Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2005 N 67
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 298/10578

Про затвердження Інструкції
про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України

На виконання Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) (статті 56-59), Закону України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ), та з метою
організації ведення державного кадастру територій і об'єктів
природно-заповідного фонду Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України (далі - Інструкція), що додається.
2. Державній службі заповідної справи (Мартиненко О.О.): в установленому законодавством порядку забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України; забезпечити доведення Інструкції до відома територіальних
органів Мінприроди України інших центральних органів виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких знаходяться території та об'єкти
природно-заповідного фонду, та до адміністрацій установ
природно-заповідного фонду.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гриценка А.В.
Міністр П.Ігнатенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.Авксентьєв
Державний комітет
статистики України
Голова Держкомстату України О.Осауленко
Національна академія наук України
Президент НАНУ Б.Патон
Державний комітет України
по земельних ресурсах
Голова Держкомзему України А.Даниленко
Державний комітет лісового
господарства України
Голова Держкомлісгоспу України М.Колісниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
16.02.2005 N 67
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2005 р.
за N 298/10578

ІНСТРУКЦІЯ
про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до статей 56-59 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) та
Закону України "Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки"
( 1989-14 ).
1.2. Інструкція визначає склад та зміст документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду (далі - кадастр), єдині вимоги щодо заповнення кадастрових
форм та строки подання документів.
1.3. Зміни та доповнення до Інструкції вносяться за наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
(далі - Мінприроди).
1.4. В Інструкції наведені нижче терміни та поняття
вживаються у такому значенні: зооколекції - колекції живих тварин, що утримуються на
території об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), але
самі статусу об'єкта ПЗФ не мають. (наприклад, зооколекція у
природному заповіднику "Єланецький степ").
Режими охорони і використання: заповідний режим - повне невтручання або втручання людини
лише у виключних випадках у структуру екосистем та природні
процеси; режим абсолютної заповідності - повне невтручання людини у
природні процеси з будь-якою метою; режим регульованої заповідності - обмежене науково
обґрунтоване втручання людини в природні процеси, при якому не
переслідуються ніякі цілі, крім збереження видів живого та (або)
угруповань на основі підтримання екологічної рівноваги (виконання
природоохоронних, біотехнічних та науково-технічних заходів з
метою регулювання та запобігання виникненню негативних змін в
екосистемах шляхом сінокосіння, випалювання, випасу,
реакліматизації, регулювання чисельності певних видів, оптимізації
гідрологічного режиму тощо); заказний режим - режим, при якому забороняється здійснення
окремих видів і форм господарської діяльності для забезпечення
збереження окремого компонента чи окремих екосистем; режим непрямого використання та охорони - режим, при якому
здійснюється обмежене використання природних ресурсів у
рекреаційних, оздоровчих, спортивних, туристичних, освітніх та
інших пізнавальних цілях; режим прямого природокористування - режим, при якому
здійснюється збалансоване ведення традиційної господарської
діяльності, що не призводить до дестабілізації екологічної
рівноваги на природно-заповідній території та погіршення
загального стану довкілля в регіоні.
Ступінь збереженості угруповань: абсолютно корінні угруповання - ті угруповання, що
сформувались без впливу людини; практично корінні угруповання - ті угруповання, структура
яких під впливом антропогенних факторів не змінилась; умовно корінні угруповання - стійкі стадії розвитку
порушеного людиною рослинного покриву, близького до природного
корінного; залишково корінні угруповання - рослинний покрив сформувався
шляхом природного розвитку, але під впливом антропогенних факторів
його структура суттєво змінилась (наприклад, праліси із зміненим
складом деревостану, пониженою повнотою, зміненим видовим складом
трав'яного покриву); тимчасово похідні угруповання - ті угруповання, які в процесі
природного формування можуть трансформуватись безпосередньо в
природні; довготривало похідні угруповання - ті угруповання, які можуть
відновитись до стану природних або близьких до них лише через ряд
проміжних стадій; постійно похідні угруповання - ті угруповання, які спонтанно
не можуть відновитись до природних або близьких до них рослинних
угруповань.
Ступінь цінності об'єкта ПЗФ: міжнародна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має світове та
Європейське значення. До них відносяться природні об'єкти, що
входять до біосферних заповідників ЮНЕСКО, на територіях яких
зберігаються види, занесені до Червоної книги МСОП, Європейського
Червоного списку, території яких відносяться до водно-болотних
угідь міжнародного значення, штучно створені об'єкти ПЗФ, що мають
видатні колекції видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги МСОП, Європейського Червоного списку, і де здійснюється їх
відтворення; національна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має державне
значення. До них відносяться природні об'єкти, території яких є
середовищем існування видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги України, на яких зберігаються рослинні угруповання, занесені
до Зеленої книги України, видатні пам'ятки природи (меморіальні
вікові дерева, печери), природні комплекси яких мають
загальнодержавну рекреаційну цінність, штучно створені об'єкти
ПЗФ, у межах яких створені колекції видів рослин і тварин,
занесених до Червоної книги України і де здійснюється їх
відтворення та видатні колекції типових видів рослин і тварин,
видатні старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, що
добре збереглись; регіональна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має регіональне
значення (в межах АТО). До них відносяться об'єкти ПЗФ, на
території яких забезпечується існування переважно видів рослин і
тварин, що підлягають особливій охороні на територіях областей та
Автономної Республіки Крим, видів, занесених до списків флори і
фауни природних регіонів, штучно створені об'єкти ПЗФ, у яких
зібрані переважно колекції цих видів, на території яких
зберігаються переважно рослинні угруповання, занесені до
регіональних Зелених списків, території яких мають регіональну
оздоровчо-рекреаційну цінність; місцева - об'єкти ПЗФ, збереження яких має значення для
території, що охоплює частину території АТО. До них відносяться
об'єкти ПЗФ, не віднесені до перших трьох категорій. (Наприклад,
пам'ятки природи - окремі дерева, алеї, геологічні пам'ятки -
скелі тощо).
2. Склад документації кадастру
2.1. Документація кадастру включає: Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" (додаток 1); Форму 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" (додаток 2); Форму 3ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та об'єктів
ПЗФ України": регіонів - у масштабі 1:200000, України - в масштабі
1:500000 (додаток 3); Форму 4ДКПЗФ "Зміни у складі природно-заповідного фонду
України" (додаток 4).
3. Організація ведення кадастру
та строки подання матеріалів
3.1. Організація ведення кадастру, координація діяльності,
пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, забезпечення розробки
нормативно-правових актів та методичних матеріалів, необхідних для
ведення кадастру, покладається на Державну службу заповідної
справи.
3.2. Державний контроль за дотриманням порядку ведення
кадастру здійснюється Мінприроди.
3.3. За результатами обліку, обстеження та інвентаризації
природних комплексів, оцінки стану об'єктів ПЗФ, аналізу і
узагальнення даних інших джерел на кожний об'єкт ПЗФ заповнюється
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України". Переоформлення Форми 1ДКПЗФ здійснюється один раз на 10
років.
3.4. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо природних заповідників,
біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів,
дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,
зоологічних парків здійснюють адміністрації цих установ ПЗФ. Заповнені Форми 1ДКПЗФ передаються адміністраціями установ
ПЗФ до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальних органів Мінприроди в термін до
1 лютого року опублікування даних кадастру.
3.5. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо всіх інших об'єктів ПЗФ
забезпечують спеціально уповноважений орган виконавчої влади у
сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях.
3.6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди здійснюють
облік об'єктів ПЗФ, накопичення, оброблення та узагальнення
кадастрової інформації щодо об'єктів ПЗФ, розташованих на
закріпленій за ними території, та передають її у вигляді
заповнених форм 1ДКПЗФ Державній службі заповідної справи у термін
до 1 березня року опублікування даних кадастру.
3.7. Державна служба заповідної справи формує та забезпечує
опублікування матеріалів кадастру в термін до 1 червня
відповідного року.
3.8. Опублікування даних кадастру здійснюється один раз на
5 років (за станом на 1 січня відповідного року).
3.9. Дані кадастру включають: дані за Формою 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України" для регіонів і
держави в цілому; дані за Формою 3 ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та
об'єктів ПЗФ України" у межах адміністративно-територіальних
одиниць та держави в цілому.
3.10. У проміжні роки за рішенням Державної служби заповідної
справи можуть видаватись додаткові відомості відповідно до змін у
складі ПЗФ, що відбулись упродовж року за формою 4 ДКПЗФ "Зміни у
складі природно-заповідного фонду України".
4. Технічне забезпечення ведення кадастру
4.1. Оброблення даних за формами 1ДКПЗФ та складання даних
кадастру за Формою 2ДКПЗФ здійснюються шляхом використання
Автоматизованої інформаційної системи ведення державного кадастру
територій та об'єктів ПЗФ.
4.2. Автоматизована інформаційна система функціонує у формі
мережі, що включає центральний пункт оброблення інформації в
Державній службі заповідної справи та периферійні пункти збирання
і оброблення інформації в спеціально уповноваженому органі
виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного
середовища в Автономній Республіці Крим та територіальних органах
Мінприроди.
5. Вимоги до складання форм кадастру
5.1. Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України" Заповнення Форми 1ДКПЗФ (далі - Картка) здійснюється
відповідно до загальних вимог: Картка заповнюється на всі території та об'єкти ПЗФ (далі -
об'єкти), що існують на 1 січня року опублікування даних кадастру; якщо об'єкт ПЗФ має в своєму складі декілька окремих ділянок,
які розташовані в межах різних адміністративно-територіальних
одиниць (далі - АТО), то Картка заповнюється як в цілому на об'єкт
ПЗФ, так і окремо на ділянки в межах кожної АТО; у разі якщо деякі з показників Картки на момент її заповнення
відсутні або наявні не повністю, дані обстеження, інвентаризації
тощо, то у відповідному рядку Картки дається примітка "дані
відсутні" або наводяться наявні дані з приміткою "орієнтовні". 5.1.1. Заповнення рядків Картки Картка складається з 28 розділів, що містять інформацію про
окремі показники (групи показників). Номер розділу позначається
трьома першими розрядами коду.
010 00 000 0000 - назва об'єкта ПЗФ та номер його реєстрації.
Номер реєстрації складається з 12 символів (арабських цифр та
літер українського алфавіту) на підставі інформації про: значення,
категорію, підпорядкування (в чиєму віданні перебуває),
територіальне розташування (АТО) об'єкта ПЗФ та його порядковий
номер. Номер реєстрації будується (шляхом кодування параметрів, що
наведені вище) та присвоюється автоматично при заповненні
центральної бази даних кадастру. 020 01 000 0000 - 020 02 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що відповідає значенню конкретного об'єкта ПЗФ. 030 01 000 0000 - 030 11 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що відповідає категорії конкретного об'єкта та типу
заказника чи пам'ятки природи. 040 00 000 0000 - надається інформація про підпорядкування
об'єкта ПЗФ. Для установ ПЗФ проставляється назва міністерства,
організації тощо, яким підпорядкований об'єкт ПЗФ (Мінприроди, МОН
України, Держкомлісгосп України, НАНУ, УААН, тощо). Для об'єктів ПЗФ, які не є установами ПЗФ, проставляється: повна назва підприємства, установи, організації
землекористувача, у віданні якої знаходиться об'єкт ПЗФ, назва
вищої організації землекористувача (наприклад, Київський
держлісгосп - Держкомлісгосп України); прізвище та ініціали фізичної особи, у власності якої
знаходиться земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт ПЗФ. Якщо на території об'єкта ПЗФ знаходяться землі декількох
землекористувачів (власників землі) - наводиться їх перелік із
зазначенням площ ділянок, на які оформлені окремі Охоронні
зобов'язання. 040 01 000 0000 - зазначається кадастровий номер земельної
ділянки згідно з Державним земельним кадастром. 050 00 000 0000 - 050 04 000 0000 - зазначається загальна
кількість працівників установи ПЗФ за штатним розписом на початок
року, в тому числі: адміністрації, наукового підрозділу, служби
охорони та інших. 060 00 000 0000 - зазначається область, район, сільська,
селищна або міська рада. 070 00 000 0000 - зазначається урочище, квартал, виділ (якщо
об'єкт знаходиться на землях лісового фонду), прив'язка відносно
найближчого населеного пункту, гідрологічної та транспортної
мережі тощо. 080 01 000 0000 - зазначається період (можливо орієнтовний)
заснування об'єкта, який зараз є об'єктом ПЗФ (наприклад,
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва XVII або XIX століття),
або час первісного заповідання природної території, яка є основою
існуючого об'єкта ПЗФ, нормативний документ, за яким території
(об'єкту) вперше було надано статус об'єкта ПЗФ. 080 02 000 0000 - зазначаються назва, дата, номер документа,
яким було створено (оголошено) об'єкт ПЗФ (у сучасних межах,
категорії тощо). 080 03 000 0000 - зазначається мета створення (оголошення)
об'єкта ПЗФ. 090 00 000 0000 - зазначається адреса згідно з європейськими
стандартами (вказується адреса установи ПЗФ або землекористувачів
(власників землі), у віданні яких перебуває об'єкт ПЗФ). 100 00 000 0000 - зазначаються назва, категорія та номер
реєстрації об'єкта ПЗФ, до складу території якого входить об'єкт
ПЗФ, на якого заповнюється Картка (якщо об'єкт ПЗФ частково
входить до складу іншого об'єкта ПЗФ - указується площа перетину). 110 00 000 0000 - для об'єктів ПЗФ площею до 100 га
зазначаються географічні координати умовного центру ділянки,
площею понад 100 га - географічні координати крайньої північної,
східної, південної та західної точок території. 110 01 000 0000 - зазначається абсолютна відмітка рівня, м БС
- мінімальна, максимальна, середня абсолютна висота поверхні. 120 01 000 0000 - 120 03 000 0000 - зазначається положення
об'єкта ПЗФ у системі фізики-географічного, геоботанічного та
зоогеографічного районування згідно з таблицями 1-3 (заповнюється
для природних об'єктів ПЗФ). 130 00 000 0000 - 130 03 000 0000 - зазначається загальна
площа об'єкта ПЗФ в гектарах і у тому числі: 130 01 000 0000 - площа земельної ділянки, наданої установі
ПЗФ у постійне користування; 130 02 000 0000 - площа земельної ділянки території об'єкта
ПЗФ, що знаходиться в постійному користуванні (власності) інших
землекористувачів (власників землі); 130 03 000 0000 - площа земель запасу або площа земель, що не
надані у постійне користування і власність у межах населеного
пункту. Загальна площа природних заповідників, ботанічних садів,
дендрологічних парків, зоологічних парків (тобто тих об'єктів ПЗФ,
уся територія яких повністю надається в постійне користування
установі ПЗФ) зазначається відповідно до Державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою. Якщо Державний акт не
оформлений - відповідно до нормативного документа, яким створений
об'єкт ПЗФ або змінені його межі. Для біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків площа земель, наданих цим
установам ПЗФ у постійне користування зазначається відповідно до
відповідного Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою. Якщо Державний акт не оформлений - відповідно
до нормативнного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі. Загальна площа цих об'єктів ПЗФ зазначається відповідно
до нормативного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі. Для об'єктів ПЗФ інших категорій площа зазначається за
нормативним документом, яким оголошено об'єкт ПЗФ або змінено його
межі. Розділ "Функціональне зонування території об'єкта ПЗФ".
Розділ заповнюється для тих об'єктів ПЗФ, у структурі території
яких є функціональні зони, а також для природних заповідників. 140 01 000 0000 - 140 10 000 0000 - для природного
заповідника вся територія обліковується в рядку "Заповідна" за
виключенням господарської ділянки (визначеної Проектом організації
території заповідника), площа якої проставляється в рядку
"Господарська". Для біосферного заповідника проставляються площі
наявних на його території зон - заповідної, буферної,
регульованого заповідного режиму, антропогенних ландшафтів; для
національного природного парку і регіонального ландшафтного парку
- заповідної, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації,
господарської; для ботсадів, дендропарків, парків - пам'яток
садово-паркового мистецтва та зоопарків - експозиційної, наукової,
рекреаційної, заповідної, господарської. 140 11 000 0000 - зазначається для тих об'єктів ПЗФ, на
прилеглих територіях яких установлені охоронні зони. У графі
"Примітки" вказується назва, дата і номер документа, яким
установлена охоронна зона та основні відомості про неї (дані про
затвердження Положення про охоронну зону, основні вимоги режиму
охоронної зони тощо). Розділ "Об'єкти збереження" - у Картку вносяться дані про
наявні на території об'єкта ПЗФ об'єкти збереження, у відповідних
графах зазначаються їх назви та короткі характеристики. Для
багатофункціональних об'єктів ПЗФ під час опису об'єктів
збереження вказується, в якій функціональній зоні (зонах)
знаходяться (розміщені, зростають, перебувають тощо) ці об'єкти
збереження. 150 01 000 0000 - 150 03 010 0000 - до Картки заносяться
відомості про ті геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні
об'єкти збереження, які є на території об'єкта ПЗФ, зазначаються
їх назви та короткі характеристики. Для відслонень, виходів кристалічних порід, утворень тощо
зазначаються: форма залягання геологічних відкладів (характер
залягання, умови виходу на поверхню), вік, походження, склад,
палеонтологічні залишки (видова приналежність, ступінь
збереженості, частота трапляння). Для порожнин зазначаються: генетичний тип порожнин (карстові,
вулканічні, тектонічні, ерозійні, антропогенні тощо), довжина (м),
глибина (вертикальна амплітуда, м), площа (кв.м), об'єм (куб.м),
проективна площа ареалу розповсюдження порожнини на поверхню
(кв.м), площа охоронної зони (в межах затверджених контурів, якщо
вони є) та навколо входу (кв.м), наявність гірничого відходу. Для свердловин та криниць зазначаються: глибина загальна та
до рівня води (м), відмітка устя свердловини (м), дебіт
(куб.м/добу), наявність водоохоронної санітарної зони навкруги, її
параметри. Для джерел зазначаються: дебіт (куб.м/добу), наявність
водоохоронної санітарної зони навкруги, її параметри, облаштування
джерела (каптаж, облицювання тощо). Для озер, ставків та водосховищ зазначаються: довжина (м),
ширина (м), глибина (середня та максимальна, м), площа плеса
загальна та в межах заповідної території (кв.м), середній об'єм
водної маси (куб.м), гідрологічний режим (проточність та коливання
рівня), інше. Для річок, струмків та каналів зазначаються: довжина ділянки
в межах об'єкта (м), ширина (середня, максимальна, мінімальна, м),
глибина (середня та максимальна, м), водність (середня та
екстремальна, куб.м). Для боліт та заболочених ділянок суші зазначаються: тип
(низинний, перехідний, верховий), спосіб утворення, гідрологічний
режим (живлення і коливання рівня ґрунтових вод), потужність
торфової маси (середня, максимальна, м). Для водоспадів зазначаються: висота загальна та за основними
уступами (м), ширина (м), довжина для каскадних (м), рівні
водності (середній та екстремальні, куб.м/сек). 150 04 000 0000 - ґрунтові об'єкти збереження. 150 04 001 0000 - до Картки заносяться назви типів, підтипів
та видів ґрунтів згідно з таблицею 4, надаються їх короткі
характеристики та площі, які вони займають у межах об'єкта ПЗФ
(заповнюється для природних об'єктів ПЗФ). 150 05 000 0000 - флористичні об'єкти збереження. У Картці
наводяться українські та латинські назви видів рослин. 150 05 001 0000 - 150 05 005 0000 - заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ. 150 05 001 0000 - наводиться загальна кількість видів
природної флори об'єкта ПЗФ. 150 05 002 0000 - наводиться кількість видів природної флори
за відділами згідно з таблицею 5. 150 05 003 0000 - наводиться кількість загальноендемічних
видів рослин, що зростають на території об'єкта ПЗФ, та їх назви. 150 05 004 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, що зростають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 6. 150 05 005 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, що зростають на території
об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 7. 150 05 006 0000 - 150 05 016 0000 - заповнюються для штучно
створених об'єктів ПЗФ. 150 05 006 0000 - наводиться загальна кількість видів рослин,
що зростають (вирощуються) на території штучно створених об'єктів
ПЗФ - ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва, а також колекцій живих рослин, що
утримуються в межах природних об'єктів ПЗФ. 150 05 007 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 6. 150 05 008 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 7. 150 05 009 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, які вирощуються у відкритому ґрунті, всього. 150 05 009 1000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість аборигенних видів. 150 05 009 1001 - з аборигенних видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан. 150 05 009 1002 - з аборигенних видів - кількість видів
трав'янистих рослин. 150 05 009 2000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість інтродукованих видів. 150 05 009 2001 - з інтродукованих видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан. 150 05 009 2002 - з інтродукованих видів - кількість видів
трав'янистих рослин. 150 05 010 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, що вирощуються у закритому ґрунті, всього. 150 05 011 0000 - 150 05 016 0000 - зазначається кількість
видів плодово-ягідних, квітниково-декоративних, лікарських,
кормових, технічних та інших культур, що вирощуються у штучно
створених об'єктах ПЗФ. 150 06 000 0000 - фітоценотичні об'єкти збереження. 150 06 001 0000 - надається інформація про типи рослинності,
наявні на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 8. Крім того,
рослинність наявних типів характеризується за ступенем її
збереженості: корінні та похідні угруповання. У графі "Кількість"
зазначається загальна площа ділянки, зайнята певним типом
рослинності та площі ділянок, зайняті угрупованнями, що
відповідають окремим ступеням її збереженості. У графі "Опис
об'єкта збереження" (далі - "Опис") надається коротка
характеристика відповідного типу рослинності (головні едифікатори
та інші домінуючі види та угруповання, для лісів крім того -
середній вік насаджень тощо), зазначається площа, яку займає цей
тип рослинності на території об'єкта ПЗФ, та її частка від
території (частини території) об'єкта ПЗФ, яка зайнята природною
рослинністю. Не включаються території орних земель, доріг,
протипожежних розривів, забудованих ділянок, населених пунктів,
ділянок, зайнятих синантропною рослинністю (заповнюється для
природних об'єктів ПЗФ). За можливості та за наявності даних у графі "Опис" ступінь
збереженості угруповань розписується більш детально відповідно до
градації, зазначеної нижче. Корінні угруповання: 1. Абсолютно корінні угруповання. 2. Практично корінні угруповання. 3. Умовно корінні угруповання. 4. Залишково корінні угруповання. Похідні угруповання: 5. Тимчасово похідні угруповання. 6. Довготривало похідні угруповання. 7. Постійно похідні угруповання. 150 06 002 0000 - надається перелік назв рослинних угруповань
(українські та латинські назви), занесених до Зеленої книги
України, що зростають на території природного об'єкта ПЗФ, згідно
з таблицею 9. Зазначаються площі, зайняті відповідними
угрупованнями в межах об'єкта ПЗФ, надається їх характеристика. 150 07 000 0000 - фауністичні об'єкти збереження. У Картці
наводяться українські та латинські назви видів тварин. 150 07 001 0000 - 150 07 006 0000 - рядки заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ. 150 07 001 0000 - зазначається загальна кількість видів
природної фауни, що мешкають на території об'єкта ПЗФ. 150 07 002 0000 - зазначається кількість видів тварин за
типами і класами згідно з таблицею 10. 150 07 003 0000 - зазначається кількість ендемічних видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, та наводяться їх
назви. 150 07 004 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, що мешкають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 11. 150 07 005 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, що мешкають на території
природного об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 12. 150 07 006 0000 - надається перелік назв мисливських видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею
13. 150 07 007 0000 - 150 07 009 0000 - заповнюються для
зоологічних парків та тих об'єктів ПЗФ, що мають зооколекції. 150 07 007 0000 - зазначається загальна кількість видів
тварин, що утримуються в зоопарках та зооколекціях. 150 07 007 0001 - зазначається кількість аборигенних видів,
що утримуються в зоопарках та зооколекціях. 150 07 007 0002 - зазначається кількість екзотичних видів, що
утримуються в зоопарках та зооколекціях. 150 07 008 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 11.
У графі "Опис" зазначаються види з цього списку, які розмножуються
в зоопарку (зооколекції). 150 07 009 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 12. У графі
"Опис" відмічаються види з цього списку, які розмножуються в
зоопарку (зооколекції). 150 08 000 0000 - рослинні і тваринні об'єкти збереження, що
підлягають особливій охороні відповідно до Конвенції про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
( 995_032 ) (Бернська конвенція, Берн, 1979 рік). 150 08 001 0000 - надається перелік назв видів рослин флори
України, занесених до додатка 1 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що зростають (вирощуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 14. 15 08 002 0000 - надається перелік назв видів тварин фауни
України, занесених до додатка 2 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що мешкають (утримуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 15. У графі "Опис" відмічаються види з цього списку, які
розмножуються в зоопарку (зооколекції). 150 09 000 0000 - надаються відомості про ті об'єкти
збереження, інформація про які не передбачена у попередніх рядках
Картки. Наприклад: об'єкт ПЗФ створений з метою збереження цінних
видів рослин та/або тварин - лікарських рослин, ентомологічного,
іхтіологічного чи орнітологічного комплексів (або окремих видів),
мисливських тварин, цінного насадження, пам'яток історії та
культури тощо. У відповідні графи заносяться: назви видів, коротка
характеристика насадження (природного чи штучного походження,
переважаючі породи, вік) тощо. Для пам'яток природи, які є окремими віковими деревами або
групами дерев у графі "Назва" надається українська та латинська
назви виду дерева (дерев), у графі "Опис" - вид (види) рослин; вік
(років); висота (м); діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі;
розміри крони: висота крони (відстань від першого живого сучка до
вершини, м); найбільша ширина крони: з півночі на південь, з
заходу на схід (м); стан рослин (незадовільний, задовільний,
добрий, без ознак ослаблення, ослаблені, дуже ослаблені, всихаючі,
свіжий сухостій, старий сухостій); плодоношення (відсутнє, слабке,
середнє, сильне); форма крони (овальна, куполоподібна,
колоноподібна тощо); інші особливості, заходи, що необхідно
здійснити для покращення стану дерева. У графі "Кількість"
проставляється "1", якщо пам'яткою природи є одне дерево або група
дерев одного виду, або відповідну кількість видів, якщо пам'яткою
природи є група дерев декількох видів. Для парків-пам'яток садово-паркового мистецтва в графі "Опис"
дається коротка характеристика парку (стиль, в якому його
закладено, ступінь збереженості його первісного планування,
збереженість палацового комплексу, наявність інших сучасних і
старовинних будівель, водойм, меморіальне значення тощо). Розділ "Розподіл території об'єкта ПЗФ за режимами охорони і
використання". 160 01 000 0000 - 160 05 000 0000 - наводиться розподіл
території об'єкта ПЗФ за фактичними режимами охорони і
використання (рядки заповнюються для природних об'єктів ПЗФ). 160 01 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заповідний режим. 160 01 001 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається площа ділянки, на яку розповсюджується режим
абсолютної заповідності. 160 01 002 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається площа ділянки, на яку розповсюджується режим
регульованої заповідності. Заповідний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ
таких категорій чи їх функціональних зон (ділянок): природний заповідник (крім ділянки, яка визначена Проектом
організації території заповідника як господарська ділянка); біосферний заповідник (заповідна зона, частково зона
регульованого заповідного режиму - в межах заповідної зони
регіонального ландшафтного парку та заповідного урочища); національний природний парк (заповідна зона); регіональний ландшафтний парк (заповідна зона); заповідне урочище. 160 02 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заказний режим. Заказний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ
таких категорій: біосферний заповідник - частково або повністю буферна зона,
частково або повністю зона регульованого заповідного режиму; заказник; пам'ятка природи. 160 03 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим непрямого використання та
охорони. Режим непрямого використання та охорони розповсюджується на
території ПЗФ таких категорій: природний заповідник - частково: ділянки, що визначені
Проектом організації території заповідника як господарські ділянки
і що використовуються як "інформаційно-екологічні візит-центри",
тобто ділянки розміщення музеїв, екологічних стежок, оглядових
майданчиків, дендропарків або інших ділянок з колекціями видів, що
зростають на заповідній території, вольєрами з дикими тваринами -
мешканцями території тощо; національний природний парк та регіональний ландшафтний парк
- зони регульованої рекреації; регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території; заказник (ті заказники, території яких використовуються в
основному в рекреаційних цілях); пам'ятка природи. 160 04 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим прямого природокористування. Режим прямого природокористування розповсюджується на ділянки
об'єктів ПЗФ таких категорій: біосферний заповідник - зона антропогенних ландшафтів; національний природний парк та регіональний ландшафтний парк
- господарські зони і зони стаціонарної рекреації; регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території. Пояснення щодо окремих режимів надаються в графі "Примітки". 160 05 000 0000 - наводиться загальна площа об'єкта ПЗФ. Розділ "Використання природних ресурсів та здійснення
господарських заходів на території об'єкта ПЗФ" 170 01 001 0000 - 170 03 005 0000 - заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ. Для багатофункціональних об'єктів ПЗФ
інформація надається для всіх функціональних зон, за виключенням
господарської зони національного природного і регіонального
ландшафтного парків та зони антропогенних ландшафтів біосферного
заповідника. Пояснення щодо окремих видів використання даються в
графі "Примітки". 170 01 001 0000 - 170 01 003 0004 - надається інформація про
використання об'єктів рослинного світу і грибів та території
об'єкта ПЗФ. У Картці залишаються тільки ті рядки, які
відповідають видам використання природних ресурсів, що
здійснюються на території даного об'єкта ПЗФ. У графі "Примітки"
надається інформація про ці види природокористування: площа
ділянки, в межах якої здійснюється використання ресурсу, мета та
суб'єкти природокористування, види рослин, що вилучаються, обсяги
вилучення (за наявності даних), навантаження при випасанні худоби
(гол/га) тощо. 170 01 004 0000 - 170 01 004 000... - у відповідних графах
надається інформація про будь-які інші види використання ресурсів
рослинного світу, що здійснювались на території об'єкта ПЗФ. У
графі "Примітки" надається інформація про мету та обсяги
використання тощо. 170 02 001 0000 - 170 02 002 0002 - надається інформація про
види використання об'єктів тваринного світу на території об'єкта
ПЗФ. У Картці залишаються тільки ті рядки, які відповідають видам
використання природних ресурсів, що здійснюються на території
даного об'єкта ПЗФ. У графі "Примітки" надається інформація про ці
види природокористування: площа ділянки, в межах якої здійснюється
використання ресурсу, види тварин, що вилучаються, обсяги
вилучення (за наявності даних) тощо. 170 02 003 0000 - 170 02 003 000... - у відповідних графах
надається інформація про будь-які інші види використання ресурсів
тваринного світу, що здійснювались на території об'єкта ПЗФ. У
графі "Примітки" надається інформація про мету та обсяги
використання тощо. 170 03 001 0000 - 170 03 005 0000 - надається інформація про
обсяги господарських заходів, що здійснювались на території
об'єкта ПЗФ, а саме про обсяги рубок головного користування,
рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, інших рубок,
ліквідації захаращеності, інших господарських заходів. У графі
"Здійснено" проставляються площі ділянок (га) об'єкта ПЗФ, на яких
були проведені відповідні заходи та кількість отриманої деревини
(куб.м) за роки, що минули з часу останньої інвентаризації об'єкта
ПЗФ. У графі "Примітки" даються пояснення щодо окремих заходів
(мета здійснення, види рубок, зазначається ділянка: квартал, виділ
тощо). Розділ "Розподіл земель у межах об'єкта ПЗФ за
землекористувачами, власниками землі на 1 січня 20____ року" 180 01 000 0000 - 180 11 000 0000 - надається розподіл
території об'єкта ПЗФ за власниками землі та землекористувачами. У
Картці залишаються тільки ті рядки, які мають відношення до
конкретного об'єкта ПЗФ. Вони заповнюються відповідно до
Форми 6-зем "Звіт про наявнісь земель та розподіл їх за власниками
землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної
діяльності" (далі - Форма 6-зем), затвердженої наказом Державного
комітету статистики України 05.11.98 N 377 ( z0788-98 ),
зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.98 за
N 788/3228 (із змінами). 190 01 000 0000 - 190 08 000 0000 - надається розподіл
території об'єкта ПЗФ за угіддями. У Картці залишаються тільки ті
рядки, які мають відношення до конкретного об'єкта ПЗФ. Рядки
заповнюються відповідно до Форми 6-зем ( z0788-98 ). 190 09 000 0000 - зазначається площа акваторії моря, його
затоки, протоки, що знаходиться в межах об'єкта ПЗФ. 190 10 000 0000 - проставляються суми рядків 190 08 000 0000
і 190 09 000 0000. Розділ "Розподіл лісових земель у межах об'єкта ПЗФ за їх
категоріями" 200 01 000 0000 - 200 06 000 0000 - надається розподіл
лісових земель у межах об'єкта ПЗФ за їх категоріями. У Картці
залишаються тільки ті рядки, які мають відношення до конкретного
об'єкта ПЗФ. Рядки заповнюються відповідно до Форми N 1, наведеної
у додатку до Інструкції про порядок ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку лісів, затвердженої наказом
Міністерства лісового господарства України від 15.11.95 N 134
( z0422-95 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.11.95 за N 422/958. Розділ "Рекреаційна цінність об'єкта ПЗФ" 210 01 000 0000 - 210 07 000 0000 - рядки заповнюються для
природоохоронних рекреаційних установ (національних природних
парків, регіональних ландшафтних парків), а також об'єктів ПЗФ
інших категорій, на території яких здійснюється або може
здійснюватись рекреаційна діяльність. Пояснення щодо використання
рекреаційних ресурсів і об'єктів та їх короткі описи і
характеристики даються у графі "Примітки". 210 01 000 0000 - зазначається площа ландшафтних рекреаційних
ресурсів об'єкта ПЗФ у цілому. 210 01 001 0000 - зазначається площа зони регульованої
рекреації національного природного парку або регіонального
ландшафтного парку. 210 01 002 0000 - зазначається площа зони стаціонарної
рекреації національного природного парку або регіонального
ландшафтного парку. 210 01 003 0000 - зазначається площа (або частина) зони
антропогенних ландшафтів, буферної зони, зони регульованого
заповідного режиму біосферного заповідника або площа заказника,
пам'ятки природи або частина їх площі, на яких ландшафтні ресурси
використовуються чи можуть використовуватись у рекреаційних цілях. 210 02 000 0000 - бальнеологічні ресурси об'єкта ПЗФ. 210 02 001 0000 - зазначаються запаси мінеральних вод,
наявних на території об'єкта ПЗФ. 210 02 002 0000 - зазначаються запаси мінеральних грязей та
мулу на території об'єкта ПЗФ. 210 03 000 0000 - зазначається площа пляжів, розташованих у
межах об'єкта ПЗФ, які можуть використовуватись у рекреаційних
цілях. 210 04 000 0000 - зазначається кількість спелеологічних
об'єктів, розташованих на території об'єкта ПЗФ, що
використовуються та можуть використовуватись у рекреаційних цілях. 210 05 000 0000 - зазначається кількість місць у
стаціонарних рекреаційних об'єктах (санаторіях, будинках
відпочинку тощо), розташованих на території об'єкта ПЗФ. 210 05 001 0000 - у тому числі, кількість місць у
стаціонарних рекреаційних об'єктах, що функціонують цілий рік. 210 06 000 0000 - зазначається кількість відвідувачів об'єкта
ПЗФ за календарний рік (у середньому за період, що минув з часу
останньої інвентаризації об'єкта ПЗФ). 210 07 000 0000 - зазначається кількість туристичних
маршрутів, що функціонують на території об'єкта ПЗФ. Розділ "Наявність проектної документації" 220 01 000 0001 - 220 01 000 000... - надається інформація
про наявність проектної документації на об'єкт ПЗФ, а саме:
проекти організації території, проекти утримання та реконструкції,
проекти відведення земельної ділянки, проекти перенесення меж
земельної ділянки в натуру. Розділ "Наукові дослідження об'єкта ПЗФ" 230 01 000 0000 - 230 03 000 0000 - надається інформація про
наукові теми, що були виконані, виконуються та плануються для
виконання на території об'єкта ПЗФ. Розділ "Висновок про достатність площі об'єкта ПЗФ та його
охоронної зони" 240 01 000 0000 - 240 05 000 0000 - у Картці залишається
рядок (рядки), який відповідає стану об'єкта ПЗФ Розділ "Висновок щодо стану забезпечення збереження природних
комплексів об'єкта ПЗФ" 250 01 000 0000- 250 03 000 0000 - у Картці залишається один
з рядків, значення якого відповідає стану справ для конкретного
об'єкта ПЗФ. Під режимом утримування слід розуміти: достатність
площі об'єкта ПЗФ, наявність (оптимальність) функціонального
зонування, наявність (достатність) площі охоронної зони,
оптимальність існуючого режиму охорони і використання, стан
практичної охорони території та забезпечення дотримання
встановлених режимів охорони, оптимальність рекреаційних
навантажень на територію об'єкта, будь-які фактори, що загрожують
збереженню природних комплексів, що охороняються (вирубування,
випасання, рекреація, меліорація, техногенний вплив, пошкодження,
забруднення, катастрофічні явища, що мали місце). Інформація та
пояснення щодо конкретної ситуації дається в графі "Примітки". Розділ "Висновок про природоохоронну цінність об'єкта ПЗФ" 260 01 000 0000 - 260 04 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що характеризує ступінь природоохоронної та наукової
цінності об'єкта ПЗФ (міжнародна, національна, регіональна,
місцева). У графі "Примітки" коротко зазначаються критерії, за
якими об'єкт ПЗФ віднесений до певного ступеня цінності. Розділ "Публікації про об'єкт ПЗФ" 270 00 001 0000 - 270 00 00... 0000 - наводиться перелік
наукових публікацій про об'єкт ПЗФ. 280 - мапа об'єкта ПЗФ: об'єкт ПЗФ позначається на фрагменті топографічної мапи
М 1:200 000. Об'єкти ПЗФ площею до 50 га позначаються крапкою, всі
інші - полігоном; для об'єктів, площею від 0,01 до 100,0 га надається
викопіювання з матеріалів лісовпорядкування (для об'єктів,
розташованих на землях лісового фонду) та з проектів землеустрою
сільських рад (для об'єктів, розташованих на інших землях) у
М 1:10 000 та викопіювання з матеріалів землеустрою за
адміністративними районами у М 1:25 000; для об'єктів площею від 100,1 до 1000,0 га надається
викопіювання з матеріалів землеустрою за адміністративними
районами у М 1:25 000, а для об'єктів, розташованих на лісових
землях, - ще і викопіювання з матеріалів лісовпорядкування в
М 1:25 000; для об'єктів площею більше 1000,0 га подається викопіювання з
матеріалів землеустрою в М 1:50 000; для об'єктів ПЗФ, розташованих у межах міст (селищ міського
типу), подається картосхема розташування об'єкта на фрагменті
топокарти у М 1:500, або 1:2000, або 1:5000. Мапа має бути погоджена в установленому порядку районним,
міським відділом земельних ресурсів та містити: експлікацію земель об'єкта ПЗФ та прилеглих територій; межі об'єкта ПЗФ; межі функціональних зон об'єкта ПЗФ; межі охоронної зони об'єкта ПЗФ (якщо вона виділена). 5.1.2. Для автоматичного занесення інформації з окремих
Карток до Бази даних кадастру, Форма 1ДКПЗФ заповнюється за
допомогою спеціальної програми "Kadastr". 5.1.3. При заповненні Картки за допомогою цієї програми у
відповідні вікна вноситься коротка інформація про характеристику
певних об'єктів збереження, даються описи, пояснення тощо.
Паралельно Картка заповнюється в Microsoft Word з представленням
більш детальної інформації про об'єкт ПЗФ.
5.2. Форма 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" Форма 2ДКПЗФ - вихідна форма, за якою узагальнюються дані
окремих Карток первинного обліку і формується державний кадастр
територій та об'єктів ПЗФ адміністративно-територіальних одиниць
та держави в цілому.
5.3. Форма 4ДКПЗФ "Зміни у складі природно-заповідного фонду
України" Форма 4ДКПЗФ - заповнюється спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного
середовища в Автономній Республіці Крим та територіальними
органами Мінприроди і відображає зміни в складі
природно-заповідного фонду міст Києва і Севастополя, Автономної
Республіки Крим, областей та держави в цілому. До неї додаються: пояснювальна записка про зміни в ПЗФ за минулий рік. У ній
викладаються причини ліквідації статусу об'єктів (утрата
природоохоронної, наукової, естетичної, рекреаційної цінності,
ліквідація у зв'язку з входженням об'єкта ПЗФ до складу території
об'єкта ПЗФ іншої категорії тощо), зміни їх площі, категорії, типу
тощо. Дається інформація про надзвичайні ситуації та стихійні
лиха, їх наслідки для об'єктів ПЗФ; копії рішень, якими були оголошені (створені) нові об'єкти
ПЗФ, прийняті зміни, ліквідовано статус об'єктів ПЗФ; заповнені Картки (форма 1ДКПЗФ) на кожний з новостворених
об'єктів ПЗФ та тих, що зазнали змін площі, категорії тощо.
Заступник начальника
Державної служби
заповідної справи В.Прокопенко

Додаток 1
до Інструкції про зміст
та складання документації
державного кадастру
територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
України
Форма 1ДКПЗФ
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ
ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ

КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТЕРИТОРІЙ
ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ
____________________________
область, Автономна
Республіка Крим,
міста Київ, Севастополь
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники | |---------------+------------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------+------------------------------------------------| |010|00|000|0000|Назва території, об'єкта ПЗФ___________________ | | | | | |_______________________________________________ | | | | | |номер реєстрації: ________________ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |020|01|000|0000|Значення: загальнодержавне | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |020|02|000|0000|місцеве | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|01|000|0000|Категорія: природний заповідник | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|02|000|0000|біосферний заповідник | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|03|000|0000|національний природний парк | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|04|000|0000|регіональний ландшафтний парк | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|000|0000|заказник: | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|001|0000|ландшафтний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|002|0000|лісовий | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|003|0000|ботанічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|004|0000|загальнозоологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|005|0000|орнітологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|006|0000|ентомологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|007|0000|іхтіологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|008|0000|гідрологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|009|0000|загальногеологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|010|0000|палеонтологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|05|011|0000|карстово-спелеологічний | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|000|0000|пам'ятка природи: | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|001|0000|комплексна | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|002|0000|ботанічна | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|003|0000|зоологічна | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|004|0000|гідрологічна | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|06|005|0000|геологічна | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|07|000|0000|заповідне урочище | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|08|000|0000|ботанічний сад | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|09|000|0000|дендрологічний парк | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|10|000|0000|зоологічний парк | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |030|11|000|0000|парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |040|00|000|0000|Підпорядкування (назва органу управління) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |040|01|000|0000|Кадастровий номер земельної ділянки згідно з | | | | | |Державним земельним кадастром | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |050|00|000|0000|Кількість працівників, чоловік | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |050|01|000|0000|з них: адміністрація | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |050|02|000|0000|науковий підрозділ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |050|03|000|0000|служба охорони | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |050|04|000|0000|інші | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |060|00|000|0000|Адміністративне розташування об'єкта ПЗФ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |070|00|000|0000|Місцезнаходження об'єкта ПЗФ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |080|01|000|0000|Засновано______________________________________ | | | | | |_______________________________________________ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |080|02|000|0000|Створено (оголошено)___________________________ | | | | | |________________________________________________| | | | | |(дата, розпорядчий документ, орган управління) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |080|03|000|0000|Мета створення (оголошення) об'екта ПЗФ | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |090|00|000|0000|Адреса: поштова, електронної пошти, тел/факс | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |100|00|000|0000|Територія об'єкта входить до складу території | | | | | |об'єкта ПЗФ іншої категорії | | | | | |________________________________________________| | | | | | (категорія, назва об'єкта ПЗФ) | | | | | |_______________________ | | | | | |(номер реєстрації) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |110|00|000|0000|Географічні координати крайніх точок території | | | | | |(градуси, мінути, секунди): | | | | | |________________________________ | | | | | |(північна т.- широта, довгота) | | | | | |________________________________ | | | | | |(південна т.- широта, довгота) | | | | | |________________________________ | | | | | |(західна т.- широта, довгота) | | | | | |________________________________ | | | | | | (східна т. - широта, довгота) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |110|01|000|0000|Абсолютна відмітка рівня, м БС - мінімальна, | | | | | |максимальна, середня абсолютна висота поверхні | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |120|01|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі | | | | | |фізико-географічного районування (табл. 1) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |120|02|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі геоботанічного | | | | | |районування (табл. 2) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |120|03|000|0000|Положення об'єкта ПЗФ у системі зоогеографічного| | | | | |районування (табл. 3) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |130|00|000|0000|Загальна площа об'єкта ПЗФ у гектарах, всього: | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |130|01|000|0000|у т.ч.: надана установі ПЗФ у постійне | | | | | |користування | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |130|02|000|0000|у постійному користуванні (власності) інших | | | | | |землекористувачів (власників землі) | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |130|03|000|0000|землі запасу та інші землі, що не надані у | | | | | |постійне користування і власність у межах | | | | | |населеного пункту | ------------------------------------------------------------------
Функціональне зонування
території об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва зони | Площа, | Примітки | | | | га | | |---------------+----------------------------+--------+----------| |140|01|000|0000|Заповідна | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|02|000|0000|Регульованої рекреації | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|03|000|0000|Стаціонарної рекреації | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|04|000|0000|Регульованого заповідного | | | | | | | |режиму | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|05|000|0000|Буферна | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|06|000|0000|Господарська | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|07|000|0000|Антропогенних ландшафтів | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|08|000|0000|Експозиційна | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|09|000|0000|Наукова | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|10|000|0000|Рекреаційна | | | |---+--+---+----+----------------------------+--------+----------| |140|11|000|0000|Охоронна | | | ------------------------------------------------------------------
Об'єкти збереження

Розподіл території об'єкта ПЗФ
за режимами охорони і використання
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва режиму | Площа |Примітки| | | |---------+--------| | | | га | % | | |---------------+-----------------------------+-----+---+--------| |160|01|000|0000|Заповідний, усього | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| | | | | |З них: | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|01|001|0000|абсолютної заповідності | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|01|002|0000|регульованої заповідності | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|02|000|0000|Заказний | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|03|000|0000|Непрямого використання та | | | | | | | | |охорони | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|04|000|0000|Прямого природокористування | | | | |---+--+---+----+-----------------------------+-----+---+--------| |160|05|000|0000|Загальна площа об'єкта ПЗФ | | | | ------------------------------------------------------------------
Використання природних ресурсів та здійснення господарських
заходів на території об'єкта ПЗФ
Види використання об'єктів
рослинного світу і грибів
на території об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники | Примітки | |---------------+------------------------+-----------------------| |170|01|001|0000|Сінокосіння | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|002|0000|Випасання худоби | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|003|0000|Заготівля (збирання): | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|003|0001|ягід | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|003|0002|плодів (горіхів) | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|003|0003|лікарської сировини | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|003|0004|грибів | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|004|0000|Інші види використання | | | | | | |об'єктів рослинного | | | | | | |світу | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|004|0001| | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|004|0002| | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|01|004|000.| | | ------------------------------------------------------------------
Види використання об'єктів
тваринного світу на території
об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники | Примітки | |---------------+------------------------+-----------------------| |170|02|001|0000|Мисливство : | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|001|0001|парнокопитні | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|001|0002|хутрові звірі | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|001|0003|інші мисливські тварини | | | | | | |(ссавці) | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|001|0004|перната дичина | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|002|0000|Рибальство: | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|002|0001|промислове | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|002|0002|спортивно-любительське | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|003|0000|Інші види використання | | | | | | |об'єктів тваринного | | | | | | |світу | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|003|0001| | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|003|0002| | | |---+--+---+----+------------------------+-----------------------| |170|02|003|000.| | | ------------------------------------------------------------------
Господарські заходи, га/куб.м
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники |Здійсне-| Примітки | | | | но | | |---------------+-------------------------+--------+-------------| |170|03|001|0000|Рубки головного | | | | | | | |користування | | | |---+--+---+----+-------------------------+--------+-------------| |170|03|002|0000|Рубки, пов'язані з | | | | | | | |веденням лісового | | | | | | | |господарства | | | |---+--+---+----+-------------------------+--------+-------------| |170|03|003|0000|Інші рубки | | | |---+--+---+----+-------------------------+--------+-------------| |170|03|004|0000|Ліквідація захаращеності | | | |---+--+---+----+-------------------------+--------+-------------| |170|03|005|0000|Інші господарські заходи | | | ------------------------------------------------------------------
Розподіл земель у межах об'єкта ПЗФ
за землекористувачами, власниками
землі на 1 січня 20____року
------------------------------------------------------------------ | Код |N рядка |Власники землі, землекорис-| Площа | | | за | тувачі та землі державної |-----------| | |Формою | власності, не надані у | га | % | | |6-зем |власність або користування | | | |---------------+--------+---------------------------+-----+-----| |180|01|000|0000|1 |Сільськогосподарські | | | | | | | | |підприємства (всього земель| | | | | | | | |у власності та | | | | | | | | |користуванні) | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|02|000|0000|2 |Громадяни, яким надані | | | | | | | | |землі у власність і | | | | | | | | |користування | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|03|000|0000|3 + 4 + |Заклади, установи, | | | | | | | |+ 5 + 6 |організації; промислові та | | | | | | | | |інші підприємства; | | | | | | | | |підприємства та організації| | | | | | | | |транспорту, зв'язку; | | | | | | | | |частини, підприємства, | | | | | | | | |організації, установи, | | | | | | | | |навчальні заклади оборони | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|04|000|0000|7.1 |Природоохоронна установа | | | | | | | | |(об'єкт ПЗФ), землі надані | | | | | | | | |в постійне користування | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|05|000|0000|7.2 + |Підприємства, установи, | | | | | | | |+ 7.3 |організації, установи | | | | | | | | |оздоровчого, рекреаційного | | | | | | | | |призначення | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|06|000|0000|7.4 |Підприємства, установи, | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |історико-культурного | | | | | | | | |призначення | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|07|000|0000|8 |Лісогосподарські | | | | | | | | |підприємства | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|08|000|0000|9 |Водогосподарські | | | | | | | | |підприємства | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|09|000|0000|10 + 11 |Підприємства іноземних | | | | | | | | |інвесторів та спільних | | | | | | | | |підприємств | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|10|000|0000|12 |Землі запасу та землі, не | | | | | | | | |надані у власність або | | | | | | | | |постійне користування в | | | | | | | | |межах населеного пункту | | | |---+--+---+----+--------+---------------------------+-----+-----| |180|11|000|0000| |Разом | |100 | ------------------------------------------------------------------
Розподіл земель об'єкта ПЗФ за угіддями
------------------------------------------------------------------------- | Код | N | Угіддя | Площі |Площі угідь у| Разом | | |графи | |угідь у |межах земель,|у межах| | | за | |межах |що знаходять-|об'єкта| | |Формою| |земель, |ся в користу-| ПЗФ | | |6-зем | |наданих |ванні (влас- | | | | | |установі|ності) інших | | | | | | ПЗФ у | землекорис- | | | | | |постійне| тувачів | | | | | |користу-|(власників), | | | | | | вання |земель запасу| | | | | | |та інших зе- | | | | | | |мель, не на- | | | | | | |даних у пос- | | | | | | |тійне корис- | | | | | | | тування чи | | | | | | | власність | | | | | |--------+-------------+-------| | | | | га | % | га | % |га | % | |---------------+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|000|0000|3 |Сільськогосподар-| | | | | | | | | | | | |ські землі, | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0000|4 |з них: | | | | | | | | | | | | |сільгоспугіддя | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|002|0000|14 - |інші | | | | | | | | | | | |- 17 +| | | | | | | | | | | | |+ 20 | | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|003|0000|18 |забруднені | | | | | | | | | | | | |сільськогоспо- | | | | | | | | | | | | |дарські угіддя, | | | | | | | | | | | | |які не використо-| | | | | | | | | | | | |вуються в сіль- | | | | | | | | | | | | |ськогосподарсько-| | | | | | | | | | | | |му виробництві | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0001|5 |із сільгоспугідь:| | | | | | | | | | | | |рілля | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0002|6 |перелоги | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0003|7 |багаторічні | | | | | | | | | | | | |насадження | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0004|11 |сіножаті | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|01|001|0005|12 |пасовища | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|02|000|0000|21 |Ліси та інші | | | | | | | | | | | | |лісовкриті площі,| | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|02|001|0000|22 |з них: лісові | | | | | | | | | | | | |землі, всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|02|002|0000|28 |чагарники | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|03|000|0000|34 |Забудовані землі,| | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|04|000|0000|63 |Відкриті заболо- | | | | | | | | | | | | |чені землі, | | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|05|000|0000|66 |Сухі відкриті | | | | | | | | | | | | |землі з особливим| | | | | | | | | | | | |рослинним покри- | | | | | | | | | | | | |вом | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|06|000|0000|67 |Відкриті землі | | | | | | | | | | | | |без рослинного | | | | | | | | | | | | |покриву або з | | | | | | | | | | | | |незначним рослин-| | | | | | | | | | | | |ним покривом | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|06|001|0000|68 |з них: | | | | | | | | | | | | |кам'янисті місця | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|06|002|0000|69 |піски | | | | | | | | | | | | |(включаючи пляжі)| | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|06|003|0000|70 |яри | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|06|004|0000|71 |інші | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|000|0000|72 |Води, всього | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|001|0000|73 |з них: | | | | | | | | | | | | |природні водотоки| | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|002|0000|74 |штучні водотоки | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|003|0000|75 |озера, лимани | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|004|0000|76 |ставки | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|07|005|0000|77 |водосховища | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|08|000|0000|2 |Разом земель | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|09|000|0000| |Крім того, моря | | | | | | | |---+--+---+----+------+-----------------+----+---+------+------+---+---| |190|10|000|0000| |Всього | |100| |100 | |100| -------------------------------------------------------------------------
Розподіл лісових земель у межах
об'єкта ПЗФ за їх категоріями
------------------------------------------------------------------------- | Код | Номер | Категорії |Площа у |Площа у межах| Разом | | | графи | лісових земель | межах | земель, що |у межах| | | за | |земель, |знаходяться у|об'єкта| | |Формою | |наданих |користуванні | ПЗФ | | | 1 | |установі|інших земле- | | | |Держав-| | ПЗФ у |користувачів,| | | | ного | |постійне| та земель | | | |лісового| |користу-| запасу | | | |кадаст-| | вання | | | | | ру | |--------+-------------+-------| | | | | га | % | га | % |га | % | |---------------+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|01|000|0000|2 |Вкриті лісовою | | | | | | | | | | | | |рослинністю | | | | | | | | | | | | |- всього | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|01|001|0000|3 |у т.ч. лісові | | | | | | | | | | | | |культури | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|02|000|0000|4 |Незімкнуті | | | | | | | | | | | | |лісові культури | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|03|000|0000|5 |Лісові розсад- | | | | | | | | | | | | |ники, плантації | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|04|000|0000|10 |Не вкриті лісо- | | | | | | | | | | | | |вою рослинністю,| | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|04|001|0000|6 |у т.ч. | | | | | | | | | | | | |рідколісся | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|04|002|0000|7 |згарища | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|04|003|0000|8 |зруби | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|04|004|0000|9 |галявини | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|05|000|0000|11 |Лісові шляхи, | | | | | | | | | | | | |просіки тощо | | | | | | | |---+--+---+----+-------+----------------+----+---+------+------+---+---| |200|06|000|0000|2 + 4 +|Разом лісових | |100| |100 | |100| | | | | |+ 5 + |земель | | | | | | | | | | | |+ 10 + | | | | | | | | | | | | |+ 11 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Рекреаційна цінність об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код |Рекреаційні ресурси |Одини-| Кіль- | Примітки | | | | ці | кість | | | | |виміру| | | |---------------+--------------------+------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------+--------------------+------+-------+------------| |210|01|000|0000|Ландшафтні |га | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|01|001|0000|з них: зона регульо-| "-" | | | | | | | |ваної рекреації | | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|01|002|0000|зона стаціонарної | "-" | | | | | | | |рекреації | | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|01|003|0000|інші функціональні | "-" | | | | | | | |зони чи території | | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|02|000|0000|Бальнеологічні: | | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|02|001|0000|мінеральна вода |куб.м/| | | | | | | | |добу | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|02|002|0000|мінеральні грязі та |тис. | | | | | | | |мул |куб.м | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|03|000|0000|Пляжі |га | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|04|000|0000|Спелеологічні |оди- | | | | | | | |об'єкти |ниць | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|05|000|0000|Ємність стаціонарних|місць | | | | | | | |рекреаційних | | | | | | | | |об'єктів, усього | | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|05|001|0000|у т.ч. круглорічних | "-" | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|06|000|0000|Кількість відвідува-|тис. | | | | | | | |чів об'єкта ПЗФ |чол./ | | | | | | | | |рік | | | |---+--+---+----+--------------------+------+-------+------------| |210|07|000|0000|Туристичні маршрути |оди- | | | | | | | | |ниць | | | ------------------------------------------------------------------
Наявність проектної документації
------------------------------------------------------------------ | Код |Назва проекту| Розробник |Дані про затвердження| |---------------+-------------+------------+---------------------| |220|01|000|0001| | | | |---+--+---+----+-------------+------------+---------------------| |220|01|000|000.| | | | ------------------------------------------------------------------
Наукові дослідження об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва теми, | Розробник, | Примітки | | |роки виконання|науково-дослідна| | | | | установа | | |---------------+--------------+----------------+----------------| |230|01|000|0000|Здійснено | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|01|001|0000| | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|01|002|0000| | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|02|000|0000|Розробляється | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|02|001|0000| | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|02|002|0000| | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|03|000|0000|Необхідно | | | | | | | |здійснити | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|03|001|0000| | | | |---+--+---+----+--------------+----------------+----------------| |230|03|002|0000| | | | ------------------------------------------------------------------
Висновок про достатність площі об'єкта
ПЗФ та його охоронної зони
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники | Примітки | |---------------+--------------------------------+---------------| |240|01|000|0000|Потреба у розширенні території | | | | | | |об'єкта ПЗФ або зміні | | | | | | |конфігурації його меж | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |240|02|000|0000|Потреба у функціональному | | | | | | |зонуванні території | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |240|03|000|0000|Потреба у зміні функціонального | | | | | | |зонування території | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |240|04|000|0000|Потреба у створенні охоронної | | | | | | |зони | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |240|05|000|0000|Потреба у розширенні охоронної | | | | | | |зони | | ------------------------------------------------------------------
Висновок щодо стану забезпечення збереження
природних комплексів об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Показники | Примітки | |---------------+--------------------------------+---------------| |250|01|000|0000|Збереження забезпечується при | | | | | | |існуючому режимі утримування | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |250|02|000|0000|Збереження можливе при | | | | | | |запровадженні змін у режим | | | | | | |утримування | | |---+--+---+----+--------------------------------+---------------| |250|03|000|0000|Природоохоронна та інша цінність| | | | | | |об'єкта ПЗФ утрачена | | ------------------------------------------------------------------
Висновок про природоохоронну
цінність об'єкта ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код |Ступінь цінності | Примітки | |---------------+-----------------+------------------------------| |260|01|000|0000|Міжнародна | | |---+--+---+----+-----------------+------------------------------| |260|02|000|0000|Національна | | |---+--+---+----+-----------------+------------------------------| |260|03|000|0000|Регіональна | | |---+--+---+----+-----------------+------------------------------| |260|04|000|0000|Місцева | | ------------------------------------------------------------------
Публікації про об'єкт ПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Автор, назва, джерело, рік видання | |---------------+------------------------------------------------| |270|00|001|0000| | |---+--+---+----+------------------------------------------------| |270|00|00.|0000| | ------------------------------------------------------------------
280 - мапа об'єкта ПЗФ.
Склав_____________________
Перевірив_________________
Заступник начальника
територіального органу Мінприроди
(спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері охорони
навколишнього природного середовища
в Автономній Республіці Крим)
___________________ ___________________
(печатка, підпис) (прізвище)
Дата заповнення _____________
Таблиця 1
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | ПРОВІНЦІЯ | ОБЛАСТЬ | |-----------------+-------------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | КРАЇНА: Східно-Європейська рівнина | |----------------------------------------------------------------| | ЗОНА: Мішаних лісів | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |001|0001 |Поліська |Волинське Полісся | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |001|0002 | |Мале Полісся | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |001|0003 | |Житомирське Полісся | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |001|0004 | |Київське Полісся | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |001|0005 | |Чернігівське Полісся | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |001|0006 | |Новгород-Сіверське Полісся| |----------------------------------------------------------------| | ЗОНА: Лісостепова | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |002|0001 |Західно-Українська |Волинська височинна | | | | | |лісостепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |002|0002 | |Розтоцько-Опільська | | | | | | |горбогірна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |002|0003 | |Західно-Подільська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |002|0004 | |Середньоподільська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |002|0005 | |Прут-Дністровська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0001 |Дністровсько- |Північно-Західна | | | | | |Дніпровська |Придніпровська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0002 | |Північно-Східна | | | | | | |Придніпровська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0003 | |Київська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0004 | |Придніпровсько-Східно- | | | | | | |Подільська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0005 | |Середньобузька височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0006 | |Центрально-придніпровська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0007 | |Південно-Подільська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |003|0008 | |Південно-Придніпровська | | | | | | |височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |004|0001 |Лівобережно- |Північно-Дніпровська | | | | | |Дніпровська |терасова низовинна | | | | | |лісостепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |004|0002 | |Північно-Полтавська | | | | | | |підвищена | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |004|0003 | |Східно-Полтавська | | | | | | |підвищена | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |004|0004 | |Південно-Дніпровська | | | | | | |терасова низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |005|0001 |Середньоросійська |Сумська схилово-височинна | | | | | |лісостепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |005|0002 | |Харківська | | | | | | |схилово-височинна | |----------------------------------------------------------------| | ЗОНА: Степова | |----------------------------------------------------------------| | ПІДЗОНА: Північно-степова | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |006|0001 |Дністровсько- |Південно-Молдавська | | | | | |Дніпровська |схилово-височинна | | | | | |північностепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |006|0002 | |Південно-Подільська | | | | | | |схилово-височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |006|0003 | |Південно-Придніпровська | | | | | | |схилово-височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |007|0001 |Лівобережно-Дніп- |Орільсько-Самарська | | | | | |ровсько-Приазовсь- |низовинна | | | | | |ка північностепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |007|0002 | |Кінсько-Ялинська низовинна| |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |007|0003 | |Приазовська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |007|0004 | |Приазовська низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |008|0001 |Донецька |Західно-Донецька | | | | | |північно-степова |схилово-височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |008|0002 | |Донецька височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |009|0001 |Задонецько-Донська |Старобільська | | | | | |північностепова |схилово-височинна | |----------------------------------------------------------------| | ПІДЗОНА: Середньо-степова | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |010|0001 |Причорноморська |Задністровсько-Причорно- | | | | | |середньостепова |морська низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |010|0002 | |Дністровсько-Бузька | | | | | | |низовинна |
|---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |010|0003 | |Бузько-Дніпровська | | | | | | |низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |010|0004 | |Дніпровсько-Молочанська | | | | | | |низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |010|0005 | |Західно-Приазовська | | | | | | |схилово-височинна | |----------------------------------------------------------------| | ПІДЗОНА: Сухостепова | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |011|0001 |Причорноморсько- |Нижньобузько-Дніпровська | | | | | |Приазовська |низовинна | | | | | |сухостепова | | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |011|0002 | |Нижньодніпровська | | | | | | |терасово-дельтова | | | | | | |низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |011|0003 | |Присивасько-Приазовська | | | | | | |низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |012|0001 |Кримська степова |Присивасько-Кримська | | | | | | |низовинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |012|0002 | |Тарханкутська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |012|0003 | |Центральнокримська | | | | | | |рівнинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |012|0004 | |Керченська | | | | | | |горбисто-пасмова | |----------------------------------------------------------------| | КРАЇНА: Українські Карпати | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |013|0001 | |Передкарпатська височинна | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0002 | |Зовнішньокарпатська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0003 | |Вододільно-Верховинська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0004 | |Полонинсько-Чорногірська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0005 | |Рахівсько-Чивчинська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0006 | |Вулканічно-Карпатська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |013|0007 | |Закарпатська низовинна | |----------------------------------------------------------------| | КРАЇНА: Кримські гори | |----------------------------------------------------------------| |120|01 |014|0001 | |Предгірно-Кримська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |014|0002 | |Гірсько-Кримська | |---+---+---+-----+-------------------+--------------------------| |120|01 |014|0003 | |Південнобережно-Кримська | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | КОД | ПІДПРОВІНЦІЯ | ОКРУГ | |-----------------+----------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТЬ: Європейська широколистяно-лісова | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Центрально-європейська | |----------------------------------------------------------------| |120|02|001 |0001 |Східно-Карпатсь-|Надтиснянський | | | | | |ка гірська | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|001 |0002 | |Закарпатський передгірний | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|001 |0003 | |Карпатський (Рахівсько- | | | | | | |Турківсько-Берегометський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|001 |0004 | |Гірсько-Карпатський | | | | | | |(Вишківсько-Гринявський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|001 |0005 | |Свидовецько-Покутсько- | | | | | | |Мармароський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|001 |0006 | |Самбірсько-Івано-Франківський| |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|002 |0001 |Балтійська |Розтоцький | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|002 |0002 | |Яворівсько-Жешувський | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Східноєвропейська | |----------------------------------------------------------------| |120|02|003 |0001 |Західноукраїнсь-|Кременецько-Хотинський | | | | | |ка | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|004 |0001 |Подільсько-Беса-|Кельменецько-Брічанський | | | | | |рабська |(Північно-Бессарабський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|004 |0002 | |Вінницький | | | | | | |(Центральноподільський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0001 |Поліська |Ковельсько-Сарненський | | | | | | |(Західно-Поліський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0002 | |Полісько-придніпровський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0003 | |Коростенсько-Житомирський | | | | | | |(Центрально-поліський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0004 | |Київсько-Поліський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0005 | |Чернігівсько-Новгород- | | | | | | |Сіверський (Східно-Поліський)| |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0006 | |Малополіський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|005 |0007 | |Луцько-Ровенський (Волинський| | | | | | |лесовий) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|006 |0001 |Середньоросійсь-|Глухівсько-Орловський | | | | | |ка | | |----------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТЬ: Європейсько-Сибірська лісостепова | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Східно-Європейська | |----------------------------------------------------------------| |120|02|007 |0001 |Подільсько-Се- |Тернопільський | | | | | |редньо-придні- |(Західно-Подільський) | | | | | |провська | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|007 |0002 | |Теофіпольсько-Ярмолинський | | | | | | |(Північно-Подільський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|007 |0003 | |Старокостянтинівсько-Білоцер-| | | | | | |ківський (Правобережний | | | | | | |західно-північний) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|007 |0004 | |Умансько-Канівський | | | | | | |(Правобережний центральний) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|007 |0005 | |Добровеличківсько-Олександ- | | | | | | |рівський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|007 |0006 | |Ямпільсько-Ананьївський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|008 |0001 |Лівобережно- |Бахмацько-Кременчуцький | | | | | |Придніпровська | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|008 |0002 | |Роменсько-Полтавський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|009 |0001 |Середньоросійсь-|Сумський | | | | | |ка лісостепова | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|009 |0002 | |Харківський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|009 |0003 | |Вовчансько-Куп'янський | |----------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТЬ: Європейсько-Азіатська степова | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Причорноморська (Понтична) степова | |----------------------------------------------------------------| |120|02|010 |0001 |Приазовсько- |Смуга різнотравно-типчаково- | | | | | |Чорноморська |ковилов их степів: | | | | | |степова |Молдавський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0002 | |Ширяєво-Вознесенський | | | | | | |(Дністровсько-Бузький) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0003 | |Бузько-Дніпровський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0004 | |Павлоградський | | | | | | |(Дніпровсько-Донецький) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0005 | |Ждановський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0006 | |Донецький | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0007 | |Смуга типчаково-ковилових | | | | | | |степів: | | | | | | |Ізмаїльсько-Білгород- | | | | | | |Дністровський | | | | | | |(Дунайсько-Дністровський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0008 | |Овідіопольсько-Баштансько- | | | | | | |Апостолівський | | | | | | |(Дністровсько-Дніпровський) | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0009 | |Одесько-Херсонський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0010 | |Цюрюпинсько-Скадовський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0011 | |Каховсько-Молочансько- | | | | | | |Бердянський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0012 | |Чаплинсько-Якимівсько- | | | | | | |Приазовський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0013 | |Кримський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0014 | |Керченський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|010 |0015 | |Смуга полиново-злакових | | | | | | |степів - Присиваський | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|011 |0001 |Середньодонська |Смуга різнотравно-типчаково- | | | | | | |ковилових спепів - | | | | | | |Старобільський | |----------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТЬ: Середземно-морська лісова | |----------------------------------------------------------------| |120|02|012 |0001 |Гірсько- |Кримський лісостеповий | | | | | |Кримська | | |---+--+----+-----+----------------+-----------------------------| |120|02|012 |0002 | |Гірсько-Кримський | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
ЗООГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | КОД | ДІЛЯНКА | ПІДДІЛЯНКА | |-----------------+-----------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТЬ: Палеарктична | |----------------------------------------------------------------| | ПІДОБЛАСТЬ: Бореальна Європейсько-Сибірська | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Європейсько-Західносибірська лісова | |----------------------------------------------------------------| | ОКРУГ: Центрально-Європейський | |----------------------------------------------------------------| | РАЙОН: Карпатський | |----------------------------------------------------------------| |120|03|001 |0000 |Західна | | | | | | |передгірна | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|002 |0000 |Східна | | | | | | |передгірна | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|003 |0000 |Гірськолісова | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|004 |0000 |Полонинська | | |----------------------------------------------------------------| | ОКРУГ: Східно-Європейський | |----------------------------------------------------------------| | РАЙОН: Мішаного, листяного лісу та лісостепу | |----------------------------------------------------------------| |120|03|005 |0001 |Східно-Європейсь-|Західне (Волинське) Полісся | | | | | |ка мішаного лісу | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|005 |0002 | |Центральне (Житомирське і | | | | | | |Київське) Полісся | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|005 |0003 | |Східне (Чернігівське і | | | | | | |Новгород-Сіверське) Полісся | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|006 |0001 |Східно-Європейсь-|Дністровсько-Дніпровська | | | | | |ка листяного лісу|(Правобережна) | | | | | |та лісостепу | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|006 |0002 | |Лівобережна | |----------------------------------------------------------------| | ПІДОБЛАСТЬ: Арідна Середземно-Центральноазіатська | |----------------------------------------------------------------| | ПРОВІНЦІЯ: Степова | |----------------------------------------------------------------| | ОКРУГ: Придунайський | |----------------------------------------------------------------| | РАЙОН: Притиснянський | |----------------------------------------------------------------| |120|03|007 |0000 |Закарпатська | | |----------------------------------------------------------------| | ОКРУГ: Понтійський | |----------------------------------------------------------------| | РАЙОН: Азово-Чорноморський | |----------------------------------------------------------------| |120|03|008 |0001 |Західна степова | | | | | | |(Північнопричор- | | | | | | |номорська) | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|009 |0000 |Східна степова | | | | | | |(Приазовська) | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|009 |0001 | |Донецька | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|010 |0001 |Азово-Чорноморсь-|Дунайсько-Дністровська | | | | | |ка річкових долин| | | | | | |і морського | | | | | | |узбережжя | | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|010 |0002 | |Дніпро-Бузька | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|010 |0003 | |Сивасько-Приазовська | |----------------------------------------------------------------| | ОКРУГ: Середземноморський | |----------------------------------------------------------------| | РАЙОН: Евксинський | |----------------------------------------------------------------| |120|03|011 |0001 |Південно-Кримська|Кримська Південнобережна | |---+--+----+-----+-----------------+----------------------------| |120|03|011 |0002 | |Кримська Гірськолісова | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
ТИПИ, ПІДТИПИ ТА ВИДИ ҐРУНТІВ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Типи ґрунтів та | Підтипи та види ґрунтів | | |ґрунтотворні породи | | |---------------+----------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0001|Дерново-підзолисті на |Дерново-слабопідзолисті | | | | | |давньоалювіальних та |піщані та глинисто-піщані| | | | | |водно-льодовикових |в комплексі з первинно | | | | | |відкладах і морені |оглеєними їх видами і | | | | | | |торфово-болотними | | | | | | |ґрунтами | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0002| |Дерново-середньопідзолис-| | | | | | |ті супіщані в комплексі з| | | | | | |переважно оглеєними їх | | | | | | |видами і торфово-болотни-| | | | | | |ми ґрунтами | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0003|Дерново-підзолисті |Дерново-слабопідзолисті | | | | | |оглеєні (глеюваті |супіщані в комплексі з | | | | | |та глейові) на |торфово-болотними | | | | | |давньоалювіальних | | | | | | |та водно-льодовикових | | | | | | |відкладах і морені | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0004| |Дерново-середньопідзолис-| | | | | | |ті супіщані в комплексі | | | | | | |з торфово-болотними | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0005| |Бурувато-середньо- та | | | | | | |сильнопідзолисті | | | | | | |поверхнево-оглеєні | | | | | | |(Передкарпаття) | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0006|Сірі лісові та опідзо-|Ясно-сірі та сірі лісові | | | | | |лені (незмиті та зми- | | | | | | |ті) ґрунти переважно | | | | | | |на лесових породах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0007| |Темно-сірі опідзолені | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0008| |Чорноземи опідзолені та | | | | | | |темно-сірі опідзолені | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0009|Реградовані ґрунти |Темно-сірі реградовані | | | | | |(незмиті та змиті) | | | | | | |переважно на лесових | | | | | | |породах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0010| |Чорноземи реградовані | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0011|Чорноземи типові |Чорноземи типові | | | | | |(незмиті та змиті) |малогумусні та | | | | | |на лесових породах |слабогумусні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0012| |Чорноземи типові | | | | | | |середньогумусні |
|---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0013|Чорноземи звичайні |Чорноземи звичайні | | | | | |(незмиті та змиті) |глибокі мало- і | | | | | |на лесових породах |середньогумусні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0014| |Чорноземи звичайні | | | | | | |середньогумусні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0015| |Чорноземи звичайні | | | | | | |малогумусні міцелярно- | | | | | | |карбонатні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0016| |Чорноземи звичайні | | | | | | |неглибокі малогумусні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0017|Чорноземи південні |Чорноземи південні | | | | | |(незмиті та змиті) |малогумусні та | | | | | |на лесових породах |слабогумусовані | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0018|Чорноземи на важких |Чорноземи переважно со- | | | | | |глинах |лонцюваті на важких | | | | | | |глинах | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0019|Чорноземи та дернові |Чорноземи і дернові щебе-| | | | | |ґрунти щебенюваті на |нюваті ґрунти на елювії | | | | | |елювії щільних порід |щільних безкарбонатних | | | | | | |порід (пісковиків і | | | | | | |сланців) | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0020| |Чорноземи і дерново- | | | | | | |карбонатні ґрунти на | | | | | | |елювії карбонатних ґрун- | | | | | | |тів (мергелів, крейди, | | | | | | |вапняків) | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0021|Чорноземи солонцюваті |Чорноземи солонцюваті | | | | | |на лесових породах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0022| |Чорноземи південні | | | | | | |солонцюваті | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0023|Лучно-чорноземні |Лучно-чорноземні | | | | | |ґрунти переважно на | | | | | | |лесових породах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0024| |Лучно-чорноземні | | | | | | |поверхнево-солонцюваті в | | | | | | |комплексі з солонцями | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0025| |Лучно-чорноземні глибоко | | | | | | |солонцюваті в комплексі з| | | | | | |солонцями | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0026|Каштанові ґрунти на |Темно-каштанові | | | | | |лесових породах |солонцюваті | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0027| |Темно-каштанові солонцю- | | | | | | |ваті в комплексі з | | | | | | |солонцями | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0028| |Каштанові солонцюваті в | | | | | | |комплексі з солонцями | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0029|Лучні ґрунти на алюві-|Лучні | | | | | |альних та делювіальних| | | | | | |відкладах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0030| |Лучні солонцюваті | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0031|Болотні ґрунти на |Лучно-болотні та болотні | | | | | |алювіальних делювіаль-| | | | | | |них та водно-льодови- | | | | | | |кових відкладах | | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0032|Торфово-болотні ґрунти|Торфово-болотні ґрунти і | | | | | |і торфовища |торфовища низинні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0033|Солонці |Солонці первинно | | | | | | |солончакуваті | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0034|Осолоділі ґрунти |Лучно-чорноземні та | | | | | | |дернові осолоділі глейові| | | | | | |ґрунти та солоді | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0035|Дернові переважно |Дернові переважно оглеєні| | | | | |оглеєні ґрунти |піщані, глинисто-піщані | | | | | | |та супіщані ґрунти в | | | | | | |комплексі із | | | | | | |слабогумусованими пісками| |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0036| |Дернові піщані та | | | | | | |глинисто-піщані переважно| | | | | | |неоглеєні ґрунти в | | | | | | |комплексі із | | | | | | |слабогумусованими пісками| | | | | | |та чорноземними піщаними | | | | | | |ґрунтами, подекуди з | | | | | | |кучугурним рельєфом | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0037| |Дернові опідзолені | | | | | | |суглинисті ґрунти та | | | | | | |оглеєні їх види | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0038|Підзолисто-буроземні |Підзолисто-буроземні | | | | | |ґрунти переважно на |ґрунти і поверхнево- | | | | | |делювіальних відкладах|оглеєні їх види | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0039|Буроземи на елювії- |Буроземи щебенюваті та | | | | | |делювії щільних порід |дерново-буроземні ґрунти | | | | | | |в комплексі з оглеєними | | | | | | |їх видами | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| | | | |0040|Дерново-буроземні та |Дерново-буроземні та | | | | | |гірсько-лучні |гірсько-лучні | |---+--+---+----+----------------------+-------------------------| |150|04|001|0041|Коричневі ґрунти на |Коричневі щебенюваті | | | | | |елювії-делювії |ґрунти | | | | | |корінних порід | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
ВІДДІЛИ ФЛОРИ СУДИННИХ,
НЕСУДИННИХ РОСЛИН І ГРИБІВ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Відділи | |-------------------+--------------------------------------------| | | | | | Судинні рослини | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0001 | плауноподібні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0002 | хвощеподібні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0003 | папоротеподібні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0004 | голонасінні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0005 | покритонасінні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| | | | | | Несудинні рослини | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0006 | мохоподібні | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0007 | синьозелені водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0008 | динофітові водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0009 | золотисті водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0010 | діатомові водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0011 | бурі водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0012 | червоні водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0013 | жовтозелені водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0014 | евгленові водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0015 | зелені водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0016 | харові водорості | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0017 | лишайники | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| | | | | | Гриби | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0018 | слизовики | |----+---+----+-----+--------------------------------------------| |150 |05 |002 |0019 | справжні гриби | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЧЕРВОНОГО СПИСКУ ТВАРИН І РОСЛИН, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (1991)
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва виду |Назва виду латинська | | | українська | | |-------------------+--------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0001 |Аденофора кримська* |Adenophora taurica Juz | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0002 |Армерія покутська* |Armeria pocutica Pawl. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0003 |Астрагал Геннінга |Astragalus henningii | | | | | | |(Stev.) Boriss. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0004 |Астрагал |Astragalus | | | | | |дніпровський* |borysthenicus Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0005 |Астрагал донський* |Astragalus tanaiticus | | | | | | |C. Koch | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0006 |Астрагал |Astragalus suprapilosus| | | | | |зверхуволосистий |Gontsch. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0007 |Астрагал зігнутий |Astragalus reduncus | | | | | | |Pallas | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0008 |Астрагал Крайни* |Astragalus krajinae | | | | | | |Domin | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0009 |Астрагал подібний |Astragalus similis | | | | | | |Boriss. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0010 |Астрагал Цінгера* |Astragalus zingeri | | | | | | |Korsh. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0011 |Астрагал |Astragalus dasyanthus | | | | | |шерстистоквітковий, |Pallas | | | | | |астрагал | | | | | | |мохнатоквітковий* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0012 |Астрагал щетинистий*|Astragalus setosulus | | | | | | |Gontsch. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0013 |Белевалія Липського |Bellevalia lipskyi | | | | | | |(Miscz.) Wulf | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0014 |Борщівник |Heracleum carpaticum | | | | | |карпатський |Porcius | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0015 |Борщівник |Heracleum | | | | | |лігустиколистий |ligusticifolium M. Bieb| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0016 |Борщівник пухнастий |Heracleum pubescens | | | | | | |(Hoffman) M. Bieb | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0017 |Бурачок савранський |Alyssum savranicum | | | | | | |Andrz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0018 |Бурачок |Alyssum calycocarpum | | | | | |чашечкоплодий |Rupr. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0019 |Вайда прибережна |Isatis littoralis | | | | | | |Steven ex DC. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0020 |Верблюдка лиса |Corispermum calvum | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0021 |Верблюдка острівна |Corispermum insulare | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0022 |Відкасник |Carlina cirsioides | | | | | |осотовидний* |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0023 |Вовчі ягоди |Daphne taurica Kotov | | | | | |кримські* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0024 |Вовчі ягоди Софії* |Daphne sofia Kalen. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0025 |Волошка |Centaurea margaritalba | | | | | |білоперлинна* |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0026 |Волошка |Centaurea appendicata | | | | | |великопридаткова |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0027 |Волошка донецька* |Centaurea donetzica | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0028 |Волошка Конки* |Centaurea konke Klok | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0029 |Волошка |Centaurea aemularis | | | | | |наслідувальна |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0030 |Волошка Пачоського* |Centaurea paczoskii | | | | | | |Kotov et Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0031 |Волошка перлиста* |Centaurea margaritacea | | | | | | |Ten. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0032 |Гвоздика |Dianthus bessarabicus | | | | | |бессарабська* |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0033 |Гвоздика |Dianthus pallidiflorus | | | | | |білоквіткова |Ser. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0034 |Гвоздика бузька, |Dianthus hypanicus | | | | | |гвоздика |Andrz. | | | | | |південнобузька* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0035 |Гвоздика |Dianthus | | | | | |граціанополітанська,|gratianopolitanus Vill.| | | | | |гвоздика сиза* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0036 |Гвоздика ланцетна |Dianthus lanceolatus | | | | | | |Stev. ex Reichenb. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0037 |Геліотроп середній |Heliotropium | | | | | | |intermedium Andrz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0038 |Гісоп крейдяний* |Hyssopus cretaceus | | | | | | |Duhjan | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0039 |Глід карадазький |Crataegus karadaghensis| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0040 |Глід клинолистий |Crataegus sphaenophylla| | | | | | |Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0041 |Глід кримський |Crataegus taurica | | | | | | |Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0042 |Глід Пояркової* |Crataegus pojarkoviae | | | | | | |Kossysch | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0043 |Глід український |Crataegus ucrainica | | | | | | |Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0044 |Глуха кропива гола* |Lamium glaberrimum | | | | | | |Taliev | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0045 |Головачка Дмитра |Cephalaria demetrii | | | | | | |Bobrov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0046 |Головачка Литвинова |Cephalaria litvinovii | | | | | | |Bobrov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0047 |Гоніолімон |Goniolimon | | | | | |злаколистий |graminifolium (Aiton) | | | | | | |Boiss. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0048 |Горобина несправж- |Sorbus pseudolatifolia | | | | | |ньошироколиста |K. Pop. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0049 |Грабельки Бекетова* |Erodium beketovii | | | | | | |Schmalh. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0050 |Громовик |Onosma polyphylla | | | | | |багатолистий* |Ledeb. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0051 |Громовик гранітний* |Onosma graniticola | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0052 |Деревій голий* |Achillea glaberrima | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0053 |Дзвінець крейдяний* |Rhinanthus cretaceus | | | | | | |Vass. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0054 |Дзвоники Харкевича |Campanula charkeviczii | | | | | | |An. Fed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0055 |Дифазіаструм Ісслера|Diphasiastrum issleri | | | | | | |(Rouy) Holub | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0056 |Дрік донський* |Genista tanaitica P. | | | | | | |Smirn. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0057 |Дрік чотиригранний* |Genista tetragona Bess.| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0058 |Елізанта |Elisanthe zawadzkii | | | | | |Завадського, смілка |(Herbich) Klok. | | | | | |Завадського* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0059 |Еремур кримський* |Eremurus tauricus Stev.| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0060 |Еремур |Eremurus thiodanthus | | | | | |сірчаноквітковий* |Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0061 |Еремур Юнге |Eremurus jungei Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0062 |Жабриця Лемана |Seseli lehmannii Degen | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0063 |Жовтець кримський |Ranunculus crimaeus | | | | | | |Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0064 |Жовтець |Ranunculus malinovskii | | | | | |Малиновського |R. Jelen. et Derv. - | | | | | | |Sok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0065 |Жовтозілля Бессера* |Senecio besseranum | | | | | | |Minder. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0066 |Жовтозілля |Senccio borysthenicus | | | | | |дніпровське |(DC.) Andrz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0067 |Жовтушник крейдяний |Erysimum cretaceum | | | | | | |(Rupr.) Schmalh | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0068 |Жовтушник кринкський|Erysimum krynkense | | | | | | |Lavr. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0069 |Залізняк гібридний |Phlomis hybrida Zelen. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0070 |Залізняк скіфський |Phlomis scythica Klok. | | | | | | |et Shost | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0071 |Звіробій прямий |Hypericum strictum | | | | | | |Maleev | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0072 |Зіновать Блоцького, |Chamaecytisus | | | | | |рокитничок |blockianus (Pawl.) | | | | | |Блоцького* |Klaskova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0073 |Зіновать Вульфа, |Chamaecytisus wulfii | | | | | |рокитничок Вульфа* |(V. Krecz.) Klaskova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0074 |Зіновать гранітна, |Chamaecytisus | | | | | |рокитничок |graniticus (Rehm.) | | | | | |гранітний* |Rothm | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0075 |Зіновать Кречетовича|Chamaecytisus | | | | | | |kreczetoviczii | | | | | | |(Wissjul.) Holub (Ch. | | | | | | |ruthenica Klaskova) | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0076 |Зіновать Литвинова |Chamaecytisus | | | | | | |litwinowii (V. Krecz.) | | | | | | |Klaskova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0077 |Зіновать подільська,|Chamaecytisus podolicus| | | | | |рокитничок |(Blocki) Klaskova | | | | | |подільський* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0078 |Зірочки борові |Gagea pineticola Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0079 |Зірочки Кальє |Gagea callieri Pascher | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0080 |Зірочки пишні |Gagea praeciosa Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0081 |Калофака волзька* |Calophaca wolgarica | | | | | | |(L. f.) DC. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0082 |Капуста кримська* |Brassica taurica | | | | | | |(Tzvelev) Tzvelev | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0083 |Карагана скіфська* |Caragana scythica | | | | | | |(Kom.) Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0084 |Катран Буша |Crambe aspera Bieb. (C.| | | | | | |buschii) (O.E.Schulz.) | | | | | | |Stank. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0085 |Катран |Crambe mitridatis Juz. | | | | | |мітридатський* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0086 |Келерія Біберштейна |Koeleria biehersteinii | | | | | | |M. Kaleniczenko | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0087 |Келерія молдавська |Koeleria moldavica | | | | | | |M.Alexeenko | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0088 |Кендир кримський |Trachomilum tauricum | | | | | | |(Pobed.) Pohed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0089 |Кизильник кримський |Cotoneaster tauricus | | | | | | |Pojark. R | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0090 |Клен Стевена |Acer stevenii Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0091 |Ковила відмінна* |Stipa anomala P.Smirn. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0092 |Ковила Залеського* |Stipa zalesskii | | | | | | |Wilenskv | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0093 |Ковила каменелюбна* |Stipa lithophila | | | | | | |P.Smtrn. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0094 |Козельці високі |Tragopogon elatior | | | | | | |Slev. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0095 |Козельці дніпровські|Tragopogon | | | | | | |borysthenicus Arlemcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0096 |Козельці донські |Tragopogon tanaiticus | | | | | | |Artemcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0097 |Козельці українські |Tragopogon ucrainicus | | | | | | |Artemcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0098 |Кушир донський |Ceratophyllum | | | | | | |lanaiticum Sapjeg. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0099 |Лагозерис |Lagoseris purpurea | | | | | |пурпуровий* |(Willd.) Boiss. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0100 |Лагозерис |Lagoseris callicephala | | | | | |червоноголовий |Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0101 |Ластовень азовський |Vincetoxicum maeoticum | | | | | | |(Kleop.) Barbar. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0102 |Ластовень кримський |Vincetoxicum tauricum | | | | | | |Pobed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0103 |Ластовень |Vincetoxicum jailicola | | | | | |прияйлинський |Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0104 |Ластовень проміжний |Vincetoxicum | | | | | | |intermedium Taliev | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0105 |Липа |Tilia dasystyla Stev. | | | | | |пухнастостовпчикова | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0106 |Ложечниця польська* |Cochlearia polonica E. | | | | | | |Froehl. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0107 |Льонок |Linaria bessarabica | | | | | |бессарабський* |Kotov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0108 |Льонок піщаний* |Linaria sabulosa Czern.| | | | | | |ex Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0109 |Маренка близька |Asperula propinqua | | | | | | |Pobed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0110 |Медунка Філярського |Pulmonaria filarszkyana| | | | | | |Javorka | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0111 |Мікромерія |Micromeria | | | | | |чебрецелиста* |serpyllifolia (M. | | | | | | |Rieb.) Boiss. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0112 |Мінуарція Білика |Minuartia bilykiana | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0113 |Нектароскордій |Nectaroscordum | | | | | |медолюбний* |meliophilum Juz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0114 |Очиток застарілий* |Sedum anthiquum Omelcz.| | | | | | |et Zaverncha | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0115 |Паслін Зеленецького |Solanum zelenetzkii | | | | | | |Pojark. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0116 |Первоцвіт Комарова |Primula komarovie | | | | | | |Losinsk. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0117 |Первоцвіт |Primula poloninensis | | | | | |полонинський |(Domin) An Fed | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0118 |Перлівка |Melica chrysolepis | | | | | |золотолускова |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0119 |Переломник |Androsace | | | | | |Козо-Полянського* |koso-poljanskii Ovcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0120 |Пижмо Пачоського |Tanacetum paczoskii | | | | | | |(Zefir.) Tzvel. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0121 |Пирій ковилолистий* |Elytrigia stipifolia | | | | | | |(Czern. et Nevski) | | | | | | |Nevski | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0122 |Підмаренник |Galium volhynicum | | | | | |волинський |Pobed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0123 |Підмаренник |Galium xeroticum | | | | | |ксерофітний |(Klok.) Soo | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0124 |Підсніжник |Galanthus plicatus | | | | | |складчастий* |M.Bieb. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0125 |Пізньоцвіт Фоміна* |Colchicun fominii | | | | | | |Bordz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0126 |Пілюльниця куленосна|Pilularia globulifera | | | | | | |L. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0127 |Піщанка Зоза |Arenaria zozii Kleopov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0128 |Подорожник |Plantago | | | | | |Шварценберга |schwarzenbergiana Schur| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0129 |Покісниця сиваська |Puccinella syvaschica | | | | | | |Bilyk | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0130 |Полин суцільнобілий*|Artemisia hololeuca M. | | | | | | |Bieb. ex Besser | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0131 |Прангос |Prangos trifida (Mill.)| | | | | |трироздільний, |Hernst et Heyn | | | | | |кархис альпійський* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0132 |Ранник донецький* |Scrophularia donetzica | | | | | | |Kotov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0133 |Ранник крейдяний* |Scrophularia cretacea | | | | | | |Fischer ex Sprengel | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0134 |Ремнепелюсник |Himantoglossum caprinum| | | | | |козячий* |(Bieb.) C. Koch | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0135 |Роговик Біберштейна,|Cerastium biebersteinii| | | | | |кримський |DC. | | | | | |"едельвейс"* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0136 |Роговик товстуватий |Cerastium crassiusculum| | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0137 |Роговик Шмальгаузена|Cerastium | | | | | | |schmalhausenii Pacz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0138 |Роман стерильний |Anthemis sterilis | | | | | | |Steven | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0139 |Роман Траншеля |Anthemis transcheliana | | | | | | |An. Fed. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0140 |Роман яйлинський |Anthemis jajlensis | | | | | | |Zefirov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0141 |Румія критмолиста |Rumia critmifolia | | | | | | |(Willd.) K. - Pol. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0142 |Рястка двозначна* |Ornithogalum amphibolum| | | | | | |Zahar. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0143 |Рястка меланхолійна |Ornithogalum | | | | | | |melancholicum Klok. ex | | | | | | |Krasnova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0144 |Сиренія Талієва |Syrenia talijevii Klok.| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0145 |Ситник Фоміна |Juncus fominii Zoz | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0146 |Скабіоза передгірна |Scabiosa praemontana | | | | | | |Privalova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0147 |Смілка бузька, |Silene hypanica Klok. | | | | | |смілка | | | | | | |південнобузька* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0148 |Смілка крейдяна* |Silene cretacea Fischer| | | | | | |ex Sprengel | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0149 |Смілка литовська |Silene lithuanica | | | | | | |Zapal. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0150 |Смілка сумнівна |Silene dubia Herbich | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0151 |Смілка яйлинська* |Silene jailensis Rubtz.| | | | | | |V | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0152 |Соболевськія |Sobolewskia sibirica | | | | | |сибірська, |(Willd.) R. W. Ball | | | | | |соболевськія | | | | | | |каменелюбна* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0153 |Содник ягодоносний |Suaeda baccifera Pallas| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0154 |Солодушка крейдяна* |Hedysarum cretaceum | | | | | | |Fischer ex DC. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0155 |Солодушка |Hedysarum ucrainicum | | | | | |українська* |Kaschm. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0156 |Сон кримський, |Pulsatilla taurica Juz.| | | | | |сон-трава кримська* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0157 |Соссюрея Порца* |Saussurea porcii Deger | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0158 |Тонконіг Ремана |Poa rehmannii (Aschers.| | | | | | |et Graebh.) Woloszcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0159 |Тринія Біберштейна* |Trinia biebersteinii | | | | | | |Fedoronchuk | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0160 |Ушанка довгоплода |Otites dolichocarpa | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0161 |Ушанка Гельмана |Otites helmannii | | | | | | |(Claus) Kulcz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0162 |Ушанка полинова |Otites artemisetorum | | | | | | |Klok. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0163 |Фіалка Джоя* |Viola jooi Janka | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0164 |Фіалка кримська, |Viola oreades M. Bieh. | | | | | |фіалка скельна* | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0165 |Фіалка Лавренка |Viola lavrenkoana Klok.| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0166 |Холодок прибережний*|Asparagus litoralis | | | | | | |Stev. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0167 |Хрінниця сиваська |Lepidium sivaschicum | | | | | | |Kleopov | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0168 |Хрінниця |Lepidium turczaninowii | | | | | |Турчанінова* |Lipsky | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0169 |Цибуля Регеля* |Allium regellianum A. | | | | | | |Beck. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0170 |Цибуля скіфська* |Allium scythicum Zoz | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0171 |Цикламен Кузнецова* |Cyclamen kuznetzovii | | | | | | |Kotov et Czernova | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0172 |Цимбохазма |Cymbochasma | | | | | |дніпровська* |horysthenica (Pall. ex | | | | | | |Schlecht.) Klok et Zoz | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0173 |Чебрець |Thymus dzevanovskyi | | | | | |Дзевановського |Klok et Shost. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0174 |Чебрець дніпровський|Thymus borysthenicus | | | | | | |Klok. et Shost. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0175 |Чебрець Талієва |Thymus talievii Klok et| | | | | | |Shost. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0176 |Шавлія кременецька* |Salvia cremenecensis | | | | | | |Besser | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0177 |Шавлія скабіозолиста|Salvia scabiosifolia | | | | | | |Lam. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0178 |Шиверекія |Schivereckja podolica | | | | | |подільська* |(Besser) Andrz. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0179 |Шипшина донецька* |Rosa donetzica Dubovik | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0180 |Шолудивник високий |Pedicularis exaltata | | | | | | |Besser | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0181 |Щавель український |Rumex ucrainicus Fisch.| | | | | | |ex Spreng. | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |05 |004 |0182 |Юринея донецька |Jurinea tanaitica Klok.| ------------------------------------------------------------------
--------------- * Вид, занесений до Червоної книги України.
Таблиця 7
ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УРАЇНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва виду латинська | Назва виду | | | | українська | |-------------------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0001 |Achillea glaberrima |Деревій голий | | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0002 |Aconitum besseranum |Аконіт Бессера | | | | | |Andrz. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0003 |Aconitum jacquinii |Аконіт Жакена | | | | | |Reichenb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0004 |Aconitum pseudanthora |Аконіт несправжньо-| | | | | |Blocki ex Pacz. |протиотруйний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0005 |Adenophora taurica |Аденофора кримська | | | | | |(Sukacz) Juz. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0006 |Adiantum |Адіант венерин | | | | | |capillus-veneris L. |волос | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0007 |Agaricus romagnesii S. |Печериця Романьєзі | | | | | |Wasser | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0008 |Agaricus tabularis Pk. |Печериця | | | | | | |таблитчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0009 |Aldrovanda vesiculosa L.|Альдрованда | | | | | | |пухирчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0010 |Alektoria sarmentosa |Алекторія | | | | | |(Ach.) Ach. |паросткова, | | | | | | |алекторія лозовидна| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0011 |Allium albidum Fisch. ex|Цибуля білувата | | | | | |Bess. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0012 |Allium lineare L. |Цибуля лінійна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0013 |Allium obliquum L. |Цибуля коса | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0014 |Allium pervestitum Klok.|Цибуля переодягнена| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0015 |Aliium regelianum A. |Цибуля Регеля | | | | | |Beck. ex Iljin. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0016 |Allium scythicum Zoz |Цибуля скіфська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0017 |Allium sphaeropodum |Цибуля круглонога | | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0018 |Allium strictum Schrad. |Цибуля пряма | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0019 |Allium ursinum L. |Цибуля ведмежа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0020 |Alyssum gymnopodum P. |Бурачок | | | | | |Smirn. |голоніжковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0021 |Amanita caesarea (Scop.:|Мухомор Цезаря | | | | | |Fr.) Pers. ex Schw. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0022 |Amanita solitaria |Мухомор щетинистий | | | | | |(Bull.: Fr ) Mer. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0023 |Amblystegium compactum |Амблістегій щільний| | | | | |(C. Mull) Aust. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0024 |Anacamptis pyramidalis |Анакамптис | | | | | |(L.) Rich. |пірамідальний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0025 |Androsace |Переломник Козо- | | | | | |koso-poljanskii Ovcz. |Полянського | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0026 |Anemone laxa Juz. |Анемона розлога | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0027 |Anoektangium handelii |Анектангій Ганделя | | | | | |Schifl.n. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0028 |Anogramma leptophylla |Анограма тонколиста| | | | | |(L.) Link | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0029 |Antennaria carpatica |Котячі лапки | | | | | |(Wahlenb.) Blufl et |карпатські | | | | | |Fingerh. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0030 |Aquilegia nigricans |Орлики чорніючі | | | | | |Baumg. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0031 |Aquilegia transsilvanica|Орлики | | | | | |Schur |трансільванські | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0032 |Arbutus andrachne L. |Суничник | | | | | | |дрібноплодий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0033 |Armeria pocutica Pawl. |Армерія покутська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0034 |Arnica montana L. |Арніка гірська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0035 |Arum albispathum Stev. |Арум білокрилий | | | | | |ex Ledeb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0036 |Arum orientale Bieb. |Арум східний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0037 |Artemisia hololeuca |Полин суцільнобілий| | | | | |Bieb. ex Bess. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0038 |Asparagus brachyphyllus |Холодок | | | | | |Turcz. |коротколистий, | | | | | | |холодок Палласа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0039 |Asparagus litoralis |Холодок прибережний| | | | | |Stev. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0040 |Asphodeline lutea (L.) |Асфоделіна жовта | | | | | |Reichenb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0041 |Aspicilia fruticulosa |Аспіцилія кущиста | | | | | |(Eversm.) Flag. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0042 |Aspicilia hispida |Аспіцилія щетиниста| | | | | |Mereschk. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0043 |Asplenium |Аспленій чорний | | | | | |adiantum-nigrum L. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0044 |Aster alpinus L. |Айстра альпійська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0045 |Astragalus borysthenicus|Астрагал | | | | | |Klok. |дніпровський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0046 |Astragalus cretophilus |Астрагал | | | | | |Klok. |крейдолюбний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0047 |Astragalus dasyanthus |Астрагал | | | | | |Pall. |шерстистоквітковий,| | | | | | |астрагал | | | | | | |мохнатоквітковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0048 |Astragalus krajinae |Астрагал Крайни | | | | | |Domin | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0049 |Astragalus |Астрагал | | | | | |monspessulanus L. |монпелійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0050 |Astragalus setosulus |Астрагал щетинистий| | | | | |Gontsch. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0051 |Astragalus tanaiticus C.|Астрагал донський | | | | | |Koch. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0052 |Astragalus zingeri |Астрагал Цінгера | | | | | |Korsh. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0053 |Astrantia major L. |Астранція велика | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0054 |Astrodaucus littoralis |Морковниця прибе- | | | | | |(Bieb.) Drude |режна, астродаукус | | | | | | |прибережний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0055 |Athalamia spathysii |Аталамія Спатиза | | | | | |(Lindenb.) Hatt. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0056 |Atraphaxis replicata |Кучерявка відігнута| | | | | |Lam. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0057 |Atropa belladonna L. |Беладона звичайна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0058 |Batrachospermum |Батрахоспермум | | | | | |ectucarpum Sirud. |зовнішньоплідний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0059 |Batrachospermum |Батрахоспермум | | | | | |moniliforme Roth f. |чотковидний форма | | | | | |densum (Sirod.) |щільний | | | | | |lsraelson | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0060 |Betula borysthenica |Береза дніпровська | | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0061 |Betula humilis Schrank |Береза низька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0062 |Betula klokovii |Береза Клокова | | | | | |Zaverucha | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0063 |Betula obscura A. Kotula|Береза темна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0064 |Boletus aereus Bull.: |Боровик | | | | | |Fr. |темно-каштановий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0065 |Boletus regius Krombh. |Боровик королівсь- | | | | | | |кий, яєчник | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0066 |Botrychium lunaria (L.) |Гронянка | | | | | |Sw. |півмісяцева | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0067 |Botrydina viridis (Ach.)|Ботридина зелена | | | | | |Redh. et Kuyper | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0068 |Brassica taurica |Капуста кримська | | | | | |(Tzvel.) Tzvel. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0069 |Bulbochaete subquadrata |Бульбохета майже | | | | | |Mroz. - Webb |квадратна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0070 |Bulbocodium versicolor |Брандушка | | | | | |(Ker-Gawl.) Spreng. |різнокольорова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0071 |Calophaca wolgarica (L. |Калофака волзька | | | | | |fil.) DC. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0072 |Campanula carpatica |Дзвоники карпатські| | | | | |Jacq. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0073 |Caragana scythica (Kom.)|Карагана скіфська | | | | | |Pojark. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0074 |Cardamine graeca L. |Жеруха грецька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0075 |Carex bohemica Schreb. |Осока богемська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0076 |Carex buxbaumii W |Осока Буксбаума | | | | | |ahlenb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0077 |Carex davalliana Smith |Осока Девелла | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0078 |Carex pauciflora Lightf.|Осока малоквіткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0079 |Carex rupestris AIl. |Осока скельна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0080 |Carex umbrosa Host |Осока затінкова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0081 |Carlina cirsioides Klok.|Відкасник | | | | | | |осотовидний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0082 |Carlina onopordifolia |Відкасник | | | | | |Bess ex Szaf. |татарниколистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0083 |Catathelasma imperiale |Катателазма царська| | | | | |(Fr.) Sing. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0084 |Centaurea breviceps |Волошка | | | | | |Iljin |короткоголова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0085 |Centaurea carpatica |Волошка карпатська | | | | | |(Porc.) Porc. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0086 |Centaurea donetzica |Волошка донецька | | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0087 |Centaurea konkae Klok. |Волошка Конки | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0088 |Centaurea margaritacea |Волошка перлиста | | | | | |Ten. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0089 |Centaurea margaritalba |Волошка | | | | | |Klok. |білоперлинна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0090 |Centaurea paczoskii |Волошка Пачоського | | | | | |Kotov ex Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0091 |Centaurea protogerberi |Волошка | | | | | |Klok. |первинногерберова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0092 |Centaurea |Волошка | | | | | |protomargaritacea Klok. |первинноперлинна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0093 |Centaurea |Волошка несправж- | | | | | |pseudoleucolepis Kleop. |ньоблідолускова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0094 |Centaurea rubriflora |Волошка | | | | | |Illar. |червоноквіткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0095 |Centaurea sarandinakiae |Волошка Сарандінакі| | | | | |Illar. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0096 |Centaurea taliewii |Волошка Талієва | | | | | |Kleop. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0097 |Centranthus calcitrapa |Центрантус | | | | | |(L.) Dufr. |валеріаноподібний, | | | | | | |кентрантус | | | | | | |валеріаноподібний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0098 |Cephalanthera damasonium|Булатка | | | | | |(Mill.) Druce |великоквіткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0099 |Cephalanthera longifolia|Булатка довголиста | | | | | |(L.) Fritsch | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0100 |Cephalanthera rubra (L.)|Булатка червона | | | | | |Rich. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0101 |Cephalaria litvinovii |Головачка Литвинова| | | | | |Bobr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0102 |Cerastium biebersteinii |Роговик Біберштей- | | | | | |DC. |на, кримський | | | | | | |"едельвейс" | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0103 |Cerasus klokovii Sobko |Вишня Клокова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0104 |Chamaecytisus albus |Зіновать біла, | | | | | |(Hacq.) Rothm. |рокитничок білий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0105 |Chamaecytisus blockianus|Зіновать Блоцького,| | | | | |(Pawl.) Klaskova |рокитничок | | | | | | |Блоцького | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0106 |Chamaecytisus graniticus|Зіновать гранітна, | | | | | |(Rehm.) Rothm. |рокитничок | | | | | | |гранітний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0107 |Chamaecytisus paczoskii |Зіновать Пачосько- | | | | | |(V. Krecz.) Klaskova |го, рокитничок | | | | | | |Пачоського | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0108 |Chamaecytisus podolicus |Зіновать подільсь- | | | | | |(Blocki) Klaskova |ка, рокитничок | | | | | | |подільський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0109 |Chamaecytisus rochelii |Зіновать Рошеля, | | | | | |(Wierzb.) Rothm. |рокитничок Рошеля | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0110 |Chamaecytisus wulffii |Зіновать Вульфа, | | | | | |(V. Krecz.) Klaskova |рокитничок Вульфа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0111 |Chamaedaphne calyculata |Хамедафна чашкова | | | | | |( L.) Moench | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0112 |Chara braunii Gmelin |Хара Брауна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0113 |Chara canescens Desv. et|Хара сивіюча | | | | | |Lois. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0114 |Chara delicatula Ag. |Хара витончена | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0115 |Cheilanthes persica |Краєкучник | | | | | |(Bory) Mett. et Kuhn. |персидський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0116 |Chrysopogon gryllus (L.)|Золотобородник | | | | | |Trin. |цикадовий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0117 |Cinclidotus aquaticus |Цинклідот водяний | | | | | |(Hedw.) B. et G. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0118 |Cistus tauricus C. Presl|Чист кримський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0119 |Cladium mariscus (L.) |Меч-трава болотна | | | | | |Pohl | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0120 |Cladostephus spongiosus |Кладостефус | | | | | |(Linght.) Ag. |губчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0121 |Clathrus ruber Pers. |Клатрус червоний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0122 |Clavariadelphus |Клаваріадельф | | | | | |pistillaris ( Fr.) Donk |товкачиковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0123 |Cleome donetzica Tzvel. |Клеома донецька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0124 |Cochlearia polonica E. |Ложечниця польська | | | | | |Froehl. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0125 |Coelocaulon steppae |Целокаулон | | | | | |(Savicz) Barreno et |степовий, цетрарія | | | | | |Vazques |степова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0126 |Coeloglossum viride (L.)|Язичок зелений | | | | | |C. Rartm. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0127 |Colchicum ancyrense B. |Пізньоцвіт | | | | | |L. Burtt |анкарський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0128 |Colchicum autumnale L. |Пізньоцвіт осінній | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0129 |Colchicum fominii Bordz.|Пізньоцвіт Фоміна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0130 |Colchicum umbrosum Stev.|Пізньоцвіт тіньовий| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0131 |Cololejeunea rossettiana|Кололеженея Росетта| | | | | |( Mass.) Schiffn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0132 |Comperia comperana |Комперія Компера, | | | | | |(Stev.) Aschers. et |комперія кримська | | | | | |Graebn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0133 |Corallorhiza trifida |Коральковець | | | | | |Chatel. |тричінадрізаний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0134 |Coronilla elegans Panc. |В'язіль стрункий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0135 |Crambe koktebelica |Катран | | | | | |(Junge) N. Busch |коктебельський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0136 |Crambe mitridatis Juz. |Катран | | | | | | |мітрідатський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0137 |Crambe steveniana Rupr. |Катран Стевена | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0138 |Crataegus pojarkovae |Глід Пояркової | | | | | |Kossych | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0139 |Crataegus tournefortii |Глід Турнефора | | | | | |Griseb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0140 |Crocus angustifolius |Шафран вузьколистий| | | | | |Weston | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0141 |Crocus banaticus J. Gay |Шафран банатський, | | | | | | |крокус банатський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0142 |Crocus heuffelianus |Шафран Гейфелів, | | | | | |Herb. |крокус Гейфелів | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0143 |Crocus pallasii Goldb. |Шафран Палласа, | | | | | | |крокус Палласа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0144 |Crocus reticulatus Stev.|Шафран сітчастий, | | | | | |ex Adam. |крокус сітчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0145 |Crocus speciosus Bieb. |Шафран гарний, | | | | | | |крокус гарний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0146 |Crocus tauricus |Шафран кримський, | | | | | |(Trautv.) Puring |крокус кримський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0147 |Crocus vernus (L.) Hill.|Шафран весняний, | | | | | | |крокус весняний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0148 |Cyclamen kuznetzovii |Цикламен Кузнецова | | | | | |Kotov et Czernova | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0149 |Cymbochasma borysthenica|Цимбохазма | | | | | |(Pall. Ex Schlecht.) |дніпровська | | | | | |Klok. et Zoz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0150 |Cypripedium calceolus L.|Зозулині черевички | | | | | | |справжні, черевички| | | | | | |зозулині | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0151 |Dactylina |Дактиліна | | | | | |madreporiformis (Ach.) |мадрепорова | | | | | |Tuck | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0152 |Dactvlorhiza fuchsii |Пальчатокорінник | | | | | |(Druce ) Soo |Фукса | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0153 |Dactylorhiza cordigera |Пальчатокорінник | | | | | |(Fries) Soo |серценосний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0154 |Dactylorhiza iberica |Пальчатокорінник | | | | | |(Bieb. ex Willd.) Soo |іберійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0155 |Dactylorhiza incarnata |Пальчатокорінник | | | | | |(L.) Soo |м'ясочервоний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0156 |Dactylorhiza maculata |Пальчатокорінник | | | | | |(L.) Soo |плямистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0157 |Dactylorhiza majalis |Пальчатокорінник | | | | | |(Reichenb.) p. F.Hunt et|травневий | | | | | |Summerhayes | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0158 |Dactylorhiza romana |Пальчатокорінник | | | | | |(Seb. et Mauri) Soo |римський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0159 |Dactylorhiza sambucina |Пальчатокорінник | | | | | |(L.) Soo |бузиновий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0160 |Dactylorhiza |Пальчатокорінник | | | | | |traunsteineri (Saut.) |Траунштейнера | | | | | |Soo | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0161 |Damasonium alisma Mill. |Зіркоплідник | | | | | | |частуховидний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0162 |Daphne cneorum L. |Вовчі ягоди пахучі,| | | | | | |боровик | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0163 |Daphne sophia Kalenicz. |Вовчі ягоди Софії | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0164 |Daphne taurica Kotov |Вовчі ягоди | | | | | | |кримські | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0165 |Delphinium elatum L. |Дельфіній високий, | | | | | | |цар-зілля | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0166 |Delphinium pallassii |Дельфіній | | | | | |Nevski |яскраво-червоний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0167 |Delphinium puniceum |Дельфіній Палласа, | | | | | |Pall. |дельфіній | | | | | | |розщеплений, | | | | | | |живокість Палласа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0168 |Delphinium sergii |Дельфіній Сергія | | | | | |Wissjul. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0169 |Desmatodon heimii |Десматодон Гейма | | | | | |(Hedw.) Mitt. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0170 |Desmatodon randii |Десматодон Ранда | | | | | |(Kenn.) Las. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0171 |Dianthus bessarabicus |Гвоздика | | | | | |Klok. |бессарабська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0172 |Dianthus |Гвоздика граціано- | | | | | |gratianopolitanus Vill. |політанська, гвоз- | | | | | | |дика сиза | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0173 |Dianthus hypanicus |Гвоздика бузька, | | | | | |Andrz. |гвоздика | | | | | | |південнобузька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0174 |Dictamnus atbus L. |Ясенець білий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0175 |Dictyophora duplicata |Диктіофора подвоє- | | | | | |(Bosc.) E. Fischer |на, сітконоска | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0176 |Dictyota dichotoma |Диктіота | | | | | |(Huds.) Lamour |дихотомічна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0177 |Digitalis lanata Ehrh. |Наперстянка | | | | | | |шерстиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0178 |Diphasiastrum |Дифазіаструм | | | | | |complanatum (L.) Holub |сплюснутий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0179 |Diphelypaea coccinea |Дифеліпея червона | | | | | |(Bieb.) Nicolson | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0180 |Diplotaxis cretacea |Дворядник крейдяний| | | | | |Kotov | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0181 |Doronicum clusii ( AIl.)|Сугайник Клузія | | | | | |Tausch | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0182 |Doronicum hungaricum |Сугайник угорський,| | | | | |(Sadl.) Reichenb. fil. |сугайник | | | | | | |довголистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0183 |Dracocephalum austriacum|Змієголовник | | | | | |L. |австрійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0184 |Drosera anglica Huds. |Росичка англійська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0185 |Drosera intermedia Hayne|Росичка середня | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0186 |Dryas octopetala L. |Дріада | | | | | | |восьмипелюсткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0187 |Elisanthe zawadskii |Елізанта | | | | | |(Herbich) Klok. |Завадського, смілка| | | | | | |Завадського | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0188 |Elytrigia cretacea |Пирій крейдяний | | | | | |(Klok. et Prokud.)Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0189 |Elytrigia stipifolia |Пирій ковилолистий | | | | | |(Czern. ex Nevski) | | | | | | |Nevski | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0190 |Epipactis atrorubens ( |Коручка | | | | | |Hoffm. Ex Bernh.) |темно-червона | | | | | |Schult. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0191 |Epipactis helleborine |Коручка чемернико- | | | | | |(L.) Crantz. |видна, коручка | | | | | | |морозниковидна, | | | | | | |коручка широколиста| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0192 |Epipactis microphylla |Коручка дрібнолиста| | | | | |(Ehrh.) Sw. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0193 |Epipactis palustris |Коручка болотна | | | | | |(L.) Crantz. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0194 |Epipactis purpurata |Коручка пурпурова | | | | | |Smith | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0195 |Epipogium aphyllum (F. W|Надбородник | | | | | |Schmidt) Sw. |безлистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0196 |Eremogone cephalotes |Еремогоне | | | | | |(Bieb.) Fenzl |головчаста, піщанка| | | | | | |головчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0197 |Eremurus spectabilis |Еремур показний | | | | | |Bieb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0198 |Eramurus tauricus Stev. |Еремур кримський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0199 |Eremurus thiodanthus |Еремур | | | | | |Juz. |сірчаноквітковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0200 |Erodium beketowii |Грабельки Бекетова | | | | | |Schmalh. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0201 |Erythronium dens-canis |Еритроній собачий | | | | | |L. |зуб | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0202 |Euonymus nana Bieb. |Бруслина карликова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0203 |Euphorbia |Молочай | | | | | |valdevillosocarpa Arvat |густоволохатоплодий| | | | | |et E. I. Nyarady | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0204 |EuphorbIa volhynica |Молочай волинський | | | | | |Bess. ex Szaf., Kulcz.et| | | | | | |Pawl. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0205 |Festuca cretacea T. Pop.|Костриця крейдяна | | | | | |et Proskor. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0206 |Festuca pallens Host |Костриця блідувата | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0207 |Festuca porcii Hack. |Костриця Порціуса | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0208 |Fissidens rufulus B. S. |Фісиденс рудуватий | | | | | |G. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0209 |Fraxinus ornus L. |Ясен білоцвітий, | | | | | | |ясен манний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0210 |Fritillaria meleagris L.|Рябчик шаховий, | | | | | | |рябчик великий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0211 |Fritillaria meleagroides|Рябчик малий | | | | | |Patrin ex Schult. et | | | | | | |Schult. fil. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0212 |Fritillaria montana |Рябчик гірський | | | | | |Hoppe | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0213 |Fritillaria ruthenica |Рябчик руський | | | | | |Wikstr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0214 |Fumana thymifolia (L.) |Фумана чебрецелиста| | | | | |Spach ex Webb | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0215 |Galanthus elwesii Hook. |Підсніжник Ельвеза | | | | | |fil. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0216 |Galanthus nivalis L. |Підсніжник біло- | | | | | | |сніжний, підсніжник| | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0217 |Galanthus plicatus Bieb.|Підсніжник | | | | | | |складчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0218 |Galeropsis desertorum |Галеропсис | | | | | |Vel. et Dvor. |пустельний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0219 |Genista scythica Pacz. |Дрік скіфський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0220 |Genista tanaitica P. |Дрік донський | | | | | |Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0221 |Genista tetragona Bess. |Дрік чотиригранний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0222 |Genistella sagittalis |Дрочок крилатий | | | | | |(L.) Gams | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0223 |Gentiana acaulis L. |Тирлич | | | | | | |безстебловий, | | | | | | |тирлич вирізаний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0224 |Gentiana laciniata Kit. |Тирлич роздільний | | | | | |ex Kanitz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0225 |Gentiana lutea L. |Тирлич жовтий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0226 |Gentiana punctata L. |Тирлич карпатський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0227 |Gentiana verna L. |Тирлич весняний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0228 |Gladiolus italicus Mill |Косарики італійсь- | | | | | | |кі, гладіолус | | | | | | |італійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0229 |Gladiolus palustris |Косарики болотні, | | | | | |Gaudin |гладіолус болотний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0230 |Gladiolus tenuis Bieb |Косарики тонкі, | | | | | | |гладіолус тонкий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0231 |Glaucium flavum Crantz |Мачок жовтий, | | | | | | |глауциум жовтий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0232 |Globularia trichosantha |Кулівниця вузькопе-| | | | | |Fisch et Mey. |люсткова, глобуля- | | | | | | |рія вузькопелюст- | | | | | | |кова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0233 |Goodyera repens (L.) R. |Гудайєра повзуча | | | | | |Br. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0234 |Grifola frondosa (Fr.) |Грифола листянолі- | | | | | |S. F Gray |сова, поліпіл | | | | | | |листянолісовий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0235 |Grifola umbellata (Fr.) |Грифола зонтична, | | | | | |Pil. |поліпіл зонтичний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0236 |Gymnadenia conopsea (L.)|Билинець довгоро- | | | | | |R. Br. |гий, билинець | | | | | | |комарниковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0237 |Gymnadenia odoratissima |Билинець | | | | | |(L.) Rich. |найзапашніший | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0238 |Gymnospermium odessanum |Гімносперміум | | | | | |( DC.) Takht. |одеський, | | | | | | |голонасінник | | | | | | |одеський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0239 |Gypsophila glomerata |Лещиця скупчена | | | | | |Pall. ex Adam | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0240 |Gypsophila thyraica A. |Лещиця дністровська| | | | | |Krasnova | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0241 |Hammarbya paludosa (L.) |Хамарбія болотна | | | | | |O. Kuntze | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0242 |Haplomitrium hookeri |Гапломітрій Гукера | | | | | |(Sm.) Nees. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0243 |Hedysarum cretaceum |Солодушка крейдяна | | | | | |Fisch. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0244 |Hedysarum hedysaroides |Солодушка | | | | | |(L.) Schinz et Thell. |солодушкова, | | | | | | |солодушка гірська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0245 |Hedysarum ucrainicum |Солодушка | | | | | |Kaschm. |українська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0246 |Helianthemum canum ( L.)|Сонцецвіт сивий, | | | | | |Baumg. |сонянка сива | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0247 |Helianthemum cretaceum |Сонцецвіт | | | | | |(Rupr.) Juz. |крейдяний, сонянка | | | | | | |крейдяна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0248 |Helleborus niger L. |Чемерник чорний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0249 |Helvella monachella Fr. |Гельвела мохната | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0250 |Heracleum pubescens |Борщівник пухнастий| | | | | |(Hoffm.) Bieb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0251 |Hericium coralloides |Герицій | | | | | |(Fr.) S. F. Cray s. str.|кораловидний, | | | | | | |герицій альпійський| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0252 |Herminium monorchis (L.)|Бровник | | | | | |R. Br. |однобульбовий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0253 |Heterodermia speciosa |Гетеродермія | | | | | |(Wulf ) Trev. |прекрасна, | | | | | | |анаптихія прекрасна| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0254 |Himantoglossum caprinum |Ремнепелюстник | | | | | |( Bieb.) C. Koch |козячий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0255 |Hippocrepis comosa L. |Гіпокрепіс чубатий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0256 |Hookeria lucens (Hedw.) |Гукерія блискуча | | | | | |Sm. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0257 |Huperzia selago (L.) |Баранець звичайний | | | | | |Bernh. ex Schrank et | | | | | | |Mart. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0258 |Hydrocotile vulgaris L. |Щитолисник | | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0259 |Hyssopus cteraceus |Гісоп крейдяний | | | | | |Dubjan. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0260 |Iris pineticola Klok. |Півники борові | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0261 |Iris pontica Zapal. |Півники понтичні | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0262 |Iris pseudocyperus Schur|Півники несправж- | | | | | | |ньосмикавцеві | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0263 |Isoetes lacustris L. |Молодильник озерний| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0264 |Juncus bulbosus L. |Ситник бульбистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0265 |Juncus subnodulosus |Ситник вузлуватий, | | | | | |Schrank |ситник | | | | | | |тупопелюстковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0266 |Juniperus excelsa Bieb. |Яловець високий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0267 |Juniperus foetidissima |Яловець смердючий | | | | | |Willd. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0268 |Koeleria talievii Lavr. |Келерія Талієва, | | | | | | |кипець Талієва | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0269 |Lactarius chrysorrcheus |Хрящ-молочник | | | | | |Fr. |золотисто-жовтий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0270 |Lactarius sanguifluus |Рижик червоний | | | | | |Fr.: Paul | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0271 |Lagoseris purpurea |Лагозерис | | | | | |(Willd.) Boiss |пурпуровий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0272 |Lamium glaberrimum (C. |Глуха кропива гола | | | | | |Koch) Taliev | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0273 |Lasallia pustulata (L.) |Ласалія пухирчаста,| | | | | |Merat |умбілікарія | | | | | | |пухирчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0274 |Lasallia rossica Dombr |Ласалія російська, | | | | | | |умбілікарія | | | | | | |російська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0275 |Larix polonica Racib. |Модрина польська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0276 |Lathyrus venetus (Mill.)|Чина ряба, чина | | | | | |Wohlf |венеціанська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0277 |Laurencia hybrida ( DC.)|Лауренція гібридна | | | | | |Lenorm. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0278 |Lens orientalis |Сочевиця східна | | | | | |(Boiss.) Schmalh. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0279 |Leontopodium alpinum |Білотка альпійська,| | | | | |Cass |едельвейс альпійсь-| | | | | | |кий, шовкова косиця| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0280 |Lepidiurn turczaninowii |Хрінниця | | | | | |Lipsky |Турчанінова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0281 |Lescuraea plicata (Web. |Лескурея складчаста| | | | | |et Mohr.) Broth. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0282 |Lethariella intricata |Летарієла | | | | | |(Moris) Krog |переплутана | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0283 |Leucoagaricus |Леукоагарик | | | | | |macrorhizus Locq. ex |довгастокореневий | | | | | |Horak | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0284 |Leucojum aestivum L. |Білоцвіт літній, | | | | | | |сніжинка літня | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0285 |Leucojum vernum L. |Білоцвіт весняний, | | | | | | |сніжинка весняна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0286 |Leucorchis albida ( L.) |Левкорхіс білува- | | | | | |E. Mey |тий, псевдорхіс | | | | | | |білуватий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0287 |L.igularia bucovinensis |Язичник | | | | | |Nakai |буковинський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0288 |L.ilium martagon L. |Лілія лісова, лілія| | | | | | |кучерява | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0289 |Limodorum abortivum |Лімодорум | | | | | |(L.) Sw. |недорозвинений | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0290 |Linaria bessarabica |Льонок | | | | | |Kotov |бессарабський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0291 |Linaria cretacea Fisch. |Льонок крейдяний | | | | | |ex Spreng. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0292 |Linaria sabulosa Czern. |Льонок піщаний | | | | | |ex Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0293 |Linnaea borealis L. |Ліннея північна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0294 |Liparis loeselii (L.) |Жировик Лезеля | | | | | |Rich. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0295 |Listera cordata (L.} R. |Зозулині сльози | | | | | |Br. |серцелисті | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0296 |Listera ovata (L.) R. |Зозулині сльози | | | | | |Br. |яйцевидні | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0297 |Lobaria amplissima |Лобарія широка | | | | | |(Scop.) Forss. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0298 |Lobaria pulmonaria (L.) |Лобарія | | | | | |Hoffm. |легенеподібна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0299 |Ludwigia palustris |Людвігія болотна | | | | | |(L.) Ell. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0300 |Lunaria rediviva L. |Лунарія оживаюча | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0301 |Lycopodiella inundata |Лікоподієла | | | | | |(L.) Holub |заплавна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0302 |Lycopodium annotinum L. |Плаун річний, плаун| | | | | | |колючий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0303 |Macrolepiota puellaris |Гриб-зонтик діво- | | | | | |(Fr.) Mos. |чий, лепіота дівоча| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0304 |Malaxis monophyllos (L.)|Малаксис однолистий| | | | | |Sw. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0305 |Marsilea quadrifolia L. |Марсилія | | | | | | |чотирилиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0306 |Medicago marina L. |Люцерна приморська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0307 |Medicago rupestris Bieb.|Люцерна скельна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0308 |Medicago saxatilis Bieb.|Люцерна щебениста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0309 |Meesia triquetra |Меезія тригранна | | | | | |(Richter) Angstr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0310 |Melanelia incolorata |Меланелія | | | | | |(Parr.) Essl. |незабарвлена, | | | | | | |пармелія елегантна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0311 |Metaneckera menziesii |Метанеккера Мензіса| | | | | |(Hook.) Steere | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0312 |Micromeria serpyllifolia|Мікромерія | | | | | |(Bieb.) Boiss. |чебрецелиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0313 |Moehringia hypanica |Мерингія бузька, | | | | | |Grynj et Klok. |мерингія | | | | | | |південнобузька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0314 |Morchella crassipes |Зморшок товстоногий| | | | | |(Vent.: Fr.) Pers.: Fr | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0315 |Morchella steppicola |Зморшок степовий | | | | | |Zer. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0316 |Mutinus caninus Fr. |Мутин собачий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0317 |Narcissus angustifolius |Нарцис вузьколистий| | | | | |Curt. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0318 |Nectaroscordum |Нектароскордій | | | | | |meliophilum Juz. |медолюбивий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0319 |Nemalion helminthoides |Немаліон | | | | | |(Vell.) Batt. |глистовидний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0320 |Neottia nidus-avis ( L.)|Гніздівка звичайна | | | | | |Rich. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0321 |Neottianthe cucullata |Неотіанта | | | | | |(L.) Schlechter |каптурувата | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0322 |Nigritella nigra (L.) |Нігритела чорна | | | | | |Reichenb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0323 |Nitraria schoheri L. |Селітрянка Шобера | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0324 |Notholaena marantae (L.)|Нотолена марантова | | | | | |Desv. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0325 |Nymphoides peltata (S. |Плавун щитолистий | | | | | |G. Gmel.) O. Kuntze | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0326 |Oedogonium plagiostomum |Едогоній | | | | | |Wittr. var. tanaiticum |косопоровий | | | | | |Roll |різновидність | | | | | | |донський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0327 |Onobrychis pallassii |Еспарцет Палласа | | | | | |(Willd.) Bieb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0328 |Onobrychis vassilczenkoi|Еспарцет | | | | | |Grossh. |Васильченка | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0329 |Onosma graniticola Klok.|Громовик гранітний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0330 |Onosma polyphylla Ledeb |Громовик | | | | | | |багатолистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0331 |Omosma tanaitica Klok |Громовик донський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0332 |Ophrys apifera Huds. |Офрис бджолоносна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0333 |Ophrys insectifera L. |Офрис комахоносна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0334 |Ophrys oestrifera Bieb. |Офрис оводоносна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0335 |Ophrys taurica (Agg.) |Офрис кримська | | | | | |Nevski | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0336 |Orchis coriophora L. |Зозулинець | | | | | | |блощичний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0337 |Orchis fragrans Pollini |Зозулинець запашний| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0338 |Orchis laxiflora Lam. |Зозулинець | | | | | | |рідкоквітковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0339 |Orchis mascula (L.) L. |Зозулинець | | | | | | |чоловічий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0340 |Orchis militaris L. |Зозулинець | | | | | | |шоломоносний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0341 |Orchis morio L. |Зозулинець | | | | | | |салеповий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0342 |Orchis nervulosa Sakalo |Зозулинець | | | | | | |жилкуватий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0343 |Orchis pallens L. |Зозулинець блідий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0344 |Orchis palustris Jacq |Зозулинець болотний| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0345 |Orchis picta Loisel |Зозулинець | | | | | | |розмальований | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0346 |Orchis provincialis |Зозулинець | | | | | |Balb. |прованський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0347 |Orchis punctulata Stev. |Зозулинець | | | | | |ex Lindl. |дрібнокрапчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0348 |Orchis purpurea Huds. |Зозулинець | | | | | | |пурпуровий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0349 |Orchis signifera Vest |Зозулинець | | | | | | |прикрашений | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0350 |Qrchis simia Lam. |Зозулинець мавпячий| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0351 |Orchis tridentata Scop. |Зозулинець | | | | | | |тризубчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0352 |Orchis ustulata L. |Зозулинець | | | | | | |обпалений | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0353 |Orchis wanjkowii E. Wulf|Зозулинець Ванькова| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0354 |Oreochloa disticha |Горянка дворядна, | | | | | |(Wulf.) Link |ореохлоа дворядна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0355 |Ornithogalum amphibolum |Рястка двозначна | | | | | |Zahar. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0356 |Ornithogalum boucheanum |Рястка Буше | | | | | |(Kunth) Aschers. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0357 |Ornithogalum oreoides |Рястка гірська | | | | | |Zahar. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0358 |Ornithogalum refractum |Рястка відігнута | | | | | |Kit. et Schlecht | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0359 |Orthothecium rufescens |Ортотецій | | | | | |(Brid.) B. S. G. |червонуватий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0360 |Oxycoccus microcarpus |Журавлина | | | | | |Turcz. ex Rupr. |дрібноплідна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0361 |Oxytropis carpathica |Гострокільник | | | | | |Uechtr. |карпатський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0362 |Paeonia daurica Andr. |Півонія кримська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0363 |Paeonia tenuifolia L. |Півонія тонколиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0364 |Palamocladium euchloron |Паламокладій | | | | | |(C. Muell.) Wijk et |справжньозелений | | | | | |Marg. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0365 |Parmelia ryssolea (Ach.)|Пармелія | | | | | |Nyl. |грубозморшкувата, | | | | | | |неофусцелія | | | | | | |грубозморшкувата | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0366 |Parmotrema chinense |Пармотрема | | | | | |(Osbeck) Hale et Ahti |китайська, пармелія| | | | | | |перлинова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0367 |Pedicularis exaltata |Шолудивник високий | | | | | |Bess. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0368 |Pedicularis oederi Vahl |Шолудивник Едера | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0369 |Pedicularis |Шолудивник | | | | | |sceptrum-carolinum L. |королівський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0370 |Phaeolepiota aurea (Fr.)|Феолепіота | | | | | |R. Mre ex Konr. et |золотиста | | | | | |Maubl. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0371 |Phyllophora |Філофора | | | | | |pseudoceranoides (Gmel.)|псевдорогата | | | | | |Lewr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0372 |Pinguicula alpina L. |Товстянка | | | | | | |альпійська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0373 |Pinguicula bicolor |Товстянка | | | | | |Woloszcz. |двоколірна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0374 |Pinguicula vulgaris L. |Товстянка звичайна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0375 |Pinus cembra L. |Сосна кедрова | | | | | | |європейська, сосна | | | | | | |кедрова, сосна | | | | | | |європейська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0376 |Pinus cretacea Kalenicz.|Сосна крейдяна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0377 |Pinus stankewiczii |Сосна Станкевича | | | | | |(Sukacz.) Fomin | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0378 |Pistacia mutica Fisch. |Фісташка туполиста | | | | | |et Mey. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0379 |Pisum elatius Bieb. |Горох високий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0380 |Plagiothecium |Плагіотецій | | | | | |neckeroideum B. S. G. |неккероподібний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0381 |Platanthera bifolia (L.)|Любка дволиста | | | | | |Rich. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0382 |Platanthera chlorantha |Любка | | | | | |(Cust.) Relchenb. |зеленоквіткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0383 |Pleurocladula albescens |Плеврокладула | | | | | |(Hook:) Grolle |білувата | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0384 |Poa deylii Chrtek et |Тонконіг Дейла | | | | | |Jiras. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0385 |Poa versicolor Bess. |Тонконіг | | | | | | |різнобарвний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0386 |Prangos trifida (Mill.) |Прангос | | | | | |Hernst. et Heyn |трироздільний, | | | | | | |кахрис альпійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0387 |Primula farinosa L. |Первоцвіт | | | | | | |борошнистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0388 |Primula minima L. |Первоцвіт дрібний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0389 |Pseudocolus fusiformis |Квіткохвісник | | | | | |(Fischer) Lloyd |веретеновидний, | | | | | | |антурус | | | | | | |веретеновидний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0390 |Ptarmica lingulata |Чихавка язиколиста,| | | | | |(Waldst. et Kit) DC. |деревій язиколистий| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0391 |Ptarmica tenuifolia |Чихавка тонколиста,| | | | | |(Schur) Schur |деревій Шура | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0392 |Pteris cretica L. |Птерис критський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0393 |Pterogonium gracile |Птерогоній стрункий| | | | | |(Hedw.) Sm. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0394 |Pulsatilla alba |Сон білий, | | | | | |Reichenb. |сон-трава біла | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0395 |Pulsatilla grandis Wend.|Сон великий, | | | | | | |сон-трава велика | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0396 |Pulsatilla nigricans |Сон чорніючий, | | | | | |Storck |сон-трава чорніюча | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0397 |Pulsatilla taurica Juz. |Сон кримський, | | | | | | |сон-трава кримська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0398 |Quercus austriaca Willd.|Дуб австрійський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0399 |Ramalina canariensis |Рамаліна канарська | | | | | |Steiner | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0400 |Ramalina lacera (With.) |Рамаліна рвана | | | | | |Laund. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0401 |Ranunculus tatrae Borb. |Жовтець татранський| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0402 |Rhamnus tinctoria |Жостір фарбувальний| | | | | |Waldst. et Kit. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0403 |Rhinanthus cretaceus |Дзвінець крейдяний | | | | | |Vass. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0404 |Rhodiola rosea L. |Родіола рожева | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0405 |Rhododendron kotschyi |Рододендрон | | | | | |Simonk. |східнокарпатський, | | | | | | |рододендрон Кочі, | | | | | | |червона рута | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0406 |Rhynchospora fusca ( L.)|Ринхоспора бура | | | | | |Ait. fil. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0407 |Roccella phycopsis |Рочела | | | | | |(Ach) Ach. |водоростеподібна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0408 |Rosa donetzica Dubovik |Шипшина донецька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0409 |Ruscus hypoglossum L. |Рускус під'язиковий| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0410 |Russula turci Bres. |Сироїжка синювата | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0411 |Saelania glaucescens |Селанія сизувата | | | | | |(Hedw.) Broth. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0412 |Salix herbacea L. |Верба трав'яна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0413 |Salix myrtilloides L. |Верба чорнична | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0414 |Salix reticulata L. |Верба сітчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0415 |Salix retusa L. |Верба туполиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0416 |Salix starkeana Willd. |Верба Старке, верба| | | | | | |сиза | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0417 |Salvia cremenecensis |Шавлія кременецька | | | | | |Bess. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0418 |Salvinia natans (L.) |Сальвінія плаваюча | | | | | |AIl. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0419 |Saussurea alpina (L.) |Соссюрея альпійська| | | | | |DC. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0420 |Saussurea discolor |Соссюрея | | | | | |(Willd.) DC. |різноколірна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0421 |Saussurea porcii Degen |Соссюрея Порца | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0422 |Saxifraga aizoides L. |Ломикамінь | | | | | | |аїзовидний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0423 |Saxifraga androsacea L. |Ломикамінь | | | | | | |переломниковий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0424 |Saxifraga hirculus L. |Ломикамінь болотний| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0425 |Saxifraga luteo-viridis |Ломикамінь | | | | | |Schott et Kotschy |жовто-зелений | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0426 |Saxifraga oppositifolia |Ломикамінь | | | | | |L. |супротиволистий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0427 |Scapania helvetica Gott.|Скапанія | | | | | | |гельветська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0428 |Scheuchzeria palustris |Шейхцерія болотна | | | | | |L. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0429 |Schistostega pennata |Схістостега | | | | | |(Hedw.) Web. et Mohr. |периста, | | | | | | |самосвітний мох | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0430 |Schivereckia podolica |Шиверекія | | | | | |Andrz. ex DC. |подільська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0431 |Schoenus ferrugineus L. |Сашник іржавий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0432 |Scopolia carniolica |Скополія | | | | | |Jacq. |карніолійська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0433 |Scrophularia cretacea |Ранник крейдяний | | | | | |Fisch. ex Spreng. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0434 |Scrophularia donetzica |Ранник донецький | | | | | |Kotov | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0435 |Scrophularia granitica |Ранник гранітний | | | | | |Klok. et Krasnova | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0436 |Scutellaria creticola |Шоломниця крейдяна | | | | | |Juz. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0437 |Scutellaria verna Bess. |Шоломниця весняна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0438 |Sedum antiquum Omelcz. |Очиток застарілий | | | | | |et Zaverucha | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0439 |Selaginella helvetica |Плаунок швейцарсь- | | | | | |(L.) Spring |кий, селагінела | | | | | | |швейцарська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0440 |Selaginella selaginoides|Плаунок плауновид- | | | | | |(L.) Link. |ний, селагінела | | | | | | |плауноподібна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0441 |Sempervivum montanum |Молодило гірське | | | | | |L. s. l. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0442 |Senecio besseranus |Жовтозілля Бессера | | | | | |Minder. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0443 |Serratula donetzica |Серпій донецький | | | | | |Dubovik | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0444 |Serratula tanaitica P. |Серпій донський | | | | | |Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0445 |Silene cretacea Fisch ex|Смілка крейдяна | | | | | |Spreng. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0446 |Silene hypanica Klok. |Смілка бузька, | | | | | | |смілка | | | | | | |південнобузька | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0447 |Silene jailensis N. |Смілка яйлинська | | | | | |Rubtz. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0448 |Silene syreistshikovii |Смілка Сирейщикова | | | | | |P. Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0449 |Silene viridiflora L. |Смілка | | | | | | |зеленоквіткова | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0450 |Siphonocladus pusillus |Сифонокладус | | | | | |(Kutz.) Hauck |маленький | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0451 |Sobolewskia sibirica |Соболевськія | | | | | |(Willd.) P. W. Ball |сибірська, | | | | | | |соболевськія | | | | | | |каменелюбна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0452 |Solenanthus |Трубкоцвіт | | | | | |biebersteinii DC. |Біберштейна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0453 |Sparassis crispa (Fr.) |Спарасис кучерявий,| | | | | |Fr. |листочниця кучерява| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0454 |Sphacelaria saxatilis |Сфацелярія | | | | | |(Kuck.) Sauv |наскельна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0455 |Sphagnum molle Sull |Сфагнум м'який | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0456 |Sphagnum subnitens Russ.|Сфагнум блискучий | | | | | |et Warnst. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0457 |Sphagnum tenellum |Сфагнум тоненький | | | | | |(Brid.) Brid. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0458 |Sphagnum wulfianum Girg.|Сфагнум Вульфа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0459 |Spiraea polonica Blocki |Таволга польська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0460 |Spiranthes amoena |Скрученик приємний | | | | | |(Bieb.) Spreng. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0461 |Spiranthes spiralis (L.)|Скрученик | | | | | |Chevall. |спіральний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0462 |Staphylea pinnata L. |Клокичка периста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0463 |Sternbergia |Штернбергія | | | | | |colchiciflora Waldst. et|пізньоцвітна, | | | | | |Kit. |штернбергія | | | | | | |зимівникоцвітна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0464 |Steveniella satyrioides |Стевеніела | | | | | |(Stev.) Schlechter |сатиріовидна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0465 |Stigeoclonium |Стигеоклоній | | | | | |fasciculare Kutz. |пучкуватий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0466 |Stigonema ocellatum |Стигонема | | | | | |(Dilw.) Thur. |вічкувата, | | | | | | |стигонема очката | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0467 |Stipa adoxa Klok. et |Ковила дивна | | | | | |Ossycznjuk | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0468 |Stipa anomala P. Smirn. |Ковила відмінна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0469 |Stipa asperella Klok. et|Ковила шорстка | | | | | |Ossycznjuk | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0470 |Stipa borysthenica Klok.|Ковила дніпровська | | | | | |ex Prokud. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0471 |Stipa brachyptera Klok. |Ковила короткокрила| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0472 |Stipa brauneri (Pacz.) |Ковила Браунера | | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0473 |Stipa capillata L. |Ковила волосиста, | | | | | | |тирса | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0474 |Stipa dasyphylla (Czern.|Ковила | | | | | |ex Lindem.) Trautv. |пухнастолиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0475 |Stipa disjuncta Klok. |Ковила відокремлена| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0476 |Stipa fallacina Klok. et|Ковила облудна | | | | | |Ossycznjuk | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0477 |Stipa grafiana Stev. |Ковила Граффа | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0478 |Stipa graniticola Klok. |Ковила гранітна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0479 |Stipa heterophylla Klok.|Ковила різнолиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0480 |Stipa lessingiana Trin. |Ковила Лессінга | | | | | |et Rupr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0481 |Stipa lithophila P. |Ковила каменелюбна | | | | | |Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0482 |Stipa maeotica Klok. et |Ковила азовська | | | | | |Ossycznjuk | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0483 |Stipa majalis Klok. |Ковила травнева | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0484 |Stipa martinovskyi Klok.|Ковила | | | | | | |Мартиновського | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0485 |Stipa oreades Klok. |Ковила гірська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0486 |Stipa pennata L. |Ковила пірчаста, | | | | | | |ковила Іоанна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0487 |Stipa poetica Klok. |Ковила поетична | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0488 |Stipa syreistschikowii |Ковила Сирейщикова | | | | | |P. Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0489 |Stipa tirsa Stev. |Ковила вузьколиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0490 |Stipa transcarpatica |Ковила закарпатська| | | | | |Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0491 |Stipa ucrainica P. |Ковила українська | | | | | |Smirn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0492 |Stipa zalesskii Wilensky|Ковила Залеського | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0493 |Strobilomyces floccopus |Стробіломіцес | | | | | |(Vahl.: Fr.) Karst. |стовбурчастолуска- | | | | | | |тий, лускач | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0494 |Swertia alpestris Baumg.|Сверція альпійська,| | | | | | |шверція альпійська | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0495 |Swertia perennis L. |Сверція | | | | | | |багаторічна, | | | | | | |шверція багаторічна| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0496 |Syringa josikaea Jacq. |Бузок | | | | | |fil. |східнокарпатський, | | | | | | |бузок угорський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0497 |Tamarix gracilis Willd. |Тамарикс стрункий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0498 |Targionia hypophylla L. |Таргіонія підлиста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0499 |Taxus baccata L. |Тис ягідний, тис | | | | | | |негній-дерево | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0500 |Tayloria lingulata |Тейлорія язичкова | | | | | |(Dicks.) Lindb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0501 |Teloschistes lacunosus |Телосхістес | | | | | |(Rupr.) Savicz. |ямчастий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0502 |Thalictrum foetidum L. |Рутвиця смердюча | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0503 |Thalictrum uncinatum |Рутвиця гачкувата | | | | | |Rehm. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0504 |Thorea ramosissima Bory |Торея | | | | | | |найрозгалуженіша | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0505 |Thymus kalmiussicus |Чебрець | | | | | |Klok. et Shost. |кальміуський | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0506 |Thymus littoralis Klok. |Чебрець прибережний| | | | | |et Shost. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0507 |Thymus pseudogfaniticus |Чебрець | | | | | |Klok. Et Shost. |несправжньограніт- | | | | | | |ний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0508 |Tilia dasystyla Stev |Липа | | | | | | |пухнастостовпчикова| |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0509 |Tofieldia calyculata |Тофільдія чашечкова| | | | | |(L.) Wahlenb. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0510 |Toninia kelleri (Eienk.)|Тонінія Келлера | | | | | |Oliv. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0511 |Tornabea scutellifera |Торнабеа | | | | | |(With.) Laund. |щитоподібна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0512 |Tortella fragilis |Тортела ламка | | | | | |(Drum.) Limpr. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0513 |Trapa natans L. s. I. |Водяний горіх | | | | | | |плаваючий | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0514 |Traunsteinera globosa |Траунштейнера | | | | | |(L.) Reichenb. |куляста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0515 |Tricholoma focaie (Fr.) |Рядовка опеньковид-| | | | | |Ricken |на, армілярія | | | | | | |комірчаста | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0516 |Trigonelta srnyrnea |Гуньба смірнська | | | | | |Boiss. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0517 |Trinia biebersteinii |Тринія Біберштейна | | | | | |Fedoronch. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0518 |Triticum boeoticum |Пшениця дика | | | | | |Boiss. |однозернянка | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0519 |Tuber aestivum Vitt. |Трюфель літній, | | | | | | |трюфель їстівний | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0520 |Tuckermannopsis laureri |Тукерманопсис | | | | | |(Krempelh.) Hale |Лаурера, цетрарія | | | | | | |Лаурера | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0521 |Tuckermannopsis |Тукерманопсис Оке- | | | | | |oakesiana (Tuck.) Hale |за, цетрарія Океза | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0522 |Tulipa biflora Pall. |Тюльпан | | | | | | |двоквітковий, | | | | | | |тюльпан Каллє | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0523 |Tulipa graniticola |Тюльпан гранітний | | | | | |(Klok. et Zoz) Klok. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0524 |Tulipa hypanica Klok. et|Тюльпан бузький | | | | | |Zoz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0525 |Tulipa ophiophylla Klok.|Тюльпан змієлистий | | | | | |et Zoz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0526 |Tulipa quercetorum Klok.|Тюльпан дібровний | | | | | |et Zoz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0527 |Tulipa schrenkii Regel |Тюльпан Шренка | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0528 |Tulipa scythica Klok. et|Тюльпан скіфський | | | | | |Zoz | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0529 |Tylopilus alutarius |Тилопіл солодкий | | | | | |(Fr.) Henn. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0530 |Umbilicaria |Умбілікарія | | | | | |subpolyphylla Oxn. |багатолистоподібна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0531 |Usnea florida (L.) Web. |Уснея квітуча | | | | | |in Wigg. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0532 |Usnea longissima Ach. |Уснея найдовша | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0533 |Valeriana dioica L. |Валеріана дводомна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0534 |Vexibia alopecuroides |Вексибія | | | | | |(L.) Jakovl |китниковидна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0535 |Viola alba Bess |Фіалка біла | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0536 |Viola jooi Janka |Фіалка Джоя | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0537 |Viola oreades Bieb. |Фіалка кримська, | | | | | | |фіалка скельна | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0538 |Woodsia alpina (Bolt.) |Вудсія альпійська | | | | | |S. F. Gray | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0539 |Woodsia ilvensis (L.) R.|Вудсія ельбська | | | | | |Br. | | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0540 |Xanthoparmelia |Ксантопармелія | | | | | |camschadalis (Ach.) Hale|камчадальська, | | | | | | |пармелія блукаюча | |----+---+----+-----+------------------------+-------------------| |150 |05 |005 |0541 |Zingeria biebersteiniana|Цингерія | | | | | |(Claus) P. Smirn |Біберштейна | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
ТИПИ РОСЛИННОСТІ ТА СТУПІНЬ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |---------------------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0100 |Ліси, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0101 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0102 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0200 |Чагарники, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0201 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0202 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0300 |Пустища, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0301 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0302 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0400 |Степи, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0401 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0402 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0500 |Фриганоподібні півчагарнички (томіляри), | | | | | |всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0501 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0502 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0600 |Луки, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0601 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0602 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0700 |Болота, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0701 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0702 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0800 |Солончаки (галофітна рослинність), всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0801 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0802 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0900 |Водна та прибережно-водна рослинність, | | | | | |всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0901 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |0902 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1000 |Рослинність заростаючих пісків, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1001 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1002 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1100 |Саваноїди, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1101 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1102 |похідні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1200 |Скельно-осипна рослинність, всього | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1201 |корінні угруповання | |----+----+----+------+------------------------------------------| |150 |06 |001 |1202 |похідні угруповання | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
РІДКІСНІ, ЗНИКАЮЧІ, ТИПОВІ, ТА ТІ,
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ,
РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Латинська назва | Українська назва | | |рослинного угруповання|рослинного угруповання| |------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+---------------------------------------------| | | | | | Лісові угруповання | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| |150|06 |002 |1001 |Jumipereta exelsae |Формація ялівцю | | | | | | |високого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1002 |Pineta pityusae |Формація сосни | | | | | | |піцундської | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1003 |Pineta pallasianae |Формація сосни | | | | | | |Палласа | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1004 |Pineta kochianae |Формація сосни Коха | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1005 |Pineta cretaceae |Формація сосни | | | | | | |крейдяної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1006 |Pineta hylocomiosa, |Групи асоціацій | | | | | |Pineta myrtillosa |соснових лісів | | | | | | |зеленомохових та | | | | | | |черницевих (корінні | | | | | | |старі ліси) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1007 |Pineta (sylvestris) |Група асоціацій | | | | | |juniperosa |соснових лісів | | | | | | |ялівцевих (з ялівцем | | | | | | |звичайним) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1008 |Pineta sylvestris, |Субформації соснових, | | | | | |Piceeto-Pineta |ялиново-соснових, | | | | | |(sylvestris), |ялиново-ялицево- | | | | | |Piceeto-Abieto-Pineta |соснових та дубово- | | | | | |(sylvestris), Querceto|соснових лісів із дуба| | | | | |(petraeae) - Pineta |скельного | | | | | |(sylvestris) | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1009 |Piceeto-Betuleto- |Субформації | | | | | |Pineta Piceeto-Alneto-|ялиново-березово-сос- | | | | | |Pineta |нових та | | | | | | |ялиново-вільхово-сос- | | | | | | |нових лісів на | | | | | | |Українському Поліссі | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1010 |Querceto-Pineta |Група асоціацій | | | | | |rhododendrosa |дубово-соснових лісів | | | | | | |рододендронових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1011 |Querceto-Pineta |Група асоціацій | | | | | |corylosa |дубово-соснових лісів | | | | | | |ліщинових (типові | | | | | | |угруповання) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1012 |Fageto-Pineta |Субформація | | | | | |(sylvestris) |буково-соснових лісів | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1013 |Lariceto |Асоціація модриново- | | | | | |(polonicae)-Pineto |кедрово-ялинового | | | | | |(cembrae) - Piceetum |лісу чорницевого | | | | | |myrtillosum | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1014 |Piceeto-Pineta |Субформація ялиново- | | | | | |(cembrae), Pineto |кедрово-соснових | | | | | |(cembrae)-Piceeta |лісів | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1015 |Arbuteta andrachnis |Формація суничника | | | | | | |дрібноплодого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1016 |Pistacieta muticae |Формація фісташки | | | | | | |туполистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1017 |Querceta (pubescentis)|Група асоціацій | | | | | |-juniperosa |пухнастодубових лісів | | | | | |(oxycedri) |червоноялівцевих | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1018 |Quercetum (pubescen- |Асоціація пухнастоду- | | | | | |tis) cotinoso-brachy- |дубового лісу скумпіє-| | | | | |podiosum (pinnati) |во-куцоніжкового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1019 |Querceta (pubescentis)|Група асоціацій | | | | | |acerosa (tatarici) |пухнастодубових лісів | | | | | | |татарськокленових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1020 |Quercetum (petraeae) |Асоціація скельнодубо-| | | | | |cornoso-physospermosum|вого лісу кизилово- | | | | | | |фізоспермового (типові| | | | | | |угруповання) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1021 |Querceta (petraeae) |Група асоціацій | | | | | |cornosa |скельнодубових лісів | | | | | | |кизилових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1022 |Quercetum (petraeae) |Асоціація скельнодубо-| | | | | |ligustrosum |вого лісу бирючинового| |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1023 |Querceta (petraeae) |Група асоціацій | | | | | |fruticulosa |скельнодубових лісів | | | | | | |чагарничкових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1024 |Querceta petraeae et |Субформація дубових | | | | | |dalechampii |лісів із дуба скельно-| | | | | | |го та Далешампе | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1025 |Carpineto-Quercetum |Асоціація грабово- | | | | | |(petraeae) melicoso |скельнодубового лісу | | | | | |(pictae) - poosum |перлівниково-тонконо- | | | | | |(nemoralis) |гового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1026 |Fraxineto (orni) - |Субформація ясенево- | | | | | |Querceta (petraeae) |дубових лісів із ясена| | | | | | |білого та дуба | | | | | | |скельного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1027 |Abieto- Querceta |Субформація | | | | | |(petraeae) |ялицево-дубових лісів | | | | | | |із дуба скельного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1028 |Querceta (roboris) |Група асоціацій | | | | | |cotinosa |звичайнодубових лісів | | | | | | |скумпієвих | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1029 |Querceta (roboris) |Група асоціацій | | | | | |cornosa |звичайнодубових лісів | | | | | | |кизилових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1030 |Querceta (roboris) |Група асоціацій | | | | | |acerosa (tatarici) |звичайнодубових лісів | | | | | | |татарськокленових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1031 |Quercetum (roboris) |Асоціації звичайноду- | | | | | |swidoso-caricosum |бових лісів свидиново-| | | | | |(montanae),Quercetum |гірськоосокових та | | | | | |(roboris) |свидиново-парвсько- | | | | | |swidoso-caricosum |осокових | | | | | |(brevicollis) | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1032 |Querceta (roboris) |Група асоціацій дубо- | | | | | |corylosa |вих лісів ліщінових | | | | | | |(типові старі ліси) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1033 |Quercetum (roboris) |Група асоціацій | | | | | |coryloso-caricosum |дубових лісів | | | | | |(brizoidis), Quercetum|ліщиново-трясункоосо- | | | | | |(roboris) franguloso- |кових та свидиново- | | | | | |caricosum (brizoidis) |трясункоосокових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1034 |Quercetum (petraeae et|Асоціації дубового | | | | | |cerris) ligustrosum, |лісу із дубів скельно-| | | | | |Carpineto-Quercetum |го та бургундського | | | | | |(roboris et cerris) |бирючинового та | | | | | |aceroso (tatarici) - |грабово-дубового лісу | | | | | |ligustrosum |(цих видів дубу) | | | | | | |кленово-бирючинового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1035 |Carpineto- Quercetum |Асоціації грабово- | | | | | |(roboris) hederosum, |дубового лісу | | | | | |C.Q. (roboris) |плющевого та | | | | | |asperuloso-hederosum |маренково-плющевого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1036 |Carpineto- Quercetum |Асоціації | | | | | |caricosum (pilosae), |грабово-дубового лісу | | | | | |Carpineto- Quercetum |волосистоосокового та | | | | | |aegopodiosum |яглицевого (старі | | | | | | |типові насадження) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1037 |Tilieto (cordatae) - |Асоціації липово- | | | | | |Quercetum (roboris) |дубових та кленово- | | | | | |caricosum (pilosae), |липово-дубових лісів | | | | | |Acereto (platanoidis) |волосистоосокових та | | | | | |- Tilieto (cordatae)- |яглицевих (типові | | | | | |Quercetum (roboris) |угруповання) | | | | | |caricosum (pilosae), | | | | | | |Tilieto (cordatae) - | | | | | | |Quercetum (roboris) | | | | | | |aegopodiosum, Acereto | | | | | | |(platanoidis)-Tilieto | | | | | | |(cordatae)-Quercetum | | | | | | |(roboris) aegopodiosum| | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1038 |Tilieta tomentosae et |Субформації липових | | | | | |platyphylli, Querceto |та скельнодубово- | | | | | |(petraeae) - Tilieta |липових лісів із липи | | | | | |(tomentosae) |пухнастої та | | | | | | |широколистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1039 |Mixeto-Quercetum |Асоціація мішаних | | | | | |(roboris) alliosum |дубових лісів | | | | | |(ursini) |левурдових (з цибулею | | | | | | |ведмежою) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1040 |Fageta fruticosa |Група асоціацій буко- | | | | | | |вих лісів чагарникових| |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1041 |Fageta taxosa |Група асоціацій | | | | | | |букових лісів тисових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1042 |Fageto-Tilietum |Асоціація | | | | | |(platyphylli) |буково-липового лісу | | | | | |sesleriosum |сеслерієвого | | | | | |(heufleranae) | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1043 |Fagetum melicosum |Асоціація букового | | | | | | |лісу одноквіткоперлів-| | | | | | |кового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1044 |Fagetum alliosum |Асоціація букового | | | | | |(ursini) |лісу левурдового (з | | | | | | |цибулею ведмежою) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1045 |Fagetum vincosum |Асоціація букового | | | | | | |лісу барвінкового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1046 |Fagetum dryopteridosum|Асоціація букового | | | | | | |лісу щитникового | | | | | | |(типові угруповання) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1047 |Fagetum symphytosum, |Асоціації букових | | | | | |F. adenostylosum |лісів серцевидноживо- | | | | | | |костевих та адености- | | | | | | |лесових | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1048 |Acereta pseudoplatani |Формація яворових | | | | | | |лісів | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1049 |Alnetum (incanae) |Асоціація | | | | | |matteucciidosum |сіровільхового лісу | | | | | | |страусникового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1050 |Alneta (incanae) |Група асоціацій | | | | | |syringosa, Fraxineta |сіровільхових лісів | | | | | |(excelsioris) |бузкових та ясеневих | | | | | |syringosa |лісів бузкових (з | | | | | | |бузком угорським) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |1051 |Betuleta borysthenicae|Формація берези | | | | | | |дніпровської | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| | | | | | Чагарникові та чагарничкові угруповання | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| |150|06 |002 |2001 |Junipereta sabinae |Формація ялівцю | | | | | | |козацького | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |2002 |Junipereta pygmaeae |Формація ялівцю | | | | | | |низькорослого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |2003 |Saliceta herbaceae |Формація верби | | | | | | |трав'яної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |2004 |Saliceta kitaibelianae|Формація верби | | | | | | |Кітайбеля | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |2005 |Rhododendreta kotschyi|Формація рододендрону | | | | | | |східнокарпатського | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| | | | | | Степові угруповання | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| |150|06 |002 |3001 |Amygdaleta nanae |Формація мигдалю | | | | | | |низького | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3002 |Stipeta lithophilae |Формація ковили | | | | | | |каменелюбної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3003 |Stipeta braunerii |Формація ковили | | | | | | |Браунера | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3004 |Stipeta lessingianae |Формація ковили | | | | | | |Лессінга | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3005 |Stipeta ucrainicae |Формація ковили | | | | | | |української | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3006 |Stipeta ponticae |Формація ковили | | | | | | |понтійської | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3007 |Stipeta zalesskii |Формація ковили | | | | | | |Залеського | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3008 |Stipeta graniticolae |Формація ковили | | | | | | |гранітної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3009 |Stipeta capillatae |Формація ковили | | | | | | |волосистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3010 |Stipeta borysthenicae |Формація ковили | | | | | | |дніпровської | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3011 |Stipeta pulcherrimae |Формація ковили | | | | | | |найкрасивішої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3012 |Stipeta dasyphyllae |Формація ковили | | | | | | |пухнастолистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3013 |Stipeta pennatae |Формація ковили | | | | | | |пірчастої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3014 |Stipeta tirsae |Формація ковили | | | | | | |вузьколистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3015 |Elytrigieta |Формація пирію | | | | | |stipifoliae |ковилолистого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3016 |Calophaceta wolgaricae|Формація калофаки | | | | | | |волзької | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3017 |Glycyrrhiseta glabrae |Формація солодки голої| |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3018 |Hedysareta cretacei |Формація солодушки | | | | | | |крейдяної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3019 |Asphodelineta |Формація асфоделіни | | | | | |(tauricae et luteae) |кримської та жовтої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3020 |Paeonieta tenuifoliae |Формація півонії | | | | | | |тонколистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3021 |Erodieta beketowii |Формація грабельок | | | | | | |Бекетова | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3022 |Festuceta pallentis |Формація костриці | | | | | | |бліднуватої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3023 |Poaeta versicoloris |Формація тонконогу | | | | | | |різнобарвного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3024 |Cariceta humilis |Формація осоки | | | | | | |низької | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3025 |Helictotrichoneta |Формація вівсюнця | | | | | |desertori |пустельного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |3026 |Seslerieta heufleranae|Формація сеслерії | | | | | | |Хейфлерової | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| | | | | | Лучні угруповання | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| |150|06 |002 |4001 |Narcisseta |Формація нарцису | | | | | |angustifolii |вузьколистого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4002 |Festuceta carpaticae |Формація костриці | | | | | | |карпатської | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4003 |Festuceta saxatilis |Формація костриці | | | | | | |скельної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4004 |Festuceta inarmatae |Формація костриці | | | | | | |аметистової | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4005 |Helianthemum |Асоціація сонцецвіту | | | | | |grandiflorum + Festuca|великоквіткового та | | | | | |versicolor |костриці різнобарвної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4006 |Rhodiola rosea - Rumex|Асоціація родіоли | | | | | |scutatus |рожевої та щавлю | | | | | | |щиткового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4007 |Gnaphalieta supini |Формація сухоцвіту | | | | | | |лежачого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4008 |Loiseleurieta |Формація наскельниці | | | | | |procumbentis |лежачої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4009 |Oreochloeta distichae |Формація горянки | | | | | | |дворядної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4010 |Saxifrageta |Формація ломикаменя | | | | | |luteo-viridis |жовто-зеленого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4011 |Saxifrageta stellaris |Формація ломикаменя | | | | | | |зірчастого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4012 |Poaeta deylii |Формація тонконогу | | | | | | |Дейла | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4013 |Dryadeta octopetalae |Формація дріади | | | | | | |восьмипелюсткової | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4014 |Doroniceta carpatici |Формація сугайника | | | | | | |карпатського | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4015 |Cirsieta waldsteinii |Формація осоту | | | | | | |Вальдштейна | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4016 |Cardamineta opizii |Формація жерухи Опіца | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |4017 |Cariceta hartmanii |Формація осоки | | | | | | |Гартмана | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| | | | | |Болотні угруповання | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5001 |Sphagneta |Формація пригнічено- | | | | | |depressipiceetosa |ялиново-сфагнова | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5002 |Pineto |Формація гірськосос- | | | | | |(mugi)-Sphagneta |ново-сфагнова | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5003 |Sphagneta (fusci) |Формація фускум-сфаг- | | | | | |depressipinetosa |нова пригніченососнова| |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5004 |Sphagneta (fusci, |Комплекс формацій | | | | | |magellanici) |фускум-магелланікум- | | | | | |depressipinetosa, |сфагнової пригнічено- | | | | | |Cariceto (rostratae et|соснової, осоково- | | | | | |limosae) - Sphagneta |сфагнової та | | | | | |(cuspidati), |шейхцерієво-сфагнової | | | | | |Scheuchzerieto-Sphagne| | | | | | |ta (cuspidati) | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5005 |Pinus sylvestris - |Група асоціацій | | | | | |Chamaedaphne |сосново-хамедафново- | | | | | |calyculata-Sphagnum |сфагнова | | | | | |(S. magellanicum, S. | | | | | | |fallax) | | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5006 |Scheuchzerieto-Sphagne|Формації шейхцерієво- | | | | | |ta, Cariceto-Scheuch- |сфагнова та осоково- | | | | | |zerieto - Sphagneta |шейхцерієво-сфагнова | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5007 |Schoeneto |Формації сашниково- | | | | | |(ferruginei)-Hypneta, |гіпнова та очеретяно- | | | | | |Phragmiteto-Schoeneto |сашниково-гіпнова (із | | | | | |(ferruginei)-Hypneta |сашником іржавим) | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5008 |Cariceta davallianae |Формація осоки Девелла| |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5009 |Cariceto |Формація волотистоосо-| | | | | |(paniculatae)-Hypneta |ково-гіпнова | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5010 |Cladieta marisci |Формація меч-трави | | | | | | |болотної | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5011 |Glycerieta |Формація лепешняку | | | | | |arundinaceae |тростинового | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |5012 |Scirpeta litoralis |Формація схеноплекту | | | | | | |приморського | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| | | | | | Водні угруповання | |---+---+----+-----+---------------------------------------------| |150|06 |002 |6001 |Salvinieta natantis |Формація сальвінії | | | | | | |плаваючої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6002 |Aldrovandeta |Формація альдрованди | | | | | |vesiculosae |пухирчастої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6003 |Trapeta natantis |Формація водного | | | | | | |горіха плаваючого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6004 |Marsileta quadrifoliae|Формація марсилії | | | | | | |чотирилистої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6005 |Nymphoideta peltatae |Формація плавуна | | | | | | |щитолистного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6006 |Ceratophylleta |Формація куширу | | | | | |tanaitici |донського | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6007 |Myriophylleta |Формація водопериці | | | | | |alterniflori |черговоквіткової | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6008 |Nymphaeeta albae |Формація латаття | | | | | | |білого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6009 |Nymphaeeta candidae |Формація латаття | | | | | | |сніжно-білого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6010 |Nuphareta luteae |Формація глечиків | | | | | | |жовтих | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6011 |Sparganieta minimi |Формація їжачої | | | | | | |голівки малої | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6012 |Potameta rutilis |Формація рдесника | | | | | | |червонуватого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6013 |Potameta obtusifoliae |Формація рдесника | | | | | | |туполистого | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6014 |Potameta sarmatici |Формація рдесника | | | | | | |сарматського | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |002 |6015 |Ceratophylleta |Формація куширу | | | | | |submersi |підводного | |---+---+----+-----+----------------------+----------------------| |150|06 |006 |6016 |Batrachieta rionii |Формація водяного | | | | | | |жовтця Ріона | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
ТИПИ ТА КЛАСИ ФАУНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Типи та класи | |------------------------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0100 |Найпростіші | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0200 |Губки | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0300 |Кишковопорожнинні | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0400 |Реброплави | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0500 |Плоскі черви | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0600 |Немертини | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0700 |Круглі черви | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0800 |Скреблянки (колючкоголові, | | | | | |акантоцефали) | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |0900 |Кільчасті черви | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1000 |Сипункуліди | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1100 |Молюски | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1200 |Членистоногі | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| | | | | |у тому числі за класами: | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1201 |ракоподібні | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1202 |павукоподібні | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1203 |багатоніжки | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1204 |комахи | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1300 |Щупальцеві | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1400 |Голкошкірі | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1500 |Щетинкощелепні | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1600 |Хордові | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| | | | | |у тому числі за класами: | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1601 |асцидії | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1602 |апендикулярії | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1603 |головохордові | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1604 |круглороті | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1605 |хрящові риби | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1606 |кісткові риби | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1607 |земноводні | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1608 |плазуни | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1609 |птахи | |-----+-----+-----+------+---------------------------------------| |150 |07 |002 |1610 |ссавці | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЧЕРВОНОГО СПИСКУ
ТВАРИН І РОСЛИН, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (1991)
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код |Назва виду латинська| Назва виду українська | |------------------+--------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0001|Desmana moschata |Хохуля звичайна, | | | | | | |вихухіль звичайний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0002|Myotis dasycneme |Нічниця ставкова, лилик | | | | | | |ставковий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0003|Myotis myotis |Нічниця велика | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0004|Myotis nattereri |Нічниця Наттерера, | | | | | | |нічниця війчаста* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0005|Nyctalus lasiopterus|Вечірниця велетенська, | | | | | | |вечірниця велика* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0006|Plecotus auritus |Вухань бурий, вухань | | | | | | |звичайний | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0007|Spalax arenarius |Сліпак піщаний, зінське | | | | | | |щеня* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0008|Spalax graecus |Сліпак буковинський* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0009|Spalax leucodon |Сліпак білозубий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0010|Spalax microphtalmus|Сліпак звичайний | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0011|Muscaridinus |Вовчок ліщиновий | | | | | |avellanarius | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0012|Phocoena phocoena |Азовка, пихтун* | | | | | |relicta | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0013|Monachus monachus |Тюлень-монах | | | | | | |середземноморський, | | | | | | |тюлень білочеревий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0014|Canis lupus |Вовк | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0015|Ursus arctos |Ведмідь бурий, ведмідь | | | | | | |звичайний | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0016|Vormela peregusna |Перев'язка звичайна, | | | | | | |перегузня* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0017|Lutra lutra |Видра річкова* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0018|Felix lynx |Рись звичайна* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0019|Bison bonasus |Зубр, бізон | | | | | | |європейський* |
|----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0020|Pelecanus crispus |Пелікан кучерявий, баба | | | | | | |сіра, пелікан сірий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0021|Phalacrocoras |Баклан малий | | | | | |pygmaeus | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0022|Rufibrenta |Червоновола казарка* | | | | | |ruficollis, Branta | | | | | | |ruficollis | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0023|Oxyura leucocephala |Савка* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0024|Milvus milvus |Шуліка рудий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0025|Aquila heliaca |Могильник* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0026|Heliaeetus albicilla|Орлан-білохвіст, | | | | | | |сіруватень* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0027|Aegupius monachus |Гриф чорний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0028|Falco naumanni |Боривітер степовий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0029|Otis tarda |Дрофа, дрохва, дудак* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0030|Tetrax tetrax (Otis |Хохітва, стрепет* | | | | | |tetrax) | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0031|Crex crex |Деркач | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0032|Numenius |Кроншнеп тонкодзьобий, | | | | | |tenuirostris |кроншнеп малий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0033|Acrocephalus |Очеретянка прудка, | | | | | |paludicola |очеретянка вертка* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0034|Cyrtopodion kotschyi|Гекон кримський* | | | | | |danilewskii | | | | | | |(Mediodactylus | | | | | | |kotschyi | | | | | | |danilewskii) | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0035|Eudonotomyson mariae|Мінога українська* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0036|Acipenser |Шип* | | | | | |nudiventris | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0037|Acipenser sturio |Осетер атлантичний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0038|Salmo trutta labrax |Лосось чорноморський* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0039|Hucho hucho hucho |Лосось дунайський, | | | | | | |головатиця* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0040|Umbra krameri |Умбра* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0041|Zingel zingel |Чоп великий, чоп | | | | | | |звичайний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0042|Zingel streber |Чоп малий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0043|Segmentina nitida |Сегментина вилискуюча | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0044|Vertigo angustior |Вертиго вузький | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0045|Helix pomatia |Слимак виноградний | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0046|Unio crassus |Перлівниця товстостінна | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0047|Hirudo medicinalis |П'явка медична | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0048|Astacus astacus |Широкопалий рак* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0049|Coenagrion |Стрілка Меркурія* | | | | | |mercuriale | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0050|Gomphus flavipes |Дідок жовтоногий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0051|Aeshna viridis |Коромисло зелене | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0052|Brachytron pratense |Коромисло лучне | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0053|Sympecma braueri |Симпекма Брауера | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0054|Leucorrhinia |Бабка білолоба | | | | | |albifrons | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0055|Leucorrhinia |Бабка хвостата | | | | | |caudalis | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0056|Leucorrhinia |Бабка болотяна | | | | | |pectoralis | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0057|Bolivaria |Боліварія короткокрила* | | | | | |brachyptera | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0058|Empusa fasciata |Емпуза смугаста* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0059|Bradyporus |Коник-товстун степовий* | | | | | |multituberculatus | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0060|Saga pedo |Дибка степова | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0061|Mantispa styriaca |Мантиспа хижа | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0062|Ascalaphus |Аскалаф строкатий* | | | | | |macaronius | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0063|Acanthaclisis |Мурашиний | | | | | |occitanica |лев-акантаклізис | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0064|Dendroleon |Мурашиний лев деревний | | | | | |pantherinus | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0065|Myrmeleon |Мурашиний лев звичайний | | | | | |formicarius | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0066|Calosoma sycophanta |Красотіл пахучий* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0067|Carabus intricatus |Турун зморшкуватий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0068|Carabus tauricus |Слимакоїд кримський, | | | | | | |жужелиця кримська, турун| | | | | | |кримський* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0069|Cecchiniola |Чекініола | | | | | |playscelidina |платисцелідина* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0070|Dytiscus lattissimus|Плавунець широкий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0071|Onthophagus |Гноєїд рогатий | | | | | |furacatus | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0072|Osmoderma eremita |Жук-самітник, | | | | | | |жук-пустельник | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0073|Cucujus cinnabarinus|Плоскотілка червона | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0074|Cerambyx cerdo |Вусач великий дубовий | | | | | | |західний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0075|Morimus funereus |Морімус темний* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0076|Rosalia alpina |Розалія альпійська, | | | | | | |вусач альпійський* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0077|Carterocephalus |Палемон | | | | | |palaemon | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0078|Syrichtus cribrellum|Товстоголовка крибрелум | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0079|Syrichtus tessellum |Товстоголовка теселум | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0080|Parnassius apollo |Аполлон* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0081|Parnassius mnemosyne|Мнемозина* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0082|Zerynthia polyxena |Поліксена* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0083|Lycaeides |Синявець аргірогномон | | | | | |argyrognomon | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0084|Lycaena dispar |Чернівець непарний, | | | | | | |личена, синявець | | | | | | |непаристий щавелевий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0085|Maculinea alion |Алькон | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0086|Maculinea arion |Аріон | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0087|Maculinea nausithous|Аркас | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0088|Maculinea teleius |Телеїус | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0089|Coenonympha hero |Сінниця Геро, сінниця | | | | | | |борова* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0090|Coenonympha oedipus |Сінниця Едіп, сатир- | | | | | | |сінниця торфовищева | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0091|Lopinga achine |Білозір | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0092|Apatura metis |Перелівниця Метіс, | | | | | | |райдужниця* | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0093|Euphydryas |Матурна, рябець великий | | | | | |(Hypodryas) maturna | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0094|Eriogaster catax |Коконопряд золотавий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0095|Phyllodesma |Сірий коконопряд | | | | | |ilicifolia |виїмчастий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0096|Saturnia pyri |Павиноочка грушева | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0097|Hyles hippophaes |Бражник обліпиховий | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0098|Proserpinus |Бражник Прозерпіна* | | | | | |proserpina | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0099|Formica rufa |Мурашка руда лісова | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0100|Liometopum |Ліометопум звичайний* | | | | | |microcephalum | | |----+---+----+----+--------------------+------------------------| |150 |07 |004 |0101|Bombus paradoxus |Джміль незвичайний | ------------------------------------------------------------------
---------------- * Вид, занесений до Червоної книги України.
Таблиця 12
ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код |Назва виду латинська|Назва виду українська | |-------------------+--------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0001 |Abia fulgens |Абія виблискуюча | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0002 |Abia nitens |Абія блискуча | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0003 |Acantolyda flaviceps|Акантоліда жовтоголова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0004 |Acantholyda |Акантоліда сланцева | | | | | |pumilionis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0005 |Accipiter brevipes |Яструб-тювик, рябець, | | | | | | |вільшаник | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0006 |Aegolius funereus |Сич волохатий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0007 |Aegypius monachus |Гриф чорний, гриф бурий| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0008 |Acherontia atropos |Бражник Мертва голова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0009 |Acipenser |Шип | | | | | |nudiventris | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0010 |Acipenser ruthenus |Стерлядь | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0011 |Acipenser sturio |Осетер атлантичний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0012 |Acrocephalus |Очеретянка прудка, | | | | | |paludicola |очеретянка вертка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0013 |Aglia tau |Сатурнія руда | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0014 |Alaus parreyssi |Ковалик Паррейса, алаус| | | | | | |Паррейса | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0015 |Allactaga jaculus |Тушканчик великий, | | | | | | |п'ятипалий тушканчик | | | | | | |великий, земляний заєць| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0016 |Ammophila sareptana |Амофіла сарептанська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0017 |Anadrymadusa |Анадримадуза | | | | | |retowskii |Ретовського | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0018 |Anax imperator |Дозорець-імператор | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0019 |Anoplius samariensis|Аноплій самарський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0020 |Anthropoides virgo |Журавель степовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0021 |Apatura iris |Райдужниця велика | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0022 |Aprosthema |Апростема Карпентера | | | | | |carpentieri | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0023 |Aprosthema peletieri|Апростема Пелетьє | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0024 |Aquila chrysaetos |Беркут, орел скельний, | | | | | | |халзан | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0025 |Aquila clanga |Підорлик великий, | | | | | | |орел-скигляк | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0026 |Aquila heliaca |Могильник, | | | | | | |орел-могильник | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0027 |Aquila pomarina |Підорлик малий, | | | | | | |орел-скигляк малий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0028 |Aquila rapax |Орел степовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0029 |Archaeobdella |Археобдела каспійська | | | | | |esmonti | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0030 |Ardeola ralloides |Жовта чапля, чепура | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0031 |Arge beckeri |Арге Беккера, арге | | | | | | |молочаєвий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0032 |Arge friwaldskyi |Арге Фрівальдського | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0033 |Arnoglossus kessleri|Арноглос | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0034 |Aromia moschata |Вусач мускусний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0035 |Arvicola terrestris |Водяна полівка мала, | | | | | |schermani |водяна полівка Шермана | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0036 |Ascalaphus |Аскалаф строкатий | | | | | |macaronius | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0037 |Asilus |Ктир шершнеподібний | | | | | |crabroniformis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0038 |Astacus astacus |Широкопалий рак | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0039 |Axonolaimus sera |Аксонолайм замковий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0040 |Aythya nyroca |Чернь білоока | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0041 |Barbastella |Широковух європейський,| | | | | |barbastella |широковух звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0042 |Barbus barbus |Марена дніпровська | | | | | |borysthenicus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0043 |Barbus tauricus |Марена кримська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0044 |Batracobdella algira|Жабоп'явка алжирська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0045 |Bison bonasus |Зубр, бізон | | | | | | |європейський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0046 |Bittacus italicus |Бітак італійський, | | | | | | |комарівка-бітак | | | | | | |італійська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0047 |Blasticotoma |Бластикотома папоротева| | | | | |filiceti | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0048 |Bolivaria |Боліварія короткокрила | | | | | |brachyptera | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0049 |Bombus argillaceus |Джміль глинистий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0050 |Bombus armeniacus |Джміль вірменський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0051 |Bombus fragrans |Джміль пахучий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0052 |Bombus laesus |Джміль лезус | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0053 |Bombus muscorum |Джміль моховий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0054 |Bombus paradoxus |Джміль незвичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0055 |Bombus ponorum |Джміль яскравий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0056 |Bombus proteus |Джміль мінливий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0057 |Bombus ruderatus |Джміль червонуватий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0058 |Bombus serrisquama |Джміль | | | | | | |пластинчастозубий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0059 |Boreus westwoodi |Льодовичник Вествуда, | | | | | | |льодовичник звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0060 |Brachycerus sinuatus|Брахіцерус зморшкуватий| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0061 |Bradyporus |Коник-товстун степовий | | | | | |multituberculatus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0062 |Branchinecta ferox |Бранхінекта лякаюча | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0063 |Branchinecta minuta |Бранхінекта маленька | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0064 |Branchinecta |Бранхінекта східна | | | | | |orientalis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0065 |Branchinectella |Бранхінектела середня | | | | | |media | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0066 |Branchinella spinosa|Бранхінела колюча | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0067 |Branchipus |Бранхіпус Шаффера | | | | | |schaefferi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0068 |Bubo bubo |Пугач | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0069 |Bucephala clangula |Гоголь | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0070 |Bufo calamita |Ропуха очеретяна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0071 |Burhinus oedicnemus |Лежень | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0072 |Buteo rufinus |Канюк степовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0073 |Caenolyda reticulata|Ценоліда сітчаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0074 |Calameuta idolon |Каламеута жовта | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0075 |Callimorpha dominula|Ведмедиця-хазяйка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0076 |Callimorpha |Ведмедиця гера, ведме- | | | | | |quadripunctaria |диця чотирикрапкова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0077 |Callionymus belenus |Піскарка сіра, морська | | | | | | |миша мала | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0078 |Callionymus festivus|Піскарка бура, морська | | | | | | |миша | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0079 |Calopteryx splendens|Красуня блискуча | | | | | |taurica |кримська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0080 |Calopteryx virgo |Красуня-діва | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0081 |Calosoma sycophanta |Красотіл пахучий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0082 |Carabus hungaricus |Жужелиця угорська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0083 |Carcinus aestuarii |Трав'яний краб | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0084 |Catocala dilecta |Стрічкарка велика | | | | | | |червона | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0085 |Catocala disjuncta |Стрічкарка диз'юнкта | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0086 |Catocala diversa |Стрічкарка | | | | | | |червоно-жовта | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0087 |Catocala fraxini |Стрічкарка блакитна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0088 |Catocala sponsa |Стрічкарка орденська | | | | | | |малинова, стрічкарка | | | | | | |малинова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0089 |Cecchiniola |Чекініола | | | | | |platyscelidina |платисцелідина | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0090 |Cephus zahaikevitshi|Цефус Загайкевича | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0091 |Cerambyx cerdo cerdo|Вусач великий дубовий | | | | | | |західний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0092 |Ceratophyus |Цератофій багаторогий | | | | | |polyceros | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0093 |Cerceris tuberculata|Церцерис горбкуватий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0094 |Chalcalburnus |Шемая дунайська, шемая | | | | | |chalcoides mento |дніпровсько-азовська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0095 |Characopygus |Харакопіг скіфський | | | | | |scythicus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0096 |Charadrius |Зуйок морський | | | | | |alexandrinus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0097 |Chionomys nivalis |Снігова полівка, сніжна| | | | | | |полівка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0098 |Chondrina avenacea |Хондрина вівсяна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0099 |Chromadorina |Хромадорина двоока | | | | | |bioculata | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0100 |Ciconia nigra |Лелека чорний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0101 |Ciraetus gallicus |Змієїд, крачун | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0102 |Circus cyaneus |Лунь польовий, мишолов,| | | | | | |рябець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0103 |Circus macrourus |Лунь степовий, мишолов,| | | | | | |рябець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0104 |Citellus citellus |Ховрах європейський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0105 |Coenagrion lindeni |Стрілка Ліндена | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0106 |Coenagrion |Стрілка Меркурія | | | | | |mercuriale | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0107 |Coenonympha hero |Сінниця Геро, сінниця | | | | | | |борова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0108 |Colias palaeno |Жовтянка торф'яникова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0109 |Coluber jugularis |Полоз жовточеревий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0110 |Coranus griseus |Коранус сірий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0111 |Cordulegaster |Кордулегастер | | | | | |annulatus annulatus |кільчастий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0112 |Coronella austriaca |Мідянка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0113 |Ctenophora festiva |Ктенофора святкова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0114 |Cryptocheilus |Криптохіл кільчастий | | | | | |annulatus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0115 |Cryptocheilus |Криптохіл червонуватий | | | | | |rubellus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0116 |Cucullia argentea |Каптурниця срібна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0117 |Cucullia argentina |Каптурниця срібляста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0118 |Cucullia magnifica |Каптурниця пишна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0119 |Cucullia splendida |Каптурниця блискуча | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0120 |Cygnus bewickii |Лебідь малий, лебідь | | | | | | |тундровий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0121 |Daphnis nerii |Бражник олеандровий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0122 |Delphinus delphis |Білобочка чорноморська | | | | | |ponticus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0123 |Desmana moschata |Хохуля звичайна, | | | | | | |вихухіль звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0124 |Discoelius zonalis |Дисцелія зональна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0125 |Dolerus ciliatus |Долерус степовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0126 |Dolerus subalatus |Долерус короткокрилий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0127 |Dorcadion equestre |Вусач земляний | | | | | | |хрестоносець, коренеїд | | | | | | |хрестоносець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0128 |Drepanosurus |Дрепанозурус дволикий | | | | | |birostratus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0129 |Drobacia banatica |Дробація банатська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0130 |Eisenia gordejeffi |Ейзенія Гордєєва | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0131 |Elaphe |Полоз чотирисмугий, | | | | | |quatuorlineata |полоз палласів | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0132 |Elaphe longissima |Полоз лісовий, | | | | | | |ескулапова змія | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0133 |Elaphe situla |Полоз леопардовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0134 |Eliomys quercinus |Садовий вовчок | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0135 |Emberiza |Вівсянка чорноголова | | | | | |melanocephala | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0136 |Empusa fasciata |Емпуза смугаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0137 |Empusa pennicornia |Емпуза піщана | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0138 |Emus hirtus |Волохатий стафілін | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0139 |Endromis versicolora|Ендроміс березовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0140 |Erebia manto |Чорнушка Манто, сатир | | | | | | |Манто | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0141 |Erinaceus auritus |Їжак вухатий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0142 |Eriphia verrucosa |Кам'яний краб | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0143 |Erpobdella |Глотківка Щоголєва | | | | | |stschegolewi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0144 |Esperarge climene |Клімена | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0145 |Euchalcia variabilis|Евхальція різнобарвна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0146 |Euchloe ausonia |Аврора біла | | | | | |volgensis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0147 |Eudia pavonia |Сатурнія мала, | | | | | | |павиноочка мала | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0148 |Eudia spini |Сатурнія середня, | | | | | | |павиноочка середня, | | | | | | |сатурнія тернова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0149 |Eudontomyzon |Мінога угорська | | | | | |danfordi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0150 |Eudontomyzon mariae |Мінога українська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0151 |Euscorpius tauricus |Скорпіон кримський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0152 |Fadejewobdella |Псевдотрохета | | | | | |quinqueannulata |п'ятикільчаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0153 |Falco cherrug |Балобан, сокіл-балобан,| | | | | | |кібець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0154 |Falco naumanni |Боривітер степовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0155 |Falco peregrinus |Сокіл-сапсан, сапсан, | | | | | | |сокіл мандрівний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0156 |Felis silvestris |Кіт лісовий, кіт дикий,| | | | | | |кіт європейський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0157 |Galeodes araneoides |Сольпуга звичайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0158 |Glareola nordmanni |Дерихвіст степовий, | | | | | | |киргик | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0159 |Glareola pratincola |Дерихвіст лучний, | | | | | | |киргик | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0160 |Glaucidium |Сичик-горобець | | | | | |passerinum | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0161 |Gmelina kusnetzovi |Гмеліна Кузнецова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0162 |Gmelina pusilla |Гмеліна маленька | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0163 |Gobio uranoscopus |Пічкур дунайський | | | | | | |довгоносий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0164 |Gobius auratus |Бичок золотистий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0165 |Granaria frumentum |Гранарія зернова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0166 |Grus grus |Журавель сірий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0167 |Gymnocephalus |Йорж смугастий | | | | | |schraetser | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0168 |Gyps fulvus |Сип білоголовий, гриф | | | | | | |білоголовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0169 |Haematopus |Кулик-сорока, пискун | | | | | |ostralegus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0170 |Haliaeetus albicilla|Орлан-білохвіст, | | | | | | |сіруватень | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0171 |Hamearis lucina |Люцина | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0172 |Haploembia solieri |Ембія реліктова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0173 |Hemaris croatica |Бражник кроатський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0174 |Hemaris tityus |Бражник скабіозовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0175 |Hemidiaptomus rylowi|Гемідіаптом Рилова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0176 |Hemimysis anomala |Мізида аномальна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0177 |Hemimysis serrata |Мізида зубчаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0178 |Hieraaetus pennatus |Орел-карлик | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0179 |Himantopus |Ходуличник | | | | | |himantopus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0180 |Hipparchia |Сатир залізний | | | | | |statilinus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0181 |Hippocampus |Морський коник | | | | | |guttulatus |чорноморський | | | | | |microstephanus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0182 |Hirudo medicinalis |П'явка медична | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0183 |Hucho hucho hucho |Лосось дунайський, | | | | | | |головатиця | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0184 |Huso huso ponticus |Білуга чорноморська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0185 |Hydroprogne caspia |Чеграва, чеграва | | | | | | |звичайна, черграва | | | | | | |рибоїдна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0186 |Hyles nicaea |Бражник південний | | | | | | |молочайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0187 |Iphiclides |Подалірій | | | | | |podalirius | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0188 |Iphigenella |Іфігенела колючконога | | | | | |acanthopoda | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0189 |Iphigenella |Іфігенела Андрусова | | | | | |andrusowi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0190 |Iphigenella |Іфігенела шаблінська | | | | | |shablensis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0191 |Iris polystictica |Ірис плямистокрилий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0192 |Janus femoratus |Янус червононогий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0193 |Katamysis |Мізида Варпаховського | | | | | |warpachowskyi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0194 |Konowia markewitshi |Коновія Маркевича | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0195 |Konowia megapolitana|Коновія мегаполітанська| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0196 |Labrus viridis |Губань зелений | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0197 |Lanius excubitor |Сорокопуд сірий, | | | | | | |сорокопуд великий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0198 |Lanius senator |Сорокопуд | | | | | | |червоноголовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0199 |Larra anachema |Ляра анафемська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0200 |Larus ichthyaetus |Реготун чорноголовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0201 |Lemonia ballioni |Шовкопряд Балліона, | | | | | | |лемонія Балліона | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0202 |Lemonia taraxaci |Шовкопряд кульбабовий, | | | | | | |лемонія кульбабова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0203 |Leptojulus |Лептоюлюс Семенкевича, | | | | | |semenkevitshi |ківсяк Семенкевича | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0204 |Lepus timidus |Заєць білий, заєць- | | | | | | |біляк | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0205 |Leuciscus |Ялець Данилевського | | | | | |danilewskii | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0206 |Leuciscus souffia |Ялець-андруга | | | | | |agassizi |закарпатський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0207 |Leucomigus |Левкомігус білосніжний | | | | | |candidatus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0208 |Limenitis populi |Стрічкарка тополева | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0209 |Libythea celtis |Носатка-листовидка, | | | | | | |носатка листовидна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0210 |Liometopum |Ліометопум звичайний | | | | | |microcephalum | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0211 |Lixus canescens |Ліксус катрановий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0212 |Lophius piscatorius |Морський чорт | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0213 |Lucanus cervus |Жук-олень, рогач | | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0214 |Lucioperca marina |Судак морський, | | | | | | |буговець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0215 |Lutra lutra |Видра річкова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0216 |Lymnaea clavata |Ставковик | | | | | | |булавоподібний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0217 |Lymnaea pachyta |Ставковик потовщений | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0218 |Lynx lynx |Рись звичайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0219 |Macrophya teutona |Макрофія тевтонська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0220 |Marumba quercus |Бражник дубовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0221 |Mediodactylus |Гекон кримський | | | | | |kotshyi danilewskii | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0222 |Megachile rotundata |Мегахіла округла, | | | | | | |бджола-листоріз | | | | | | |люцерновий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0223 |Megalodontes kohli |Мегалодонт | | | | | | |гаплофілумовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0224 |Megalodontes medius |Мегалодонт середній | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0225 |Megarhyssa superba |Мегариса рогохвостова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0226 |Meles meles |Борсук, борсук | | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0227 |Melitturga |Мелітурга булавовуса | | | | | |clavicornis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0228 |Mergus serrator |Крохаль довгоносий, | | | | | | |крохаль середній | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0229 |Milvus milvus |Шуліка рудий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0230 |Miniopterus |Довгокрил звичайний | | | | | |schreibersi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0231 |Moerisia maeotica |Меризія азовська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0232 |Monachus monachus |Тюлень-монах | | | | | | |середземноморський, | | | | | | |тюлень білочеревий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0233 |Monticola saxatilis |Кам'яний дрізд | | | | | | |строкатий, скеляр | | | | | | |строкатий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0234 |Morimus funereus |Морімус темний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0235 |Morone labrax |Лаврак губатий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0236 |Mustela erminea |Горностай | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0237 |Mustela (Putorius) |Тхір степовий, тхір | | | | | |eversmanni |світлий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0238 |Mustela (Lutreola) |Норка європейська, | | | | | |lutreola |норка звичайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0239 |Myotis bechsteini |Нічниця Бехштейна, | | | | | | |нічниця довговуха, | | | | | | |лилик довговухий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0240 |Myotis dasycneme |Нічниця ставкова, лилик| | | | | | |ставковий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0241 |Myotis emarginatus |Нічниця триколірна, | | | | | | |лилик триколірний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0242 |Myotis nattereri |Нічниця Наттерера, | | | | | | |нічниця війчаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0243 |Nannospalax leucodon|Сліпак білозубий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0244 |Neogobius |Бичок-рижик звичайний | | | | | |platyrostris | | | | | | |platyrostris | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0245 |Neolycaena rhymnus |Синявець римнус | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0246 |Neomys anomalus |Кутора мала, водяна | | | | | | |землерийка, рясоніжка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0247 |Neopristilophus |Ковалик сплощений | | | | | |depressus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0248 |Neophron |Стерв'ятник | | | | | |percnopterus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0249 |Neurotoma fausta |Неуротома Фауста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0250 |Niphargoides |Ніфарг середній | | | | | |intermedius | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0251 |Noctua haywardi |Совка Хайварді | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0252 |Numenius arquata |Кроншнеп великий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0253 |Numenius phaeopus |Кроншнеп середній | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0254 |Numenius |Кроншнеп тонкодзьобий, | | | | | |tenuirostris |кроншнеп малий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0255 |Nyctalus lasiopterus|Вечірниця велетенська, | | | | | | |вечірниця велика | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0256 |Nyctalus leisleri |Вечірниця мала, | | | | | | |вечірниця Лейслера | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0257 |Nymphalis L-album |Ванесса Л-біле | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0258 |Nymphalis |Ванесса чорно-руда | | | | | |xanthomelas | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0259 |Ocypus olens |Пахучий стафілін | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0260 |Olindias inexpectata|Оліндіас несподіваний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0261 |Oncocephalus |Онкоцефал кримський | | | | | |paternus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0262 |Ophisaurus apodus |Жовтопуз | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0263 |Orussus abietinus |Орусус паразитичний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0264 |Osmoderma eremita |Жук-самітник, | | | | | | |жук-пустельник | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0265 |Ostrea edulis |Устриця їстівна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0266 |Otis tarda |Дрофа, дрохва, дудак | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0267 |Oxychilus kobelti |Оксихілюс Кобельта | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0268 |Oxyethira |Окситира жовтовуса | | | | | |flavicornis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0269 |Oxyura leucocephala |Савка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0270 |Pachycephus |Пахіцефус степовий | | | | | |cruentatus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0271 |Pachygrapsus |Мармуровий краб | | | | | |marmoratus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0272 |Pandion haliaetus |Скопа | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0273 |Papilio machaon |Махаон | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0274 |Parnassius apollo |Аполлон | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0275 |Parnassius mnemosyne|Мнемозина | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0276 |Pelecanus crispus |Пелікан кучерявий, баба| | | | | | |сіра, пелікан сірий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0277 |Pelecanus |Пелікан рожевий, баба | | | | | |onocrotalus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0278 |Pericallia matronula|Ведмедиця велика | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0279 |Perineura rubi |Перинеура приструмкова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0280 |Periphanes delphinii|Совка сокиркова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0281 |Periphanes |Совка Трейчке | | | | | |treitschkei | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0282 |Peristoma |Перистома мердвенева | | | | | |merduenianum | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0283 |Perla maxima |Веснянка велика | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0284 |Phalacrocorax |Баклан довгоносий | | | | | |aristotelis | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0285 |Phalacrocorax |Баклан малий | | | | | |pygmaeus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0286 |Phocoena phocoena |Азовка, пихтун | | | | | |relicta | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0287 |Pilumnus hirtellus |Волохатий краб | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0288 |Pipistrellus kuhli |Нетопир | | | | | | |середземноморський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0289 |Pipistrellus savii |Нетопир кожанковидний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0290 |Platalea leucorodia |Колпиця, косар | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0291 |Plegadis falcinellus|Коровайка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0292 |Pleroneura |Плероневра хвойна | | | | | |coniferarum | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0293 |Poecilimon boldyrevi|Пилкохвіст Болдирева | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0294 |Poecilimon |Пилкохвіст Плігінського| | | | | |pliginskii | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0295 |Poecilimon schmidti |Пилкохвіст лісовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0296 |Poecilimon |Пилкохвіст український | | | | | |ukrainicus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0297 |Polydesmus montanus |Багатозв'яз гірський | | | | | |ukrainicus |український, полідесм | | | | | | |гірський український, | | | | | | |перепаска | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0298 |Polochrum repandum |Сапіга-полохрум | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0299 |Polyommatus daphnis |Синявець Мелеагр | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0300 |Polyommatus eroides |Синявець ероїдес | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0301 |Porphyrophora |Кошеніль польська | | | | | |polonica | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0302 |Potamon tauricum |Прісноводний краб | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0303 |Procerus scabrosus |Слимакоїд кримський, | | | | | |tauricus |турун кримський, | | | | | | |жужелиця кримська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0304 |Proserpinus |Бражник Прозерпіна | | | | | |proserpina | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0305 |Prostenomphalia |Простеномфалія | | | | | |carpathica |карпатська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0306 |Proterebia phegea |Чорнушка Фегея | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0307 |Prunella collaris |Завирушка альпійська, | | | | | | |тинівка альпійська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0308 |Pseudochazara euxina|Сатир евксинський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0309 |Puntazzo puntazzo |Зубарик звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0310 |Purpuricenus |Вусач-червонокрил | | | | | |kaehleri |Келлера | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0311 |Rana dalmatina |Жаба прудка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0312 |Regulus ignicapillus|Корольок червоноголовий| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0313 |Rhinolophus |Підковоніс великий | | | | | |ferrumequinum | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0314 |Rhinolophus |Підковоніс малий | | | | | |hipposideros | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0315 |Rhophitoides canus |Рофітоїдес сірий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0316 |Rosalia alpina |Розалія альпійська, | | | | | | |вусач альпійський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0317 |Rufibrenta |Червоновола казарка | | | | | |ruficollis (Branta | | | | | | |ruficollis) | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0318 |Rutilus frisii |Вирезуб | | | | | |frisii | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0319 |Saga pedo |Дибка степова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0320 |Salamandra |Саламандра плямиста | | | | | |salamandra | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0321 |Salmo trutta labrax |Лосось чорноморський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0322 |Satanas gigas |Ктир гігантський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0323 |Scarabaeus sacer |Скарабей священний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0324 |Scirtopoda telum |Ємуранчик звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0325 |Scolia hirta |Сколія степова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0326 |Scolia maculata |Сколія-гігант | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0327 |Scutigera coleptrata|Мухоловка звичайна, | | | | | | |скутигера звичайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0328 |Serrulina serrulata |Серуліна зубчаста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0329 |Siobla sturmi |Сіобла бальзамінова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0330 |Sicista subtilis |Мишівка степова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0331 |Somateria mollissima|Гага звичайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0332 |Sorex alpinus |Бурозубка альпійська, | | | | | | |бурозубка гірська | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0333 |Spalax arenarius |Сліпак піщаний, зінське| | | | | | |щеня | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0334 |Spalax graecus |Сліпак буковинський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0335 |Spalax zemni |Сліпак подільський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0336 |Sphex flavipennis |Сфекс жовтокрилий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0337 |Sphex rufocinctus |Сфекс рудуватий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0338 |Sphingonaepiopsis |Бражник карликовий | | | | | |gorgoniades | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0339 |Staurophora celsia |Совка розкішна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0340 |Sterictiphora |Стериктифора шипшинова | | | | | |geminata | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0341 |Stizus bipunctatus |Стиз двокрапковий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0342 |Stizus fasciatus |Стиз смугастий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0343 |Stizoides |Стизоїд тризубий | | | | | |tridentatus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0344 |Strix nebulosa |Сова бородата | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0345 |Strix uralensis |Сова довгохвоста | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0346 |Sturnus roseus |Шпак рожевий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0347 |Tadorna ferruginea |Огар, червона качка | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0348 |Tanymastix stagnalis|Танімастикс ставковий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0349 |Tenthredo propinqua |Тентредо схожий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0350 |Tetrao urogallus |Глухар, глушець | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0351 |Tetrax tetrax |Хохітва, стрепет | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0352 |Thymallus thymallus |Харіус європейський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0353 |Tomares callimachus |Томарес Каллімах | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0354 |Tomares nogelii |Томарес Ногеля, | | | | | | |синявець Ногеля | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0355 |Trigla lucerna |Морський півень, жовта | | | | | | |тригла | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0356 |Trichia villosula |Трихія опушена | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0357 |Tringa stagnatilis |Поручайник | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0358 |Triturus alpestris |Тритон гірський, тритон| | | | | | |альпійський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0359 |Triturus montandoni |Тритон карпатський | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0360 |Trocheta subviridis |Трохета потайна | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0361 |Turricaspia lincta |Турикаспія лінкта | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0362 |Tursiops truncatus |Афаліна чорноморська | | | | | |ponticus | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0363 |Tyto alba |Сипуха | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0364 |Umbra krameri |Умбра | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0365 |Umbrina cirrosa |Горбиль світлий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0366 |Upogebia pusilla |Морський кріт | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0367 |Urocerus augur |Рогохвіст аугур | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0368 |Utetheisa pulchella |Ведмедиця | | | | | | |червонокрапкова | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0369 |Vimba vimba tenella |Рибець малий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0370 |Vipera ursinii |Гадюка степова східна | | | | | |renardi | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0371 |Vormela paregusna |Перев'язка звичайна, | | | | | | |перегузня | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0372 |Xantho poressa |Ксанто пореса | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0373 |Xiphydria picta |Ксифідрія строката | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0374 |Xylocopa valga |Ксилокопа звичайна, | | | | | | |бджола-тесляр звичайний| |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0375 |Xylocopa violaceae |Ксилокопа фіолетова, | | | | | | |бджола-тесляр | | | | | | |фіолетовий | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0376 |Zaraea aenea |Зарея міднотіла | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0377 |Zaraea mutica |Зарея бронзовотіла | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0378 |Zegris eupheme |Зегрис Евфема | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0379 |Zerynthia polyxena |Поліксена | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0380 |Zingel zingel |Чоп великий, чоп | | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0381 |Zingel streber |Чоп малий | | | | | |streber | | |----+---+----+-----+--------------------+-----------------------| |150 |07 |005 |0382 |Zygaena laeta |Пістрянка весела | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
ВИДИ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва виду |Назва виду українська | | | латинська | | |-------------------+------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0001 |Talpa europaea |Кріт звичайний | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0002 |Desmana moschata |Хохуля звичайна, вихухіль| | | | | | |звичайний* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0003 |Lepus timidus |Заєць білий, заєць-біляк*| |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0004 |Lepus europaeus |Заєць сірий, заєць-русак | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0005 |Oryctolagus |Кріль дикий | | | | | |cuniculus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0006 |Sciurus vulgaris |Білка звичайна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0007 |Marmota bobac |Бабак | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0008 |Castor fiber |Бобер річковий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0009 |Myocastor coypus |Нутрія напівводяна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0010 |Ondatra zibethica |Ондатра мускусна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0011 |Canis lupus |Вовк | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0012 |Vulpes vulpes |Лисиця звичайна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0013 |Nyctereutes |Єнотовидний собака | | | | | |procyonoides | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0014 |Ursus arctos |Ведмідь бурий, ведмідь | | | | | | |звичайний | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0015 |Martes foina |Куниця кам'яна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0016 |Martes martes |Куниця лісова | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0017 |Mustela erminea |Горностай* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0018 |Mustela (Lutreola)|Норка європейська, норка | | | | | |lutreola |звичайна* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0019 |Mustela (Lutreola)|Норка американська | | | | | |vison | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0020 |Mustela (Putorius)|Тхір лісовий | | | | | |putorius | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0021 |Mustela (Putorius)|Тхір степовий, тхір | | | | | |eversmanni |світлий* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0022 |Vormela peregusna |Перев'язка звичайна, | | | | | | |перегузня* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0023 |Meles meles |Борсук, борсук звичайний*| |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0024 |Lutra lutra |Видра річкова* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0025 |Felis silvestris |Кіт лісовий, кіт дикий, | | | | | | |кіт європейський* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0026 |Lynx lynx |Рись звичайна* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0027 |Sus scrofa |Свиня дика | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0028 |Cervus dama |Лань | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0029 |Cervus elaphus |Олень благородний | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0030 |Cervus nippon |Олень плямистий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0031 |Capreolus |Козуля | | | | | |capreolus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0032 |Alces alces |Лось | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0033 |Ovis ophion |Муфлон | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0034 |Bison bonasus |Зубр, бізон європейський*| |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0035 |Gavia stellata |Гагара червоновола | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0036 |Gavia arctica |Гагара чорновола | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0037 |Gavia immer |Гагара полярна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0038 |Podiceps cristatus|Норець великий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0039 |Podiceps |Норець сірощокий | | | | | |griseigena | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0040 |Podiceps auritus |Норець червоношиїй | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0041 |Podiceps |Норець чорношиїй | | | | | |nigricollis | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0042 |Podiceps |Норець малий | | | | | |ruficollis | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0043 |Cygnus olor |Лебідь-шипун | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0044 |Cygnus cygnys |Лебідь-кликун | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0045 |Cygnus bewickii |Лебідь малий, лебідь | | | | | | |тундровий* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0046 |Anser anser |Гуска сіра | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0047 |Anser albifrons |Гуска велика білолоба | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0048 |Anser erythropus |Гуска мала білолоба, | | | | | | |пискалка | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0049 |Anser fabalis |Гуменник | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0050 |Anser (Chen) |Гуска біла | | | | | |caerulescens | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0051 |Branta bernicla |Казарка чорна | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0052 |Branta leucopsis |Казарка білощока | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0053 |Rufibrenta |Червоновола казарка* | | | | | |ruficollis (Branta| | | | | | |ruficollis) | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0054 |Tadorna tadorna |Галагаз | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0055 |Tadorna ferruginea|Огар, червона качка* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0056 |Anas platyrhynchos|Крижень | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0057 |Anas strepera |Качка сіра | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0058 |Anas acuta |Шилохвіст | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0059 |Anas penelope |Свищ | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0060 |Anas clypeata |Широконіска | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0061 |Anas querquedula |Чирок - тріскунок | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0062 |Anas crecca |Чирок - свистунок | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0063 |Aythya nyroca |Чернь білоока* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0064 |Aythya ferina |Чернь червоноголова | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0065 |Aythya fuligula |Чернь чубата | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0066 |Aythya marila |Чернь морська | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0067 |Netta rufina |Чернь червонодзьоба | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0068 |Somateria |Гага звичайна* | | | | | |mollissima | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0069 |Bucephala clangula|Гоголь* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0070 |Clangula hyemalis |Морянка | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0071 |Melanitta nigra |Синьга | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0072 |Melanitta fusca |Турпан | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0073 |Mergus merganser |Крохаль великий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0074 |Mergus serrator |Крохаль довгоносий, | | | | | | |крохаль середній* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0075 |Mergus albellus |Луток | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0076 |Oxyura |Савка* | | | | | |leucocephala | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0077 |Tetrao urogallus |Глухар, глушець* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0078 |Lyrurus tetrix |Тетерев | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0079 |Tetrastes bonasia |Рябчик | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0080 |Lagopus lagopus |Куріпка біла | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0081 |Perdix perdix |Куріпка сіра | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0082 |Coturnix coturnix |Перепел | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0083 |Phasianus |Фазан | | | | | |colchicus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0084 |Alectoris kakelik |Кеклик | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0085 |Fulica atra |Лиска | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0086 |Gallinula |Курочка водяна | | | | | |chloropus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0087 |Rallus aguaticus |Пастушок | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0088 |Porzana porsana |Погонич | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0089 |Crex crex |Деркач | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0090 |Otis tarda |Дрофа, дрохва, дудак* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0091 |Tetrax tetrax |Хохітва, стрепет* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0092 |Burhinus |Лежень* | | | | | |oedicnemus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0093 |Haematopus |Кулик-сорока, пискун* | | | | | |ostralegus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0094 |Squatarola |Тулес | | | | | |squatarola | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0095 |Charadrius |Сивка золотиста | | | | | |apricarius | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0096 |Charadrius |Хрустан | | | | | |morinellus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0097 |Charadrius |Галстучник | | | | | |hiaticula | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0098 |Charadrius dubius |Зуйок малий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0099 |Charadrius |Зуйок морський* | | | | | |alexandrinus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0100 |Vanellus vanellus |Чайка | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0101 |Chettusia gregaria|Кречітка | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0102 |Arenaria interpres|Крем'яшник | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0103 |Calidris testacea |Червоноволик | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0104 |Calidris alpina |Чорноволик | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0105 |Calidris minutus |Кулик-горобець | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0106 |Calidris |Побережник білохвостий | | | | | |temminckii | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0107 |Calidris canutus |Побережник ісландський | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0108 |Philomachus pugnax|Турухтан | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0109 |Crocethia alba |Побережник білий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0110 |Limicola |Грязьовик | | | | | |falcinellus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0111 |Tringa erythropus |Щоголь | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0112 |Tringa totanus |Травник | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0113 |Tringa stagnatilis|Поручайник* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0114 |Tringa nebularia |Уліт великий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0115 |Tringa ochropus |Чорниш | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0116 |Tringa glareola |Фіфі | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0117 |Tringa hypoleucos |Перевізник | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0118 |Terekia cinerea |Мородунка | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0119 |Scolopax rusticola|Вальдшнеп | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0120 |Gapella gallinago |Бекас | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0121 |Gapella media |Дупель | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0122 |Lymnocryptes |Гаршнеп | | | | | |minima | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0123 |Limosa limosa |Веретенник великий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0124 |Limosa lapponica |Веретенник малий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0125 |Numenius arquata |Крондшнеп великий* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0126 |Numenius phaeopus |Крондшнеп середній* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0127 |Numenius |Крондшнеп тонкодзьобий, | | | | | |tenuirostris |крондшнеп малий* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0128 |Phalaropus |Плавунець плоскодзьобий | | | | | |fulicarius | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0129 |Phalaropus lobatus|Плавунець круглодзьобий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0130 |Recurvirostra |Шилодзьобка | | | | | |avosetta | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0131 |Himantopus |Ходулочник* | | | | | |himantopus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0132 |Glareola nordmanni|Дерихвіст степовий, | | | | | | |киргик* | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0133 |Glareola |Дерихвіст лучний, киргик*| | | | | |pratincola | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0134 |Columba livia |Голуб сизий | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0135 |Columba oenas |Голуб синяк | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0136 |Columba palumbus |Припутень | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0137 |Streptopelia |Горлиця звичайна | | | | | |turtur | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0138 |Streptopelia |Горлиця кільчаста | | | | | |decaocto | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0139 |Syrrhaptes |Саджа | | | | | |paradoxus | | |----+---+----+-----+------------------+-------------------------| |150 |07 |006 |0140 |Pterocles |Рябок чорночеревий | | | | | |orientalis | | ------------------------------------------------------------------
---------------- * Вид, занесений до Червоної книги України.
Таблиця 14
ВИДИ РОСЛИН ФЛОРИ УКРАЇНИ, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ДОДАТКУ 1 БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва виду латинська |Назва виду українська| |------------------+-----------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0001 |Marsilea quadrifolia L.|Марсилія чотирилиста*| |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0002 |Botrychium matricarifo-|Гронянка | | | | | |lium A.Braun ex Koch |ромашколиста | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0003 |Botrychium multifidum |Гронянка | | | | | |(S.G.Gmelin) Rupr. |багатороздільна | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0004 |Salvinia natans (L.) |Сальвінія плаваюча* | | | | | |AIl. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0005 |Caldesia parnassifolia |Кальдезія | | | | | |(L.) Parl. |білозоролиста | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0006 |Narcissus angustifolis |Нарцис вузьколистий* | | | | | |Curt. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0007 |Onosma polyphylla |Громовик | | | | | |Ledeb. |багатолистий* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0008 |Campanula abietina |Дзвоники ялицеві | | | | | |Griseb. et Schenk. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0009 |Dianthus hypanicus |Гвоздика бузька, | | | | | |Andrz. |гвоздика | | | | | | |південнобузька* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0010 |Dianthus serotinus |Гвоздика пізня | | | | | |Waldst.& Kit. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0011 |Moehringia hypanica |Мерингія бузька* | | | | | |Grynj et Klok. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0012 |Silene cretacea Fisch. |Смілка крейдяна* | | | | | |ex Spreng. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0013 |Achillea glaberrima |Деревій голий* | | | | | |Klok. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0014 |Carlina onopordifolia |Відкасник | | | | | |Bess ex Szaf. |татарниколистий* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0015 |Centaurea |Волошка несправжньо- | | | | | |pseudoleucolepis Kleop.|блідолускова* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0016 |Dendranthema zawadskyi |Дендрантема | | | | | |(Herb.) Tzvel. |Завадського | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0017 |Jurinea cianoides (L) |Юринея синювата | | | | | |Rchb. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0018 |Lagoseris purpurea |Лагозерис пурпуровий*| | | | | |(Willd.) Boiss. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0019 |Ligularia sibirica (L.)|Язичник сибірський | | | | | |Cass. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0020 |Serratula tanaitica P. |Серпій донський* | | | | | |Smirn. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0021 |Brassika taurica |Капуста кримська* | | | | | |(Tzvel.) Tzvel. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0022 |Alyssum borsaeanum |Бурачок Борзи | | | | | |E.I.Nayardy | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0023 |Cochlearia polonica |Ложечниця польська* | | | | | |Froehl. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0024 |Crambe koktebelica |Катран | | | | | |(Junge) N. Busch |коктебельський* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0025 |Lepidium turczaninowii |Хрінниця | | | | | |Lipsky |Турчанінова* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0026 |Schivereckja podolica |Шиверекія | | | | | |(Besser) Andrz. |подільська* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0027 |Sisymbrium supinum L. |Сухоребрик скупчений | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0028 |Carex secalina Willd. |Осока житня | | | | | |ex Wahlenb. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0029 |Eleocharis carniolica |Ситняг карніолійський| | | | | |Koch | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0030 |Aldrovanda vesiculosa |Альдрованда | | | | | |L. |пухирчаста | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0031 |Poa graniticola Br.-Bl.|Тонконіг гранітний | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0032 |Stipa syreistschikowii |Ковила Сирейщикова* | | | | | |P. Smirn. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0033 |Dracocephalum |Змієголовник | | | | | |austriacum L. |австрійський* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0034 |Dracocephalum |Змієголовник Рюйша | | | | | |ruyschiana L. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0035 |Astragalus setosulus |Астрагал щетинистий* | | | | | |Gontsch | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0036 |Astragalus tanaiticus |Астрагал донський* | | | | | |C. Koch | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0037 |Genista tetragona Bess.|Дрік чотиригранний* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0038 |Allium regellianum A. |Цибуля Регеля* | | | | | |Beck. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0039 |Syringa josikaea Jacq. |Бузок східнокарпатсь-| | | | | |fil. |кий, бузок угорський*| |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0040 |Comperia comperana |Комперія Компера, | | | | | |(Stev.) Aschers. et |комперія кримська* | | | | | |Graebn. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0041 |Cypripedium calceolus L|Зозулині черевички | | | | | | |справжні, черевички | | | | | | |зозулині* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0042 |Himantoglossum caprinum|Ремнепелюсник | | | | | |(Bieb.) C. Koch |козячий* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0043 |Liparis loeselii (L.) |Жировик Лезеля* | | | | | |Rich. | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0044 |Ophrys oestrifera Bieb.|Офрис оводоносна* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0045 |Ophrys taurica (Agg.) |Офрис кримська* | | | | | |Nevski | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0046 |Orchis provincialis |Зозулинець | | | | | |Balb. |прованський* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0047 |Orchis punctulata Stev.|Зозулинець | | | | | |ex Lindl. |дрібнокрапчастий* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0048 |Steveniella satyrioides|Стевеніела | | | | | |(Stev.) Schlechter |сатиріовидна* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0049 |Paeonia jfficinalis L. |Півонія лікарська | | | | | |subsp. Banatica | | | | | | |(Rochel) Soy | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0050 |Paeonia tenuifolia L. |Півонія тонколиста* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0051 |Rheum rhaponticum L. |Ревінь чорноморський | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0052 |Cyclamen kuznetzovii |Цикламен Кузнецова* | | | | | |Kotov et Czernova | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0053 |Pulsatilla grandis |Сон великий, | | | | | |Wend. |сон-трава велика* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0054 |Pulsatilla patens (L.) |Сон розкритий, сон | | | | | |Miller (P. latifolia |широколистий | | | | | |Rupr.) | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0055 |Thesium ebracteatum |Льонолисник | | | | | |Hayne |безприквітковий | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0056 |Saxifraga hirculus L. |Ломикамінь болотний* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0057 |Lindernia procumbens |Ліндернія простерта | | | | | |(Krocker) Philcox | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0058 |Trapa natans L. s. I. |Водяний горіх | | | | | | |плаваючий* | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0059 |Typha shuttleworthii |Рогіз Сутлеворта | | | | | |Koch & Sonder | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0060 |Typha minima Funck ex |Рогіз малий | | | | | |Hoppe | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0061 |Angelica palustris |Маточник болотний | | | | | |(Besser) Hoffman | | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0062 |Ferula orientalis L. |Ферула східна | |---+---+----+-----+-----------------------+---------------------| |150|08 |001 |0063 |Zostera marina L. |Камка морська | | | | | |(Med.) | | ------------------------------------------------------------------
---------------- * Вид, занесений до Червоної книги України.
Таблиця 15
ВИДИ ТВАРИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ
ДО ДОДАТКУ 2 БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ
до Форми 1 ДКПЗФ
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва виду | Назва виду українська | | | латинська | | |------------------+-------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0001|Crocidura |Білозубка мала | | | | | |suaveolens ariadne | | | | | | |(C.ariadne) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0002|Desmana moschata |Хохуля звичайна, вихухіль| | | | | | |звичайний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0003|Rhinolophus |Підковоніс великий* | | | | | |ferrumequinum | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0004|Rhinolophus |Підковоніс малий* | | | | | |hipposideros | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0005|Rhinolophus euryale|Підковоніс південний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0006|Miniopterus |Довгокрил звичайний* | | | | | |schreibersi | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0007|Myotis bechsteini |Нічниця Бехштейна, | | | | | | |нічниця довговуха, лилик | | | | | | |довговухий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0008|Myotis blythii |Нічниця гостровуха | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0009|Myotis myotis |Нічниця велика | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0010|Myotis dasycneme |Нічниця ставкова, лилик | | | | | | |ставковий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0011|Myotis nattereri |Нічниця Наттерера, | | | | | | |нічниця війчаста* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0012|Myotis emarginatus |Нічниця триколірна, лилик| | | | | | |триколірний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0013|Myotis daubentoni |Нічниця водяна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0014|Myotis brandti |Нічниця північна, нічниця| | | | | | |Брандта | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0015|Myotis mystacinus |Нічниця вусата | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0016|Plecotus auritus |Вухань бурий, вухань | | | | | | |звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0017|Plecotus austriakus|Вухань австрійський | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0018|Barbastella |Широковух європейський, | | | | | |barbastellus |широковух звичайний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0019|Nyctalus noctula |Вечірниця дозірна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0020|Nyctalus leisleri |Вечірниця мала, вечірниця| | | | | | |Лейслера* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0021|Nyctalus |Вечірниця велетенська, | | | | | |lasiopterus |вечірниця велика* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0022|Pipistrellus |Нетопир лісовий | | | | | |nathusii | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0023|Pipistrellus kuhli |Нетопир | | | | | | |середземноморський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0024|Pipistrellus savii |Нетопир кожанковидний* | | | | | |(Hypsugo savii) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0025|Eptesicus nilssoni |Лилик північний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0026|Vespertilio murinus|Лилик двоколірний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0027|Eptesicus serotinus|Лилик пізній | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0028|Felis silvestris |Кіт лісовий, кіт дикий, | | | | | | |кіт європейський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0029|Canis lupus |Вовк | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0030|Monachus monachus |Тюлень-монах | | | | | | |середземноморський, | | | | | | |тюлень білочеревий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0031|Ursus arctos |Ведмідь бурий, ведмідь | | | | | | |звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0032|Gulo gulo |Росомаха | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0033|Mustela (Lutreola) |Норка європейська, норка | | | | | |lutreola |звичайна* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0034|Mustela (Putorius) |Тхір степовий, тхір | | | | | |eversmanni |світлий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0035|Vormela peregusna |Перев'язка звичайна, | | | | | | |перегузня* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0036|Lutra lutra |Видра річкова* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0037|Pteromys volans |Летяга звичайна | | | | | |(Sciuropterus | | | | | | |russicus) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0038|Spermophilus |Ховрах європейський* | | | | | |citellus (Citellus | | | | | | |citellus) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0039|Spermophilus |Ховрах крапчастий | | | | | |suslicus (Citellus | | | | | | |suslicus) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0040|Cricetus cricetus |Хом'як звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0041|Spalax graecus |Сліпак буковинський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0042|Terricola tatrirus |Полівка татрська, нориця | | | | | | |татранська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0043|Sicista betulina |Мишівка лісова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0044|Sicista subtilis |Мишівка степова* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0045|Delphinus delphis |Білобочка чорноморська* | | | | | |ponticus (Delphinus| | | | | | |delphis) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0046|Tursiops truncatus |Афаліна чорноморська* | | | | | |ponticus (tursio) | | | | | | |(Tursiops truncatus| | | | | | |(tursio) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0047|Phocoena phocoena |Азовка, пихтун* | | | | | |relicta (Phocaena | | | | | | |phocaena) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0048|Gavia arctica |Гагара чорновола | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0049|Gavia stellata |Гагара червоновола | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0050|Gavia immer |Гагара полярна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0051|Gavia adamsii |Гагара білодзьоба | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0052|Podiceps auritus |Норець червоношиїй | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0053|Podiceps griseigena|Норець сірощокий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0054|Podiceps |Норець чорношиїй | | | | | |nigricollis | | | | | | |(caspicus) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0055|Podiceps ruficollis|Норець малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0056|Hydrobates |Качурка морська | | | | | |pelagicus |(прямохвоста) | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0057|Puffinus puffinus |Буревісник малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0058|Phalacrocorax |Баклан малий* | | | | | |pygmaeus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0059|Pelecanus |Пелікан рожевий, баба* | | | | | |onocrotalus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0060|Pelecanus crispus |Пелікан кучерявий, баба | | | | | | |сіра, пелікан сірий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0061|Ardea purpurea |Чапля руда | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0062|Ardeola ralloides |Чапля жовта, чепура* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0063|Bubulcus ibis |Чапля єгипетська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0064|Botaurus stellaris |Бугай | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0065|Egretta alba |Чапля велика біла | | | | | |(Casmerodius albus)| | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0066|Egretta garzetta |Чапля мала біла* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0067|Ixobrychus minutus |Бугайчик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0068|Nycticorax |Квак | | | | | |nycticorax | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0069|Ciconia nigra |Лелека чорний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0070|Ciconia ciconia |Лелека білий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0071|Platalea leucorodia|Колпиця, косар* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0072|Plegadis |Коровайка* | | | | | |falcinellus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0073|Phoenicopterus |Фламінго | | | | | |roseus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0074|Anser erythropus |Гуска мала білолоба, | | | | | | |пискалка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0075|Branta leucopsis |Казарка білощока | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0076|Rufibrenta |Казарка червоновола* | | | | | |ruficollis (Branta | | | | | | |ruficollis) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0077|Cygnus bewickii |Лебідь малий, лебідь | | | | | |(columbianus) |тундровий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0078|Cygnus cygnus |Лебідь-кликун | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0079|Histrionicus |Кам'янушка | | | | | |histrionicus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0080|Mergus albellus |Луток | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0081|Oxyura leucocephala|Савка* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0082|Tadorna tadorna |Галагаз | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0083|Tadorna ferruginea |Огар, червона качка* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0084|Pandion haliaetus |Скопа* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0085|Milvus milvus |Шуліка рудий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0086|Milvus migrans |Шуліка чорний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0087|Circus cyaneus |Лунь польовий, мишолов, | | | | | | |рябець* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0088|Circus macrourus |Лунь степовий, мишолов, | | | | | | |рябець* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0089|Circus pygargus |Лунь лучний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0090|Circus aeruginosus |Лунь болотяний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0091|Accipiter brevipes |Яструб-тювик, рябець, | | | | | | |вільшаник, тювик | | | | | | |європейський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0092|Accipiter gentilis |Яструб великий | | | | | |arrigonii | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0093|Accipiter nisus |Яструб малий | | | | | |granti | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0094|Buteo rufinus |Канюк степовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0095|Buteo buteo |Канюк звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0096|Buteo lagopus |Мишоїд-зимняк, зимняк | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0097|Circaetus gallicus |Змієїд, крачун* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0098|Hieraaetus pennatus|Орел-карлик* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0099|Aquila rapax |Орел степовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0100|Aquila clanga |Підорлик великий, | | | | | | |орел-скигляк* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0101|Aquila pomarina |Підорлик малий, | | | | | | |орел-скигляк малий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0102|Aquila heliaca |Могильник, орел- | | | | | | |могильник* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0103|Aquila chrysaetos |Беркут, орел скельний, | | | | | | |халзан* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0104|Haliaetus albicilla|Орлан-білохвіст, | | | | | | |сіруватень* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0105|Haliaeetus |Орлан-довгохвіст | | | | | |leucoryphus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0106|Gupaetus barbatus |Ягнятник, бородач | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0107|Neophron |Стерв'ятник* | | | | | |percnopterus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0108|Aegypius monachus |Гриф чорний, гриф бурий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0109|Gyps fulvus |Сип білоголовий, гриф | | | | | | |білоголовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0110|Falco cherrug |Балобан, сокіл-балобан, | | | | | | |кібець* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0111|Falco peregrinus |Сокіл-сапсан, сапсан, | | | | | | |сокіл мандрівний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0112|Falco naumanni |Боривітер степовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0113|Falco tinnunculus |Боривітер звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0114|Falco columbarius |Дербник | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0115|Falco subbuteo |Чеглок | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0116|Falco vespertinus |Кібчик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0117|Falco rusticolus |Кречет | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0118|Pernis apivorus |Осоїд | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0119|Tetrao urogallus |Глухар, глушець* | | | | | |cantabricus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0120|Grus grus |Журавель сірий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0121|Grus leucogeranus |Журавель білий, стерх | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0122|Anthropoides virgo |Журавель степовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0123|Crex crex |Деркач | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0124|Porphyrio porphyrio|Куриця султанська, | | | | | | |султанка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0125|Porzana parva |Курочка мала | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0126|Porzana porzana |Погонич | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0127|Porzana pusilla |Курочка-крихітка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0128|Otis tarda |Дрофа, дрохва, дудак* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0129|Tetrax tetrax |Хохітва, стрепет* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0130|Chlamidotis |Джек | | | | | |ungulata | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0131|Arenaria interpres |Крем'яшник | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0132|Charadrius |Зуйок морський* | | | | | |alexandrinus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0133|Charadrius dubius |Зуйок малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0134|Charadrius |Зуйок товстодзьобий | | | | | |leschenaultii | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0135|Charadrius |Галстучник | | | | | |hiaticula | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0136|Eudromias |Хрустан | | | | | |morinellus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0137|Hoplopterus |Чайка шпорова | | | | | |spinosus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0138|Calidris alba |Побережник білий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0139|Calidris alpina |Чорноволик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0140|Calidris ferruginea|Червоноволик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0141|Calidris maritima |Побережник морський | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0142|Calidris minuta |Кулик-горобець | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0143|Calidris temminckii|Побережник білохвостий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0144|Gallinago media |Дупель | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0145|Limicola |Грязьовик | | | | | |falcinellus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0146|Numenius |Крондшнеп тонкодзьобий, | | | | | |tenuirostris |крондшнеп малий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0147|Xenus cinereus |Мородунка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0148|Tringa glareola |Фіфі | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0149|Tringa ochropus |Чорниш | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0150|Tringa stagnatilis |Поручайник* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0151|Actitis hupoleucos |Перевізник | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0152|Recurvirostra |Шилодзьобка | | | | | |avosetta | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0153|Phalaropus lobatus |Плавунець круглодзьобий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0154|Phalaropus |Плавунець плоскодзьобий | | | | | |fulicariys | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0155|Burhinus oedicnemus|Лежень* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0156|Glareola nordmanni |Дерихвіст степовий, | | | | | | |киргик* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0157|Glareola pratincola|Дерихвіст лучний, | | | | | | |киргик* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0158|Chlidonias hybrida |Крячок білощокий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0159|Chlidonias |Крячок світлокрилий | | | | | |leucopterus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0160|Chlidonias niger |Крячок чорний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0161|Gelochelidon |Крячок чорнодзьобий | | | | | |nilotica | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0162|Hydroprogne caspia |Чеграва, чеграва | | | | | | |звичайна, чеграва | | | | | | |рибоїдна* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0163|Larus genei |Мартин тонкодзьобий | | | | | | |(голубок морський) | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0164|Larus |Мартин середземноморський| | | | | |melanocephalus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0165|Larus minutus |Мартин малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0166|Sterna albifrons |Крячок малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0167|Sterna hirundo |Крячок річковий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0168|Sterna paradisaea |Крячок полярний | | | | | |(macrura) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0169|Thalasseus (Sterna)|Крячок рябодзьобий | | | | | |sandvicensis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0170|Pterocles |Рябок чорночеревий | | | | | |orientalis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0171|Pterocles alchata |Рябок білочеревий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0172|Syrrhaptes |Саджа | | | | | |paradoxus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0173|Clamator glandarius|Зозуля чубата | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0174|Tuto alba |Сипуха* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0175|Bubo bubo |Пугач* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0176|Nyctea scandiaca |Сова біла | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0177|Aegolius funereus |Сич волохатий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0178|Glaucidium |Сичик-горобець* | | | | | |passerinum | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0179|Strix uralensis |Сова довгохвоста* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0180|Strix nebulosa |Сова бородата* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0181|Strix aluco |Сова сіра | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0182|Surnia ulula |Сова яструбина | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0183|Asio otus |Сова вухата | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0184|Asio flammeus |Сова болотяна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0185|Otus scops |Совка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0186|Athene noctua |Сич хатній | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0187|Caprimulgus |Дрімлюга | | | | | |europaeus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0188|Apus melba |Серпокрилець білочеревий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0189|Alcedo atthis |Рибалочка звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0190|Merops apiaster |Бджолоїдка звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0191|Coracias garrulus |Сиворакша | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0192|Upupa epops |Одуд | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0193|Dryocopus martius |Жовна чорна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0194|Picoides |Дятел трипалий | | | | | |tridactylus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0195|Picus viridis |Дятел зелений | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0196|Picus canus |Дятел сивий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0197|Dendrocopos major |Дятел великий строкатий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0198|Dendrocopos |Дятел сірійський | | | | | |syriacus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0199|Dendrocopos |Дятел білоспинний | | | | | |leucotos | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0200|Dendrocopos medius |Дятел середній | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0201|Dendrocopos minor |Дятел малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0202|Jynx torquilla |Крутиголовка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0203|Calandrella |Жайворонок сірий | | | | | |rufescens | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0204|Melanocorypha |Жайворонок степовий, | | | | | |calandra |джурбай | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0205|Melanocorypha |Жайворонок білокрилий | | | | | |leucoptera | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0206|Melanocorypha |Жайворонок чорний | | | | | |yeltoniensis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0207|Calandrella cinerea|Жайворонок малий | | | | | |(brachydachtyla) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0208|Eremophila |Жайворонок рогатий | | | | | |alpestris | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0209|Hirundo rustica |Ластівка сільська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0210|Hirundo daurica |Ластівка даурська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0211|Delichon urbica |Ластівка міська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0212|Riparia riparia |Ластівка берегова, щурик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0213|Ptyonoprogne |Ластівка скельна | | | | | |rupestris | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0214|Motacilla alba |Плиска біла | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0215|Motacilla cinerea |Плиска гірська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0216|Motacilla flava |Плиска жовта | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0217|Motacilla feldegg |Плиска чорноголова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0218|Motacilla citreola |Плиска жовтоголова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0219|Anthus campestris |Щеврик польовий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0220|Anthus trivialis |Щеврик лісовий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0221|Anthus pratensis |Щеврик лучний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0222|Anthus cervinus |Щеврик червоногрудий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0223|Anthus spinoletta |Щеврик гірський | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0224|Lanius senator |Сорокопуд червоноголо- | | | | | | |вий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0225|Lanius excubitor |Сорокопуд сірий, | | | | | | |сорокопуд великий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0226|Lanius collurio |Сорокопуд-жулан | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0227|Lanius minor |Сорокопуд чорнолобий, | | | | | | |сорокопуд малий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0228|Bombycilla garrulus|Омелюх | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0229|Cinclus cinclus |Оляпка, пронурок | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0230|Troglodytes |Волове очко, кропивник | | | | | |troglodytes | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0231|Prunella modularis |Тинівка лісова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0232|Prunella collaris |Тинівка альпійська, | | | | | | |завирушка альпійська* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0233|Prunella montanella|Тинівка сибірська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0234|Erithacus rubecula |Вільшанка, малинівка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0235|Luscinia luscinia |Соловейко східний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0236|Luscinia |Соловейко західний | | | | | |megarhynchos | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0237|Luscinia |Синьошийка, варакушка | | | | | |(Cyanosylvia) | | | | | | |svecica | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0238|Monticola saxatilis|Кам'яний дрізд строкатий,| | | | | | |скеляр строкатий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0239|Monticola |Скеляр синій | | | | | |solitarius | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0240|Oenanthe isabellina|Кам'янка попеляста | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0241|Oenanthe oenanthe |Кам'янка звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0242|Oenanthe pleschanka|Кам'янка лиса | | | | | |(leucomela) | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0243|Oenanthe hispanica |Кам'янка іспанська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0244|Oenanthe leucura |Кам'янка білохвоста | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0245|Phoenicurus |Горихвістка чорна | | | | | |ochruros | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0246|Phoenicurus |Горихвістка звичайна | | | | | |phoenicurus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0247|Saxicola rubetra |Чекан лучний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0248|Saxicola torquata |Чекан чорноголовий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0249|Turdus torquatus |Дрізд гірський | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0250|Cettia cetti |Очеретянка | | | | | | |середземноморська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0251|Locustella naevia |Кобилочка-цвіркун | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0252|Locustella |Кобилочка солов'їна | | | | | |luscinioides | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0253|Locustella |Кобилочка річкова | | | | | |fluviatilis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0254|Lusciniola |Очеретянка тонкодзьоба | | | | | |melanopogon | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0255|Acrocephalus |Очеретянка прудка, | | | | | |paludicola |очеретянка вертка* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0256|Acrocephalus |Очеретянка велика | | | | | |arundinaceus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0257|Acrocephalus |Очеретянка ставкова | | | | | |scirpaceus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0258|Acrocephalus |Очеретянка чагарникова | | | | | |palustris | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0259|Acrocephalus |Очеретянка індійська | | | | | |agricola | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0260|Acrocephalus |Очеретянка лучна | | | | | |schoenobaenus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0261|Acrocephalus |Очеретянка садова | | | | | |dumetorum | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0262|Hippolais icterina |Берестянка звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0263|Hippolais caligata |Берестянка мала | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0264|Hippolais pallida |Берестянка бліда | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0265|Sylvia borin |Кропив'янка (славка) | | | | | | |садова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0266|Sylvia curruca |Кропив'янка (славка) | | | | | | |прудка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0267|Sylvia communis |Кропив'янка (славка) сіра| |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0268|Sylvia atricapilla |Кропив'янка (славка) | | | | | | |чорноголова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0269|Sylvia nisoria |Кропив'янка (славка) | | | | | | |рябогруда | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0270|Sylvia hortensis |Кропив'янка (славка) | | | | | | |співоча | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0271|Sylvia cantillans |Кропив'янка (славка) | | | | | | |рудогруда | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0272|Sylvia nana |Кропив'янка (славка) | | | | | | |пустельна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0273|Sylvia rueppelli |Кропив'янка (славка) | | | | | | |Рюппеля | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0274|Phylloscopus |Вівчарик-ковалик | | | | | |collybita | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0275|Phylloscopus |Вівчарик весняний | | | | | |trochilus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0276|Phylloscopus |Вівчарик жовтобровий | | | | | |sibilatrix | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0277|Phylloscopus |Вівчарик зелений | | | | | |trochiloides | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0278|Phylloscopus |Вівчарик світлочеревий | | | | | |bonelli | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0279|Phylloscopus |Вівчарик жовточеревий | | | | | |nitidus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0280|Phylloscopus |Вівчарик золотомушковий | | | | | |proregulus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0281|Phylloscopus |Вівчарик товстодзьобий | | | | | |schwarzi | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0282|Regulus |Золотомушка (корольок) | | | | | |ignicapillus |червоноголова* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0283|Regulus regulus |Золотомушка (корольок) | | | | | | |жовтоголова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0284|Muscicapa striata |Мухоловка сіра | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0285|Ficedula |Мухоловка строката | | | | | |(Muscicapa) | | | | | | |hypoleuca | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0286|Ficedula |Мухоловка-білошийка | | | | | |(Muscicapa) | | | | | | |albicollis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0287|Ficedula |Мухоловка мала | | | | | |(Muscicapa) parva | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0288|Panurus biarmicus |Синиця вусата | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0289|Aegithalos caudatus|Синиця довгохвоста | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0290|Remis pendulinus |Ремез | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0291|Parus major |Синиця велика | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0292|Parus caeruleus |Синиця блакитна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0293|Parus cyanus |Синиця біла | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0294|Parus ater |Синиця чорна, московка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0295|Parus cristatus |Синиця чубата | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0296|Parus palustris |Гаїчка болотяна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0297|Parus montanus |Гаїчка-пухляк | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0298|Sitta europaea |Повзик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0299|Tichodroma muraria |Стінолаз | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0300|Certhia familiaris |Підкоришник звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0301|Certhia |Підкоришник короткопалий | | | | | |brachydactyla | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0302|Emberiza aureola |Вівсянка-дібровник | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0303|Emberiza caesia |Вівсянка червонодзьоба | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0304|Emberiza cia |Вівсянка гірська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0305|Emberiza citrinella|Вівсянка звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0306|Emberiza |Вівсянка білоголова | | | | | |leucocephala | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0307|Emberiza cirlus |Вівсянка городня | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0308|Emberiza |Вівсянка чорноголова* | | | | | |melanocephala | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0309|Emberiza rustica |Вівсянка-ремез | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0310|Emberiza |Вівсянка очеретяна | | | | | |schoeniclus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0311|Emberiza pusilla |Вівсянка-крихітка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0312|Calkarius |Подорожник лапландський | | | | | |lapponicus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0313|Plectophenax |Пуночка | | | | | |nivalis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0314|Carduelis carduelis|Щиглик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0315|Chloris chloris |Зеленяк | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0316|Acanthis cannabina |Коноплянка, ріполов | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0317|Acanthis flammea |Чечітка звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0318|Acanthis |Чечітка гірська | | | | | |flavirostris | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0319|Acanthis hornemanni|Чечітка біла | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0320|Spinus spinus |Чиж | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0321|Carpodacus |Чечевиця звичайна | | | | | |erythrinus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0322|Coccothraustes |Костогриз | | | | | |coccothraustes | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0323|Fringilla coelebs |Зяблик | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0324|Loxia curvirostra |Шишкар ялиновий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0325|Loxia leucoptera |Шишкар білокрилий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0326|Loxia |Шишкар сосновий | | | | | |pityopsittacus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0327|Pinicola enucleator|Смеречник (щур) | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0328|Serinus citrinella |В'юрок звичайний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0329|Serinus serinus |В'юрок канарковий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0330|Montifringilla |В'юрок сніговий | | | | | |nivalis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0331|Sturnus roseus |Шпак рожевий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0332|Oriolus oriolus |Іволга | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0333|Nucifraga |Горіхівка | | | | | |caryocatactes | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0334|Perisoreus |Кукша, ронжа | | | | | |infaustus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0335|Pyrrhocorax |Галка альпійська | | | | | |graculus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0336|Emys orbicularis |Черепаха болотяна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0337|Cyrtodactylus |Гекон кримський* | | | | | |kotschyi | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0338|Lacerta agilis |Ящірка прудка | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0339|Lacerta viridis |Ящірка зелена | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0340|Podarcis taurica |Ящірка кримська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0341|Ophisaurus apodus |Жовтопуз* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0342|Coluber jugularis |Полоз жовточеревий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0343|Coronella austriaca|Мідянка* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0344|Elaphe longissima |Полоз лісовий, ескулапова| | | | | | |змія* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0345|Elaphe |Полоз чотирисмугий, полоз| | | | | |quatuorlineata |палласів* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0346|Elaphe situla |Полоз леопардовий* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0347|Natrix tessellata |Вуж водяний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0348|Vipera ursinii |Гадюка степова східна* | | | | | |renardi | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0349|Triturus cristatus |Тритон гребінчастий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0350|Triturus dobrogicus|Тритон доброгікус, | | | | | | |дунайський тритон | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0351|Triturus karelinii |Тритон кареліні | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0352|Triturus montandoni|Тритон карпатський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0353|Bombina bombina |Жерлянка червоночерева | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0354|Bombina variegata |Жерлянка жовточерева | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0355|Pelobates fuscus |Часничниця звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0356|Bufo calamita |Ропуха очеретяна* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0357|Bufo viridis |Ропуха зелена | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0358|Hyla arborea |Квакша звичайна | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0359|Rana arvalis |Жаба гостроморда | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0360|Rana dalmatina |Жаба прудка* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0361|Acipenser sturio |Осетер атлантичний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0362|Huso huso ponticus |Білуга чорноморська* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0363|Umbra krameri |Умбра* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0364|Palingenia |Палінгенія довгохвоста | | | | | |longicauda | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0365|Aeschna viridis |Коромисло зелене | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0366|Calopteryx syriaca |Красуня сирійська | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0367|Coenagrion |Стрілка Меркурія* | | | | | |mercuriale | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0368|Leucorrhinia |Бабка білолоба | | | | | |albifrons | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0369|Leucorrhinia |Бабка хвостата | | | | | |caudalis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0370|Leucorrhinia |Бабка болотяна | | | | | |pectoralis | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0371|Ophiogomphus |Бабка цецилія | | | | | |cecilia | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0372|Stylurus flavipes |Дідок жовтоногий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0373|Sympycna braueri |Лютка Брауера | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0374|Saga pedo |Дибка степова* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0375|Buprestis splendens|Златка блискуча | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0376|Carabus olympiae |Турун олімпійський | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0377|Cerambyx cerdo |Вусач великий дубовий | | | | | |cerdo |західний* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0378|Cucujus |Плоскотілка червона | | | | | |cinnabarinus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0379|Dytiscus latissimus|Плавунець широкий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0380|Graphoderes |Поводень дволінійчастий | | | | | |bilineatus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0381|Rosalia alpina |Розалія альпійська, вусач| | | | | | |альпійський* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0382|Apatura metis |Перелівниця Метіс, | | | | | | |райдужниця вербова | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0383|Coenonympha |Сінниця Едіп | | | | | |oedippus | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0384|Eriogaster catax |Коконопряд золотавий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0386|Hyles hippophaes |Бражник обліпиховий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0387|Euphydryas |Матурна, рябець великий | | | | | |(Hypodryas) maturna| | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0388|Lopinga achine |Білозір | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0389|Heodes dispar |Чернівець непарний | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0390|Maculinea arion |Аріон | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0391|Maculinea |Аркас | | | | | |nausithous | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0392|Maculinea teleius |Телеїус, синявець | | | | | | |родовиковий | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0393|Parnassius apollo |Аполлон* | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0394|Proserpinus |Бражник Прозерпіна* | | | | | |prosperpina | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0395|Zerynthia polysena |Поліксена | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0396|Helix subplicata |Слимак згорнений | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0397|Leiostyla lamellosa|Лейостіла ламельоза | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0398|Margaritifera |Перлівниця | | | | | |auricularia | | |----+---+----+----+-------------------+-------------------------| |150 |08 |002 |0399|Pholas dactylus |Кам'яноточець, свердлун | | | | | | |звичайний | ------------------------------------------------------------------
---------------- * Вид, занесений до Червоної книги України.
Заступник начальника
Державної служби
заповідної справи В.Прокопенко

Додаток 2
до Інструкції про зміст
та складання документації
державного кадастру
територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
України
Форма 2ДКПЗФ
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
(складається за даними Форми 1ДКПЗФ
"Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України")

Таблиця 1. Розподіл об'єктів ПЗФ, що розташовані на
території_______________________________________________________за
(найменування території) їх значенням, категоріями та типами
------------------------------------------------------------------------------------------- |Категорії об'єктів | Об'єкти ПЗФ |% площі | | ПЗФ |-----------------------------------------------------------|окремих | | |загальнодержавного |місцевого значення | разом |категорій| | | значення | | | до | | |-------------------+-------------------+-------------------|загальної| | |кіль- | площа, га |кіль- | площа, га |кіль- | площа, га |площі ПЗФ| | |кість,|------------|кість,|------------|кість,|------------| | | | шт |усьо-|у т.ч.| шт |усьо-|у т.ч.| шт |усьо-|у т.ч.| | | | | го |надана| | го |надана| | го |надана| | | | | |в пос-| | |в пос-| | |в пос-| | | | | |тійне | | |тійне | | |тійне | | | | | |корис-| | |корис-| | |корис-| | | | | |туван-| | |туван-| | |туван-| | | | | | ня | | | ня | | | ня | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Природні | | | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Біосферні | | | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Національні | | | | | | | | | | | |природні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Регіональні | | | | | | | | | | | |ландшафтні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Заказники, всього | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |у т.ч. ландшафтні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |лісові | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ботанічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |загальнозоологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |орнітологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ентомологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |іхтіологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |гідрологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |загальногеологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |палеонтологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |карстово-спелеологі| | |x | | |x | | |x | | |чні | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Пам'ятки природи, | | |x | | |x | | |x | | |всього | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |у т.ч. комплексні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ботанічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |зоологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |гідрологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |геологічні | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Заповідні урочища | | |x | | |x | | |x | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Ботанічні сади | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Дендрологічні парки| | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Парки-пам'ятки | | | | | | | | | | | |садово-паркового | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Зоологічні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Разом | | | | | | | | | |100 | -------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Розподіл об'єктів ПЗФ, що розташовані на
території____________________________________________________за їх
(найменування території) підпорядкуванням
------------------------------------------------------------------ |Міністерст- | ПЗ |БЗ |НПП|РЛП|Зк |Пп |Зу |Бс |Дп |Псм|Зп |Разом| |ва, устано- | | | | | | | | | | | | | |ви, органі- | | | | | | | | | | | | | | зації, в | | | | | | | | | | | | | |підпорядку- | | | | | | | | | | | | | |ванні та у | | | | | | | | | | | | | |віданні яких| | | | | | | | | | | | | |знаходяться |-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----| |об'єкти ПЗФ |К*|П*|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К |П | |------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Кількість працівників природоохоронних установ,
розташованих на території_________________________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ |Кількість | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП | Бс | Дп | Псм | Зп |Разом | |працівників | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------| |Загальна | | | | | | | | | | |кількість | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------| |з них: | | | | | | | | | | |адміністрація | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------| |науковий | | | | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------| |служба охорони| | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------| |інші | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах ___________________________________________________- відповідно до
(найменування території) фізико-географічного районування України, кількість об'єктів
------------------------------------------------------------------ |Провінція|Область| ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |---------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | |---------+-------+----+----+-----+-----+------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах ____________________________________________________ відповідно до
(найменування території) геоботанічного районування України, кількість об'єктів
------------------------------------------------------------------ |Підпро-| Округ | ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |вінція | | | | | | | | | | |-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | |-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Розміщення об'єктів ПЗФ, розташованих у межах ____________________________________________________ відповідно до
(найменування території) зоогеографічного районування України, кількість об'єктів
------------------------------------------------------------------ |Ділянка|Підділянка| ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |-------+----------+----+----+-----+-----+------+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | |-------+----------+----+----+-----+-----+------+-----+----+-----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Розподіл об'єктів ПЗФ, розташованих на території ____________________________________________ за розмірами їх площ
(найменування території)
-------------------------------------------------------------------------- | Категорії | Кількість об'єктів ПЗФ, що мають площу (га) | | об'єктів ПЗФ |-------------------------------------------------------| | |<1,0|1,1-|10,1-|50,1-|100,1- |1000,1-|10000,1-|>25000,0| | | |10,0|50,0 |100,0|1000,0 |10000,0|25000,0 | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Природні | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Біосферні | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Національні | | | | | | | | | |природні парки | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Регіональні | | | | | | | | | |ландшафтні парки| | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Заказники | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Пам'ятки природи| | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Заповідні | | | | | | | | | |урочища | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Ботанічні сади | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Дендрологічні | | | | | | | | | |парки | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Парки-пам'ятки | | | | | | | | | |садово-паркового| | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Зоологічні парки| | | | | | | | | |----------------+----+----+-----+-----+-------+-------+--------+--------| |Разом | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Розподіл територій об'єктів ПЗФ, розташованих на
території ______________________________________ за функціональним
(найменування території) зонуванням їх територій
------------------------------------------------------------------ | Назва | Площа, га | |функціональ- |--------------------------------------------------| | ної зони |ПЗ | БЗ|НПП|РЛП |разом у| Бс|Дп |Псм|Зп | разом у | | | | | | |природ-| | | | | штучно | | | | | | | них | | | | |створених| | | | | | | об'єк-| | | | |об'єктах | | | | | | |тах ПЗФ| | | | | ПЗФ | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Заповідна | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Регульованої | х | х | | | | х | х | х | х | | |рекреації | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Стаціонарної | х | х | | | | х | х | х | х | | |рекреації | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Регульованого| х | | х | х | | х | х | х | х | | |заповідного | | | | | | | | | | | |режиму | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Буферна | х | | х | х | | х | х | х | х | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Господарська | | х | | | | | | | | | |(адміністра- | | | | | | | | | | | |тивно-госпо- | | | | | | | | | | | |дарська) | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Антропогенних| х | | х | х | | х | х | х | х | | |ландшафтів | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Експозиційна | х | х | х | х | х | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Наукова | х | х | х | х | х | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Рекреаційна | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Разом | | | | | | | | | | | |-------------+---+---+---+----+-------+---+---+---+---+---------| |Охоронна | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Геологічні об'єкти збереження в межах природних
об'єктів ПЗФ, розташованих на території___________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Геологічні | ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| | об'єкти | | | | | | | | | | збереження | | | | | | | | | |-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Відслонення, | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | |-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Порожнини, | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | |-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Виходи | | | | | | | | | |кристалічних | | | | | | | | | |порід, | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | |-------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Утворення | | | | | | | | | |тощо, одиниць| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Гідрогеологічні об'єкти збереження в межах
природних об'єктів ПЗФ, розташованих на території_________________ _____________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ |Гідрогеологічні | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| | об'єкти | | | | | | | | | | збереження | | | | | | | | | |--------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-----| |Джерела, одиниць | | | | | | | | | |--------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-----| |Свердловини, одиниць| | | | | | | | | |--------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-----| |Криниці, одиниць | | | | | | | | | |--------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-----| |Підземні озера, га | | | | | | | | | |--------------------+----+----+----+----+----+------+-----+-----| |Підземні струмки, км| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Гідрологічні об'єкти збереження у межах природних
об'єктів ПЗФ, розташованих на території___________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Гідрологічні | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП | Зк | Пп | Зу | Разом | | об'єкти | | | | | | | | | | збереження | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Моря із затоками | | | | | | | | | |і протоками, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Ріки, км | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Озера, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Водоспади, одиниць| | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Водосховища, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Ставки, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Лимани, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Струмки, км | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Болота, га | | | | | | | | | |------------------+----+----+----+----+----+-----+------+-------| |Канали, км | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Ґрунтові об'єкти збереження в об'єктах ПЗФ,
розташованих на території ________________________________ , га
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Типи ґрунтів|Підтипи| ПЗ | БЗ | НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| | та грунто- |та види| | | | | | | | | |творні породи|ґрунтів| | | | | | | | | |-------------+-------+----+----+-----+-----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | |-------------+-------+----+----+-----+-----+----+----+----+-----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Представленість в природних об'єктах ПЗФ,
розташованих на території ________________________________________
(найменування території) рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів
рослин і тварин, мисливських тварин, типових та рідкісних
рослинних угруповань
------------------------------------------------------------------ | Показники | Категорії об'єктів ПЗФ |Ра-|% від загаль- | | |----------------------------|зом|ної кількості | | | ПЗ| БЗ|НПП|РЛП| Зк| Пп| Зу | | видів | | | | | | | | | | | (угруповань) | | | | | | | | | | |у відповідних | | | | | | | | | | | переліках | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |рослин Євро- | | | | | | | | | | |пейського Черво-| | | | | | | | | | |ного списку | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |рослин Червоної | | | | | | | | | | |книги України | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |тварин Євро- | | | | | | | | | | |пейського Черво-| | | | | | | | | | |ного списку | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |тварин Червоної | | | | | | | | | | |книги України | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |мисливських | | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість рос- | | | | | | | | | | |линних угрупо- | | | | | | | | | | |вань за Зеленою | | | | | | | | | | |книгою України | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |рослин, занесе- | | | | | | | | | | |них до додатка 1| | | | | | | | | | |Бернської | | | | | | | | | | |конвенції | | | | | | | | | | |----------------+---+---+---+---+---+---+----+---+--------------| |Кількість видів | | | | | | | | | | |тварин, за- | | | | | | | | | | |несених до до- | | | | | | | | | | |датка 2 Бернсь- | | | | | | | | | | |кої конвенції | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Представленість у штучно створених об'єктах ПЗФ,
розташованих на території ________________________________________
(найменування території) рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів
рослин і тварин
------------------------------------------------------------------ | Показники | Категорії об'єктів ПЗФ |Ра-| % від | | |-------------------------------|зом| загальної | | | Бс | Дп |Псм|колек-| Зп |зоо- | | кількості | | | | | | ції | | ко- | | видів у | | | | | |живих | |лек- | |відповідних| | | | | |рослин| | ції | | переліках | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |рослин, занесе- | | | | | | | | | |них до Європей- | | | | | | | | | |ського Червоного| | | | | | | | | |списку | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |рослин, занесе- | | | | | | | | | |них до Червоної | | | | | | | | | |книги України | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |рослин, занесе- | | | | | | | | | |них до додатка 1| | | | | | | | | |Бернської | | | | | | | | | |конвенції | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |тварин, занесе- | | | | | | | | | |них до Червоної | | | | | | | | | |книги України | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |з них | | | | | | | | | |розмножуються | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |тварин, занесе- | | | | | | | | | |них до Європей- | | | | | | | | | |ського Червоного| | | | | | | | | |списку | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |з них | | | | | | | | | |розмножується | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |Кількість видів | | | | | | | | | |тварин, занесе- | | | | | | | | | |них до додатка 2| | | | | | | | | |Бернської | | | | | | | | | |конвенції | | | | | | | | | |----------------+----+----+---+------+----+-----+---+-----------| |з них | | | | | | | | | |розмножується | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Типи рослинності природних об'єктів ПЗФ,
розташованих на території_________________________________________
(найменування території) та ступінь її збереженості (га)
------------------------------------------------------------------ | Типи рослинності | Категорії об'єктів ПЗФ | Разом | | |---------------------------------| | | | ПЗ | БЗ |НПП |РЛП |Зк | Пп | Зу |-------| | | | | | | | | | га| % | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Ліси, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Чагарники, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Пустища, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Степи, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Фриганоподібні | | | | | | | | | | |півчагарнички | | | | | | | | | | |(томіляри), усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Луки, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Болота, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Солончаки (галофітна | | | | | | | | | | |рослинність), усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Водна і прибережно- | | | | | | | | | | |водна рослинність, | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Рослинність | | | | | | | | | | |заростаючих пісків, | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Саваноїди, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Скельно-осипна | | | | | | | | | | |рослинність, усього | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |у т.ч. корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |Разом | | | | | | | | |100| |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |з них: корінні | | | | | | | | | | |угруповання | | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+----+---+----+----+---+---| |похідні угруповання | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Розподіл території ПЗФ, розташованого на
території ________________________________________ за режимами
(найменування території) охорони і використання
------------------------------------------------------------------ | Назва режиму | Площа | |-------------------------------------+--------------------------| |Заповідний, усього | га | % | |-------------------------------------+-------------+------------| |з них: | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |абсолютної заповідності | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |регульованої заповідності | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |Заказний | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |Непрямого використання та охорони | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |Прямого природокористування | | | |-------------------------------------+-------------+------------| |Разом | | 100 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Використання природних ресурсів та здійснення
господарських заходів на території об'єктів ПЗФ, розташованих на
території _____________________________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Види використання об'єктів рослинного світу і грибів на | | території об'єкта ПЗФ | |----------------------------------------------------------------| | Показники | ПЗ | БЗ |НПП | РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Сінокосіння | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Випасання худоби | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Заготівля (збирання): | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |ягід | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |плодів (горіхів) | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |лікарської сировини | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |грибів | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Інші види використання| | | | | | | | | |об'єктів рослинного | | | | | | | | | |світу | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Види використання об'єктів тваринного світу | | на території об'єкта ПЗФ | |----------------------------------------------------------------| | Показники | ПЗ | БЗ | НПП| РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Мисливство : | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |парнокопитні | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |хутрові звірі | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |інші мисливські | | | | | | | | | |тварини (ссавці), | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |перната дичина | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Рибальство: | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |промислове | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |спортивно-любительське| | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Інші види використання| | | | | | | | | |об'єктів тваринного | | | | | | | | | |світу | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Господарські заходи: | |----------------------------------------------------------------| | Показники | ПЗ | БЗ | НПП| РЛП | Зк | Пп | Зу |Разом| |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Рубки головного | | | | | | | | | |користування, га | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Рубки, пов'язані з | | | | | | | | | |веденням лісового | | | | | | | | | |господарства, га | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Інші рубки, га | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Ліквідація | | | | | | | | | |захаращеності, га | | | | | | | | | |----------------------+----+----+----+-----+----+----+----+-----| |Інші господарські | | | | | | | | | |заходи, га | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Розподіл земель об'єктів ПЗФ, розташованих на
території _____________________________________________________ за
(найменування території) землекористувачами, власниками землі
------------------------------------------------------------------ |N рядка | Власники землі, землекористувачі та | Площа | |за Фор- |землі державної власності, не надані у |---------------| | мою | власність або користування | га | % | | 6-зем | | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |1. |Сільськогосподарські підприємства | | | | |(всього земель у власності та | | | | |користуванні) | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |2. |Громадяни, яким надані землі у | | | | |власність і користування | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |3 + 4 + |Заклади, установи, організації; | | | |+ 5 + 6 |промислові та інші підприємства; | | | | |підприємства та організації транспорту,| | | | |зв'язку; частини, підприємства, | | | | |організації, установи, навчальні | | | | |заклади оборони | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |7.1 |Природоохоронні установи (об'єкти ПЗФ),| | | | |землі, надані в постійне користування | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |7.2 + |Підприємства, установи, організації | | | |+ 7.3 |оздоровчого, рекреаційного призначення | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |7.4 |Підприємства, установи, організації | | | | |історико-культурного призначення | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |8 |Лісогосподарські підприємства | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |9 |Водогосподарські підприємства | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |10 + 11 |Підприємства іноземних інвесторів та | | | | |спільних підприємств | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| |12 |Землі запасу та землі, не надані у | | | | |власність та постійне користування в | | | | |межах населеного пункту | | | |--------+---------------------------------------+-------+-------| | |Разом | | 100 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Розподіл земель об'єктів ПЗФ, розташованих на
території ___________________________________________ за угіддями
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ |N гра-| Угіддя | Площі |Площі угідь| Разом | |фи за | | угідь у | у межах | | |Формою| | межах |земель, що | | |6-зем | | земель, |знаходяться| | | | | наданих |у користу- | | | | |установам|ванні інших| | | | | ПЗФ у |землекорис-| | | | |постійне |тувачів,та | | | | |користу- | земель | | | | | вання | запасу | | |------+---------------------------+---------+-----------+-------| | | | га | % | га | % |га | % | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |3 |Сільськогосподарські землі,| | | | | | | | |всього | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |4 |з них: сільгоспугіддя | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |14 - |інші | | | | | | | |- 17 +| | | | | | | | |+ 20 | | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |18 |забруднені сільськогоспо- | | | | | | | | |дарські угіддя, які не | | | | | | | | |використовуються в | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | |виробництві | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |5 |з сільгоспугідь: рілля | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |6 |перелоги | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |7 |багаторічні насадження | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |11 |сіножаті | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |12 |пасовища | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |21 |Ліси та інші лісовкриті | | | | | | | | |площі, всього | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |22 |з них: лісові землі, всього| | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |28 |чагарники | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |34 |Забудовані землі, всього | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |63 |Відкриті заболочені землі, | | | | | | | | |всього | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |66 |Сухі відкриті землі з | | | | | | | | |особливим рослинним | | | | | | | | |покривом | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |67 |Відкриті землі без | | | | | | | | |рослинного покриву або з | | | | | | | | |незначним рослинним | | | | | | | | |покривом | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |68 |з них: кам'янисті місця | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |69 |піски (включаючи пляжі) | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |70 |яри | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |71 |інші | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |72 |Води, всього | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |73 |з них: природні водотоки | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |74 |штучні водотоки | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |75 |озера, лимани | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |76 |ставки | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| |77 |водосховища | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| | |Разом земель | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| | |Крім того моря | | | | | | | |------+---------------------------+----+----+-----+-----+---+---| | |Всього | |100 | |100 | |100| ------------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Розподіл лісових земель об'єктів ПЗФ,
розташованих на території________________________________________
(найменування території) за їх категоріями
------------------------------------------------------------------ |N графи| Категорії лісових | Площа у | Площа в | Разом | |за фор-| земель | межах | межах | | |мою 1 | | земель, |земель, що | | |Держав-| | наданих |знаходяться| | | ного | |установам|у користу- | | |лісово-| | ПЗФ у |ванні інших| | |го ка- | |постійне |землекорис-| | |дастру | |користу- |тувачів та | | | | | вання | земель | | | | | | запасу | | | | |---------+-----------+-----------| | | | га | % | га | % | га | % | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |2 |Вкриті лісовою | | | | | | | | |рослинністю, всього | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |3 |у т.ч. лісові культури| | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |4 |Незімкнуті лісові | | | | | | | | |культури | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |5 |Лісові розсадники, | | | | | | | | |плантації | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |10 |Не вкриті лісовою | | | | | | | | |рослинністю, всього | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |6 |у т.ч. рідколісся | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |7 |згарища | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |8 |зруби | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |9 |галявини | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |11 |Лісові шляхи, просіки | | | | | | | | |тощо | | | | | | | |-------+----------------------+----+----+-----+-----+----+------| |12 |Разом лісових земель | |100 | | 100 | | 100 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Рекреаційна цінність об'єктів ПЗФ, розташованих
на території __________________________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Рекреаційні ресурси |Одиниці виміру | Кількість | |------------------------------+---------------+-----------------| |Ландшафтні: | га | | |------------------------------+---------------+-----------------| |з них: зона регульованої | "-" | | |рекреації | | | |------------------------------+---------------+-----------------| |зона стаціонарної рекреації | "-" | | |------------------------------+---------------+-----------------| |інші функціональні зони чи | "-" | | |території | | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Бальнеологічні: | "-" | | |------------------------------+---------------+-----------------| |мінеральна вода | куб.м/добу | | |------------------------------+---------------+-----------------| |мінеральні грязі та мул | тис.куб.м | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Пляжі | га | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Спелеологічні об'єкти | одиниць | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Ємність стаціонарних | місць | | |рекреаційних об'єктів, усього | | | |------------------------------+---------------+-----------------| |у т.ч. круглорічних | "-" | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Кількість відвідувачів об'єкта| тис.чол/рік | | |ПЗФ | | | |------------------------------+---------------+-----------------| |Туристичні маршрути | одиниць | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Висновок про достатність площ об'єктів ПЗФ та їх
охоронних зон, розташованих на території__________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Категорії об'єктів ПЗФ | | |-------------------------------------------------| | |ПЗ |БЗ |НПП|РЛП|Зк |Пп |Зу |Бс |Дп |Псм|Зп |ра-| | | | | | | | | | | | | |зом| | |-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | |К*|П*|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П| |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Потреба у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розширенні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |території об'-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |єктів ПЗФ або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зміні конфігу-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рації їх меж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Потреба у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |функціонально-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |му зонуванні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Потреба у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зміні функціо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зонування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Потреба у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |створенні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |охоронної зони| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Потреба у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розширенні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |охоронної зони| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Висновок про забезпеченість збереження об'єктів
ПЗФ, розташованих на території ___________________________________
(найменування території)
------------------------------------------------------------------ | Показники | Категорії об'єктів ПЗФ | | |-------------------------------------------------| | |ПЗ |БЗ |НПП|РЛП|Зк |Пп |Зу |Бс |Дп |Псм|Зп |ра-| | | | | | | | | | | | | |зом| | |-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | |К*|П*|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П| |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Збереження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |забезпечується| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |при існуючому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |режимі утри- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Збереження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |можливе при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |запровадженні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |змін у режим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Природоохорон-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та інша цін- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ність об'єктів| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ПЗФ утрачена | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Висновок про природоохоронну цінність об'єктів
ПЗФ, розташованих на території____________________________________
------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Категорії об'єктів ПЗФ | | цінності |-------------------------------------------------| | | ПЗ |БЗ |НПП|РЛП|Зк |Пп |Зу |Бс |Дп |Псм|Зп |ра-| | | | | | | | | | | | | |зом| | |-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | |К*|П*|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П|К|П| |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Міжнародна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Національна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Регіональна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Місцева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Розподіл кількості та площі об'єктів
природно-заповідного фонду України за категоріями та
адміністративно-територіальними одиницями
------------------------------------------------------------------ | Адміністративно- | Категорії об'єктів ПЗФ | | територіальні |-------------------------------------------| | одиниці | при- |біо- |націо-|регіо-| заказники | | | род- |сфер-|нальні|нальні|----------------| | |ні за-| ні | при- |ланд- |загаль- |місце- | | |повід-|запо-|родні |шафтні|нодер- | вого | | |ники | від |парки |парки |жавного |значен-| | | |ники | | |значення| ня | | |------+-----+------+------+--------+-------| | | К |П |К |П |К | П | К |П | К | П | К | П | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| | 1 | 2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 |9 | 10| 11 |12 |13 | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Вінницька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Волинська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Дніпропетровська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Донецька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Житомирська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Запорізька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Івано-Франківська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Київська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Автономна Республіка| | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Луганська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Львівська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Одеська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Полтавська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Рівненська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Сумська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Харківська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Херсонська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Черкаська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |м. Київ | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Всього | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 25
------------------------------------------------------------------ | Адміністра- | Категорії об'єктів ПЗФ | |тивно-терито-|--------------------------------------------------|
| ріальні |пам'ятки природи| ботанічні сади | дендрологічні | | одиниці | | | парки | | |----------------+----------------+----------------| | |загаль- |місце- |загаль- |місце- |загаль- |місце- | | |нодер- | вого |нодер- | вого |нодер- | вого | | |жавного |значен-|жавного |значен-|жавного |значен-| | |значення| ня |значення| ня |значення| ня | | |--------+-------+--------+-------+--------+-------| | | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| | 1 |14 | 15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 | 23 |24 |25 | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Вінницька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Волинська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Дніпропетров-| | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Донецька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Житомирська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Запорізька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Івано-Фран- | | | | | | | | | | | | | |ківська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Київська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Кіровоград- | | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Автономна | | | | | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Луганська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Львівська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Одеська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Полтавська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Рівненська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Сумська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Тернопільська| | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Харківська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Херсонська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Черкаська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |м. Київ | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |м. Севасто- | | | | | | | | | | | | | |поль | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 25
------------------------------------------------------------------ |Адміністратив- | Категорії об'єктів ПЗФ |% площі | | но-територі- |---------------------------------------|ПЗФ від | | альні одиниці | парки-пам'ятки |зоологічні парки|запо-| площі | | |садово-паркового| |відні|адміні- | | | мистецтва | |уро- |стратів-| | |----------------+----------------|чища |но-тери-| | |загаль- |місце- |загаль- |місце- | |торіаль-| | |нодер- | вого |нодер- | вого | | ної | | |жавного |значен-|жавного |значен-| |одиниці | | |значення| ня |значення| ня | | | | |--------+-------+--------+-------+-----| | | | К | П | К | П | К | П | К | П | К|П | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| | 1 |26 | 27 |28 |29 |30 | 31 |32 |33 |34|35| 36 | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Вінницька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Волинська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Дніпропетровсь-| | | | | | | | | | | | |ка | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Донецька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Житомирська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Запорізька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Івано-Франків- | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Київська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Автономна | | | | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Луганська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Львівська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Одеська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Полтавська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Рівненська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Сумська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Тернопільська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Харківська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Херсонська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Черкаська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |м. Київ | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |м. Севастополь | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Всього | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Перелік територій та об'єктів ПЗФ України станом
на 1 січня 20_____ року в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць
_________________________
(найменування АТО)
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Зна- |Кате- | Тип |Місцезна-|Площа, |Підпорядку- | |з\п| об'єкта |чення |горія | |ходження | га | вання, | | | ПЗФ | | | | | | дані про | | | | | | | | | створення | | | | | | | | |(оголошення)| |---+---------+------+------+-----+---------+-------+------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки до Форми 2 ДКПЗФ. Скорочення назв категорій об'єктів ПЗФ, що використовуються в
таблицях: ПЗ - природний заповідник; БЗ - біосферний заповідник; НПП - національний природний парк; РЛП - регіональний ландшафтний парк; Зк - заказник; Пп - пам'ятка природи; Зу - заповідне урочище; Бс - ботанічний сад; Дп - дендрологічний парк; Псм - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва; Зп - зоологічний парк; *К - кількість об'єктів ПЗФ, одиниць; *П - площа об'єктів ПЗФ, гектарів.
Начальник
Державної служби
заповідної справи О.Мартиненко

Додаток 3
до Інструкції про зміст
та складання документації
державного кадастру
територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
України
Форма 3 ДКПЗФ
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
КАРТА-СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
_________________________________
(АТО, Україна)

Карта-схема

Масштаб____________________

_____________________________________________
(заступник начальника територіального органу
Мінприроди, (спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері охорони навколишнього
природного середовища в Автономній Республіці
Крим)
Рік складання_______________
Заступник начальника
Державної служби
заповідної справи В.Прокопенко

Додаток 4
до Інструкції про зміст
та складання документації
державного кадастру
територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
України
Форма 4ДКПЗФ
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗМІНИ У СКЛАДІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Таблиця 1. Звіт про зміни складу територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, розташованих на території _______________________________________________
(найменування території)
за ____________ рік.
------------------------------------------------------------------ |N | Назва |Кате- |Пло-|Розташу- |Підпоряд-|Причини | Номер, | |з\п|об'єкта|горія,|ща, |вання, | кування |ліквіда-| дата, | | | ПЗФ | тип, | га |місцезна-| (для | ції |назва доку-| | | | зна- | |ходження | установ |статусу |мента, яким| | | |чення | | об'єкта | ПЗФ), у | |було ство- | | | | | | ПЗФ | чиєму | |рено (ого- | | | | | |(район, | віданні | | лошено) | | | | | |найближ- |знахо- | |об'єкт ПЗФ,| | | | | |чий на- |диться | |ліквідовано| | | | | |селений |(для всіх| |статус або | | | | | | пункт, | інших | | внесені | | | | | |лісницт- |територій| | зміни, | | | | | | во, | та | |ким прийня-| | | | | |квартал, |об'єктів)| | тий | | | | | | виділ) | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------------------| |Оголошено (створено) | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Ліквідовано статус | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Змінено категорію, тип, значення, площу тощо | |----------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | |---+-------+------+----+---------+---------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Розподіл об'єктів ПЗФ, що розташовані на території ________________________________________________, за їх значенням,
(найменування території) категоріями та типами (станом на 1 січня 20______року)
------------------------------------------------------------------------------------------- |Категорії об'єктів | Об'єкти ПЗФ |% площі | | ПЗФ |-----------------------------------------------------------|окремих | | |загальнодержавного |місцевого значення | разом |категорій| | | значення | | | до | | |-------------------+-------------------+-------------------|загальної| | |кіль- | площа, га |кіль- | площа, га |кіль- | площа, га |площі ПЗФ| | |кість,|------------|кість,|------------|кість,|------------| | | | шт |усьо-|у т.ч.| шт |усьо-|у т.ч.| шт |усьо-|у т.ч.| | | | | го |надана| | го |надана| | го |надана| | | | | |в пос-| | |в пос-| | |в пос-| | | | | |тійне | | |тійне | | |тійне | | | | | |корис-| | |корис-| | |корис-| | | | | |туван-| | |туван-| | |туван-| | | | | | ня | | | ня | | | ня | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Природні | | | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Біосферні | | | | | | | | | | | |заповідники | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Національні | | | | | | | | | | | |природні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Регіональні | | | | | | | | | | | |ландшафтні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Заказники, всього: | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |у т.ч. ландшафтні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |лісові | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ботанічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |загальнозоологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |орнітологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ентомологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |іхтіологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |гідрологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |загальногеологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |палеонтологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |карстовоспелеоло- | | | X | | | X | | | X | | |гічні | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Пам'ятки природи, | | | X | | | X | | | X | | |всього | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |у т.ч. комплексні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |ботанічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |зоологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |гідрологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |геологічні | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Заповідні урочища | | | X | | | X | | | X | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Ботанічні сади | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Дендрологічні парки| | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Парки-пам'ятки | | | | | | | | | | | |садово-паркового | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Зоологічні парки | | | | | | | | | | | |-------------------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+---------| |Разом | | | | | | | | | | 100 | -------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Розподіл кількості та площі об'єктів
природно-заповідного фонду України за категоріями та
адміністративно-територіальними одиницями (станом на
1 січня________року)
------------------------------------------------------------------ | Адміністративно- | Категорії об'єктів ПЗФ | | територіальні |-------------------------------------------| | одиниці | при- |біо- |націо-|регіо-| заказники | | | род- |сфер-|нальні|нальні|----------------| | |ні за-| ні | при- |ланд- |загаль- |місце- | | |повід-|запо-|родні |шафтні|но дер- | вого | | |ники | від |парки |парки |жавного |значен-| | | |ники | | |значення| ня | | |------+-----+------+------+--------+-------| | | К |П |К |П |К | П | К |П | К | П | К | П | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| | 1 | 2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 |9 | 10| 11 |12 |13 | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Вінницька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Волинська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Дніпропетровська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Донецька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Житомирська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Запорізька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Івано-Франківська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Київська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Автономна Республіка| | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Луганська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Львівська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Одеська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Полтавська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Рівненська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Сумська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Харківська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Херсонська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Черкаська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |м. Київ | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| |ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 3
------------------------------------------------------------------ | Адміністра- | Категорії об'єктів ПЗФ | |тивно-терито-|--------------------------------------------------| | ріальні |пам'ятки природи| ботанічні сади | дендрологічні | | одиниці | | | парки | | |----------------+----------------+----------------| | |загаль- |місце- |загаль- |місце- |загаль- |місце- | | |нодер- | вого |нодер- | вого |нодер- | вого | | |жавного |значен-|жавного |значен-|жавного |значен-| | |значення| ня |значення| ня |значення| ня | | |--------+-------+--------+-------+--------+-------| | | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| | 1 |14 | 15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 | 23 |24 |25 | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Вінницька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Волинська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Дніпропетров-| | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Донецька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Житомирська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Запорізька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Івано-Фран- | | | | | | | | | | | | | |ківська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Київська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Кіровоградсь-| | | | | | | | | | | | | |ка | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Автономна | | | | | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Луганська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Львівська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Одеська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Полтавська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Рівненська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Сумська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Тернопільська| | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Харківська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Херсонська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Черкаська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |м. Київ | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |м. Севасто- | | | | | | | | | | | | | |поль | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| |Усього | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---| | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 3
------------------------------------------------------------------ |Адміністратив- | Категорії об'єктів ПЗФ |% площі | | но-територі- |---------------------------------------|ПЗФ від | | альні одиниці | парки-пам'ятки |зоологічні парки|запо-| площі | | |садово-паркового| |відні|адміні- | | | мистецтва | |уро- |стратів-| | |----------------+----------------|чища |но-тери-| | |загаль- |місце- |загаль- |місце- | |торіаль-| | |но дер- | вого |но дер- | вого | | ної | | |жавного |значен-|жавного |значен-| |одиниці | | |значення| ня |значення| ня | | | | |--------+-------+--------+-------+-----| | | | К | П | К | П | К | П | К | П | К|П | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| | 1 |26 | 27 |28 |29 |30 | 31 |32 |33 |34|35| 36 | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Вінницька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Волинська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Дніпропетровсь-| | | | | | | | | | | | |ка | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Донецька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Житомирська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Запорізька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Івано-Франків- | | | | | | | | | | | | |ська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Київська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Автономна | | | | | | | | | | | | |Республіка | | | | | | | | | | | | |Крим | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Луганська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Львівська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Одеська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Полтавська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Рівненська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Сумська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Тернопільська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Харківська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Херсонська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Черкаська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |м. Київ | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |м. Севастополь | | | | | | | | | | | | |---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------| |Усього | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Державної служби
заповідної справи В.Прокопенко

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group