План розміщено на сайті Мінекономрозвитку за посиланням:

http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c10dd7e3-1cb0-4e10-b6b4-a168042cd321&title=NakazMinekonomrozvitkuVid15-11-2016-1909-proZatverdzhenniaPlanuKompleksnikhPlanovikhZakhodivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-OrganivDerzhavnogoNagliadu-kontroliu-Na2017-Rik-