Проект наказу Мінприроди України “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (далі – проект наказу) розроблений згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Проект наказу розроблений Державною екологічною інспекцією України, центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

 

Проект наказу Мінприроди України “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (далі – проект наказу) розроблений згідно з методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Проект наказу розроблений Державною екологічною інспекцією України, центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Уніфіковані форми актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліки основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі – Акти та переліки питань до них) розроблено з метою забезпечення реалізації положень статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Акти та переліки питань до них упорядковують організацію та регламентують дії державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, під час здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Затвердження уніфікованих форм актів та переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є надзвичайно важливим на цьому етапі розвитку підприємницької діяльності в Україні, оскільки набуває актуальності питання щодо боротьби із неконтрольованим втручанням у підприємницьку діяльність відповідних органів.

Крім того, Акти та переліки питань до них визначають умови проведення Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, морськими екологічними інспекціями (Азовська, Азово-Чорноморська, Північно-Західного регіону Чорного моря) перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання вимог природоохоронного законодавства, а також забезпечує підвищення ефективності державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Вказаний нормативно-правовий акт розроблений відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення виконання Указу Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”                        від 23.07.1998 № 817 та Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого указом Президента України від 13.04.201 № 454/2011.

  1. 2.Визначення цілей державного регулювання.

Затверджуючи Акти та переліки питань до них, Держекоінспекція України має на меті підвищення ефективності здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері охорони довкілля та забезпечення прав громадян України на безпечне для життя і здоров'я довкілля, гарантованих Конституцією України.

 

  1. 3.      Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані в зв’язку з тим, що обов’язковість прийняття цього проекту наказу передбачена статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Затверджуючи Акти та переліки питань до них, Держекоінспекція України має на меті підвищення ефективності здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері охорони довкілля та забезпечення прав громадян України на безпечне для життя і здоров'я довкілля, гарантованих Конституцією України.

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття вказаного наказу) є єдиним можливим, адже потреба у здійсненні ефективного державного

контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачена законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи вищевикладене, цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко встановлено, які дії приймаються державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища під час виконання ними посадових обов’язків, здійснюючи державний контроль за охороною довкілля.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу Держекоінспекції України та її територіальним органам належним чином забезпечувати реалізацію єдиної державної політики щодо охорони навколишнього природного середовища.

Впровадження та виконання наказу сприятиме впорядкуванню організації і проведення перевірок суб’єктів господарювання та вжиттю заходів щодо запобігання наслідків у разі порушення дотримання вимог природоохоронного законодавства.

 

 

 

 

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого акта

Проектом наказу буде затверджено уніфіковані форми актів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства та переліки основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання щодо додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що регулюватиме дії державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища під час здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля.

 

  1. 5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття наказу буде встановлено єдину форму уніфікованого акту та переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання щодо додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Це забезпечить ефективне здійснення державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища контролю у сфері охорони довкілля.

Реалізація положень запропонованого проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

  1. 6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття Актів та переліків питань до них дозволить визначити на нормативно-правовому рівні єдиний перелік основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду щодо додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та підвищити ефективність здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що максимально знизить ризик забруднення навколишнього природного середовища через порушення вимог природоохоронного законодавства.

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Забезпечення дієвого державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

Витрати із державного бюджету та місцевих бюджетів відсутні

У сфері інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення ефективного виконання Держекоінспекцією України та її територіальними органами, покладених на них функцій щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Витрати відсутні

 

У сфері інтересів громадян

Профілактика правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища

Витрати громадян відсутні

  1. 7.Обґрунтування запропонованого строку чинності акта

Обмеження строку чинності акта немає. Обмеження можливе виключно у разі виникнення об’єктивних причин для зміни, а саме: зміни у кодексах, законах, Положенні про центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-         кількість суб’єктів господарювання необмежено;

-         інформування суб’єктів господарювання щодо прийняття акта та внесення відповідних змін до нормативно-правових актів;

-         розмір коштів і час, що витрачатимуться Держекоінспекією України та її територіальними органами під час виконання своїх посадових обов’язків, фактично не змінюватиметься;

-         збільшення розміру надходжень до державних та місцевих бюджетів.

Показником результативності вказаного регуляторного акта буде забезпечення ефективного здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності в частині додержання природоохоронного законодавства та зменшення ризику забруднення навколишнього природного середовища.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, а також їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичність відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі, у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, буде продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Держекоінспекцією України протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу звітів та статистичних даних Держекоінспекії України та її територіальних органів;

розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Держекоінспекії України.

Відстеження узагальнюватимуться та вноситимуться у якості пропозицій до плану роботи Держекоінспекії України на відповідний рік.

Міністр екології та природних

ресурсів України                                                                    М.В. Злочевський