Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                                   2012 р.

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                         М. АЗАРОВ

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                        2012 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

І. У Санітарних правилах в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (Зібрання постанов Уряду, 1995, № 10, ст. 253).

 

  1. 1)Абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
            «Плани санітарно-оздоровчих заходів затверджуються державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, які повинні відповідати вимогам базового лісовпорядкування. Об’єм санітарно-оздоровчих рубок на рік не повинен перевищувати 5 % річного об’єму лісосічного фонду, відведеного згідно матеріалів базового лісовпорядкування. При перевищенні даного показника річний об’єм рубок головного користування відповідно зменшується на об’єм перевищення. Користувачі зобов’язані в тижневий термін після затвердження Планів санітарно-оздоровчих заходів повідомляти територіальні органи Держекоінспекції України».
 
             2) У пункті 27:

   абзац третій виключити;

               абзац шостий після слів «або пошкодженню сусідніх насаджень.» доповнити реченням «Встановлення терміну рубки та включення (додаток) до матеріалів безперервного лісовпорядкування, також обов’язково проектується породний склад лісовідновного насадження для відновлення стійкого, високопродуктивного насадження.»; 

   в абзаці сьомому слова «а на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити;

 

  3) В абзаці другому пункту 52 слова «а на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити.

 

ІІ. У Правилах поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724, (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1478).

 

  1. 1)пункт 4 викласти в такій редакції:
            «Підставою для рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводяться власниками лісів і постійними лісокористувачами. У разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням, власники лісів і постійні лісокористувачі повідомляють про це Мінприроди та орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим. У разі проведення зазначених рубок у деревостанах, не запроектованих лісовпорядкуванням, власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані погоджувати проведення цих заходів з Мінприроди. Проведення рубки при відсутністі такого погодження являється незаконною рубкою -  розмір шкоди за дане лісопорушення встановлюється за діючими таксами за діаметрами зрубаних дерев, визначених в матеріалах відводу лісосіки.

У разі несвоєчасного і недостатнього проведення догляду або його повної відсутності за новоствореними лісовими культурами та захисними лісовими насадженнями (1-5 років вирощування), що призвело до сильного забур’янення, внаслідок чого втрачено приріст та відбулось пригнічення лісових культур, відпад головної породи більш як на 40%, − нараховувати плату як за знищення лісових культур за кожний гектар;

 

2) У пункті 20 слова «(за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків)» виключити.

 

 

IІІ. У Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1550):

 

  1. 1)пункт 2 доповнити абзацами десять та одинадцять такого змісту:

  «Усі види рубок проводити згідно з діючими матеріалами лісовпорядкування з дотриманням вимог та норм діючого лісового законодавства».

 «Підприємства, установи, організації, які винні в порушенні вимог порядку спеціального використання лісових ресурсів, а тож невжитті заходів щодо недопущення цих порушень, несуть відповідальність відповідно до вимог чинного лісового законодавства»;

 

  1. 2)у пункті 4:

     в абзаці другому слова «вздовж берегів річок, навколо озер, водойм та інших водних об’єктів, а також захисних лісах, що є байрачними» виключити.

 абзац третій виключити;

 

3) пункт 39 доповнити абзацом другим такого змісту: «У разі виявлення зміни господарств, господарських секцій, лісокористувачі в десятиденний термін зобов’язані провести заміну цих ділянок або переведення в інше господарство, господарську секцію, за погодженням із лісовпорядною організацією»;

 

4) пункт 40 доповнити абзацом другим такого змісту: «У разі виявлення порушенням вимог Інструкції, лісорубний квиток анулюється. Підприємства, установи, організації, які винні в порушенні вимог Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах України, несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства»;

 

            5) в абзаці другому пункту 47 після слів «або пунктів відвантаження (переробки)” доповнити словами ", вказаних у лісорубного квитку»;

 

6) пункт 65 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Підприємства, установи, організації, що проводили огляд місць рубок, несуть відповідальність за порушення, не вказані при складанні акту огляду місць рубок»;

 

7) після пункту 65 доповнити Порядок пунктами 66 – 81 такого змісту:

«Розміри збитків, завданих державі за порушення вимог законодавства щодо ведення лісового господарства.

66) За знищення лісових культур, підросту і молодняка через недодержання лісокористувачем встановленого порядку використання лісових ресурсів − десятикратний розмір нормативних витрат на вирощування знищеної лісової рослинності. У лісах 1, 2, 3 категорії, а також у гірських лісах розмір стягнення за ці порушення збільшується у два рази.

67) За рубку дерев не на призначених для цього ділянках, рубку без лісорубного квитка (ордера), або не в такій кількості (об’ємі) і не тих дерев, що зазначені в матеріалах відведення, а також за пошкодження цих дерев до ступеня припинення росту − двадцятикратна таксова вартість незаконно зрубаної або пошкодженої деревини.

68) За рубку (розробку) буреломних, вітровальних, сухостійних дерев без лісорубного квитка (ордера) − десятикратна таксова вартість зрубаної (розробленої) деревини.

69) За заготівлю деревини на лісосіках, переданих лісокористувачам за актами, до одержання лісорубних квитків (ордерів) або за наявності лісорубного квитка (ордера) після закінчення встановленого строку заготівлі, а також заготівлю деревини в заборонений період − п’ятикратна таксова вартість зрубаної деревини.

70) За несвоєчасне наступне оформлення лісорубних квитків (ордерів) на рубку дерев − п’ятикратна таксова вартість зрубаної деревини.

71) За залишення недорубів:

у вигляді груп дерев (площею до 0,5 гектара) і окремих дерев, що підлягали рубці, − п’ятикратна таксова вартість залишеної на пні деревини;

у вигляді компактних ділянок лісосіки (площею понад 0,5 гектара)  − трикратна таксова вартість деревини.

72) За залишення зрубаних дерев у завислому стані − десятикратна таксова вартість завислої деревини.

73) За незадовільне або несвоєчасне очищення місць рубок від порубкового залишку, захаращення просік, доріг і смуг завширшки 30 метрів, прилеглих до лісосік, − п’ятикратна таксова вартість деревини, зрубаної з 1 гектара лісосіки.

74) За не вивезення деревини з лісу в установлений термін з урахуванням наданої відстрочки, а також за зберігання її в лісі у літній період з порушенням вимог Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 − десятикратна таксова вартість деревини.

75) За залишення пнів (за винятком випадків, передбачених у лісорубному квитку) вище 1/3 діаметра зрізу, а в разі вирубки дерев діаметром зрізу до 30 сантиметрів вище 10 сантиметрів − таксова вартість зрубаних з порушенням цієї вимоги дерев.

76) За знищення клейм або номерів на деревах і пнях − таксова вартість зрубаної або наміченої до рубки деревини, на якій знищено ці знаки.

77) За відпуск деревини понад встановлений ліміт − десятикратна таксова  вартість цієї деревини.

78) За заготівлю деревини, здійснення інших лісових користувань із порушенням технології їх проведення, наслідком чого є ерозія ґрунту, − п’ятикратна вартість витрат на припинення ерозії.

79) За підсочування дерев з порушенням вимог, передбачених відповідними правилами (перевантаження дерев каррами, надмірне розширення карр, перевищення глибини жолобків, підновок, застосування недозволених стимуляторів, інших засобів тощо), − двократна таксова вартість дерев, підсочування яких здійснюється із зазначеними порушеннями.

80) За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних та інших лісових користувань без одержання лісового квитка або з порушенням встановленого терміну − десятикратна ціна цих продуктів лісу та послуг, що склалася на момент порушення.

81) За порушення вимог статті 9 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» – трикратна таксова вартість вивезеної деревини.»

 

ІV. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1868).

1) Доповнити пункт 2 абзацом четвертим такого змісту:

«Незаконна рубка це рубка без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих ділянках, не в ті терміни, що передбачені дозволом, у деревостанах, що не досягли віку стиглості, здійснена з порушенням Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Правил розміщення лісосік в гірських лісах Карпат, Правил рубок головного користування в лісах України та іншого природоохоронного законодавства України.».

2) примітку додатка 1 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:

«5. У разі виявлення незаконних рубок, скоєних користувачем, або за його дорученням, збитки, завдані державі, нараховуються за діаметрами зрубаних дерев, визначених у матеріалах відводу лісосіки.»;

 

3) примітку додатка 2 доповнити пунктом третім такого змісту:

   «3. Підсочування дерев на ділянках, не призначених для підсочування, – розмір шкоди обчислюється за кожне дерево за діаметром дерева, пошкодженого до ступеня неприпинення росту.»;

 

4) примітку додатка 10 доповнити  абзацом другим такого змісту:

            «Заготівля очерету – 100 грн. за 1 м. кв»;

5) доповнити додатком 11 такого змісту:

«Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної державі за порушення природоохоронного законодавства на землях лісового фонду:

за знищення або пошкодження мурашників − за 1 м. кв. − 500 грн;

будівництво постійних або тимчасових споруд без відповідних дозвільних документів – за 1 м. кв – 1000 грн;

копання траншей, ям тощо без відповідних дозвільних документів –                         за 1 м. кв – 100 грн; 

розміщення торгових рундуків, тентів, рекламних щитів без відповідних дозвільних документів – за 1 м. кв – 200 грн;

огородження території з метою випасання худоби, сінокосіння, розміщення торгових точок, тощо без відповідних дозвільних документів –                  за 1 м. кв – 200 грн;

облаштування автостоянок без відповідних дозвільних документів  –       за 1 м. кв – 200 грн.»;

 

6) доповнити додатком 12 такого змісту:

«Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної державі підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду та відновлення лісу:

-                за рубку лісосіки, що фактично не відповідає господарству або господарській секції, вказаній у матеріалах лісовпорядкування – десятикратна таксова вартість деревини вказаної в лісорубному квитку;

-                за залишення недорубів у молодняках − двадцятикратна вартість робіт за 1000 м. кв. площі;

-                за створення лісових культур, що не відповідають проекту – двократна вартість робіт на створення лісових культур за 1000 м. кв. площі;

-                за несвоєчасне лісовідновлення земельних ділянок з під суцільних рубок або заліснення їх не корінною породою на шостий рік після проведення рубки і щорічно до переведення ділянки в покриту лісом площу – двократна вартість робіт на створення лісових культур до переводу їх в покриту лісом площу.».

 

Інші Ресурси

актуальна інформація

conzepziya

  
corrupcia

 

 

 

Соціальні мережі

kmkdka banner facebook 330x106

Twitter logo

 

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group