Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 771
Київ
Про затвердження Порядку залучення громадськості
до обговорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на стан довкілля

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок залучення громадськості до обговорення
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан
довкілля, що додається.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування залучати
громадськість до обговорення питань, пов'язаних з прийняттям
рішень, які можуть впливати на стан довкілля, згідно із
затвердженим цією постановою Порядком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 771
ПОРЯДОК
залучення громадськості до обговорення питань
щодо прийняття рішень, які можуть впливати
на стан довкілля

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає (якщо інше не встановлено актами
законодавства) процедуру залучення громадськості, її представників
(представника) до обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері
охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів, виконання яких може спричинити негативний
вплив на стан довкілля (далі - рішення).
Дія цього Порядку поширюється на центральні та місцеві органи
виконавчої влади у частині прийняття ними рішень.
2. У цьому Порядку термін "громадське обговорення" вживається
у значенні процедури, спрямованої на врахування думки
громадськості, її представників (представника) (далі -
громадськість), під час прийняття рішень; термін "генетично
модифікований організм" - у значенні, наведеному в Законі України
"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів" ( 1103-16 ).
3. Рішення поділяються на:
нормативно-правові акти;
висновки державної екологічної експертизи;
проекти містобудівної документації на місцевому рівні
(генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні
плани територій);
плани природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що
фінансуються за рахунок коштів фондів охорони навколишнього
природного середовища.
4. Громадське обговорення передбачає:
інформування громадськості про початок розгляду проекту
рішення та можливість узяти в ньому участь;
забезпечення доступу громадськості до проекту рішення,
документів, на підставі яких приймається таке рішення, та іншої
необхідної інформації;
надання можливості громадськості подавати пропозиції
(зауваження) для врахування під час прийняття рішення (далі -
пропозиції (зауваження), брати участь у громадських слуханнях та
інших формах громадського обговорення;
розгляд поданих пропозицій (зауважень);
інформування громадськості про врахування чи відхилення
поданих пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;
забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.
5. Організатором громадського обговорення може бути орган
виконавчої влади, який приймає рішення, орган місцевого
самоврядування або замовник проекту такого рішення.
Врахування пропозицій (зауважень) громадськості забезпечує
орган, який приймає рішення.
6. Організатор громадського обговорення забезпечує дотримання
його процедури, зокрема автентичність копій проектних рішень та
збереження матеріалів громадського обговорення.
7. Основними формами громадського обговорення є підготовка та
подання пропозицій (зауважень), громадські слухання.
Підготовка та подання пропозицій (зауважень)
8. Під час підготовки до проведення громадського обговорення
його організатор інформує громадськість про:
зміст заяви про намір провадити певний вид діяльності;
замовника проекту рішення;
зміст проекту рішення;
процедуру прийняття рішення, зокрема час і місце проведення
громадських слухань, уповноважену особу, якій можуть надсилатися
пропозиції (зауваження), строки їх подання.
9. Повідомлення про громадське обговорення розміщується
періодично до його завершення в засобах масової інформації або
оприлюднюється у спосіб, що забезпечує його доведення до жителів
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
10. Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній
формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, протягом строку,
передбаченого процедурою громадського обговорення, але не менш як
протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його
проведення.
Реєстрація пропозицій (зауважень) здійснюється із зазначенням
прізвища, імені та по батькові особи, що їх подала, та її адреси.
Особі, що надіслала пропозиції (зауваження) електронною
поштою, надсилається повідомлення в електронній формі, що
підтверджує факт їх надходження.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи
електронній формі із зазначенням найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.
Громадські слухання
11. Під час громадського обговорення можуть проводитися
громадські слухання.
12. Проведення громадських слухань є обов'язковим у разі
прийняття рішень щодо об'єктів та видів діяльності, які становлять
підвищену екологічну небезпеку, а також в інших установлених
законом випадках.
13. Організатор громадського обговорення визначає дату та
місце проведення громадських слухань і забезпечує відповідне
інформування громадськості про:
замовника проекта рішення та зміст його заяви;
короткий зміст проекту рішення;
найменування органу, який приймає рішення, із зазначенням
адреси, за якою можна ознайомитися з документами, на підставі яких
приймається рішення, та додатковою інформацією, надіслати запит,
пропозиції (зауваження);
строки подання пропозицій (зауважень).
14. Громадські слухання проводяться під головуванням
уповноваженого представника організатора громадського обговорення,
який:
забезпечує реєстрацію їх учасників;
оголошує порядок денний і пропозиції щодо регламенту їх
проведення;
інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання
пропозицій (зауважень) у письмовій чи усній формі, зміст
пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;
оголошує проблемні питання, до яких необхідно привернути
увагу громадськості;
забезпечує проведення обговорення поданих пропозицій
(зауважень).
15. Громадські слухання розпочинаються з доповіді замовника
проекту рішення, що містить, зокрема, інформацію про:
зміст проекту рішення та інших документів, що підлягають
обговоренню, обґрунтування необхідності його прийняття;
можливий негативний вплив реалізації зазначеного рішення на
стан довкілля;
заходи щодо запобігання такому впливу та/або його зменшення.
16. Організатор громадського обговорення надає відповіді на
запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань
або в письмовій формі після їх закінчення.
17. Результати громадських слухань та подані пропозиції
(зауваження) оформляються протоколом, який підписується головуючим
і секретарем, обраними на час проведення громадських слухань їх
учасниками.
18. У разі відсутності пропозицій (зауважень) або неявки
громадськості на громадські слухання складається відповідний акт.
19. Проведення громадських слухань не виключає можливості
подання пропозицій (зауважень) відповідно до пункту 10 цього
Порядку протягом строку, передбаченого для громадського
обговорення.
Пропозиції (зауваження), що надійшли протягом зазначеного
строку, підлягають обов'язковому розгляду органом, який приймає
рішення.
Зазначений орган повністю або частково враховує пропозиції
(зауваження), або надає обґрунтовану відмову.
20. За результатами громадського обговорення його організатор
готує матеріали, які включають документи, що підтверджують факти
розміщення в засобах масової інформації, на інформаційних стендах
відомостей про його проведення, надсилання індивідуальних
повідомлень тощо, перелік пропозицій (зауважень), що надійшли, та
відомості про їх врахування або причини відхилення (зокрема
часткового), а в разі відсутності пропозицій (зауважень) - акт про
їх відсутність.
21. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій (зауважень)
здійснюється у двотижневий строк після їх розгляду шляхом
опублікування в засобах масової інформації, що розповсюджуються на
відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті
організатора громадського обговорення.
Особливості громадського обговорення рішення
з оцінки впливу на навколишнє природне середовище
видів діяльності та об'єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку
22. Громадське обговорення рішення проводиться двома етапами.
На першому етапі здійснюється підготовка матеріалів за
результатами оцінки впливу на навколишнє природне середовище видів
діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку. На другому етапі проводиться державна екологічна
експертиза.
23. На етапі підготовки матеріалів за результатами оцінки
впливу на навколишнє природне середовище видів діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, громадське
обговорення розпочинається з дати опублікування заяви про
екологічні наслідки діяльності.
Тривалість громадського обговорення не може становити менш як
30 днів з дати опублікування повідомлення про проведення державної
екологічної експертизи.
Громадське обговорення проводиться через 15 днів з дати
надання громадськості комплекту документів, що містить
обґрунтування оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
24. Під час громадського обговорення його організатор та
орган, який затверджує висновки державної екологічної експертизи,
забезпечують безкоштовний доступ громадськості до відповідної
інформації (крім таємної інформації).
До такої інформації належать:
комплект документів, що містить обґрунтування оцінки впливу
на навколишнє природне середовище;
дані про суттєві фактори, що впливають чи можуть вплинути на
стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості
виникнення надзвичайної екологічної ситуації;
відомості про заходи щодо запобігання негативному впливу на
навколишнє природне середовище та/або його зменшення;
короткий опис проекту рішення, що обговорюється, викладений у
загальнодоступній формі;
альтернативні проекти рішень, розглянуті заявником;
рішення за результатами громадської експертизи (у разі
проведення).
Оприлюднення інформації про прийняте рішення
25. Інформація про прийняте рішення розміщується у друкованих
засобах масової інформації, що розповсюджуються на відповідній
території, та на офіційному веб-сайті організатора громадського
обговорення.

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group