МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.06.2004 N 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1142/9741
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 414 ( z1270-12 ) від 07.07.2012 }
Про затвердження Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих ресурсів
{ Щодо змін до Наказу додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 466 ( v0466555-04 ) від 17.12.2004 - Наказ скасовано
на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 108
( v0108555-05 ) від 23.03.2005 }
Відповідно до Законів України "Про тваринний світ"
( 2894-14 ), "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову
продукцію з них" ( 486-15 ), "Про Загальнодержавну програму
розвитку рибного господарства України на період до 2010 року"
( 1516-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.96
N 1192 ( 1192-96-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення рибальства", а також з метою
удосконалення робіт з відтворення водних живих ресурсів у
рибогосподарських водних об'єктах України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення робіт з
відтворення водних живих ресурсів (додається).
2. Державному департаменту рибного господарства
(Алимову С.І.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інструкцію про порядок проведення робіт з відтворення
водних живих ресурсів, затверджену наказом Державного комітету
рибного господарства України від 21.09.98 N 126 ( z0735-98 ),
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.11.98 за
N 735/3175, визнати такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту рибного господарства Алимова С.І.
В. о. Міністра Ю.Я.Лузан
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
08.06.2004 N 215
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1142/9741

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих ресурсів

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок проведення робіт з
відтворення водних живих ресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах (крім водних об'єктів, розташованих у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду) суб'єктами усіх форм
власності, що здійснюють рибогосподарську діяльність (у тому числі
територіальними органами рибоохорони).
1.2. Основні терміни та поняття, які використовуються у цій
Інструкції: 1.2.1. Акліматизація водних живих ресурсів (далі -
акліматизація) - цілеспрямоване вселення будь-якого виду водного
живого ресурсу в район, де він раніше не мешкав. 1.2.2. Відтворення водних живих ресурсів (далі - відтворення)
- природне або штучне поновлення (розмноження, переселення,
акліматизація тощо) чисельності риби та інших водних живих
ресурсів (ретрансформація), які зменшуються у процесі їх
використання чи природної смертності. 1.2.3. Вселення водних живих ресурсів - комплекс заходів
(вилов, транспортування, облік), необхідних для забезпечення робіт
з відтворення запасів риб та інших водних живих ресурсів. 1.2.4. Користувачі водних живих ресурсів (далі - користувачі)
- підприємства, установи і організації незалежно від форм
власності, а також громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які використовують рибу та інші водні живі ресурси. 1.2.5. Об'єкт відтворення - риба та інші водні живі ресурси,
щодо яких здійснюється комплекс робіт з відтворення. 1.2.6. Риба та інші водні живі ресурси (водні живі ресурси) -
сукупність організмів, життя яких неможливе без перебування
(знаходження) у воді. До водних живих ресурсів належать
прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях
розвитку; круглороті, морські ссавці, водні безхребетні, у тому
числі молюски, ракоподібні, черв'яки, голкошкірі, губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку,
водорості та інші водні рослини. 1.2.7. Рибогосподарські водні об'єкти - озера, річки, моря з
лиманами та естуаріями, водосховища, ставки, а також окремі
технологічні водойми, які використовуються або можуть
використовуватися для розведення, вилову риби та інших водних
живих ресурсів.
2. Порядок проведення робіт з відтворення
водних живих ресурсів
2.1. Для проведення робіт з відтворення водних живих
ресурсів, пов'язаних з подальшим уселенням їх у рибогосподарський
водний об'єкт, користувачі (крім територіальних органів
рибоохорони) повинні не пізніше ніж за два тижні подати до
територіального (басейнового, обласного, міжрайонного) органу
рибоохорони, в зоні діяльності якого розташований відповідний
рибогосподарський водний об'єкт, такі документи: 2.1.1. Заявку на проведення робіт із уселення водних живих
ресурсів у рибогосподарський водний об'єкт (додаток 1). 2.1.2. Біологічне обґрунтування про доцільність проведення
робіт з відтворення водних живих ресурсів (якщо відтворення
здійснюється вперше), розроблене науковою установою. 2.1.3. Ветеринарне свідоцтво про відсутність небезпечних
захворювань у господарствах, з яких здійснюється перевезення риби
та інших водних живих ресурсів (отримується цим господарством). 2.1.4. Графік робіт із уселення водних живих ресурсів
(складається користувачем і узгоджується з територіальними
органами рибоохорони). 2.1.5. Дозвіл Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України на здійснення робіт з акліматизації,
переселення водних живих ресурсів. 2.1.6. Документ, що підтверджує придбання водних живих
ресурсів для їх подальшого вселення у рибогосподарський водний
об'єкт (повідомлення про виділення квоти на вилов, накладні про
придбання, інші документи).
2.2. Територіальний орган рибоохорони в тижневий термін
розглядає подані документи, наказом затверджує склад комісії з
контролю за проведенням робіт із уселення водних живих ресурсів
(далі - Комісія), погоджує графік робіт, передає його копію голові
Комісії. Якщо роботи з відтворення водних живих ресурсів здійснюватиме
територіальний орган рибоохорони, то він подає документи,
зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, до Головного управління
охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання
рибальства (далі - Головрибвод). Головрибвод у тижневий термін
розглядає подані документи, наказом затверджує склад Комісії,
погоджує графік робіт і передає його копію голові Комісії. Заявка на проведення робіт із уселення водних живих ресурсів
може бути відхилена при умові подання неповного переліку
документів, передбачених пунктом 2.1 цієї Інструкції. Заявнику в
тижневий термін направляється обґрунтована відмова.
2.3. Головою Комісії призначається представник
територіального органу рибоохорони, а членами Комісії -
представники місцевої державної адміністрації або органу місцевого
самоврядування (за згодою), територіального органу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України та
користувача, який здійснюватиме зазначені роботи. До складу Комісії можуть також залучатися представники
рибогосподарських наукових установ, підприємств, організацій (за
згодою).
2.4. Місця проведення робіт із уселення водних живих ресурсів
визначаються Комісією.
2.5. Користувач (у тому числі територіальний орган
рибоохорони), який проводить роботи з відтворення водних живих
ресурсів, зобов'язаний: 2.5.1. Забезпечувати виконання всіх організаційних та
технічних робіт. 2.5.2. Здійснювати під контролем Комісії облік водних живих
ресурсів, що вселяються до рибогосподарського водного об'єкта.
Обсяги водних живих ресурсів з кожного транспортного засобу, яким
вони доставлені до рибогосподарського водного об'єкта,
оформлюються відповідним актом (додаток 2). 2.5.3. Уносити до журналу обліку вселених живих ресурсів
(додаток 3) інформацію про обсяги їх уселення за кожну добу.
Сторінки журналу мають бути прошнурованими, пронумерованими та
скріпленими печатками: - у користувача - користувачем та територіальним органом
рибоохорони; - у територіального органу рибоохорони - територіальним
органом рибоохорони та Головрибводом. 2.5.4. Уживати необхідних заходів для забезпечення охорони
місць вселення водних живих ресурсів.
2.6. При вселенні рослиноїдних риб у рибогосподарські водні
об'єкти допускається наявність сазана (коропа) в межах 15% до
загальної кількості.
2.7. Видовий та віковий склад водних живих ресурсів при
вселенні у рибогосподарський водний об'єкт визначається
біологічним обґрунтуванням, розробленим науковою установою, та
погоджується з територіальними органами Міністерства охорони
навколишнього природного середовища.
2.8. Водні живі ресурси, що загинули під час транспортування
та вселення, підраховуються. Результати підрахунків заносяться до
акта про виконання робіт з уселення водних живих ресурсів та
журналу обліку водних живих ресурсів. 2.8.1. Загиблі водні живі ресурси не зараховуються до
загального обсягу вселених водних живих ресурсів: ті, що придатні
до реалізації, здаються в торговельну мережу або на приймальні
пункти за накладними, а непридатні до реалізації списуються та
утилізуються за актом (додаток 4).
2.9. Проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, що
не пов'язані з подальшим їх уселенням у природну водойму
(встановлення штучних нерестовищ, у тому числі штучних
рифів-нерестовищ, рибогосподарська меліорація водойм, де
розташовані природні місця відтворення водних живих ресурсів),
здійснюється за відповідним біологічним обгрунтуванням наукових
установ, підприємств, організацій та погоджується з територіальним
(басейновим, обласним, міжрайонним) органом рибоохорони, у зоні
діяльності якого розташований відповідний рибогосподарський водний
об'єкт. У разі коли такі роботи проводяться територіальним
органом рибоохорони, вони погоджуються з Головрибводом.
3. Порядок роботи комісії
3.1. Розв'язання всіх організаційних питань щодо роботи
Комісії та правильність оформлення облікової документації
покладаються на голову Комісії.
3.2. Голова Комісії зобов'язаний: 3.2.1. За десять днів до початку роботи Комісії повідомити
членів Комісії, користувача, в тому числі державний орган
рибоохорони, який здійснюватиме роботи з відтворення водних живих
ресурсів, про склад Комісії й терміни її роботи. 3.2.2. Організувати діяльність та розподілити обов'язки між
членами Комісії на весь період її роботи. 3.2.3. Розглядати та затверджувати акти про виконання робіт
із уселення водних живих ресурсів (додаток 2), акти про виконання
робіт з відтворення риби, інших водних живих ресурсів та робіт
природоохоронного призначення за попередній період (додаток 5).
3.3. Голова Комісії має право: 3.3.1. Інспектувати ведення обліку водних живих ресурсів у
місцях завантаження ємностей та вселення їх у рибогосподарський
водний об'єкт. 3.3.2. Забороняти вселення водних живих ресурсів у разі
порушення користувачем, у тому числі територіальним підрозділом
органу рибоохорони, умов уселення та вимог Інструкції, до
з'ясування обставин. 3.3.3. Приймати рішення щодо спірних питань, що виникають при
проведенні робіт з уселення водних живих ресурсів.
3.4. Члени Комісії зобов'язані контролювати: 3.4.1. Відповідність біологічних показників риби та інших
водних живих ресурсів установленим нормативам. 3.4.2. Правильність використання того чи іншого методу
обліку. 3.4.3. Облік водних живих ресурсів, що вселяються в
рибогосподарські водні об'єкти. 3.4.4. Заповнення первинної облікової документації і
складання актів про обсяги вселення водних живих ресурсів. 3.4.5. Норми завантаження водних живих ресурсів у транспортні
та інші ємності. 3.4.6. Відповідність ветеринарним, санітарно-епідеміологічним
нормам транспортних та інших ємностей, а також місць завантаження
й вселення водних живих ресурсів.
3.5. Діяльність членів Комісії протягом усього періоду
вселення водних живих ресурсів визначається Інструкцією.
3.6. Члени Комісії мають право: 3.6.1. Відмовити в підписанні актів про виконання робіт із
уселення водних живих ресурсів, про виконання робіт з відтворення
водних живих ресурсів та робіт природоохоронного призначення за
попередній період, надавши мотивоване пояснення. 3.6.2. Проводити контрольний облік водних живих ресурсів у
процесі їх уселення в рибогосподарські водні об'єкти.
3.7. Після закінчення робіт з відтворення водних живих
ресурсів на підставі актів (додатки 2, 5) Комісія зобов'язана
скласти підсумковий акт про виконання зазначених робіт за
попередній період.
4. Методи обліку
4.1. Визначення кількості водних живих ресурсів, яких
уселяють у рибогосподарські водні об'єкти, проводиться такими
методами: - еталонним (ваговим, об'ємним); - погодинним (ваговим, об'ємним); - бонітувальним.
4.2. Метод еталонного обліку Облік водних живих ресурсів, яких уселяють у рибогосподарські
водні об'єкти, проводиться за допомогою мірної ємності (еталона)
не менше 0,5 літра або мірної ваги не менше 0,5 кг. У кожній десятій об'ємній або ваговій ємності підраховуються
поштучно всі екземпляри водних живих ресурсів, визначається їх
середня арифметична кількість у мірних ємностях (еталонах) і
шляхом перемножування середнього арифметичного водних живих
ресурсів у мірних ємностях (еталонах) на загальну кількість
об'ємних або вагових мірних ємностей проводиться підрахунок
загальної кількості всіх уселених водних живих ресурсів.
4.3. Метод погодинного обліку 4.3.1. Облік водних живих ресурсів, яких уселяють у
рибогосподарські водні об'єкти, починається з моменту відкриття
водовипусків і продовжується протягом усього часу виходу води з
вирощувального водного об'єкта. 4.3.2. Облік погодинним методом проводиться за допомогою
спеціальних пристроїв, що дають змогу відбирати проби без
травмування водних живих ресурсів. Періодичність узяття проб
(інтервал) залежить від інтенсивності скочування водних живих
ресурсів, але в кожному разі береться не менше однієї проби через
кожні дві години. Тривалість взяття проби встановлюється Комісією в залежності
від інтенсивності скочування водних живих ресурсів, їх середньої
ваги та виду облікового пристрою, споруди або пастки, але не менше
однієї хвилини. У разі скочування водних живих ресурсів підвищеної
інтенсивності дозволяється встановлювати тривалість узяття проби в
30 секунд із періодичністю взяття проб (інтервал) 30 хвилин. Відлік часу під час узяття проб ведеться за допомогою
секундоміра. 4.3.3. Пробу слід брати спеціальним уловлювачем у водній
товщі, перераховуючи співвідношення площі вловлювача з площею
перетину води в просвіті шлюзів, або встановленням пастки, що
перекриває весь потік води в просвіті шлюзів. Пастка
встановлюється почергово в кожному з відкритих просвітів шлюзів. Уся проба зважується або вимірюється мірною ємністю. Якщо
вона не перевищує 0,5 кг, тоді обробляється вся проба. Якщо в
пробі виявляється більше 0,5 кг, то після зважування-вимірювання
всієї проби відважується і обробляється 0,1-0,5 кг, у залежності
від видового складу та морфометричних показників водних живих
ресурсів, але загальна кількість екземплярів у пробі не повинна
бути менше ніж 100 штук. 4.3.4. Контрольна проба або весь улов сортується за видами і
ретельно перераховується. Визначається процентне співвідношення
видів водних живих ресурсів у пробі. Потім визначається кількість
водних живих ресурсів, випущених за 1 хвилину, і перераховується
на періодичність узяття проб. 4.3.5. Загальна кількість водних живих ресурсів, випущених за
добу, визначається шляхом додавання результатів, отриманих для
кожного інтервалу. 4.3.6. При проведенні погодинного обліку в господарствах, які
вселяють у рибогосподарські водні об'єкти молодь сазана та ляща,
використовують пристрій конструкції Мещерякова-Савінкова, а
результати оформлюють за нижченаведеною методикою. Проби беруть цілодобово з двогодинним інтервалом з 23-ї
години попередньої доби до 23-ї години наступної доби. Для
визначення кількості водних живих ресурсів, що скотилися за добу,
застосовується формула:
1 2
A A
23 23
N = 120 x ( ---- + SA + ---- ), доба 2 1-21 2
де S - сума;
N - кількість водних живих ресурсів, що скотилися за доба добу;
1 A - величина хвилинної проби о 23-й годині попередньої 23 доби;
2 A - величина хвилинної проби о 23-й годині наступної доби; 23
SA - сума хвилинних проб з двогодинним інтервалом в
1-21 облікову добу за години, вказана в індексі.
Якщо уселення водних живих ресурсів проводиться менше однієї
доби, то її підрахунок ведеться за фактичний час спуску води. Кількість водних живих ресурсів за весь період уселення
визначають за формулою:
N = 1,1 x S N ,
загал доба
де N - кількість водних живих ресурсів, уселених за весь
загал період;
SN - сума добових показників;
доба
1,1 - коефіцієнт.
4.3.7. Облік водних живих ресурсів, дуже чутливих до
механічних впливів (білий, строкатий товстолобики тощо),
проводиться погодинним методом з годинним інтервалом узяття проб
(хвилинна експозиція). Кількість водних живих ресурсів, уселених за добу,
визначається за формулою:
24
N = 60 x S A ,
доба i=1 i
де N - кількість водних живих ресурсів, уселених за добу;
доба
24 S A - сума хвилинних проб, узятих за добу (24 проби). i=1 i
Загальна кількість уселених водних живих ресурсів
визначається за формулою:
N = (1,1 +- 0,1) x SN
загал доба
Результати підрахунків заносяться в Картку обліку вселення
водних живих ресурсів (додаток 6).
4.4. Метод бонітувального обліку 4.4.1. Облік водних живих ресурсів проводиться на
вирощувальному водному об'єкті перед їх уселенням до іншого
рибогосподарського водного об'єкта. 4.4.2. Проби відбираються за допомогою знарядь лову, для яких
визначаються коефіцієнти вловистості. Збір проб роблять одночасно
або в дуже стислі строки. На підставі аналізу відібраних проб, з
урахуванням коефіцієнтів уловистості знарядь лову, розраховують
кількість водних живих ресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах, застосовуючи ймовірнісно-статистичні методи.
4.5. Застосування методів обліку 4.5.1. Застосування того чи іншого методу обліку залежить від
типу підприємства і виду вирощених водних живих ресурсів. Для нерестово-вирощувальних рибних господарств, що вселяють
молодь частикових видів риб у водойми, основним методом є
погодинний облік. Для нерестово-вирощувальних рибних господарств, які вселяють
молодь ляща й сазана, вирощену в полікультурі, і не мають
облікових пристроїв, основним методом обліку є бонітувальний. 4.5.2. Для лососевих заводів основним методом обліку є
еталонний. 4.5.3. Для осетрових заводів основними методами обліку є
еталонний або бонітувальний методи. 4.5.4. Під час уселення дворічок частикових та рослиноїдних
риб застосовуються методи еталонного або погодинного обліку. 4.5.5. Обсяги загибелі водних живих ресурсів визначаються
шляхом підрахунку всіх екземплярів поштучно, якщо їх величина
незначна, а при масовій загибелі визначаються еталонним методом.
4.6. Порядок визначення середньої штучної маси водних живих
ресурсів у період уселення в рибогосподарські водні об'єкти 4.6.1. Для визначення середньої штучної маси з кожного
вирощувального водного об'єкта береться не менше трьох контрольних
проб (у пробі кількість екземплярів - не менше 50 шт.). Проба
береться на початку, усередині та наприкінці уселення і не менше
ніж один раз на добу. До розрахунку середньої маси та до виконання плану не
зараховуються водні живі ресурси, що мають масу менше нормативних
наважок: 80% - для лососевих (60% - для цьогорічок), 40% - для
осетрових, частикових (для сазана та ляща - 12% та 35%
відповідно), 40% - для сигових, 30% - для рослиноїдних. 4.6.2. У господарствах, де скочування водних живих ресурсів
відбувається довільно, сортування на вагові групи не здійснюється. Середня штучна маса всіх уселених водних живих ресурсів
визначається як середньозважена із середніх мас окремих проб. Результати визначення середньої штучної маси заносяться до
картки визначення середньої штучної маси вселених водних живих
ресурсів (додаток 7). Нормативи щільності посадки водних живих ресурсів при
транспортуванні до місця вселення наведено у додатку 8. Біологічні показники риби та інших водних живих ресурсів
наведені в додатку 9.
5. Порядок та форми звітності
Користувачі, під час уселення водних живих ресурсів,
зобов'язані щотижня подавати звіт про обсяги вселення риби, інших
водних живих ресурсів (додаток 10) до територіального органу
рибоохорони, у зоні діяльності якого здійснюється вселення водних
живих ресурсів. Якщо вселення водних живих ресурсів здійснюється
територіальним органом рибоохорони, зазначений звіт подається до
Головрибводу.
6. Права користувачів
Користувачі (у тому числі територіальні органи рибоохорони)
мають права, передбачені законодавством України. Оскарження дій посадових осіб, які порушують права
користувачів, здійснюється у передбаченому законодавством порядку.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 1
до пункту 2.1.1 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів
Назва установи
Укрдержрибгоспу ____________ ____________________________
Назва та реквізити
заявника ___________________ ____________________________ ____________________

ЗАЯВКА

Просимо дозволити вселення водних живих ресурсів з
метою ____________________________________________________________ (вказати мету вселення: акліматизація, реакліматизація тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Види водних живих ресурсів та заплановані обсяги їх вселення: __________________________________________________________________
Біологічні показники водних живих ресурсів, запланованих до
вселення: ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Уселення водних живих ресурсів буде здійснюватись у
рибогосподарський водний об'єкт __________________________________ __________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта, його ділянки,
району вселення)
у період _________________________________________________________
(вказати дату початку та закінчення робіт)
"___"________________200_ р. __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 2
до пункту 2.5.2 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(голова Комісії) ____________________________ ____________________________

АКТ
про виконання робіт з уселення
водних живих ресурсів

Дата "__"________ 200_ р. Накладна N ______ Транспорт N _____ __________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта, його ділянки,
району вселення)
Ми, що підписалися нижче: представник користувача _____________________________________ _________________________________________________________________,
(назва користувача, посада, прізвище,
ім'я, по батькові представника)
представник державного органу рибоохорони ___________________ _________________________________________________________________,
(назва державного органу рибоохорони, посада, прізвище,
ім'я, по батькові представника)
представник місцевої державної адміністрації або органу
місцевого самоврядування (за наявності) __________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
представник органу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України ____________________________________ _________________________________________________________________,
(орган Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, посада, прізвище, ім'я по батькові представника)
склали цей акт про обсяги вселених водних живих ресурсів:
------------------------------------------------------------------------ | Об'єкти | Відванта- | Уселено | Середня | Ціна | Сума | Загинуло | | вселення | жено | водних | штучна | за 1 | | при | | | | живих | маса | екз. | | транспор- | | | | ресурсів | | | | туванні, | | | | | | | | вселенні | |----------+-----------+-----------+---------+------+------+-----------| | | екз. | кг | екз. | кг | г | грн | грн | екз. | кг | |----------+------+----+------+----+---------+------+------+------+----| | | | | | | | | | | | |----------+------+----+------+----+---------+------+------+------+----| | | | | | | | | | | | |----------+------+----+------+----+---------+------+------+------+----| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Підписи представників:
Користувача водних живих ресурсів __________________________ м.п.
Державного органу рибоохорони ______________________________ м.п.
Місцевої державної адміністрації
або органу місцевого
самоврядування (за наявності) ______________________________ м.п.
Органу Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України _________________________________________ м.п.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 3
до пункту 2.5.3 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

ЖУРНАЛ
обліку вселених водних живих ресурсів

Користувач __________________________________________________
(повна назва)
Район робіт _________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Прізвище, ім'я,| N | Водні живі ресурси | Загиблі водні | | з/п | | по батькові |накладної,|--------------------------------------------------| живі ресурси | | | | відповідального|державний | | | | | | | | за вселення | номер |----------------+----------------+----------------+----------------| | | | водних живих |транспорту|кількість,|маса,|кількість,|маса,|кількість,|маса,|кількість,|маса,| | | | ресурсів | | екз. | кг | екз. | кг | екз. | кг | екз. | кг | |-----+------+----------------+----------+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----| | | | | | | | | | | | | | |-----+------+----------------+----------+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----| | | | | | | | | | | | | | |-----+------+----------------+----------+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----| | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+----------+-----+----------+-----+----------+-----+----------+-----| |Всього за добу | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 4
до пункту 2.8.1 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії _____________
"___"_______________200__ р.

АКТ
про загибель водних живих ресурсів
"___"______________200_ р.

Ми, що підписалися нижче: представник користувача _____________________________________ _________________________________________________________________,
(назва користувача, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника)
представник державного органу рибоохорони ___________________ _________________________________________________________________,
(назва державного органу рибоохорони, посада, прізвище,
ім'я, по батькові представника)
представник місцевої державної адміністрації або органу
місцевого самоврядування (за наявності) _________________________,
(посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника)
представник органу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України ____________________________________ __________________________________________________________________
(орган Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
склали цей акт про те, що "___"_______________ 200__ року при
транспортуванні, вселенні загинуло _______________________________
(вид, вікова стадія водного живого ресурсу)
у кількості _______________ шт. середньою масою ________________ г
загальною вагою _______________________ кг
_________________________________________________________________,
(вид, вікова стадія водного живого ресурсу)
у кількості _______________ шт. середньою масою ________________ г
загальною вагою ___________________ кг за таких умов: (температура
води, прозорість, вміст O2, CO2, pH, окислення, солоність, глибина
водного об'єкта, щільність посадки, інтенсифікаційні заходи тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновки та пропозиції ______________________________________
(здано: вказати куди і скільки,
утилізовано: кількість, вага) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи представників:
Користувача водних живих ресурсів __________________________ м.п.
Державного органу рибоохорони ______________________________ м.п.
Місцевої державної адміністрації
або органу місцевого
самоврядування _____________________________________________ м.п.
Органу Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України _________________________________________ м.п.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 5
до пункту 3.2.3 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

АКТ
про виконання робіт з відтворення риби,
інших водних живих ресурсів та робіт
природоохоронного призначення за попередній період

"___"______________200_ р. _______________________
(населений пункт)
__________________________________________________________________
(назва рибогосподарського водного об'єкта)
Ми, що підписалися нижче: представник користувача _____________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(назва користувача, посада, прізвище, ім'я,
по батькові представника)
представник державного органу рибоохорони ___________________ _________________________________________________________________,
(назва державного органу рибоохорони, посада, прізвище,
ім'я, по батькові представника)
представник органу місцевого самоврядування _________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
представник органу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України ____________________________________ __________________________________________________________________
(орган Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
склали цей акт про те, що за період з "___"__________200__ р.
до "___"_______________200__ р. користувачем виконані
нижчеперераховані роботи з відтворення риби та інших водних живих
ресурсів:
------------------------------------------------------------------ | N | Види робіт | Одиниці | Обсяги | Ціна, | Сума, | | з/п | | виміру | робіт | грн | грн | |-----+---------------------+---------+----------+-------+-------| | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+-------+-------| | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+-------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підписи представників:
Користувача водних живих ресурсів __________________________ м.п.
Державного органу рибоохорони ______________________________ м.п.
Місцевої державної адміністрації
або органу місцевого
самоврядування _____________________________________________ м.п.
Органу Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України _________________________________________ м.п.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 6
до пункту 4.3.7 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

КАРТКА ОБЛІКУ
вселення водних живих ресурсів
N _______

-------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Проба | Кількість | Кількість| Вихід за | Загальна | | та час |------------------------------------| в одиниці | у пробі | годину, | кількість| | взяття | назва |тривалість| об'єм,| об'єм | об'єму, | за 1 хв.,| тис. екз.| за | | проби | виду | взяття, | л | за | екз. | тис. екз.| | видами, | | | водного | хвилин | | 1 хв.,| | | | тис. екз.| | | живого | | | л | | | | | | | ресурсу | | | | | | | | |--------+---------+----------+-------+-------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | |--------+---------+----------+-------+-------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | |--------+---------+----------+-------+-------+-----------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Всього за добу:
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 7
до пункту 4.6.2 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

КАРТКА
визначення середньої штучної маси
вселених водних живих ресурсів

найменування _________ і N______ вирощувального водного об'єкта
------------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Назва | Дані контрольної проби | Підпис | Примітки | | та час | виду |----------------------------------+-----------------| | | взяття | водного | загальна | кількість в | середня | облі- | контро-| | | проби | живого | маса, кг | контрольній | штучна | ковець | лер | | | | ресурсу | | пробі, шт. | маса, г | | | | |--------+---------+----------+-------------+---------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | |--------+---------+----------+-------------+---------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | |--------+---------+----------+-------------+---------+--------+--------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 8
до пункту 4.6.2 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

НОРМАТИВИ
щільності посадки водних живих ресурсів
при транспортуванні їх в поліетиленових пакетах
ємністю на 40 літрів

КОРОПОВІ
---------------------------------------------------------------------------------- | Середня | Тривалість транспортування, годин | | маса |-------------------------------------------------------------------| | особини, г | 5-25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |--------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 5 град. C | |--------------------------------------------------------------------------------| | 5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 20 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 40 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 60 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 80 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 100 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 200 | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 300 | 7,0 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 400 | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | |------------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 500 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | |------------+-------------------------------------------------------------------| | Сер. маса | Тривалість транспортування, годин | | особини, г |-------------------------------------------------------------------| | | 5-10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |--------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 10 град. C | |--------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 2 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 5 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 10 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 20 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 40 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 60 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 80 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 100 | 6,0 | 6,0 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 200 | 6,5 | 6,5 | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 300 | 7,0 | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 400 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | |------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----| | 500 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 5,6 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |------------+-------------------------------------------------------------------| | Середня | Тривалість транспортування, годин | | маса |-------------------------------------------------------------------| | особини, г | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 15 град. C | |--------------------------------------------------------------------------------| | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 60 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 80 | 5,5 | 5,5 | 4,1 | 3,6 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 100 | 6,0 | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 200 | 6,5 | 6,0 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 300 | 7,0 | 6,3 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 400 | 7,3 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 500 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | |--------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 20 град. C | |--------------------------------------------------------------------------------| | 0,0015 | 0,15| 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,075 | | | | | | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,02-0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 3,6 | 3,4 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 60 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 80 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 100 | 5,2 | 4,3 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 200 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 300 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 400 | 6,0 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 500 | 6,4 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | |--------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 25 град. C | |--------------------------------------------------------------------------------| | 0,0015 | 0,15| 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,075 | | | | | | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,02-0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 3,0 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 60 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 80 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 100 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 200 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 300 | 5,3 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 400 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | |------------+-----+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| | 500 | 6,0 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | ----------------------------------------------------------------------------------
ОСЕТРОВІ
------------------------------------------------------------------------------------ | Середня | Тривалість транспортування, годин | | маса |---------------------------------------------------------------------| | особини, г | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |----------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 5 град. C | |----------------------------------------------------------------------------------| | 0,01-0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,34 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,39 | 0,34 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,77 | 0,69 | |----------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 10 град. C | |----------------------------------------------------------------------------------| | 0,01-0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,46 | 0,4 | 0,36 | |----------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 15 град. C | |----------------------------------------------------------------------------------| | 0,01-0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,2 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,2 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | |----------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 20 град. C | |----------------------------------------------------------------------------------| | 0,01-0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 1,0 | 0,7 | 0,46 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 1,0 | 0,7 | 0,46 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 1,0 | 0,8 | 0,61 | 0,46 | 0,36 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,18 | |----------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 25 град. C | |----------------------------------------------------------------------------------| | 0,01-0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,038| 0,034| |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,56 | 0,05 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | ------------------------------------------------------------------------------------
ЛОСОСЕВІ
-------------------------------------------------------------------------- | Середня | | | маса | Тривалість транспортування, годин | | особини, г | | | |-----------------------------------------------------------| | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |------------------------------------------------------------------------| | При температурі 5 град. C | |------------------------------------------------------------------------| | 0,0012-0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | |------------------------------------------------------------------------| | При температурі 10 град. C | |------------------------------------------------------------------------| | 0,0012-0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |------------------------------------------------------------------------| | При температурі 15 град. C | |------------------------------------------------------------------------| | 0,0012-0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18| 0,16| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27| 0,24| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,36| 0,32| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,36| 0,32| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,41| 0,37| --------------------------------------------------------------------------
ОКУНЕВІ
-------------------------------------------------------------------------------- | Середня | Тривалість транспортування, годин | | маса | | | особини, г |-----------------------------------------------------------------| | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 5 град. C | |------------------------------------------------------------------------------| | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | |------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 10 град. C | |------------------------------------------------------------------------------| | 0,001 | 0,1 | 0,085 | 0,075 | 0,06 | 0,05 | | | | | | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | |------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 15 град. C | |------------------------------------------------------------------------------| | 0,001 | 0,1 | 0,085 | 0,075 | 0,06 | 0,05 | | | | | | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 20 град. C | |------------------------------------------------------------------------------| | 0,001 | 0,1 | 0,085 | 0,075 | 0,06 | 0,05 | | | | | | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |------------------------------------------------------------------------------| | При температурі 25 град. C | |------------------------------------------------------------------------------| | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 20 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |------------+-----+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 40 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | --------------------------------------------------------------------------------
НОРМАТИВИ
щільності посадки водних живих ресурсів
при їх транспортуванні в спеціалізованому
живорибному автотранспорті
КОРОПОВІ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Середня | Щільність посадки, кг/куб. м | Середня | Щільність посадки, кг/куб. м | | маса |---------------------------------------------------| маса |---------------------------------------------------| | особини,| при | при | при | при | особини,| при | при | при | при | | г | 5 град. C | 10 град. C | 15 град. C | 20 град. C | г | 5 град. C | 10 град. C | 15 град. C | 20 град. C | | | і | і | і | і | | і | і | і | і | | | тривалості | тривалості | тривалості | тривалості | | тривалості | тривалості | тривалості | тривалості | | | транспор- | транспор- | транспор- | транспор- | | транспор- | транспор- | транспор- | транспор- | | | тування | тування | тування | тування | | тування | тування | тування | тування | | | 25 годин | 25 годин | 30 годин | 40 годин | | 25 годин | 25 годин | 30 годин | 40 годин | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 0,5 | 56,7 | 33,3 | 13,3 | 5,0 | 20,0 | 140,0 | 60,0 | 26,7 | 11,7 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 60,0 | 36,7 | 13,3 | 5,0 | 26,7 | 146,7 | 66,7 | 26,7 | 11,7 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 3 | 66,7 | 43,3 | 16,7 | 5,0 | 33,3 | 153,3 | 70,0 | 28,3 | 13,3 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 5 | 76,7 | 43,3 | 20,0 | 8,3 | 66,7 | 156,7 | 76,7 | 28,3 | 15,0 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 10 | 86,7 | 50,0 | 20,0 | 8,3 | 100,0 | 166,7 | 83,3 | 30,0 | 15,0 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 20 | 103,3 | 56,7 | 20,0 | 8,3 | 133,3 | 176,7 | 83,3 | 33,3 | 15,0 | |---------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+------------+------------+------------| | 40 | 123,3 | 60,0 | 23,3 | 11,7 | 166,7 | 180,0 | 90,0 | 33,3 | 16,7 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Середня | Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню, температури та тривалості транспортування | | маса |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | особини,| 1 мг/л | 2 мг/л | 3 мг/л | 4 мг/л | 5 мг/л | 6 мг/л | 7 мг/л | | г |--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+--------------------| | | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | | | град. | град.| град. | град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | |-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 23 | 27 | 30 | | | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | | 43,3 | | 36,7 | 56,7 | 33,3 | 50,0 | 26,7 | 40,0 | 23,3 | | 33,3 | 16,7 | 56,7 | 26,7 | 13,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | | 46,7 | | 40,0 | 60,0 | 36,7 | 53,3 | 30,0 | 46,7 | 23,3 | | 36,7 | 20,0 | 60,0 | 30,0 | 13,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | | 53,3 | | 46,7 | 66,7 | 40,0 | 60,0 | 33,3 | 50,0 | 26,7 | | 43,3 | 20,0 | 66,7 | 33,3 | 13,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | | 60,0 | | 50,0 | 76,7 | 43,3 | 66,7 | 36,7 | 56,7 | 30,0 | | 46,7 | 23,3 | 76,7 | 36,7 | 16,7 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | | 66,7 | 86,7 | 53,3 | 83,3 | 46,7 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | 33,3 | | 50,0 | 26,7 | 86,7 | 40,0 | 16,7 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 103,3 | 73,3 | 100,0 | 60,0 | 90,0 | 53,3 | 80,0 | 43,3 | 66,7 | 36,7 | 103,3| 53,3 | 26,7 | 90,0 | 43,3 | 20,0 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 40 | 120,0 | 76,7 | 110,0 | 66,7 | 96,7 | 56,7 | 86,7 | 46,7 | 73,3 | 40,0 | 116,7| 60,0 | 30,0 | 96,7 | 46,7 | 20,0 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 60 | 126,7 | 80,0 | 116,7 | 70,0 | 103,3| 60,0 | 90,0 | 50,0 | 80,0 | 43,3 | 123,3| 63,3 | 33,3 | 103,3| 50,0 | 23,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 80 | 133,3 | 83,3 | 120,0 | 70,0 | 106,7| 63,3 | 93,3 | 53,3 | 80,0 | 43,3 | 126,7| 66,7 | 33,3 | 106,7| 50,0 | 23,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 100 | 136,7 | 90,0 | 123,3 | 73,3 | 110,0| 66,7 | 96,7 | 56,7 | 83,3 | 46,7 | 133,3| 70,0 | 36,7 | 113,3| 53,3 | 23,3 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 200 | 140,0 | 96,7 | 130,0 | 80,0 | 116,7| 70,0 | 100,0| 60,0 | 86,7 | 50,0 | 143,3| 70,0 | 36,7 | 120,0| 56,7 | 26,7 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 300 | 146,7 | 100,0| 133,3 | 83,3 | 120,0| 73,3 | 106,7| 63,3 | 90,0 | 50,0 | 150,0| 76,7 | 40,0 | 120,0| 60,0 | 26,7 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 400 | 156,7 | 103,3| 140,0 | 86,7 | 126,7| 76,7 | 110,0| 66,7 | 96,7 | 53,3 | 156,7| 80,0 | 43,3 | 133,3| 63,3 | 30,0 | |---------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 500 | 160,0 | 106,7| 146,7 | 90,0 | 133,3| 80,0 | 83,3 | 66,7 | 100,0| 56,7 | 160,0| 83,3 | 43,3 | 133,3| 63,3 | 30,0 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОСЕТРОВІ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Середня | Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню, | | маса | температури та тривалості транспортування | | особини,|------------------------------------------------------------------------------------------------| | г | 3 мг/л | 4 мг/л | 5 мг/л | 6 мг/л | 7 мг/л | 8 мг/л | 9 мг/л | 10 мг/л | | |--------+--------+--------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | | | град. | град. | град. | град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | |--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | | 8 год. | 10 год.| 12 год.| 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 40 | 22 | 40 | 40 | 40 | | | | | | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | 23,3 | 20,0 | 16,7 | 23,3 | 13,3 | 20,0 | 10,0 | 13,3 | 3,3 | 23,3 | 10,0 | 23,3 | 13,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 26,7 | 23,3 | 16,7 | 26,7 | 13,3 | 20,0 | 10,0 | 13,3 | 6,7 | 26,7 | 10,0 | 26,7 | 16,7 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | 30,0 | 26,7 | 23,3 | 30,0 | 16,7 | 26,7 | 13,3 | 20,0 | 6,7 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | 33,3 | 30,0 | 23,3 | 33,3 | 20,0 | 30,0 | 13,3 | 20,0 | 6,7 | 33,3 | 10,0 | 33,3 | 20,0 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | 36,7 | 33,3 | 26,7 | 36,7 | 20,0 | 33,3 | 13,3 | 23,3 | 6,7 | 36,7 | 13,3 | 36,7 | 23,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | 43,3 | 40,0 | 30,0 | 43,3 | 23,3 | 36,7 | 16,7 | 26,7 | 10,0 | 43,3 | 13,3 | 43,3 | 26,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЛОСОСЕВІ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Середня | Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню, | | маса | температури та тривалості транспортування | | особини,|------------------------------------------------------------------------------------------------| | г | 5 мг/л | 6 мг/л | 7 мг/л | 8 мг/л | 9 мг/л | 10 мг/л | | |--------+--------+--------+-------------+-------------+-----------------------------------------| | | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 град. C | 10 град. C | | | град. | град. | град. | град.| град.| град.| град.|--------------------+--------------------| | | C | C | C | C | C | C | C | щіль- | трива- | щіль- | трива- | | | 12 год.| 14 год.| 18 год.| 18 | 27 | 25 | 40 | ність | лість | ність | лість | | | | | | год. | год. | год. | год. | посадки,| транспор-| посадки,| транспор-| | | | | | | | | | кг | тування | кг | тування | | | | | | | | | | | год. | | год. | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 0,5 | | | | | 10,0 | | 6,7 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 8,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 1 | | | | | 10,0 | | 6,7 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 8,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 3 | | | | | 13,3 | | 6,7 | 13,3 | 15,0 | 13,3 | 8,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 5 | | | | | 13,3 | | 6,7 | 13,3 | 15,0 | 13,3 | 8,3 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 10 | | 23,3 | 20,0 | | 13,3 | 23,3 | 6,7 | 23,3 | 8,3 | 13,3 | 15,0 | |---------+--------+--------+--------+------+------+------+------+---------+----------+---------+----------| | 20 | 33,3 | 30,0 | 23,3 | 33,3 | 16,7 | 26,7 | 10,0 | 33,3 | 8,3 | 16,7 | 15,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОКУНЕВІ
----------------------------------------------------------------------------------------------- | Середня | Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню, | | маса | температури та тривалості транспортування | | особини,|-----------------------------------------------------------------------------------| | г | 2 мг/л | 3 мг/л | 4 мг/л | 5 мг/л | 6 мг/л | | |-------------+-------------+-------------+--------------------+--------------------| | | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | | | град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| град.| | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | | | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | | | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | год. | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0,5 | | | | 30,0 | | 26,7 | | | 23,3 | | 30,0 | 16,7 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | | | | 33,3 | | 26,7 | | | 23,3 | | 33,3 | 16,7 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | | | | 36,7 | | 30,0 | | | 23,3 | | 36,7 | 20,0 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 5 | | 40,0 | | 36,7 | | 30,0 | | 40,0 | 23,3 | | 36,7 | 20,0 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 10 | | 43,3 | | 36,7 | | 30,0 | | 46,7 | 26,7 | | 40,0 | 20,0 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 20 | | 43,3 | 63,3 | 40,0 | 56,7 | 33,3 | | 50,0 | 26,7 | | 40,0 | 20,0 | |---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 40 | 80,0 | 46,7 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | 33,3 | 90,0 | 53,3 | 26,7 | 86,7 | 43,3 | 20,0 | |---------+-----------------------------------------------------------------------------------| | Середня | Щільність посадки (кг/куб. м) в залежності від вмісту кисню, | | маса | температури та тривалості транспортування | | особини,|-----------------------------------------------------------------------------------| | г | 7 мг/л | 8 мг/л | 9 мг/л | | |--------------------------+--------------------------+-----------------------------| | | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | | | град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C| град. C | град. C | | | 13 год.| 16 год.| 20 год.| 17 год.| 20 год.| 40 год.| 20 год.| 22 год. | 40 год. | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 0,5 | | 26,7 | 13,3 | 30,0 | 16,7 | 6,7 | 30,0 | 26,7 | 10,0 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 1 | | 26,7 | 13,3 | 33,3 | 20,0 | 6,7 | 33,3 | 30,0 | 10,0 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 3 | | 26,7 | 13,3 | 36,7 | 20,0 | 6,7 | 36,7 | 30,0 | 10,0 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 5 | | 26,7 | 13,3 | 40,0 | 20,0 | 6,7 | 40,0 | 33,3 | 10,0 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 10 | | 30,0 | 13,3 | 46,7 | 20,0 | 6,7 | 46,7 | 33,3 | 10,0 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 20 | 63,3 | 30,0 | 13,3 | 53,3 | 23,3 | 6,7 | 63,3 | 36,7 | 13,3 | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------| | 40 | 70,0 | 33,3 | 13,3 | 56,7 | 23,3 | 10,0 | 90,0 | 36,7 | 13,3 | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 9
до пункту 4.6.2 Інструкції
про порядок проведення робіт
з відтворення водних живих
ресурсів

БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
риби та інших водних живих ресурсів

--------------------------------------------------- | Об'єкти відтворення | Вага особини, г | |-------------------------------+-----------------| | Товстолобик | 100,0-150,0 | |-------------------------------+-----------------| | Білий амур | 100,0-150,0 | |-------------------------------+-----------------| | Короп | 100,0-150,0 | |-------------------------------+-----------------| | Осетер | 2,5 | |-------------------------------+-----------------| | Білуга | 3,0 | |-------------------------------+-----------------| | Севрюга | 1,5 | |-------------------------------+-----------------| | Пелінгас * 1 | 1,0-2,0 | | 2 | 10,0-15,0 | |-------------------------------+-----------------| | Лобань | 5,0-8,0 | |-------------------------------+-----------------| | Сінгіль | 0,7-0,8 | |-------------------------------+-----------------| | Камбала-калкан (чорноморська) | 3,0-5,0 | |-------------------------------+-----------------| | Камбала-калкан (азовська) | 4,0-6,0 | |-------------------------------+-----------------| | Камбала-глоса | 0,6-0,7 | |-------------------------------+-----------------| | Річкові раки | 5,0-15,0 | ---------------------------------------------------
--------------- * Пелінгас: 1 - наважка для молоді, яка отримана і вирощується в штучних
умовах (лотках); 2 - наважка для молоді, яка отримана і вирощується в
ставкових умовах.
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов

Додаток 10
до пункту 5 Інструкції про
порядок проведення робіт з
відтворення водних живих
ресурсів

ЗВІТ
про обсяги вселення риби,
інших водних живих ресурсів

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва користувача, який здійснює вселення водних живих ресурсів)
------------------------------------------------------------------ | Об'єкт | Вікова | Вселено в рибогосподарські | Назва | | вселення | стадія | водні об'єкти | рибогоспо- | | | |------------------------------| дарського | | | | план,| факт,| середня| % | водного | | | | млн | млн | штучна | вико- | об'єкта, | | | | екз. | екз. | маса, г| нання | у який | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | вселення | |----------+--------+------+------+--------+-------+-------------| | | | | | | | | |----------+--------+------+------+--------+-------+-------------| | | | | | | | | |----------+--------+------+------+--------+-------+-------------| | | | | | | | | |----------+--------+------+------+--------+-------+-------------| | Всього | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Подається користувачем водних живих ресурсів станом
на останній день тижня в державний орган рибоохорони, в зоні
діяльності якого здійснюється вселення водних живих ресурсів.
"___"_____________ 200__ р. Керівник ________ ________________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
________________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)
Голова Державного департаменту
рибного господарства С.І.Алимов