-дослідних інститутів) та Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, Державної екологічної інспекції, Державних управлінь
охорони навколишнього природного середовища в областях, містах
Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Мінприроди).
2.3. Після погодження з установами, зазначеними в пункті 2.2
цієї Інструкції, заявники подають матеріали до Мінприроди в строк
до 15 вересня поточного року. Державна служба заповідної справи,
структурні підрозділи Мінприроди розглядають матеріали та готують
свої пропозиції щодо прийняття відповідного рішення.
2.4. У разі невідповідності поданих обґрунтовуючих документів
щодо встановлення лімітів вимогам пункту 2.1 цієї Інструкції,
відсутності погодження відповідно до пункту 2.2 цієї Інструкції чи
наданні в них недостовірної інформації Державна служба заповідної
справи повертає з обґрунтуванням матеріали заявникам. Після
доопрацювання протягом місяця зазначені матеріали розглядаються
повторно.
2.5. Мінприроди затверджує ліміти, Державна служба заповідної
справи доводить їх до заявників, Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, Державної екологічної інспекції, територіальних
органів Мінприроди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій у містах
Києві та Севастополі не пізніше ніж за два місяці до початку
наступного року.
2.6. Для установ природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення ліміт визначається відповідно до
затверджених Мінприроди проектів організації їх території. Для інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, що не мають спеціальних адміністрацій
для їх управління, ліміт визначається відповідно до затверджених
положень про них. Для новостворених установ природно-заповідного фонду до
розроблення та затвердження проектів організації їх території
ліміт установлюється відповідно до затверджених положень про них.
Розділ III. Особливості встановлення лімітів для основних
видів використання природних ресурсів
3.1. Ліміти в науково-дослідних цілях встановлюються з
визначенням певної частини природних комплексів, де будуть
проводитися такі роботи. Водночас зазначаються мета та завдання
окремих тем наукових досліджень, обсяги природних ресурсів, які
необхідно вилучити з природного середовища для виконання програми
наукових робіт. Зазначені ліміти встановлюються на період
виконання відповідної наукової теми.
3.2. Ліміти в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, а також
в освітньо-виховних цілях встановлюються з визначенням меж, площ
територій, кількості відвідувачів та умов відвідування з
урахуванням ступеня рекреаційного та іншого навантаження на ці
території.
3.3. Ліміти на випасання худоби встановлюються з визначенням
меж територій природно-заповідного фонду та кількості голів
худоби, яка може випасатись на цій території.
3.4. Ліміти на заготівлю лікарських та інших цінних рослин,
їх плодів, сіна, соків, деревної зелені, а також на використання
орних земель встановлюються з визначенням меж, площ територій
природно-заповідного фонду та умов проведення зазначених видів
природокористування.
Розділ IV. Порядок звітування щодо використання
природних ресурсів
4.1. Установи природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення надають Державній службі заповідної справи звіти щодо
використання природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів
у строк до 15 січня року, наступного за роком використання
лімітів.
4.2. Підприємства, установи, організації, землевласники, у
віданні яких знаходяться території та об'єкти природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення, за винятком установ, зазначених
у пункті 4.1 цієї Інструкції, надають Республіканському комітету
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, територіальним органам Мінприроди звіти щодо
використання природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів
у строк до 15 січня року, наступного за роком використання
лімітів, які в місячний строк надають до Державної служби
заповідної справи узагальнений звіт про використання природних
ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення відповідно до затверджених лімітів.
Перший заступник
начальника Державної служби
заповідної справи М.Стеценко

Додаток
до пункту 2.1 Інструкції

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Республіканського комітету Заступник Міністра охорони
Автономної Республіки Крим з навколишнього природного
охорони навколишнього природного середовища України
середовища, начальник __________________________
територіального органу
Мінприроди "____" _________200__ року _________________________________
"_____" ______________ 200__ року

ПОГОДЖЕНО Державна служба заповідної справи _________________________________
"_____" ______________ 200__ року

Л І М І Т N _________
на використання природних ресурсів у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного
значення (Автономної Республіки Крим, області,
міста Києва чи Севастополя)
на 200__ рік

---------------------------------------------------------------------- |N з/п|Назва |Місце |Обсяг |Термін |Особливі| | |природного |використання|використання |використання|умови | | |ресурсу/вид |(назва |--------------| | | | |використання|урочища, |одиниця |ліміт| | | | | |номери |виміру | | | | | | |кварталів, | | | | | | | |виділів, | | | | | | | |площа в га) | | | | | |-----+------------+------------+--------+-----+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------------------------------------------| | | (назва території чи об'єкта природно-заповідного фонду) | |-----+--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |-----+------------+------------+--------+-----+------------+--------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ _________________ ______________ П.І.Б. (підпис)
М.П.
Примітки:
1. Дозвіл на використання природних ресурсів у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення надається Республіканським комітетом
Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного
середовища, Державним управлінням охорони навколишнього природного
середовища в області, містах Києві та Севастополі у межах
затвердженого ліміту.
2. Дозволи видаються з урахуванням термінів сінокосіння і
випасання худоби відповідно до місцевих особливостей, пов'язаних з
масовим гніздуванням птахів, наявністю їх колоніальних оселень та
місцеперебувань рідкісних і зникаючих видів тварин, місцезростань
рідкісних і зникаючих видів рослин.
3. Природокористування здійснюється з дотриманням вимог
існуючих нормативних актів щодо використання відповідних природних
ресурсів без порушення встановленого режиму охорони територій та
об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення із
забезпеченням дотримання вимог правил протипожежної безпеки.
4. Керівник - керівник підприємства, установи, організації,
землевласник, у віданні яких знаходяться території та об'єкти
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.