МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2005 N 623/404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2005 р.
за N 1458/11738

Про затвердження Інструкції про порядок спеціального
використання риби та інших водних живих ресурсів

Відповідно до Законів України "Про тваринний світ"
( 2894-14 ), "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 28.09.96
N 1192 ( 1192-96-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення рибальства", від 10.08.92 N 459
( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами) та
з метою вдосконалення управління в галузі охорони, відтворення та
використання водних живих ресурсів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок спеціального
використання риби та інших водних живих ресурсів (додається).
2. Голові Державного департаменту рибного господарства
Мінагрополітики України Качному О.С. у встановленому порядку
подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України і Державного комітету рибного господарства
України від 10.02.2000 N 34/13 ( z0106-00 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок спеціального використання водних живих
ресурсів" (зареєстровано в Мін'юсті України 25.02.2000 за
N 106/4327).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища України
Гриценка А.В. та голову Державного департаменту рибного
господарства Мінагрополітики України Качного О.С.
Міністр аграрної
політики України О.П.Баранівський
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України П.М.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
11.11.2005 N 623/404
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2005 р.
за N 1458/11738

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок спеціального використання
риби та інших водних живих ресурсів

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена у відповідності до Законів
України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про виключну
(морську) економічну зону України" ( 162/95-ВР ), "Про рибу, інші
водні живі ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про
порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів
загальнодержавного значення" (із змінами), від 20.11.2000 N 1719
( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для
певних видів господарської діяльності". Інструкція визначає порядок спеціального використання риби та
інших водних живих ресурсів загальнодержавного значення (крім
видів, які занесені до Червоної книги України) підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності,
громадянами України, іноземцями й особами без громадянства (далі -
користувачі) у рибогосподарських водних об'єктах, у тому числі
внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній
(морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.
1.2. Основні терміни та поняття, які використовуються в цій
Інструкції: бирка для маркування знарядь лову - предмет установленого
національним стандартом зразка, який призначено для маркування
знарядь лову; вилучення риби та інших водних живих ресурсів - вилов
(добування, збирання тощо) з природного або штучного середовища
риби та інших водних живих ресурсів за допомогою знарядь лову; відповідальний за вилучення риби та інших водних живих
ресурсів - особа, яка здійснює ведення промислового журналу та
відповідає за вилучення риби та інших водних живих ресурсів з
водного об'єкта та їх облік; група видів - сукупність споріднених за морфологічними,
біологічними чи промисловими характеристиками видів риби та інших
водних живих ресурсів; дослідно-конструкторський лов - вилучення риби та інших
водних живих ресурсів з метою з'ясування доцільності використання
знарядь, засобів лову для здійснення промислу; дослідний лов - науково-дослідний, науково-промисловий,
контрольний, дослідно-конструкторський лов, вилучення риби та
інших водних живих ресурсів для подальшого відтворення та
з'ясування біологічного і санітарно-епідеміологічного стану; дозвіл на спеціальне використання риби та інших водних живих
ресурсів (далі - дозвіл) - офіційний документ, який засвідчує
право користувача на спеціальне використання риби та інших водних
живих ресурсів, крім промислового вилову риби та інших водних
живих ресурсів, у межах отриманої квоти, ліміту; журнал обліку вилучених риби та інших водних живих ресурсів
(далі - промисловий журнал) - основний документ з обліку обсягів
вилученої риби та інших водних живих ресурсів встановленого
зразка; знаряддя лову (добування, збирання і таке інше) риби та інших
водних живих ресурсів (далі - знаряддя лову) - сітки, неводи,
трали, пастки, сачки тощо, якими здійснюється лов риби та інших
водних живих ресурсів; квота спеціального використання риби та інших водних живих
ресурсів (далі - квота) - частка ліміту, установлена для
конкретного користувача; користувач риби та інших водних живих ресурсів (далі -
користувач) - підприємства, установи й організації незалежно від
форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які використовують рибу та інші водні живі ресурси; контрольний лов - вилучення риби та інших водних живих
ресурсів для контролю кількісного або якісного складу популяції з
метою регулювання їх промислу, з'ясування ветеринарно-санітарного,
іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо; ліміт спеціального використання риби та інших водних живих
ресурсів (далі - ліміт) - дозволений обсяг вилучення (вилову,
добування, збирання) риби та інших водних живих ресурсів з
природного та штучно створених рибогосподарських водних об'єктів; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку за умови виконання
ліцензійних умов; ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів
вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших
спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; меліоративний лов - вилучення окремих видів риби та інших
водних живих ресурсів для оптимізації кількісного, якісного складу
популяцій, попередження загибелі від явищ задухи, епізоотій,
поліпшення стану водних екосистем. Проведення меліоративного лову
здійснюється у відповідності до вимог природоохоронного
законодавства; науково-дослідна установа (далі - наукова установа) -
юридична особа незалежно від форми власності, що створена в
установленому законодавством порядку, для якої наукова або
науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70
відсотків загального річного обсягу виконаних робіт; науково-дослідний лов - вилучення риби та інших водних живих
ресурсів, яке здійснюється для наукових потреб; науково-промисловий лов - вилучення риби та інших водних
живих ресурсів для з'ясування доцільності їх промислового лову; об'єкт промислу - риба та інші водні живі ресурсі певного
виду та біологічного стану, що до якого здійснюється вилучення; органи рибоохорони - спеціально уповноважений орган
державного нагляду у сфері охорони використання та відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України (у тому числі в усіх
поверхневих, територіальних і внутрішніх морських водах, які
використовуються (можуть використовуватися) для рибальства,
вирощування чи розведення риби), в інших об'єктах водного промислу
або об'єктах, які мають значення для природного відтворення
запасів риби та інших водних живих ресурсів, а також у виключній
(морській) економічній зоні України та акваторіях у межах
континентального шельфу України; посвідчення рибалки - документ, виданий користувачем риби та
інших водних живих ресурсів, який засвідчує особу рибалки в
складі виробничого підрозділу користувача; правила промислу (рибальства) - нормативні документи, що
встановлюють певні вимоги, умови, способи, типи знарядь лову,
строки та порядок вилову окремих видів риби та інших водних живих
ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах загальнодержавного
значення; промисел риби та інших водних живих ресурсів - вид
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів для
виробництва харчової, технічної, кормової, медичної та інших видів
продукції; промислове рибальство (далі - промисел) - вид спеціального
використання риби та інших водних живих ресурсів, які перебувають
у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування,
збирання) із природного або штучного середовища з метою
задоволення потреб населення і народного господарства; природно-заповідний фонд (далі - ПЗФ) - ділянки суші і
водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають
особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу
цінність, охороняються як національне надбання і щодо яких
установлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання; природно-заповідні установи (далі - ПЗУ) - природні та
біосферні заповідники, національні природні та регіональні
ландшафтні парки, природоохоронні, науково-дослідні установи,
управління якими здійснюють спеціальні адміністрації; промислова операція - дія у вигляді постановки, підйому,
перебирання (підрізування) знарядь лову, траління або замет
активних знарядь лову, а також ручний збір риби та інших водних
живих ресурсів; район промислу - рибогосподарський водний об'єкт або його
частина, у якому проводиться промисел риби та інших водних живих
ресурсів; регулювання промислу (рибальств) - визначення районів,
строків лову, типів і параметрів знарядь лову, способів вилучення,
порядку та умов установлення лімітів вилучення риби та інших
водних живих ресурсів з рибогосподарських водних об'єктів; режим рибальства - документ, що уточнює положення правил
промислового рибальства протягом певного періоду в певній водоймі; риба та інші водні живі ресурси (далі - водні біологічні
ресурси) - сукупність організмів, життя яких неможливе без
перебування у воді. До водних живих ресурсів належать
прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх
стадіях розвитку; круглороті, морські ссавці; водні безхребетні, у
тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку,
водорості та інші водні рослини; рибоприймальний пункт (далі - РПП) - стаціонарне приміщення,
призначене для приймання, зважування та обліку, тимчасового
зберігання риби та інших водних живих ресурсів, розташоване
безпосередньо за межами прибережної захисної смуги водного
об'єкта, яке відповідає санітарним та технологічним нормам; рибалка - особа, яка безпосередньо здійснює вилучення риби та
інших водних живих ресурсів з природного середовища або штучно
створених рибогосподарських водних об'єктів; риболовне судно - судно, що використовується для вилучення,
приймання, обробки, обліку, зберігання та транспортування риби та
інших водних живих ресурсів, спеціально обладнане (згідно з
нормативно-технічними вимогами законодавства України) для
виконання зазначених робіт; рибоприймальне судно (далі - РПС) - судно, пристосоване
відповідно до технологічних та санітарних вимог для приймання,
зважування, обліку, обробки, зберігання та транспортування улову риби та інших
водних живих ресурсів; рибогосподарські водні об'єкти - озера, річки, моря з
лиманами та естуаріями, водосховища, ставки, а також окремі
технологічні водойми, які використовуються або можуть
використовуватися для розведення, вирощування, відтворення та
(або) вилову риби та інших водних живих ресурсів, де господарська
діяльність усіх учасників водогосподарського комплексу обмежується
в інтересах рибного господарства; спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів -
усі види використання риби та інших водних живих ресурсів (за
винятком передбачених законодавством випадків безоплатного
любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах
загального користування), що здійснюються з їх вилученням
(добуванням, збиранням тощо) з природного середовища або штучно
створених рибогосподарських водних об'єктів; співвиконавці - підприємства, організації і громадяни
(користувачі), силами і знаряддями та плавзасобами яких наукові
установи здійснюють вилучення риби та інших водних живих ресурсів
з водного об'єкта за договорами про спільне виконання програм
дослідних робіт; талон - документ, що засвідчує право рибалки, відповідального
за вилучення риби та інших водних живих ресурсів; техніко-виробничі показники користувачів (далі -
техніко-виробничі показники) - сукупність виробничих показників,
до яких належать тип та чисельність рибальських суден, промислове
обладнання, норма оснащення знаряддями лову на одне судно, ланку,
дільницю, бригаду тощо та кількість осіб, які в складі цих
виробничих підрозділів здійснюють вилучення риби та інших водних
живих ресурсів і забезпечують їх ефективне використання; технологічний процес - сукупність технологічних операцій, які
виконуються при вилученні риби та інших водних живих ресурсів з
наступним виготовленням з них продукції (розробляється і
затверджується користувачем відповідно до чинних ДСТУ і технічних
умов); технологічна операція - певна частина технологічного процесу; улов - обсяг вилученої риби та інших видів водних живих
ресурсів у кількісному чи ваговому виразі; частикові риби - узагальнена назва будь-якої риби, яка
виловлюється ставними сітками і неводами (крім тюлькових),
ятерами. Розрізняють дрібний (чехоня, клипець, синець, окунь,
плоскирка тощо), великий частик (лящ, сазан, сом, судак,
товстолобики, білизна, амур білий тощо).
2. Порядок установлення лімітів
2.1. Ліміти встановлюються на види (групи видів) риби та
інших водних живих ресурсів, стосовно яких здійснюється промисел
на відповідних водних об'єктах, за винятком об'єктів промислу,
запаси яких формуються виключно шляхом їх штучного розведення.
Ліміти на групу видів (інші риби, інший дрібний частик, інші види
частикових, інші безхребетні, інші водні живі ресурси)
установлюються за сумою обсягів можливого допустимого вилучення
окремих видів, які не є основними об'єктами промислу в даній
водоймі. Обсяги використання риби та інших водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах, наданих користувачам у
користування для їх штучного розведення і вирощування,
регламентуються режимами рибогосподарської експлуатації, які
розробляються відповідно до вимог пункту 2.3 Інструкції про
порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних живих
ресурсів та їх використання, затвердженої наказом Держкомрибгоспу
від 28.10.98 N 154 ( z0357-99 ) (зареєстровано в Мін'юсті України
07.06.99 за N 357/3650), (із змінами). Біологічні обґрунтування щодо допустимих обсягів використання
риби та інших водних живих ресурсів за видами (групами видів) на
відповідних водних об'єктах розробляють наукові установи,
організації, а на водних об'єктах, де не здійснюються наукові
дослідження, зазначені обґрунтування розробляють органи
рибоохорони на замовлення Державного департаменту рибного
господарства (далі - Укрдержрибгосп), інших юридичних або фізичних
осіб. Обґрунтування щодо допустимих обсягів використання риби та
інших водних живих ресурсів у наступному році подаються науковими
установами, організаціями, органами рибоохорони до 1 липня
поточного року на розгляд Укрдержрибгоспу і повинні містити такі
відомості: 2.1.1. Перелік методик, використаних при оцінці запасів риби
та інших водних живих ресурсів. 2.1.2. Оцінка біологічного стану риби та інших водних живих
ресурсів, вплив на них біотичних, абіотичних факторів та
антропогенних чинників. 2.1.3. Дані щодо сучасного стану запасів риби та інших водних
живих ресурсів та обсяги встановлення на їх основі лімітів, що
пропонуються, а також обсяги вилучення риби та інших водних живих
ресурсів за попередні три роки. 2.1.4. Пропозиції щодо рибницьких, меліоративних та інших
заходів з поліпшення середовища перебування риби та інших водних
живих ресурсів, відновлення чисельності, оптимізації їх видового
складу. 2.1.5. Дані щодо допустимої кількості знарядь лову (за
типами) та їх промислове навантаження, які необхідні для
використання певного об'єкта промислу.
2.2. Укрдержрибгосп узагальнює подані матеріали і до 1 серпня
поточного року направляє до Мінприроди України.
2.3. Мінприроди України до 1 вересня поточного року
затверджує ліміти і направляє їх Мінагрополітики України та своїм
структурним підрозділам.
2.4. Затвердження змін, що вносяться протягом поточного року
до встановлених лімітів, Мінприроди України здійснює в місячний
термін після подання Укрдержрибгоспом обґрунтувань щодо допустимих
обсягів використання риби та інших водних живих ресурсів за видами
(групами видів) на відповідних водних об'єктах і направляє їх
Мінагрополітики України та своїм структурним підрозділам.
3. Порядок виділення квот
3.1. Для отримання квот на наступний рік користувачі подають
до 1 серпня поточного року до Укрдержрибгоспу заяву про виділення
квот установленого зразка (додаток 1), копію установчих документів
(нотаріально посвідчені), де зазначений відповідний вид діяльності
(юридичні особи), копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (фізичні особи). Заява про виділення квот у межах територій
природно-заповідного фонду розглядається за умови погодження її
Державною службою заповідної справи та для установ ПЗФ -
адміністрацією відповідної природно-заповідної установи, а для
всіх інших територій та об'єктів ПЗФ - юридичними або фізичними
особами, у віданні яких вони перебувають, та адміністрацією
природно-заповідної установи. У разі проведення науково-дослідного, науково-промислового,
контрольного, дослідно-конструкторського, меліоративного лову,
вилучення риби та інших водних живих ресурсів для подальшого
відтворення, з'ясування санітарно-епідеміологічного стану (далі -
дослідний лов) до заяви додаються наукові обгрунтування необхідних
квот. У разі проведення лову з метою акліматизації, переселення
риби та інших водних живих ресурсів до заяви додається дозвіл
Мінприроди України.
3.2. Для розгляду поданих документів Укрдержрибгосп призначає
комісію, яка визначає обсяги квот риби та інших водних живих
ресурсів і користувачів, які здійснюватимуть промисловий,
дослідний лов у межах виділених їм квот (або без квот) згідно з
установленими лімітами чи частинами установлених лімітів. Склад
комісії затверджується Укрдержрибгоспом. Для участі в роботі
комісії залучаються представники Укрдержрибгоспу, Мінприроди
України (за згодою з правом дорадчого голосу), науки, органів
рибоохорони, користувачів та їх об'єднань, обласних державних
адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
3.3. Переважне право на одержання квот для здійснення
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
мають: 3.3.1. Користувачів які здійснюватимуть вилучення риби та
інших водних живих ресурсів при виконанні програм дослідних робіт. 3.3.2. Користувачів які здійснюють штучне відтворення риби та
інших водних живих ресурсів, рибницькі, меліоративні заходи, що
забезпечують поліпшення стану рибогосподарських водних об'єктів у
районі ведення промислового вилучення риби та інших водних живих
ресурсів. 3.3.3. Користувачів які традиційно (3 і більше років)
здійснюють спеціальне використання риби та інших водних живих
ресурсів та мають власний стаціонарний РПП, судна та
інфраструктуру щодо вилучення риби та інших водних живих ресурсів. 3.3.4. Резиденти України, які є власниками риболовних суден. 3.3.5. Користувачі, техніко-економічні показники яких
забезпечують найбільш ефективне використання квот.
3.4. Для забезпечення оперативного управління промислом і
дослідним ловом комісія залишає в резерві до 20 відсотків ліміту
окремих видів риби та інших водних живих ресурсів на кожному
водному об'єкті. Нерозподілена частка ліміту зараховується до
резерву.
3.5. Комісія може відмовити заявнику у виділенні квоти в разі
(повідомлення про відмову надсилається протягом двох тижнів після
завершення роботи комісії): 3.5.1. Несвоєчасного подання заявником документів або їх
невідповідності вимогам , зазначеним у пункті 3.1 цієї Інструкції,
надання недостовірних даних, відсутності ліцензії. 3.5.2. Використання виділених квот менше ніж на 70 відсотків
протягом 3 років, за винятком випадків форс-мажорних обставин, які
пов'язані з впливом природних факторів (підтвердження
форс-мажорних обставин надаються науково-дослідними установами,
органами рибоохорони, структурними підрозділами Мінприроди
України). 3.5.3. Відсутності частки нерозподіленого ліміту, за винятком
резерву. 3.5.4. Порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 27.08.99 N 1583 ( 1583-99-п ) "Про технічний нагляд за суднами
рибного господарства України, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства" та наказу Міністерства аграрної
політики України від 13.11.2000 N 226 ( z0949-00 ) "Про
затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами
рибного господарства України, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.12.2000 за N 949/5170. 3.5.5. Порушень вимог наказу Мінагрополітики України від
25.12.2003 N 466 ( z1258-03 ) "Про утворення системи дистанційного
контролю риболовних суден", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.12.2003 за N 1258/8579 ( із змінами).
3.6. Заяву щодо виділення додаткових (до попередньо
виділених) квот користувачу протягом поточного року Укрдержрибгосп
(за наявності резерву ліміту) розглядає за умови використання
користувачем не менше 70 відсотків отриманої квоти та в разі
прилову інших видів риб або організації промислу видів, не
передбачених основною квотою (додаток 2). Повідомлення про
виділення додаткової квоти або відмову в її виділенні
Укрдержрибгосп після одержання відповідної заявки в тижневий
термін доводить до відома користувача, органу рибоохорони, у зоні
діяльності якого користувач здійснює лов.
3.7. Користувач може звернутись до Укрдержрибгоспу з
клопотанням щодо повернення отриманої квоти (частини квоти) до
резерву. Укрдержкомрибгосп у тижневий термін розглядає клопотання
користувача і зараховує зазначену квоту (частину квоти) до
резерву, якщо відмову від квоти (частини квоти) спричинили події
надзвичайного характеру, уключаючи пожежі, повені, землетруси,
стихійне лихо, вибухи, воєнні дії та інші обставини.
3.8. У разі, коли користувач одержав дозвільні документи в
органах рибоохорони та не розпочав використання отриманої квоти
впродовж трьох місяців з моменту отримання повідомлення про її
виділення, за винятком періодів заборони на промисел, квота на
підставі подання органів рибоохорони за рішенням Укрдержрибгоспу
зараховується до резерву про, що повідомляється користувач.
3.9. У разі неподання користувачем до Укрдержрибгоспу
документів на переоформлення в установлений строк у зв'язку із
зміною назви, місця розташування, форми власності квота
користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву.
3.10. При анулюванні ліцензії чи скасуванні дозвільних
документів квота користувача за рішенням Укрдержрибгоспу
зараховується до резерву.
3.11. У разі анулювання або визнання недійсною ліцензії квота
користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву,
про що повідомляється користувач.
3.12. Користувач, який тільки - но розпочав свою діяльність
щодо вилучення риби та інших водних живих ресурсів та отримав
квоти протягом поточного року, зобов'язаний придбати у власність
плавзасоби, знаряддя лову та інше відповідно до технологічних
вимог матеріально-технічне обладнання і прилади та розпочати
будівництво РПП. У разі, якщо користувач протягом промислового року після
отримання квоти не виконав умови пункту 3.12 цієї Інструкції, то
на наступний промисловий рік йому у виділенні квоти буде
відмовлено.
3.13. У разі виконання вимог користувачем пункту 3.12 цієї
Інструкції Укрдержрибгосп виділяє квоти на наступний рік з
3-відсотковою надбавкою до квоти попереднього року для розвитку та
економічного зростання користувача.
4. Порядок видачі дозвільних документів
для здійснення промислового лову
4.1. Для здійснення промислового лову риби та інших водних
живих ресурсів (вид діяльності, який підлягає ліцензуванню)
користувачам необхідно зареєструвати в органах рибоохорони талони
(додаток 3). Талони видаються користувачем. Для здійснення всіх інших видів вилучення риби та інших
водних живих ресурсів (види діяльності, які не підлягають
ліцензуванню) користувачам необхідно отримати в органах
рибоохорони дозвіл (додаток 4) і зареєструвати талони.
4.2. Для реєстрації талона на здійснення промислового лову
риби та інших водних живих ресурсів користувач подає до органу
рибоохорони, у зоні діяльності якого здійснюватиметься промисловий
лов, такі документи: 4.2.1. Заяву про реєстрацію документів для здійснення
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
(додаток 5). 4.2.2. Повідомлення про виділення квоти Укрдержрибгоспу
(додаток 6). 4.2.3. Довідку про наявність дозволених правилами, режимами
рибальства знарядь лову, РПП (РПС/РОС), завірену користувачем. 4.2.4. Документ про авансову плату за спеціальне використання
риби та інших водних живих ресурсів (за винятком випадків, коли
квота виділяється додатково з резерву ліміту, або у випадку, коли
користувач здійснює вилучення риби та інших водних живих ресурсів
без квоти в межах загального ліміту водойми), акт про виконання
робіт з відтворення риби, інших водних живих ресурсів та робіт
природоохоронного призначення (додаток 7), якщо такі роботи
виконувались. 4.2.5. Промисловий журнал (додаток 8), журнал обліку
прийнятої риби та інших водних живих ресурсів (додаток 9).
Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані,
скріплені підписами і печатками користувача та органу рибоохорони. 4.2.6. Довідку, завірену територіальним органом Мінприроди,
про те, що користувач ознайомлений з режимом території чи об'єкта
природно-заповідного фонду та з особливими умовами використання
водних живих ресурсів (якщо промисловий лов має здійснюватись в
межах природно-заповідного фонду).
4.3. Зареєстровані талони видаються користувачу або за його
дорученням особі, відповідальній за проведення промислу, у
двотижневий термін після отримання документів, зазначених у пункті
4.2 цієї Інструкції. Відмітка про видачу документів на ведення промислу заноситься
до журналу реєстрації (додаток 10), сторінки журналу мають бути
прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою органу
рибоохорони. У разі зміни назви, реєстраційних документів, форми власності
користувач зобов'язаний в десятиденний термін переоформити
документи для подальшого здійснення промислу в порядку,
зазначеному в пункті 4.2 цієї Інструкції.
4.4. Термін дії талона встановлюється з дати видачі його і до
кінця календарного року. Журнал реєстрації, заяви користувачів після закінчення
терміну їх дії зберігаються протягом трьох років в органах
рибоохорони, який їх видав. Талони зберігаються у користувача
впродовж того самого терміну. У разі втрати журналу обліку вилученої риби та інших водних
живих ресурсів, талона, бирок користувач зобов'язаний в триденний
термін письмово повідомити про це орган рибоохорони, де їх було
зареєстровано чи отримано. Орган рибоохорони в триденний термін з
дня отримання повідомлення приймає рішення щодо перереєстрації або
заміни втрачених документів та бирок.
4.5. У разі невиконання вимог пункту 4.2 цієї Інструкції,
вимог правил і режимів рибальства орган рибоохорони повертає
представлені документи без розгляду в триденний термін,
повідомивши причину відмови.
4.6. Після закінчення терміну дії талона користувач
зобов'язаний в десятиденний термін пред'явити органу рибоохорони
(який їх реєстрував) для перевірки промисловий журнал та журнал
обліку прийнятої риби та інших водних живих ресурсів.
4.7. Користувач, при необхідності зміни бирок, особистих
даних рибалок та ін., за клопотанням до органу рибоохорони та
погодженням має право на протязі терміну дії талона вносити
необхідні зміни та доповнення.
5. Порядок видачі дозволів та талонів
для здійснення дослідного лову
5.1. Для отримання дозволу на здійснення дослідного лову у
рибогосподарських водних об'єктах користувач подає до органів
рибоохорони в зоні діяльності користувача такі документи: 5.1.1. Заяву про видачу дозвільних документів для здійснення
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів,
погоджену Мінприроди України або його уповноваженим територіальним
органом (крім тієї, що пов'язана з проведенням дослідного лову,
який здійснюється іхтіологічною службою органів рибоохорони). 5.1.2. Повідомлення Укрдержрибгоспу про виділення квоти. 5.1.3. У рибогосподарських водних об'єктах, де не встановлені
ліміти, дослідний лов здійснюється без квотування за програмами
наукових установ або іхтіологічних служб органів рибоохорони,
затвердженими рішенням Науково - промислової ради Укрдержрибгоспу. 5.1.4. Довідку користувача, що підтверджує наявність у
користувача або співвиконавця відповідних до програми дослідних
робіт знарядь лову, рибоприймального пункту, рибальського судна. Якщо користувач не може власними силами здійснити вилучення
риби та інших водних живих ресурсів, то дозволяється вилучення
риби та інших водних живих ресурсів силами співвиконавця (за
договорами про спільне виконання програми дослідних робіт).
Дозволяється (за погодженням з Укрдержрибгоспом) здійснення
дослідних ловів за рахунок промислових квот
користувачів-співвиконавців (з відповідним оформленням, звітністю
та оплатою за використання риби та інших водних живих ресурсів)
при обов'язковій присутності наукового працівника. 5.1.5. Копії свідоцтва про право плавання під Державним
прапором України (або тимчасове свідоцтво) і копію свідоцтва про
право власності на судно або договір оренди в разі здійснення
промислу із судна, піднаглядного класифікаційному товариству. 5.1.6. Копії суднових білетів установленого Мінагрополітики
України зразка з відміткою про здійснений щорічний технічний огляд
(а для орендованих суден і копію договору оренди) в разі
здійснення промислу із судна, що не підлягає нагляду
класифікаційного товариства. 5.1.7. Промисловий журнал та журнал обліку прийнятої риби та
інших водних живих ресурсів пронумеровані, прошнуровані, скріплені
підписами і печатками органу рибоохорони, користувача. При
використанні РПП співвиконавця за договором, який передбачений
пунктом 5.1.3 цієї Інструкції, у журнал обліку прийнятих риби та
інших водних живих ресурсів ставиться печатка співвиконавця та
органу рибоохорони. 5.1.8. Програму дослідних робіт, погоджену органами
рибоохорони та затверджену рішенням Науково-промислової ради
Укрдержрибгоспу, а в разі лову з метою акліматизації, переселення
- дозвіл Мінприроди України.
5.2. Для отримання дозволу (додаток 11) для здійснення
дослідного лову у водних об'єктах, що перебувають у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, користувачі
подають документи, зазначені в пункті 5.1 цієї Інструкції, до
Мінприроди України або його територіального уповноваженого органу,
який їх розглядає та видає дозвіл або обґрунтовану відмову.
5.3. У разі подання документів з порушенням вимог пункту 5.1
цієї Інструкції орган рибоохорони повертає представлені документи
без розгляду в триденний термін, повідомивши причину відмови.
5.4. На підставі дозволу, виданого органами рибоохорони або
Мінприроди України, органи рибоохорони в триденний термін після
отримання документів, зазначених у пункті 5.1 цієї Інструкції,
реєструють користувачу талон та бирки для маркування знарядь лову
в кількості і за номерами, зазначеними в дозволі. Термін дії дозволу встановлюється відповідно до строків лову
окремих видів риби та інших водних живих ресурсів, зазначених у
програмі дослідних робіт, але не більше 12 місяців календарного
року. Перед початком науково-дослідних робіт дозвіл, виданий
органами Мінприроди України, у триденний термін реєструється в
органах рибоохорони. Наукові установи до початку робіт
повідомляють засобами зв'язку органи рибоохорони про початок
роботи. У разі втрати дозволу, талонів, бирок користувач зобов'язаний
в триденний термін письмово повідомити організацію, де їх було
отримано чи зареєстровано. Орган рибоохорони в триденний термін
після отримання письмового повідомлення розв'язує питання щодо
заміни втрачених дозвільних документів та бирок. Заяви користувачів про отримання дозволу та журнал реєстрації
зберігаються протягом трьох років в органі рибоохорони або
Мінприроди України та його територіальними підрозділами, якими
видано дозвіл. Талони зберігаються у користувача впродовж того
самого терміну.
5.5. Після закінчення терміну дії дозволу користувач
зобов'язаний в двотижневий термін повернути їх за місцем видачі,
пред'явити для перевірки промисловий журнал та журнал обліку
прийнятої риби та інших водних живих ресурсів, подати звіт про
використання дозволу та звіт про результати роботи (додаток 12).
6. Порядок вилучення риби та інших водних живих ресурсів
6.1. Перед початком здійснення промислового,
науково-промислового та інших ловів на території
природно-заповідної установи її адміністрація визначає кожному
користувачу район лову й інші особливості умови використання
водних живих ресурсів та видає перепустки на територію
природно-заповідного об'єкта. У разі здійснення спеціального
використання водних живих ресурсів у межах всіх інших територій та
об'єктів ПЗФ визначення району лову та інших особливих умов
використання водних живих ресурсів здійснює територіальний орган
Мінприроди України. У разі здійснення промислового,
науково-промислового та інших ловів на територіях акваторій
заказників визначення району лову й інших умов використання риби
та інших водних живих ресурсів та видачу перепусток здійснює
територіальний орган Державної служби заповідної справи. Усі користувачі риби та інших водних живих ресурсів у межах
природно-заповідного фонду у двотижневий термін після закінчення
дії виданих дозволів направляють звіти щодо їх реалізації, копії
актів проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних та
інших ловів до Державної служби заповідної справи. Несвоєчасне
направлення звітів є підставою для подальшої відмови у видачі
дозволів на спеціальне використання риби та інших водних живих
ресурсів у межах природно-заповідного фонду.
6.2. При проведенні промислового лову дозволяється вилучення
риби та інших водних живих ресурсів з дотриманням ліцензійних
умов, правил, режимів рибальства, що діють на рибогосподарському
водному об'єкті, де здійснюється промисел, цієї Інструкції за
наявності в рибалки, відповідального за лов у виробничому
підрозділі користувача, талона, який реєструється органом
рибоохорони, промислового журналу, биркованих знарядь лову, а в
рибалок, які здійснюють лов у складі зазначеного підрозділу, -
посвідчення рибалки, яке видає користувач (додаток 13), за
винятком екіпажів риболовних суден, піднаглядних кваліфікаційному
товариству. При проведенні дослідного лову дозволяється вилучення риби та
інших водних живих ресурсів з дотриманням вимог програми дослідних
робіт, цієї Інструкції, за наявності у відповідального за
проведення дослідного лову дозволу талона, промислового журналу, а
в рибалки, який здійснює лов у складі виробничого підрозділу
користувача, у тому числі й за договорами про спільне проведення
дослідних робіт, - посвідчення рибалки, яке видається користувачем
або співвиконавцем, за винятком екіпажів риболовних суден,
піднаглядних класифікаційному товариству. Проведення промислового або дослідного лову без
відповідального за його проведення (який визначається наказом
користувача) забороняється.
6.3. Рибалка, відповідальний за вилучення риби та інших
водних живих ресурсів у виробничому підрозділі користувача, та
відповідальна особа за проведення дослідного лову зобов'язані: 6.3.1. Виконувати вимоги ліцензійних умов, правил, режимів
рибальства, режимів територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, програм науково - дослідних робіт, цієї Інструкції. 6.3.2. Забезпечувати належне ведення промислового журналу,
облік, зберігання, транспортування, а також здавання вилученої
риби та інших водних живих ресурсів на свої приймальні пункти або
приймальні пункти інших користувачів, з якими укладені договори на
приймання риби та інших водних живих ресурсів. У разі здійснення дослідного лову виробничим підрозділом
іншого користувача в порядку, передбаченому пунктом 5.1.3 цієї
Інструкції, рибалкам, які здійснюють вилучення, дозволяється
здавати улов риби та інших водних живих ресурсів для
оприбуткування на свої приймальні пункти.
6.4. Улов риби та інших водних живих ресурсів
оприбутковується на рибоприймальному судні або здається на
рибоприймальний пункт чи рибопереробне судно та оформляється
квитанцією (додаток 14). Особа, яка приймає улов, зобов'язана
зареєструвати квитанцію в журналі обліку прийнятої риби та інших
водних живих ресурсів та видати перший примірник квитанції
рибалці, який здав улов, і згідно з абзацом 2 пункту 6.3.2 цієї
Інструкції - копію квитанції особі, відповідальній за проведення
дослідного лову.
6.5. Риба та інші водні живі ресурси, використані у
відповідності до програми наукових робіт для лабораторних
досліджень і не придатні внаслідок цього для подальшого їх
використання, підлягають списанню відповідно до акта, підписаного
відповідальним за проведення науково-дослідних робіт. Акт складає
комісія у кількості трьох осіб, до складу якої входять
представники науково-дослідної установи, користувачі
(співвиконавці) та представники контрольних природоохоронних
органів.
6.6. Користувачі зобов'язані подавати звіт про обсяги
вилучення риби та інших водних живих ресурсів до органу, який
зареєстрував талони, у встановлені строки (додаток 15), щомісяця
до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - органу рибоохорони,
який зареєстрував відповідний талон або видав дозвіл для
здійснення лову в межах виділеної квоти або без квотування,
щоденно оперативну інформацію - органу рибоохорони, який
зареєстрував талон та видав відповідний дозвіл, або до штабу
путини за його наявності при здійсненні промислу риби та інших
водних живих ресурсів у межах загального ліміту або в межах
частини загального ліміту. 6.6.1. Користувачі, що здійснюють спеціальне використання
риби та інших водних живих ресурсів у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, крім того, до 5-го числа
місяця, наступного за звітним, подають звіт відповідному органу
Мінприроди України.
7. Порядок ведення промислового журналу
7.1. Промисловий журнал є основним документом з обліку
обсягів вилучених риби та інших водних живих ресурсів.
7.2. Відповідальним за правильне і своєчасне ведення
промислового журналу при здійсненні промислового лову є рибалка,
відповідальний за лов у виробничому підрозділі користувача, а при
здійсненні дослідного лову зазначений журнал зобов'язаний вести
представник юридичної особи, відповідальний за його проведення.
7.3. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані,
прошнуровані і скріплені підписами, печатками користувача та
органу рибоохорони.
7.4. Усі записи в журналі виконуються акуратно, розбірливо,
пастою або чорнилом. У разі неточності в записах весь
горизонтальний рядок закреслюється двома прямими лініями і записи
поновлюються в наступному рядку.
7.5. На титульній сторінці журналу записуються його повна
назва, порядковий номер, дата початку ведення журналу, назва
користувача, назва та номер структурного підрозділу користувача
або співвиконавця, тип, назва, номер, порт приписки судна.
7.6. Журнал ведеться тільки в період здійснення операцій,
пов'язаних з вилученням риби та інших водних живих ресурсів: - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на місці лову на кожному судні
безпосередньо; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - на місці базування (рибстані).
7.7. У графі 1 записуються число, місяць, рік, час (година)
виходу на лов: - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової
операції; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел на
рибогосподарському водному об'єкті.
7.8. У графі 2 записуються назва рибогосподарського водного
об'єкта або його частини, місце здійснення лову (номер квадрата,
координати): - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової
операції; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел на
рибогосподарському водному об'єкті.
7.9. У графі 3 записуються: - вид лову (промисловий,
дослідно-конструкторський, контрольний, меліоративний,
науково-дослідний, науково-промисловий лов); - вид промислової операції (траління, закидання, притонення
кошильних, кільцевих, закидних неводів, дифонів, постановка
пасток, зябрових сіток, ставних неводів, наживних крючків та інших
знарядь лову); - тривалість лову при тралінні, закиданні, притоненні
кошільних, кільцевих, закидних неводів, дифонів і інших - дата і
час початку та закінчення промислової операції, при перебуванні на
лову пасток зябрових сіток, інших знарядь лову - дата і час
початку та закінчення промислової операції. Зазначена графа заповнюється: - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової
операції; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел у
рибогосподарському водному об'єкті, а дата і час - безпосередньо
на пункті базування (рибстані) після закінчення даної промислової
операції.
7.10. У графах 4, 5, 6 записуються назва та параметри знарядь
лову, які перебувають на лову (довжина, висота, розмір вічка), їх
кількість: - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової
операції; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - безпосередньо перед початком виходу на промисел на
рибогосподарському водному об'єкті.
7.11. У графі 7 записуються назви видів риби та інших
вилучених водних живих ресурсів: - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - щоденно на промислі після закінчення технологічної
операції із сортування риби за видами у відповідності до
технологічних інструкцій та ДСТУ; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, - на пункті базування (рибстані) після сортування та
здавання риби та інших водних живих ресурсів у відповідності до
технологічних інструкцій.
7.12. У графі 8 записується літерами кількість вилучених
особин осетрових риб, камбали-калкана, інших видів риб та водних
живих ресурсів, визначених Укрдержрибгоспом.
7.13. У графі 9 записують дату, час (годин) та місце здачі
улову після здавання його на РПП.
7.14. У графі 10 записується літерами кількість риби та інших
водних живих ресурсів за видами і вагою, зданих на РПП (під час
здавання рибопродукції вказується згідно з нормативами
розрахункова вага вилучених видів риби та інших водних живих
ресурсів) та списаних до акта (за його наявності): - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства з приймальним пунктом на борту судна, - на промислі
після повного завершення технологічного процесу конкретної
промислової операції у відповідності до технологічних інструкцій і
ДСТУ; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства з береговим РПП, і для суден, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, - на пункті базування (рибстані)
після здавання риби та інших водних живих ресурсів у відповідності
до технологічних інструкцій і ДСТУ.
7.15. У графі 11 записуються номер квитанції і номер акта про
списання риби та інших водних живих ресурсів (за його наявності): - для суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства з рибоприймальним пунктом на борту судна, - на промислі
після повного завершення технологічного процесу конкретної
промислової операції у відповідності до технологічної інструкції і
ДСТУ; - для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства з береговим РПП, і для суден, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства, - на пункті базування (рибстані)
після здавання риби та інших водних живих ресурсів у відповідності
до технологічної інструкції і ДСТУ.
7.16. У графі 12 після відповідного оформлення журналу
ставить підпис рибалка, відповідальний за лов у виробничому
підрозділі користувача, а при здійсненні дослідного лову - особа,
відповідальна за його проведення.
8. Порядок скасування дозволів,
тимчасового призупинення реєстрації талонів
8.1. Дозвіл та талон можуть бути скасовані органом, який його
видав, у разі: 8.1.1. Припинення діяльності користувачем, який здійснював
спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів. 8.1.2. Невиконання умов, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок
видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і
встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення" (із змінами). При цьому складається акт у двох
примірниках, де вказуються причини скасування. Один примірник акта
залишається в користувача, а другий - в уповноваженої особи, що
складала акт. 8.1.3. Порушення користувачем території чи об'єкта
природно-заповідного фонду або особливих умов використання риби та
інших водних живих ресурсів.
8.2. Призупинення дії дозволу та талона на спеціальне
використання риби та інших водних живих ресурсів здійснюється
шляхом їх вилучення. Дія дозволу може бути тимчасово призупинена
уповноваженим органом до з'ясування обставин порушень або усунення
виявлених недоліків. При цьому складається акт у двох примірниках,
де вказуються причини призупинення. Один примірник акта
залишається в користувача або рибалки, а другий - в уповноваженої
особи, що складала акт.
8.3. Отримання нового дозволу або талона для здійснення
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів у
наступному році здійснюється у порядку, установленому цією
Інструкцією.
8.4. Права користувачів забезпечуються у відповідності до
законодавства України.
8.5. Оскарження дій посадових осіб у разі відмови в
погодженні заяви, виділенні квоти, видачі дозволу, реєстрації
талона, а також у разі скасуванні дозволів вирішуються в порядку,
передбаченому законодавством України.
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 1
до пункту 3.1 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЗАЯВА
про виділення квоти

Заявник _____________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс юридичної
особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце знаходження, телефон,
факс, а для іноземців або осіб без громадянства - паспортний
документ)
Організаційно-правова форма _________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
Номер та дата видачі ліцензії _______________________________
Прошу виділити квоту на спеціальне використання риби та інших
водних живих ресурсів в обсягах за видами, тонн __________________________________________________________________
(указати мету використання риби та інших водних живих
ресурсів, назву рибогосподарського водного об'єкта) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
у період ____________________________________________________
(указати дату початку та закінчення робіт)
Матеріально-технічна база заявника __________________________
(указати кількість рибалок, назву, технічні характеристики, __________________________________________________________________
кількість знарядь лову, __________________________________________________________________
тип, назву або реєстраційні номери суден, приміщень для приймання, переробки тощо, є в наявності чи планується залучити,
придбати, __________________________________________________________________
орендувати тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника _______________ "______" _____________ 200___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "_____" _______ 200___ р. N _______
____________________ _____________ _________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
яка прийняла заяву)
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 2
до пункту 3.6 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЗАЯВА
про виділення додаткової квоти

Заявник ________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
громадянина-підприємця, місцезнаходження, телефон,
факс, а для іноземців або осіб
без громадянства - паспортний документ) __________________________________________________________________
Прошу виділити додаткову квоту на спеціальне використання
риби та інших водних живих ресурсів в обсягах за видами, тонн __________________________________________________________________
(указати обсяги додаткової квоти за видами)
Назва рибогосподарського водного об'єкта ____________________
Попередньо виділена квота ___________________________________
(указати обсяги квоти за видами, тонн)
Використана _________________________________________________
(указати обсяги використання квоти за видами на час подання
заяви, тонн)
Підпис заявника _______________ "_____" __________ 200___ р.
М.П.
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 3
до пункту 4.1 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

Форма: Талон рибалки

Титульна сторінка 2-га сторінка талона ---------------------------------- ------------------------------- |________________________________| |1. __________________________| | (назва користувача) | |2. __________________________| |ТАЛОН N ____ видано відповідно | |3. __________________________| |до повідомлення | |4. __________________________| |від "____" _____ 20___ р. | |5. __________________________| |N ______ відповідальним | |6. __________________________| |за улов у виробничому підрозділі| |7. __________________________| |користувача ____________________| |8. __________________________| |Посада _________________________| |9. __________________________| |Посвідчення рибалки N __________| |10. _________________________| |Прізвище _______________________| |11. _________________________| |Ім'я ___________________________| |12. _________________________| |По батькові ____________________| |13. _________________________| |Посада _________________________| |14. _________________________| |Посвідчення рибалки N __________| | | |Прізвище _______________________| | | |Ім'я ___________________________| | | |По батькові ____________________| | | |Виданий "___" _________ 200__ р.| | | |Дійсний до "___" _______ 200_ р.| | | |Талон видав ____________________| | | | М.П. (підпис) | | | |Талон | | | |зареєстрований "___"____ 200_ р.| | | |Дію талона | | | |продовжив __________________ | | | | М.П. (підпис) | | | ---------------------------------- -------------------------------
3-тя сторінка талона 4-та сторінка талона ---------------------------------- ------------------------------- |Район робіт ____________________| |Види водних живих ресурсів, | |________________________________| |дозволених до вилучення, тонн| |________________________________| |1. __________________________| |Судна, їх кількість бортові | |2. __________________________| |номера _________________________| |3. __________________________| |________________________________| |4. __________________________| |________________________________| |5. __________________________| |Знараддя лову, їх кількість, | |6. __________________________| |серія, номери бирок: | |7. __________________________| |1. _____________________________| |8. __________________________| |2. _____________________________| |9. __________________________| |3. _____________________________| |10. _________________________| |4. _____________________________| | Додатково видана квота: | |5. _____________________________| |1. __________________________| |6. _____________________________| |2. __________________________| |7. _____________________________| |3. __________________________| |8. _____________________________| |4. __________________________| |9. _____________________________| |5. __________________________| |10. ____________________________| |Відмітки про правопорушення _| | | |____________________________ | | | |____________________________ | | | |Лов без талона забороняється | ---------------------------------- -------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 4
до пункту 4.1 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕРЖРИБІНСПЕКЦІЯ ____________________________________________________________
(назва органу рибоохорони)

ДОЗВІЛ N 0001
на спеціальне використання риби та інших водних живих
ресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах (крім промислового лову риби)
Повна назва та реквізити користувача, якому видано дозвіл ___ __________________________________________________________________
Мета проведення робіт _______________________________________ __________________________________________________________________
Назва водного об'єкта, його ділянки _________________________ __________________________________________________________________
Знаряддя лову в кількості та за видами і їх маркування ______ __________________________________________________________________
Термін дії дозволу __________________________________________
Розмір виділеної квоти за видами ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаткова квота _____________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальний за лов (П.І.Б., посада) ______________________ __________________________________________________________________
Керівник органу рибоохорони _________________________________
М.П.
Номери бирок, судна, прізвища рибалок зазначити на зворотному
боці дозволу при його реєстрації.
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 5
до пункту 4.2.1 Інструкції
про порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЗАЯВА
про реєстрацію документів для спеціального
використання риби та інших водних живих ресурсів

Користувач __________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, банківські
реквізити юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місцезнаходження, телефон,
факс, а для іноземців або осіб без громадянства - паспортний
документ, __________________________________________________________________
банківські реквізити)
Прошу зареєструвати _______________________________________ з
(вказати назву (кількість талонів) документа)
метою спеціального використання риби та інших водних живих
ресурсів в обсягах згідно з повідомленням Укрдержрибгоспу від
"____" ______ 200 __ р. N _____
__________________________________________________________________
(указати вид лову (промисловий, контрольний, науково-дослідний лов
тощо), назву рибогосподарського водного об'єкта)
у період ____________________________________________________
(указати дату початку та закінчення робіт)
Матеріально-технічна база, що є в користувача (при великих
обсягах інформації дозволяється подавати в додатках до цієї заяви
за підписом та печаткою користувача) для використання виділеної
квоти: __________________________________________________________________
(указати прізвища, імена та по батькові рибалок, серії, номери їх паспортів, ким, коли видані, визначити відповідальних __________________________________________________________________
за вилучення, указати кількість, тип, реєстраційні, бортові
номери суден, кількість, тип знарядь лову в кожному __________________________________________________________________
структурному підрозділі, указати кількість приймальних
пунктів (суден), ікряних наметів тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальний за проведення робіт __________________________
(указати посаду, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
Талони доручено одержати ____________________________________
(указати прізвище, ім'я та по батькові)
"_____" _____ 200___ р. Користувач _______________________
(підпис)
Заяву погоджено:
"______"__________ 200___ р. __________________________________
м.п.
"______"__________ 200___ р. __________________________________
Дата і номер реєстрації заяви
"_____" _________________ 200___ р. N _______________
_______________________________________ _______________________
(посада, ініціали, прізвище особи, (підпис)
яка прийняла заяву)
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 6
до пункту 4.2.2 Інструкції
про порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
від "___" ____________ 200__ р.

Користувачу _________________________________________________ (повна офіційна назва та місцезнаходження користувача водних
живих ресурсів, номер та дата видачі ліцензії)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Згідно з наказом Мінагрополітики України від
"___"___________ 200__ р. N _____ "Про розподіл лімітів на квоти
використання риби та інших водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах України в 200___ році",
зареєстрованим у Мін'юсті України "____"_________ 200__ р. за
N ______, виділена квота на ________ рік для використання в ________________________________________________________________
(назва водного об'єкта та його ділянок) __________________________________________________________________
таких водних живих ресурсів:
------------------------------------------------------------------ | Види водних живих ресурсів | Виділена квота (тонн) | |---------------------------------+------------------------------| | | | |---------------------------------+------------------------------| | | | |---------------------------------+------------------------------| |Усього: | | ------------------------------------------------------------------
Користувач не має права продавати, передавати квоту або її
частину іншим юридичним або фізичним особам.
"____" _______________ 200_ р. М.П. Керівник ___________________
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 7
до пункту 4.2.4 Інструкції
про порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

АКТ
про виконання робіт з відтворення риби
й інших водних живих ресурсів та робіт
природоохоронного призначення за попередній період

"___" _________ 200__ р. ________________________________________
(населений пункт) __________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта)
Ми, що підписалися нижче, представник підприємства, установи,
організації, громадянин (далі - користувач) __________________________________________________________________
(назва користувача, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника) __________________________________________________________________
представник органу рибоохорони ______________________________ __________________________________________________________________
(назва органу рибоохорони, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника) __________________________________________________________________
представник органу місцевого органу самоврядування (за
наявності) _______________________________________________________
(назва місцевого органу самоврядування,
посада, прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові представника)
представник органу Мінприроди України _______________________
(назва органу Мінприроди України, посада, прізвище, ім'я, __________________________________________________________________
по батькові представника) __________________________________________________________________
склали цей акт про те, що за період з "_____"_________
200__ р. до "_____"_________________ 200___ р. користувачем
виконані перераховані нижче роботи з відтворення рибних та інших
водних живих ресурсів:
------------------------------------------------------------------ | N | Види робіт | Одиниці | Обсяги | Ціна, | Сума, | |з/п | | виміру | робіт | грн. | грн. | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | |----+-------------------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підписи представників:
Користувача _____________________________ М.П.
Органу рибоохорони ______________________ М.П.
Органу самоврядування
(за наявності) __________________________ М.П.
Органу Мінприроди
України _________________________________ М.П.
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 8
до пункту 4.2.5 Інструкції
про порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЖУРНАЛ
обліку вилучених риби та інших водних
живих ресурсів N _______

(ПРОМИСЛОВИЙ ЖУРНАЛ)
"_____" _________________________ 200__ р.
Користувач __________________________________________________
Назва і номер виробничого підрозділу ________________________
Тип, назва, номер, порт приписки суден ______________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата, | Назва | Вид, |Знаряддя, які розміщені|Назва |Кількі- |Дата, |Кількі- | Номер |Підпис | | час | водного |тривалість | на лову |виду |сть, шт. | час |сть риби|квитан- |рибалки, | |(годин)| об'єкта, |лову (види |-----------------------|риби та |(осе- |(год.)|та інших| ції, |відпові- | | виходу| його |промислових| назва |параме-|кількі-|інших |трові, | та | водних | номер |дального | | на лов| частини, | операцій, |знарядь| три | сть |вилуче- |камбала- |місце | живих |акта на |за лов у | | | номер |тривалість | лову |знарядь|знарядь|них |калкан й |здачі |ресурсів|списання|виробничому| | | квадрата,| лову) | | лову | лову, |водних |інші риби|улову | за |риби та |підрозділі | | |координати| | | | шт. |живих |та водні | на |видами і|інших |користу- | | | | | | | |ресурсів| живі | РПП | вагою, | водних |вача, або | | | | | | | | |ресурси, | | зданих | живих |підпис | | | | | | | | |визначені| | на РПП |ресурсів|відпові- | | | | | | | | |Укрдерж- | | | |дального | | | | | | | | |риб- | | | |за лов при | | | | | | | | |госпом) | | | |проведенні | | | | | | | | | | | | |дослідного | | | | | | | | | | | | |лову | |-------+----------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------+----------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+-----------+-------+-------+-------+--------+---------+------+--------+--------+-----------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 9
до пункту 4.2.5 Інструкції
про порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЖУРНАЛ
обліку прийнятих риби та інших
водних живих ресурсів
N ______

------------------------------------------------------------------ | N |Дата|Назва |Но- | Види прийнятих риби та інших |Усього| |з\п| |закладу, |мер | водних живих ресурсів, кг | | | | |прізвище, |кви-|--------------------------------| | | | |ім'я, по |тан-| | | | | | | | | | | | | | | | |батькові, |ції | | | | | | | | | | | | | | | | |підпис | | | | | | | | | | | | | | | | | |рибалки, | | | | | | | | | | | | | | | | | |який здав | | | | | | | | | | | | | | | | | |рибу, та | | | | | | | | | | | | | | | | | |інші водні| | | | | | | | | | | | | | | | | |живі | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурси | | | | | | | | | | | | | | | |---+----+----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+-+-+-+--+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 10
до пункту 4.3 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ N ______

Назва державного органу _____________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Назва користувача,| Назва документа, |Підпис |Примітки| |з/п |прізвище, ім'я, по| номер та дата |особи, | | | | батькові особи, | реєстрації | яка | | | |якій зареєстровано|-----------------------|одержа-| | | | або видано |доз-|талон|проми-|інші | ла | | | | відповідний |віл | |словий|доку-|відпо- | | | | документ | | |журнал|менти|відний | | | | | | | | | доку- | | | | | | | | | мент | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | |----+------------------+----+-----+------+-----+-------+--------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 11
до пункту 5.2 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

(Державний Герб України)
МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ
ДОЗВІЛ N ___________

на спеціальне використання риби та інших водних живих
ресурсів (крім промислового лову) у водних об'єктах, що
розташовані в межах територій та об'єктів ________________________ __________________________________________________________________
(указати категорію та назву природно-заповідного об'єкта)
природно-заповідного фонду України
1. Виданий __________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати назву Держуправління Мінприроди України)
2. Користувачу ______________________________________________ __________________________________________________________________
(а) найменування, місцезнаходження, телефон, факс юридичної
особи;
б) П.І.Б. громадянина-підприємця, серія, номер паспорта, ким
і коли виданий, місцезнаходження, телефон, факс) __________________________________________________________________
для використання ____________________________________________ __________________________________________________________________
(указати обсяги виділеної квоти водних живих ресурсів за видами
та мету використання (науково-дослідний, контрольний лов тощо)) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для використання ____________________________________________ __________________________________________________________________
(указати обсяги додатково виділеної квоти водних живих
ресурсів за видами) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на водному об'єкті __________________________________________ __________________________________________________________________
(вказати назву водного об'єкта, його місцезнаходження
(область, район)) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Знаряддя лову, їх маркування _____________________________
(указати кількість, тип знарядь лову, серію, номери бирок тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4. Судна ____________________________________________________ __________________________________________________________________
(указати кількість, назви, бортові,
реєстраційні номери суден тощо) __________________________________________________________________
5. Прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідального за
проведення робіт _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Термін дії дозволу _______________________________________
7. Дозвіл зареєстровано _____________________________________ __________________________________________________________________
"_______" _________ 200__ р. Керівник _____________________
М.П. (підпис)
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 12
до пункту 5.5 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЗВІТ

щодо результатів використання дозволу від ______ N ____ на
здійснення науково-дослідного, науково-конструкторського,
контрольного ловів ___________________
Мета проведення (зазначити вид робіт) _______________________ __________________________________________________________________
Назва водного об'єкта _______________________________________
Район проведення робіт, зазначений в дозволі ________________
Типи суден ,використаних при виконанні робіт ________________
Використані знаряддя лову (типи, кількість) _________________
Фактичні терміни початку та закінчення робіт: з "____"______
200_ р. до "____" _______ 200_ р.
Кількість судно-діб на лову ______________________________
Кількість судно-діб простою з технічних причин, погодних умов
тощо _____________________________________________________________
Загальна кількість тралінь __________________, тривалість
траління (год.) ____________________
Перебування на лову пасток, ставних неводів, ятерів, зябрових
сіток (діб) ______________________________________________________
Перебування на лову інших знарядь лову (діб) _________, крім
того неводів (кількість заметів) _________________________________
Обсяги спеціального використання риби та інших водних живих
ресурсів
------------------------------------------------------------------ | Показники | Назва видів риб та інших водних живих | | | ресурсів | | |--------------------------------------------| | |судак|лящ |пелін-|бички|осе-|лин |в'юн|усьо-| | | | |гас | |тер | | |го | |-------------------+-----+----+------+-----+----+----+----+-----| |Загальний обсяг | | | | | | | | | |вилову риби та | | | | | | | | | |інших водних живих | | | | | | | | | |ресурсів (кг) | | | | | | | | | |квота/факт | | | | | | | | | |-------------------+-----+----+------+-----+----+----+----+-----| |Використано на | | | | | | | | | |неповний | | | | | | | | | |біологічний аналіз | | | | | | | | | |(екз./кг) | | | | | | | | | |-------------------+-----+----+------+-----+----+----+----+-----| |Використано на | | | | | | | | | |повний біологічний | | | | | | | | | |аналіз (екз./кг) | | | | | | | | | |-------------------+-----+----+------+-----+----+----+----+-----| |Списано водних | | | | | | | | | |неживих ресурсів | | | | | | | | | |(кг), N акта, дата | | | | | | | | | |-------------------+-----+----+------+-----+----+----+----+-----| |Здано (кг) N | | | | | | | | | |квитанцій | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальний за лов __________________ (П.І.Б., займана посада)
(підпис)
"_______" _____________ 200 р.
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 13
до пункту 6.2 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

Форма: Посвідчення рибалки
Титульна сторінка посвідчення
---------------------------------------- | Посвідчення рибалки | |Прізвище _____________________________| |Ім'я _________________________________| |По батькові __________________________| |Місце роботи _________________________| | (повна назва користувача) | |______________________________________| |------------ N | ||Місце для | -------------------- | ||фотокартки| | | | |------------ -------------------- | | "___" _______ 200__ р.| | (дата видачі) | | М.П. | |Керівник _________________________ | | (підпис) | |Рибалка __________________________ | | (підпис) | ----------------------------------------
Зворотний бік посвідчення
---------------------------------------- |Продовжено до "___" _________ 200__ р.| |М.П. _______________________________ | | (підпис) | |Продовжено до "___" _________ 200__ р.| |М.П. _______________________________ | | (підпис) | |Продовжено до "___" _________ 200__ р.| |М.П. _______________________________ | | (підпис) | |Продовжено до "___" _________ 200__ р.| |М.П. _______________________________ | | (підпис) | |Продовжено до "___" _________ 200__ р.| ----------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 14
до пункту 6.4 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів
_____________________________
(назва користувача)
Місце штампа

КВИТАНЦІЯ N _______________
"____" _________________ 200 р.

Прийнято рибу та інші водні живі ресурси від ________________ __________________________________________________________________
(указати назву структурного підрозділу користувача)
Район лову __________________________________________________
Знаряддя лову _______________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Обсяги зданих риби та інших водних живих ресурсів | | з\п |--------------------------------------------------------| | |назва виду риби та |кількість, шт. * | маса, кг | | |інших водних живих | | | | | ресурсів | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | |-------+-------------------+-----------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Осетер, севрюга, інші водні живі ресурси, визначені
Укрдержрибгоспом.
ЗДАВ ___________________ ПРИЙНЯВ ___________________
(підпис) (підпис)
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко

Додаток 15
до пункту 6.6 Інструкції про
порядок спеціального
використання риби та інших
водних живих ресурсів

ЗВІТ
про обсяги вилову риби
та інших водних живих ресурсів на
"___" ________ 200__ р. (форма N 2)

------------------------------------------------------------------ |Код |Види риби та інших |Назви рибогосподарських водних об'єктів| |по- | водних живих | | |каз-| ресурсів | | |ника| | | |----+-------------------+---------------------------------------| | | | | | | | |---------------+-----------------------| | | | квота | вилов | квота | вилов | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |1 |Улов риби та інших | | | | | | |водних живих | | | | | | |ресурсів | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |2 |Риба, усього у тому| | | | | | |числі: | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |3 |хамса азовська | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |4 |хамса чорноморська | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |5 |шпрот (кілька) | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |6 |мерланг | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |7 |тюлька | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |8 |оселедець | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |9 |пузанок | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |10 |кефаль чорноморська| | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |11 |пелінгас | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |12 |ставрида | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |13 |барабулька | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |14 |калкан | | | | | | |чорноморський | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |15 |калкан азовський | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |16 |камбала глоса | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |17 |луфар | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |18 |скумбрія | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |19 |пеламіда | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |20 |піщанка (атерина) | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |21 |смарида (морський | | | | | | |окунь) | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |22 |сарган | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |23 |акула-катран | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |24 |осетер | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |25 |севрюга | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |26 |білуга | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |27 |стерлядь | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |28 |бестер | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |29 |морська лисиця | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |30 |морський кіт | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |31 |бичок | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |32 |лосось | | | | | | |чорноморський | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |33 |судак | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |34 |інша морська риба | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |35 |сазан | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |36 |сом | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |37 |лящ | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |38 |тараня, плітка | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |39 |краснопірка | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |40 |щука | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |41 |білизна | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |42 |окунь прісноводний | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |43 |рибець | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |44 |чехоня | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |45 |карась | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |46 |шемая (селява) | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |47 |плоскирка | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |48 |короп, сазан | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |49 |толстолобик | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |50 |білий амур | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |51 |форель | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |52 |лин | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |53 |інші прісноводні | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |54 |Інші водні живі | | | | | | |ресурси, у тому | | | | | | |числі: | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |55 |мідія | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |56 |рапана | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |57 |філофора | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |58 |зостера | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |59 |річкові раки | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |60 |креветки шримс | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |61 |інші морепродукти | | | | | |----+-------------------+-------+-------+-------+---------------| |62 |ікра осетрових | | | | | ------------------------------------------------------------------
"_____" _____________ 200__ р. ________________________
(прізвище, ініціали)
_______________________________________ Керівник _______________
(прізвище та номер телефону виконавця) (підпис)
Голова Державного департаменту
рибного господарства
Мінагрополітики України О.С.Качний
Начальник Управління охорони
рослинного і тваринного світу
Мінприроди України В.О.Тарасенко